Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption : 17/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Services d'installation de mat'riel de bureau - Uslugi Centralnego Wydruku na rzecz Szkoly Gl'wnej Handlowej w Warszawie

2024/S 2024-350541  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350541-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Services d'installation de matériel de bureau – Uslugi Centralnego Wydruku na rzecz Szkoly Glównej Handlowej w Warszawie
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Szkola Glówna Handlowa w Warszawie
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Uslugi Centralnego Wydruku na rzecz Szkoly Glównej Handlowej w Warszawie
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i dzierzawa na rzecz Zamawiajacego Urzadzen Wielofunkcyjnych wraz z ich instalacja i konfiguracja – lacznie sztuk 93, w tym 40 sztuk monochromatycznych i 53 sztuk kolorowych w asortymencie wymienionym w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiacym Zalacznik nr 3 do SWZ (dalej „OPZ”): 1) Urzadzenia monochromatyczne A4 - wg specyfikacji nr 1 - 35 szt. 2) Urzadzenia kolorowe A3 - wg specyfikacji nr 2 - 50 szt. 3) Urzadzenia monochromatyczne A3 - wg specyfikacji nr 3 - 5 szt. 4) Urzadzenia kolorowe A3 - wg specyfikacji nr 4 - 3 szt. Urzadzenia fabrycznie nowe, nieuzywane, wyprodukowane nie wczesniej niz w 2023 r. lub nowsze
   2.  Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególnosci: 1) dostawe i dzierzawe na rzecz Zamawiajacego urzadzen wielofunkcyjnych w asortymencie wymienionym w rozdziale II OPZ, bedace urzadzeniami fabryczne nowymi, wyprodukowanymi nie wczesniej niz w 2023 r.; 2) podlaczenie (tj. instalacje i konfiguracje) maszyn wielofunkcyjnych dostarczonych przez Wykonawce wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia do Systemu Centralnego Wydruku (system SafeQ 6) bedacego w posiadaniu Zamawiajacego, nazywanego dalej w dokumentacji zamówienia równiez Systemem; 3) swiadczenie uslug serwisowych dostarczonych urzadzen; 4) swiadczenie uslugi eksploatacyjnej w postaci biezacej dostawy i wymiany tonerów; 5) biezaca aktualizacje i konfiguracje Systemu SafeQ w ramach posiadanej przez Zamawiajacego licencji; 6) przeprowadzenie 8 godzinnego szkolenia w siedzibie Zamawiajacego dla osób wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obslugi dostarczonych urzadzen, w szczególnosci pod katem prawidlowej i optymalnej eksploatacji dostarczonego sprzetu; 7) Wymogi opisane w pkt. 2) – 4) dotycza równiez urzadzen bedacych w posiadaniu Zamawiajacego wymienionych w § 2 ust. 1 Wzoru umowy.
   3.  Zakres, warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia okreslone zostaly w OPZ oraz we Wzorze umowy, stanowiacym Zalacznik nr 4 do SWZ.
Identifiant de la procédure: 41f31bc5-d422-47cf-88b3-3218eb58f26c
Identifiant interne: ADZL.25.1.11.2024
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 51620000 Services d'installation de matériel de bureau
Nomenclature supplémentaire (cpv): 30232100 Imprimantes et traceurs, 50310000 Maintenance et réparation de machines de bureau
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: al. Niepodleglosci 162  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-554
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605, z pózn. zm.) -
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Biens administrés par un liquidateurArt. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp - Z postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy moze wykluczyc wykonawce w stosunku do którego otwarto likwidacje, ogloszono upadlosc, którego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawarl uklad z wierzycielami, którego dzialalnosc gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury Wykonawca powinien zlozyc wraz z oferta oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ) potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego winien zlozyc odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesiace przed zlozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.
État de cessation d’activitésArt. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp - Z postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy moze wykluczyc wykonawce w stosunku do którego otwarto likwidacje, ogloszono upadlosc, którego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawarl uklad z wierzycielami, którego dzialalnosc gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury Wykonawca powinien zlozyc wraz z oferta oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ) potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego winien zlozyc odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesiace przed zlozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.
