Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services d'immobilier non résidentiel : Us'?ugi zwi'?zane z realizacj'? zada'? w'?asnych Gminy Lubin

2024/S 2024-083824  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
83824-2024 - Résultats
Pologne – Services d'immobilier non résidentiel – Uslugi zwiazane z realizacja zadan wlasnych Gminy Lubin
OJ S 28/2024 08/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: GMINA LUBIN - Urzad Gminy w Lubinie
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Uslugi zwiazane z realizacja zadan wlasnych Gminy Lubin
Description: Przedmiot zamówienia obejmuje realizacje nastepujacych zadan:
   1.  Zarzadzanie zasobem nieruchomosci gminy Lubin.
   2.  Zarzadzanie cmentarzami komunalnymi gminy Lubin.
   3.  Utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Lubin.
   4.  Utrzymanie istniejacego oznakowania - tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz numerami porzadkowymi na terenie gminy Lubin.
   5.  Utrzymanie terenów parków zabytkowych w gminie Lubin.
   6.  Pielegnacja terenów zielonych gminy Lubin.
   7.  Nasadzenia drzew i krzewów wynikajace z decyzji nakladajacych obowiazek wykonania nasadzen zamiennych w zwiazku z realizacja inwestycji.
   8.  Likwidacja dzikich wysypisk powstajacych na terenach stanowiacych wlasnosc gminy Lubin.
   9.  Odbiór i przekazanie do zagospodarowania odpadów komunalnych powstajacych na nieruchomosciach niezamieszkalych na terenie gminy Lubin (stanowiacych wlasnosc gminy Lubin). 10. Obsluga gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK). 11. Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnetrznych. 12. Utrzymanie elementów wyposazenia pasów drogowych dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnetrznych, tj. elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego, wiaty przystankowe, elementy odwodnienia dróg. 13. Biezace utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnetrznych polegajace na sprzataniu terenów pasów drogowych, koszeniu pasów drogowych, wycince zakrzewien z pasów drogowych. 14. Biezace oraz czastkowe naprawy dróg publicznych gminnych i dróg wewnetrznych.
Identifiant de la procédure: fe70471d-9c79-49b2-b7d8-6fab1e62b0fb
Avis précédent: 00749804-2023
Identifiant interne: OR.271.54.2023
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 70332000 Services d'immobilier non résidentiel
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Ksiecia Ludwika I 3  
Ville: Lubin
Code postal: 59-300
Subdivision pays (NUTS): Legnicko-glogowski (PL516)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Zamawiajacy udzielil zamówienia Przedsiebiorstwu Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Ksieginice 14, 59-300 Ksieginice, utworzonemu na podstawie Uchwaly Nr XLII/267/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 29.11.2016 r. zmienionej Uchwala NR XLV/289/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 18.01.2017 r. Celem spólki, zgodnie z uchwala, jest realizacja zadan wlasnych gminy m. in. w zakresie: …   gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, … utrzymania czystosci i porzadku…, Zieleni gminnej i zadrzewien, cmentarzy komunalnych, utrzymania gminnych obiektów i urzadzen uzytecznosci publicznej oraz obiektów administracyjnych. Zamawiajacy udzielil zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówien publicznych. Nad Wykonawca, któremu udziela sie zamówienie, Zamawiajacy sprawuje kontrole prawna, odpowiadajaca kontroli sprawowanej nad wlasnymi jednostkami, polegajaca na dominujacym wplywie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczace zarzadzania sprawami tej osoby prawnej; ponad 90% dzialalnosci Wykonawcy dotyczy wykonywania zadan powierzonych jej przez Zamawiajacego; w podmiocie bedacym Wykonawca, nie ma bezposredniego udzialu kapitalu prywatnego – Gmina Lubin posiada calosc udzialów spólki. Przedmiot zamówienia nalezy do zadan wlasnych gminy, a w celu wykonania zadan wlasnych gmina moze tworzyc jednostki organizacyjne, w tym wlasne spólki prawa handlowego. Udzielenie niniejszego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej reki, nie narusza przepisów o ochronie konkurencji. Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin nie jest monopolista ani nie posiada pozycji dominujacej na terenie Gminy Lubin, na swiadczenie uslug bedacych przedmiotem zamówienia.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówien publicznych - zamówienia udzielono na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówien publicznych

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Uslugi zwiazane z realizacja zadan wlasnych Gminy Lubin
Description: Uslugi zwiazane z realizacja zadan wlasnych Gminy Lubin
Identifiant interne: OR.271.54.2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 70332000 Services d'immobilier non résidentiel
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena 100%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: celem negocjacji jest uzyskanie najnizszej ceny za realizacje zamówienia
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: GMINA LUBIN - Urzad Gminy w Lubinie
Organisation qui exécute le paiement: GMINA LUBIN - Urzad Gminy w Lubinie
Organisation qui signe le marché: GMINA LUBIN - Urzad Gminy w Lubinie

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 2 719 034,25 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Offre:
Identifiant de l’offre: PGKGL sp.z o.o.
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 2 719 034,25 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: OR.271.54.2023
Titre: Uslugi zwiazane z realizacja zadan wlasnych Gminy Lubin
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/12/2023
Date de conclusion du marché: 22/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Organisation qui signe le marché: GMINA LUBIN - Urzad Gminy w Lubinie
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse2 719 034,25 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée2 719 034,25 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: GMINA LUBIN - Urzad Gminy w Lubinie
Numéro d’enregistrement: 692 – 22 – 56 – 461
Adresse postale: ul. Ksiecia Ludwika I 3  
Ville: Lubin
Code postal: 59-300
Subdivision pays (NUTS): Legnicko-glogowski (PL516)
Pays: Pologne
Point de contact: Urzad Gminy Lubin
Adresse électronique: zamowienia@ug.lubin.pl
Téléphone: 768403129 768403157
Télécopieur: 768403140
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui signe le marché
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché
Organisation qui exécute le paiement
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Taille de l’opérateur économique: large
Numéro d’enregistrement: 6922256461
Adresse postale: Ksieginice 14  
Ville: Ksieginice
Code postal: 59-300
Subdivision pays (NUTS): Legnicko-glogowski (PL516)
Pays: Pologne
Adresse électronique: sekretariat@pgkgl.pl
Téléphone: +48 768408174
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587801
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: d9741db6-78d3-40e2-abf9-173afd40674f - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 07/02/2024 12:29:04 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 83824-2024
Numéro de publication au JO S: 28/2024
Date de publication: 08/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
70332000 - Services d'immobilier non résidentiel