Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services d'implémentation de logiciels : Us'?uga polegaj'?ca na ponownym uruchomieniu wdroüonych Systemów Dziedzinowych -Systemu Dziedzinowego do komunikacji z mieszka'?cami :Mieszk@niec'?' oraz Systemu Dziedzinowego do wspó'?pracy z organizacjami

2024/S 2024-092039  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
92039-2024 - Résultats
Pologne – Services d'implémentation de logiciels – Usluga polegajaca na ponownym uruchomieniu wdrozonych Systemów Dziedzinowych -Systemu Dziedzinowego do komunikacji z mieszkancami „Mieszk@niec” oraz Systemu Dziedzinowego do wspólpracy z organizacjami
OJ S 31/2024 13/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Województwo Mazowieckie
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Usluga polegajaca na ponownym uruchomieniu wdrozonych Systemów Dziedzinowych -Systemu Dziedzinowego do komunikacji z mieszkancami „Mieszk@niec” oraz Systemu Dziedzinowego do wspólpracy z organizacjami
Description: Przedmiotem zamówienia jest usluga polegajaca na ponownym uruchomieniu wdrozonych Systemów Dziedzinowych -Systemu Dziedzinowego do komunikacji z mieszkancami „Mieszk@niec” oraz Systemu Dziedzinowego do wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi „Dl@ NGO” w ramach przedsiewziecia wieloletniego pn. „Rozliczenia dotyczace utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych”
Identifiant de la procédure: 2ab073f2-a94a-46ef-a6bf-7589d30c8184
Identifiant interne: OR-D-III.272.95.2023.AP
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72263000 Services d'implémentation de logiciels
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1. Oferte z zalacznikami, w tym JEDZ przygotowana w jez. pol. Wykonawca sklada wylacznie w formie elektronicznej za posrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia zgodnie z dostepna na platformie zakupowej instrukcja.
   2.  Komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami, w tym skladanie oswiadczen, wniosków, zawiadomien oraz informacji odbywa sie elektronicznie za posrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
   3. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesylanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do: zlozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkosc pliku to maksymalnie 500 MB.
   4. Zalecenie w odniesieniu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
   1. )oferte nalezy sporzadzic w jezyku polskim, a do danych zawierajacych dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne Zamawiajacy zaleca przede wszystkim stosowanie formatu danych .pdf;
   2. )dokumenty w formacie innym niz .pdf zaleca sie, w miare mozliwosci, konwertowac do formatu .pdf;
   3. )ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz latwiejsza weryfikacje podpisu dla dokumentów w formacie .pdf zaleca sie podpis w formacie PAdES;
   4. )w przypadku skladania dokumentów w formacie innym niz .pdf (np. .doc, .docx), zaleca sie stosowac podpis w formacie XAdES o typie ZEWNETRZNYM. W takim wypadku nalezy przekazac Zamawiajacemu plik z podpisywana trescia oraz plik z rozszerzeniem XAdES o tej samej nazwie (2 pliki);
   5. )UWAGA: artykul 3 pkt 12 ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i uslug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym (eIDAS): "kwalifikowany podpis elektroniczny” oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest skladany za pomoca kwalifikowanego urzadzenia do skladania podpisu elektronicznego i który opiera sie na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego" – w swietle powyzszej definicji ePUAP (podpis zaufany) nie jest certyfikowanym podpisem kwalifikowanym i nie ma zastosowania w przedmiotowym postepowaniu.
   5. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania korespondencji elektronicznej za posrednictwem Platformy Zakupowej: 1)minimalne wymagania techniczne umozliwiajace korzystanie ze Strony Platformy Zakupowej to przegladarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostepnej wersji, z wlaczona obsluga jezyka Javascript, akceptujaca pliki typu „cookies” oraz lacze internetowe o przepustowosci co najmniej 256 kbit/s.; 2)Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczosci ekranu 1024x768 pikseli; 3)w celu zalozenia Konta Uzytkownika na Platformie Zakupowej, konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail); 4)wystepuje limit objetosci plików lub spakowanych folderów w zakresie calej oferty do ilosci 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkosci 150 MB (w przypadku wiekszych plików zalecane jest skorzystanie z instrukcji pakowania plików, dzielac je na mniejsze paczki po np. 150 MB kazda); 5)komunikacja poprzez Wyslij wiadomosc umozliwia dodanie do tresci wysylanej wiadomosci plików lub spakowanego katalogu (zalaczników); wystepuje limit objetosci plików lub spakowanych folderów do ilosci 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkosci 500 MB; 6)czas wyswietlany na Platformie Zakupowej synchronizuje sie automatycznie z serwerem Glównego Urzedu Miar.