Situation analogue ŕ la faillite prévue dans la législation nationaleArt. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp - Z postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy moze wykluczyc wykonawce w stosunku do którego otwarto likwidacje, ogloszono upadlosc, którego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawarl uklad z wierzycielami, którego dzialalnosc gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury Wykonawca powinien zlozyc wraz z oferta oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ) potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego winien zlozyc odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesiace przed zlozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.
CorruptionArt. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp
   1.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce: 1) bedacego osoba fizyczna którego prawomocnie skazano za przestepstwo: a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludzmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, srodków spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054); d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu popelnienie tego przestepstwa, f) powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi , o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego. 2) Jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w pkt
   1.  Wykonawca powinien zlozyc wraz z oferta oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ) potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego winien zlozyc informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1), 2), 4) ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem.
FraudeArt. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp
   1.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce: 1) bedacego osoba fizyczna którego prawomocnie skazano za przestepstwo: a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludzmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, srodków spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054); d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu popelnienie tego przestepstwa, f) powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi , o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego. 2) Jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w pkt
   1.  Wykonawca powinien zlozyc wraz z oferta oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ) potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego winien zlozyc informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1), 2), 4) ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailart. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp
   1.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce: 1) bedacego osoba fizyczna którego prawomocnie skazano za przestepstwo: h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego. 2) Jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w pkt
   1.  Wykonawca powinien zlozyc wraz z oferta oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ) potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego winien zlozyc informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1), 2), 4) ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem.
InsolvabilitéArt. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp - Z postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy moze wykluczyc wykonawce w stosunku do którego otwarto likwidacje, ogloszono upadlosc, którego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawarl uklad z wierzycielami, którego dzialalnosc gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury Wykonawca powinien zlozyc wraz z oferta oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ) potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego winien zlozyc odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesiace przed zlozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.
Paiement des cotisations de sécurité socialeart. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp
   1.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce: 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzje administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uplywem terminu skladania ofert dokonal platnosci naleznych podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
   1.  Z postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy moze wykluczyc wykonawce: 1) który naruszyl obowiazki dotyczace platnosci podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uplywem terminu skladania ofert dokonal platnosci naleznych podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci Wykonawca powinien zlozyc wraz z oferta oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ) potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego winien zlozyc: 1) zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków i oplat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed jego zlozeniem, a w przypadku zalegania z oplacaniem podatków i oplat wraz z zaswiadczeniem zamawiajacy zada zlozenia dokumentów potwierdzajacych, ze przed uplywem terminu skladania ofert wykonawca dokonal platnosci naleznych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie splat tych naleznosci; 2) zaswiadczenia albo innego dokumentu wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub wlasciwego oddzialu regionalnego lub wlasciwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed jego zlozeniem, a w przypadku zalegania z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z zaswiadczeniem albo innym dokumentem zamawiajacy zada zlozenia dokumentów potwierdzajacych, ze przed uplywem terminu skladania ofert wykonawca dokonal platnosci naleznych skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie splat tych naleznosci 3) oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 Ustawy Pzp
Paiement d’impôts et taxesart. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
   1.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce: 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzje administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uplywem terminu skladania ofert dokonal platnosci naleznych podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
   1.  Z postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy moze wykluczyc wykonawce: 1) który naruszyl obowiazki dotyczace platnosci podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uplywem terminu skladania ofert dokonal platnosci naleznych podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci Wykonawca powinien zlozyc wraz z oferta oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ) potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego winien zlozyc: 1) zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków i oplat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed jego zlozeniem, a w przypadku zalegania z oplacaniem podatków i oplat wraz z zaswiadczeniem zamawiajacy zada zlozenia dokumentów potwierdzajacych, ze przed uplywem terminu skladania ofert wykonawca dokonal platnosci naleznych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie splat tych naleznosci; 2) zaswiadczenia albo innego dokumentu wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub wlasciwego oddzialu regionalnego lub wlasciwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed jego zlozeniem, a w przypadku zalegania z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z zaswiadczeniem albo innym dokumentem zamawiajacy zada zlozenia dokumentów potwierdzajacych, ze przed uplywem terminu skladania ofert wykonawca dokonal platnosci naleznych skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie splat tych naleznosci 3) oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 Ustawy Pzp
Motifs d’exclusion purement nationauxArt. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp
   1.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce: 1) bedacego osoba fizyczna którego prawomocnie skazano za przestepstwo: c) o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe, - lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego. 2) Jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w pkt
   1.  art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
   1.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce: 4) wobec którego orzeczono prawomocnie zakaz ubiegania sie o zamówienia publiczne Postawy wykluczenia wskazanych art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. poz. 835) Wykonawca powinien zlozyc wraz z oferta oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ) potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego winien zlozyc: 1) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1), 2), 4) ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem 2) oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 Ustawy Pzp
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceart. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp
   1.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce: 5) jezeli zamawiajacy moze stwierdzic, na podstawie wiarygodnych przeslanek, ze wykonawca zawarl z innymi wykonawcami porozumienie majace na celu zaklócenie konkurencji, w szczególnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zlozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie Wykonawca powinien zlozyc wraz z oferta oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ) potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego winien zlozyc: 1) oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawca, który zlozyl odrebna oferte albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitalowej 2) oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 Ustawy Pzp
Travail des enfants et autres formes de traite des ętres humainsArt. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp
   1.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce: 1) bedacego osoba fizyczna którego prawomocnie skazano za przestepstwo: a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludzmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, srodków spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054); d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu popelnienie tego przestepstwa, f) powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi , o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego. 2) Jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w pkt
   1.  Wykonawca powinien zlozyc wraz z oferta oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ) potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego winien zlozyc informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1), 2), 4) ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeArt. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp
   1.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce: 1) bedacego osoba fizyczna którego prawomocnie skazano za przestepstwo: a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludzmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, srodków spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054); d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu popelnienie tego przestepstwa, f) powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi , o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego. 2) Jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w pkt
   1.  Wykonawca powinien zlozyc wraz z oferta oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ) potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego winien zlozyc informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1), 2), 4) ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesArt. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp
   1.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce: 1) bedacego osoba fizyczna którego prawomocnie skazano za przestepstwo: a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludzmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, srodków spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054); d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu popelnienie tego przestepstwa, f) powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi , o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego. 2) Jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w pkt
   1.  Wykonawca powinien zlozyc wraz z oferta oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ) potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego winien zlozyc informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1), 2), 4) ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem
Résiliation, dommages et intéręts ou autres sanctions comparablesArt. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp
   1.  Z postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy moze wykluczyc wykonawce: 7) który, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonal lub nienalezycie wykonal albo dlugotrwale nienalezycie wykonywal, istotne zobowiazanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzilo do wypowiedzenia lub odstapienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji uprawnien z tytulu rekojmi za wady Wykonawca powinien zlozyc wraz z oferta oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ) potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego winien zlozyc oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 Ustawy Pzp
Participation ŕ une organisation criminelleArt. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp
   1.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce: 1) bedacego osoba fizyczna którego prawomocnie skazano za przestepstwo: a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludzmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, srodków spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054); d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu popelnienie tego przestepstwa, f) powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi , o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego. 2) Jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w pkt
   1.  Wykonawca powinien zlozyc wraz z oferta oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ) potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego winien zlozyc informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1), 2), 4) ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem
ConcordatArt. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp - Z postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy moze wykluczyc wykonawce w stosunku do którego otwarto likwidacje, ogloszono upadlosc, którego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawarl uklad z wierzycielami, którego dzialalnosc gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury Wykonawca powinien zlozyc wraz z oferta oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ) potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego winien zlozyc odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesiace przed zlozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.
FailliteArt. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp - Z postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy moze wykluczyc wykonawce w stosunku do którego otwarto likwidacje, ogloszono upadlosc, którego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawarl uklad z wierzycielami, którego dzialalnosc gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury Wykonawca powinien zlozyc wraz z oferta oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ) potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego winien zlozyc odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesiace przed zlozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.