   6. Zamawiajacy przewiduje uniewaznienie postepowania o udzielenie zamówienia, jezeli srodki publiczne, które Zamawiajacy zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie calosci lub czesci zamówienia, nie zostaly mu przyznane.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Usluga polegajaca na ponownym uruchomieniu wdrozonych Systemów Dziedzinowych -Systemu Dziedzinowego do komunikacji z mieszkancami „Mieszk@niec” oraz Systemu Dziedzinowego do wspólpracy z organizacjami
Description: 1.Przedmiotem zamówienia jest usluga polegajaca na ponownym uruchomieniu wdrozonych Systemów Dziedzinowych -Systemu Dziedzinowego do komunikacji z mieszkancami „Mieszk@niec” oraz Systemu Dziedzinowego do wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi „Dl@ NGO” w ramach przedsiewziecia wieloletniego pn. „Rozliczenia dotyczace utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych” Przedmiotem zamówienia jest: 1)ponowne Wdrozenie SD do komunikacji z mieszkancami „Mieszk@niec”; 2)ponowne Wdrozenie SD do wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi ”Dl@ NGO”; 3)wsparcie techniczne, gwarancja – zlecone w ramach prawa opcji.
   2.  Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi zalacznik nr 2 do SWZ
Identifiant interne: OR-D-III.272.95.2023.AP
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72263000 Services d'implémentation de logiciels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 48000000 Logiciels et systèmes d'information, 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui, 72212000 Services de programmation de logiciels d'application, 72220000 Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniques, 72224000 Services de conseil en gestion de projet, 72224100 Services de planification de la mise en application de systèmes, 72240000 Services d'analyses et de programmation de systèmes, 72242000 Services de modélisation de projets, 72265000 Services de configuration de logiciels, 72266000 Services de conseil en logiciels, 72611000 Services d'assistance technique informatique, 79111000 Services de conseil juridique
Options:
Description des options: 1. Zamówienie w czesci uwzgledniajacej prawo opcji - Wsparcie techniczne, gwarancja .
   2.  Szczególowe zasady uruchomienia opcji zostaly okreslone w projektowanych postanowieniach umowy,bedacych zalacznikiem nr 3 do SWZ.
5.1.2.
Lieu d’exécution
N’importe où
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 15 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Znaczenie skrótów: p.z.p – ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych. SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia udostepniona na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia. OPZ – Opis przedmiotu zamówienia;
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 60 pkt

Critère:
Type: Qualité
Description: dodatkowe osoby skierowane przez Wykonawce do realizacji zamówienia-40pkt
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: zgodnie z SWZ
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dzial IX „Srodki ochrony prawnej” ustawy z 11.09.2019 Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 tj.),
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Województwo Mazowieckie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 435 000,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: NEXCORE Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, MAXTO Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia S.K.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: oferta nr 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 1 435 000,00 PLN
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: W/UMWM-UU/UM/CG/36/2024
Titre: Wdrozenie Systemu Dziedzinowego do komunikacji z mieszkancami „Mieszk@niec” oraz Systemu Dziedzinowego do wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi „Dl@ NGO”
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 21/12/2023
Date de conclusion du marché: 24/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Województwo Mazowieckie
Numéro d’enregistrement: 015528910
Adresse postale: ul. Jagiellonska 26  
Ville: Warszawa
Code postal: 03-719
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Ada Pisarska
Adresse électronique: zamowienia@mazovia.pl
Téléphone: +48 225979100
Télécopieur: +48 223141670
Adresse internet: http://www.mazovia.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
Profil de l’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Télécopieur: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Numéro d’enregistrement: 140264957
Adresse postale: ul. Krucza 36/Wspólna 6  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-522
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: sp@prokuratoria.gov.pl
Téléphone: +48 226958504
Télécopieur: +48 226958111
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: NEXCORE Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Numéro d’enregistrement: 120664023
Ville: Modlniczka
Code postal: 32-085
Subdivision pays (NUTS): Krakowski (PL214)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@nexcore.pl
Téléphone: +48 502 087 021
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: MAXTO Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia S.K.A.
Numéro d’enregistrement: 356587742
Ville: Modlniczka
Code postal: 32-085
Subdivision pays (NUTS): Krakowski (PL214)
Pays: Pologne
Adresse électronique: dzp@maxto.pl
Téléphone: +48120 266 39 69
Adresse internet: https://maxto.pl/
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 76a7fd06-8ed7-4a03-a54e-20ded17a1f87 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/02/2024 11:38:27 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 92039-2024
Numéro de publication au JO S: 31/2024
Date de publication: 13/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
72263000 - Services d'implémentation de logiciels