Coupable d’une faute professionnelle graveArt. 109 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp
   1.  Z postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy moze wykluczyc wykonawce: 5) który w sposób zawiniony powaznie naruszyl obowiazki zawodowe, co podwaza jego uczciwosc, w szczególnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonal zamówienie, co zamawiajacy jest w stanie wykazac za pomoca stosownych dowodów Wykonawca powinien zlozyc wraz z oferta oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ) potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego winien zlozyc oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 Ustawy Pzp
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédureart. 109 ust. 1 pkt 8) - 10) ustawy Pzp
   1.  Z postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy moze wykluczyc wykonawce: 8) który w wyniku zamierzonego dzialania lub razacego niedbalstwa wprowadzil zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w postepowaniu lub kryteria selekcji, co moglo miec istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zatail te informacje lub nie jest w stanie przedstawic wymaganych podmiotowych srodków dowodowych; 9) który bezprawnie wplywal lub próbowal wplywac na czynnosci zamawiajacego lub próbowal pozyskac lub pozyskal informacje poufne, mogace dac mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamówienia; 10) który w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje wprowadzajace w blad, co moglo miec istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca powinien zlozyc wraz z oferta oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ) potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego winien zlozyc oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 Ustawy Pzp

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Uslugi Centralnego Wydruku na rzecz Szkoly Glównej Handlowej w Warszawie
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i dzierzawa na rzecz Zamawiajacego Urzadzen Wielofunkcyjnych wraz z ich instalacja i konfiguracja – lacznie sztuk 93, w tym 40 sztuk monochromatycznych i 53 sztuk kolorowych w asortymencie wymienionym w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiacym Zalacznik nr 3 do SWZ (dalej „OPZ”): 1) Urzadzenia monochromatyczne A4 - wg specyfikacji nr 1 - 35 szt. 2) Urzadzenia kolorowe A3 - wg specyfikacji nr 2 - 50 szt. 3) Urzadzenia monochromatyczne A3 - wg specyfikacji nr 3 - 5 szt. 4) Urzadzenia kolorowe A3 - wg specyfikacji nr 4 - 3 szt. Urzadzenia fabrycznie nowe, nieuzywane, wyprodukowane nie wczesniej niz w 2023 r. lub nowsze
   2.  Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególnosci: 1) dostawe i dzierzawe na rzecz Zamawiajacego urzadzen wielofunkcyjnych w asortymencie wymienionym w rozdziale II OPZ, bedace urzadzeniami fabryczne nowymi, wyprodukowanymi nie wczesniej niz w 2023 r.; 2) podlaczenie (tj. instalacje i konfiguracje) maszyn wielofunkcyjnych dostarczonych przez Wykonawce wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia do Systemu Centralnego Wydruku (system SafeQ 6) bedacego w posiadaniu Zamawiajacego, nazywanego dalej w dokumentacji zamówienia równiez Systemem; 3) swiadczenie uslug serwisowych dostarczonych urzadzen; 4) swiadczenie uslugi eksploatacyjnej w postaci biezacej dostawy i wymiany tonerów; 5) biezaca aktualizacje i konfiguracje Systemu SafeQ w ramach posiadanej przez Zamawiajacego licencji; 6) przeprowadzenie 8 godzinnego szkolenia w siedzibie Zamawiajacego dla osób wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obslugi dostarczonych urzadzen, w szczególnosci pod katem prawidlowej i optymalnej eksploatacji dostarczonego sprzetu; 7) Wymogi opisane w pkt. 2) – 4) dotycza równiez urzadzen bedacych w posiadaniu Zamawiajacego wymienionych w § 2 ust. 1 Wzoru umowy.
   3.  Zakres, warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia okreslone zostaly w OPZ oraz we Wzorze umowy, stanowiacym Zalacznik nr 4 do SWZ.
Identifiant interne: ADZL.25.1.11.2024
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 51620000 Services d'installation de matériel de bureau
Nomenclature supplémentaire (cpv): 30232100 Imprimantes et traceurs, 50310000 Maintenance et réparation de machines de bureau
Options:
Description des options: Zamawiajacy przewiduje mozliwosc skorzystania z prawa opcji wedlug nastepujacych zasad: 1) prawo opcji przewiduje mozliwosc zwiekszenia liczby dzierzawionych Urzadzen Wielofunkcyjnych opisanych w Rozdziale II pkt 3 Lp. 1 i 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, przy czym ich liczba bedzie nie wieksza niz 10 szt., a okres ich dzierzawy i serwisowania bedzie realizowany w okresie trwania Umowy; 2) do dodatkowych Urzadzen Wielofunkcyjnych dzierzawionych w wyniku uruchomienia prawa opcji zastosowanie znajda ceny jednostkowe okreslone w § 8 ust. 2; 3) Zamawiajacy moze skorzystac z prawa opcji w kazdym czasie od momentu zawarcia Umowy do jej zakonczenia; 4) skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany Umowy; 5) uruchomienie opcji moze nastapic w zaleznosci od zapotrzebowania Zamawiajacego; 6) uruchomienie opcji nastapi poprzez zlozenie przez Zamawiajacego oswiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z opcji w okreslonym przez niego zakresie; 7) wszystkie wymagania zawarte w Szczególowym opisie przedmiotu zamówienia dla Urzadzen w zadaniu podstawowym dotycza takze uslugi w ramach prawa opcji.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Al. Niepodleglosci 162  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-554
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
Informations complémentaires: 1. W celu potwierdzenia zgodnosci oferowanych uslug z wymaganiami okreslonymi w OPZ, Zamawiajacy wymaga zlozenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 ponizej.
   2.  Wykonawca zobowiazany jest zlozyc wraz z oferta przedmiotowe srodki dowodowe: - Karty katalogowe kazdego z oferowanych urzadzen potwierdzajace zgodnosc parametrów technicznych z wymaganiami okreslonymi w OPZ. Przez karty katalogowe nalezy rozumiec równiez foldery lub inne dokumenty wystawione przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urzadzen, a takze wydruki specyfikacji technicznej oferowanych urzadzen, dostepne na stronie internetowej producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urzadzen, o ile dokumenty te beda potwierdzac zgodnosc deklarowanych parametrów technicznych ze stanem faktycznym.
   3.  Zamawiajacy informuje, ze dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan okreslonych szczególowo w OPZ, o których mowa w ust. 2, winny zostac zlozone w sposób okreslony w rozdziale XII ust. 4 SWZ.
   4.  Dokumenty, o których mowa w ust. 2, podlegaja uzupelnieniu zgodnie z art. 107 ust. 2 Ustawy. Jezeli Wykonawca wraz z oferta, nie zlozy przedmiotowych srodków dowodowych lub zlozone przedmiotowe srodki dowodowe beda niekompletne, Zamawiajacy wezwie do ich zlozenia lub uzupelnienia w wyznaczonym terminie.
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Doswiadczenie wykonawcy
Description: O zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, którzy spelniaja warunki udzialu w postepowaniu dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej. Zamawiajacy uzna powyzszy warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, wykonal, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciaglych wykonuje, jedno zamówienie, którego przedmiotem byla (jest) dzierzawa lub dostawa lacznie co najmniej 80 urzadzen poligraficznych sluzacych do wykonywania funkcji druku, kopiowania i skanowania, pracujacych w systemie centralnego wydruku oraz swiadczenie kompleksowej obslugi serwisowej tych urzadzen, przez okres co najmniej 12 miesiecy oraz przedstawi dowody potwierdzajace ich nalezyte wykonanie lub wykonywanie. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego winien zlozyc za posrednictwem Platformy poprzez zakladke „Pytania/Informacje” lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail?dzl@sgh.waw.pl nastepujace dokumenty w celu potwierdzenia spelniania warunków udzialu w?postepowaniu: - wykaz dostaw lub uslug wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciaglych równiez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których uslugi lub dostawy zostaly wykonane lub sa wykonywane, oraz zalaczeniem dowodów okreslajacych, czy te uslugi lub dostawy zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o których mowa, sa referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz którego uslugi lub dostawy zostaly wykonane lub sa wykonywane, a jezeli wykonawca z?przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentów – oswiadczenie wykonawcy; w celu potwierdzenia spelniania warunku udzialu w postepowaniu okreslonego w rozdziale VII ust. 1 pkt 5) SWZ - Zalacznik nr 8 do SWZ.
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Laczna cena ofertowa brutto
Description: Zamawiajacy bedzie przyznawal punkty w poszczególnych kryteriach w nastepujacy sposób: 1) Cena: 100 % - C a) opis sposobu oceny ofert dla kryterium C: cena (100%) = cena brutto oferty z najnizsza cena / cena brutto oferty badanej x 100 b) do oceny ofert w przedmiotowym kryterium Zamawiajacy przyjmie laczna cene oferty brutto z pkt. 1 Formularza oferty, stanowiacego Zalacznik nr 1 do SWZ, c) Zamawiajacy zaokragli punkty do 2 miejsc po przecinku.
   3.  Zamawiajacy udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: 1) zostala oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny; 2) odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w Ustawie i w SWZ.
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://sgh.eb2b.com.pl
Canal de communication ad hoc:
Nom: Platforma zakupowa eB2B
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://sgh.eb2b.com.pl
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du rčglement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financičre: 1. Wykonawca przystepujacy do postepowania jest zobowiazany, przed uplywem terminu skladania ofert, wniesc wadium w kwocie: 60 000,00 zl (slownie: szescdziesiat tysiecy zlotych)
   2.  Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium bedzie: a) w przypadku wadium w formie pienieznej - zaksiegowanie na rachunku bankowym Zamawiajacego przed uplywem terminu skladania ofert (kazde opóznienie obciaza wykonawce, nawet jezeli zostalo spowodowane przez system bankowy). Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dolaczyl do oferty dokument potwierdzajacy wniesienie wadium w formie pienieznej, b) w przypadku wadium w formie innej niz pieniezna - przekazanie oryginalu dokumentu wadialnego (gwarancji lub poreczenia), wystawionego zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, w postaci elektronicznej.
   3.  Wadium musi obejmowac pelen okres zwiazania oferta.
   4.  Wadium moze byc wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 Ustawy.
   5.  Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplacic przelewem na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. III O/Warszawa, numer rachunku 91 1240 1040 1111 0010 7123 0484.
   6.  W tytule przelewu nalezy umiescic informacje: „WADIUM – Uslugi Centralnego Wydruku” (nr postepowania ADZL.25.1.11.2024)
   7.  Wadium wnoszone w poreczeniach lub gwarancjach nalezy zalaczyc do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawce dokumentu i powinno zawierac nastepujace elementy: 1) nazwe dajacego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego), gwaranta/poreczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poreczeniu musi byc Szkola Glówna Handlowa w Warszawie, Podmiot nalezacy do grupy VAT o nazwie Szkola Glówna Handlowa Grupa VAT w Warszawie (w skrócie SGH GV), Adres: al. Niepodleglosci 162, 02-554 Warszawa, REGON 000001502, NIP Grupy VAT 1080026260. 2) okreslenie wierzytelnosci, która ma byc zabezpieczona gwarancja/poreczeniem, 3) kwote gwarancji/poreczenia, 4) termin waznosci gwarancji/poreczenia, 5) zobowiazanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji/poreczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne zadanie zamawiajacego, w sytuacjach okreslonych w art. 98 ust. 6 Ustawy.
   8.  W przypadku, gdy wykonawca nie wniósl wadium lub wniósl w sposób nieprawidlowy lub nie utrzymywal wadium nieprzerwanie do uplywu terminu zwiazania oferta lub zlozyl wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) Ustawy, Zamawiajacy odrzuci oferte na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) Ustawy.
   9.  Zamawiajacy dokona zwrotu wadium na zasadach okreslonych w art. 98 ust. 1–5 Ustawy. 10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 Ustawy.
Date limite de réception des offres: 17/07/2024 11:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives ŕ l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 17/07/2024 11:30:00 (UTC+2)
Informations complémentaires: 1. Wykonawca sklada oferte za posrednictwem Platformy dostepnej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl.
   2.  Wykonawca sklada oferte poprzez dodanie w zakladce „Zlóz oferte” dokumentów (zalaczników) okreslonych w SWZ i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poprzez wybranie polecenia „dodaj zalacznik” i wybranie docelowego pliku, który ma zostac zamieszczony. Wykonawca winien opisac zalacznik nazwa umozliwiajaca jego identyfikacje. W przypadku, gdy zalacznik zawiera tajemnice przedsiebiorstwa wykonawca zaznacza polecenie „Zalacznik stanowiacy tajemnice przedsiebiorstwa”.
   3.  Potwierdzeniem prawidlowo zlozonej oferty (dodania zalacznika) jest automatyczne wygenerowanie komunikatu systemowego o tresci „Plik zostal przeslany”, po kazdej prawidlowo wykonanej operacji, tj. zamieszczeniu zalacznika.
   4.  Plik zalaczony przez wykonawce na Platformie i zapisany jest zaszyfrowany. Dlatego tez dokumenty zlozone na Platformie nie sa widoczne do momentu odszyfrowania przez Zamawiajacego, który nastepuje po terminie skladania ofert.
   5.  Jesli wykonawca zamiescil niewlasciwy plik moze go usunac zaznaczajac plik i korzystajac z polecenia „Usun”.
   6.  O terminie zlozenia oferty decyduje czas pelnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
   7.  Po uplywie terminu skladania ofert, dodanie oferty (zalaczników) nie bedzie mozliwe.
   8.  Wykonawca moze przed uplywem terminu do skladania ofert zmienic lub wycofac oferte za posrednictwem Platformy. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty polega na usunieciu plików skladajacych sie na oferte. W tym celu w zakladce „Zlóz oferte” wykonawca korzysta z polecenia „Usun” po wybraniu odpowiedniego zalacznika/ów.
   9.  Wykonawca po uplywie terminu do skladania ofert nie moze skutecznie dokonac zmiany ani wycofac zlozonej oferty (zalaczników). 10. Otwarcie ofert nastapi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert. 11. Zamawiajacy, najpózniej przed otwarciem ofert, udostepni na Platformie w zakladce „Zalaczniki Organizatora” prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia. 12. Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na Platformie w zakladce „Zalaczniki Organizatora” prowadzonego postepowania informacje o: 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej badz miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostaly otwarte; 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Conditions du marché:
Conditions relatives ŕ l’exécution du contrat: Przedmiot Umowy obejmuje miedy innymi: 1) dostawe dzierzawionych na rzecz Zamawiajacego Urzadzen Wielofunkcyjnych w asortymencie wymienionym w OPZ; 2) podlaczenie rozumiane jako instalacja i konfiguracja 93 dzierzawionych Urzadzen Wielofunkcyjnych oraz 10 urzadzen bedacych sprzetem wlasnym Zamawiajacego, w Systemie Centralnego Wydruku opartego o System YSoft SafeQ bedacego w posiadaniu Zamawiajacego; 3) swiadczenie Uslug Serwisowych; 4) upgrade systemu SafeQ do wersji 6; 5) dostarczenie powdrozeniowej dokumentacji technicznej i instrukcji obslugi sprzetu w jezyku polskim; 6) przeprowadzenie 8 godzinnego szkolenia w siedzibie Zamawiajacego. Z uwagi na ograniczona liczbe znaków szczególowe uregulowania znajduja sie w Zalaczniku nr 4 do SWZ - Wzór umowy.
Un accord de confidentialité est requis: non
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Montage financier: 1. Miesieczne wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, platne bedzie po zakonczeniu danego miesiaca, w którym uslugi byly faktycznie swiadczone.
   2.  Zamawiajacy zobowiazuje sie dokonac zaplaty naleznosci za swiadczone uslugi, w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT. Faktura zostanie wystawiona na dane Zamawiajacego: SGH GV Szkola Glówna Handlowa w Warszawie Al. Niepodleglosci 162 02-554 Warszawa NIP 1080026260 Ze wzgledu na ograniczona liczbe znaków szczególowe uregulowania znajduja sie w Zalaczniku nr 4 do SWZ - Wzór umowy.
Informations relatives aux délais de recours: Art. 515 ust. 1 lit. a) ustawy Pzp [Termin wniesienia odwolania]
   1.  Odwolanie wnosi sie: 1) w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Szkola Glówna Handlowa w Warszawie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Szkola Glówna Handlowa w Warszawie
Organisation qui traite les offres: Szkola Glówna Handlowa w Warszawie

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Szkola Glówna Handlowa w Warszawie
Numéro d’enregistrement: PL 1080026260
Département: Dzial Zamówien i Logistyki
Adresse postale: Al. Niepodleglosci 162, Dzial Zamówien i Logistyki, pok. 045, 420  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-554
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Dzial Zamówien i Logistyki, pok. 045, 420
Adresse électronique: dzl@sgh.waw.pl
Téléphone: +48 225647839
Adresse internet: https://www.sgh.waw.pl/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://sgh.eb2b.com.pl/
Profil de l’acheteur: https://www.sgh.waw.pl/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: brak
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: 22 458 78 01
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Numéro d’enregistrement: 5262883664
Adresse postale: Hoza 76/78  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-682
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Téléphone: 22 695 85 04
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de médiation
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 9c955010-7768-403f-88d4-d06550e53205 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 11/06/2024 14:11:40 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 350541-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
51620000 - Services d'installation de matériel de bureau