Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Non spécifié
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
POLOGNE
appel-offre

Pologne: Services liés aux déchets et aux ordures: Odbiór i transport odpadów komunalnych od w''aûcicieli nieruchomoûci zamieszka''ych na terenie Gminy Wieliczka: Sektor II

2024/S 2024-033225  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
33225-2024 - Résultats
Pologne – Services liés aux déchets et aux ordures – Odbiór i transport odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Wieliczka – Sektor II
OJ S 12/2024 17/01/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Gmina Wieliczka
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Odbiór i transport odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Wieliczka – Sektor II
Description: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Wieliczka – sektor II solectwa gminy Wieliczka:
   1.  Odbiór i transport, do wskazanej przez Zamawiajacego instalacji komunalnej, odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Wieliczka w Sektorze II w szacowanej ilosci odpadów: 5 640,00 Mg,
   2.  Celem Zamawiajacego jest realizacja racjonalnej gospodarki odpadami ze szczególnym naciskiem na osiagniecie efektywnych wyników w segregacji.
   3.  Informacje niezbedne dla wykonania zamówienia dla Sektora II – granice administracyjne solectwa, zasady gromadzenia, odbioru odpadów komunalnych oraz obowiazki Wykonawcy zawarte sa w standardach wykonywania uslug i ich szczególowym zakresie stanowiacym zalacznik nr 5 do nin. zaproszenia. Dokument ten bedzie stanowil zalacznik nr 1 do umowy.
   4.  Wykonawca zobowiazany jest do realizacji zamówienia w Sektorze II zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów stanowiacym zalacznik nr 8 do nin. zaproszenia.
   5.  Rodzaj zamówienia – usluga
   6.  Zamawiajacy wymaga, aby uslugi odbioru i transportu odpadów odbywaly sie zgodnie z przepisami prawa, w szczególnosci Zamawiajacy wymaga, aby przez caly okres wykonywania zamówienia wykonawca posiadal:
   6. 1) aktualny wpis do rejestru dzialalnosci regulowanej, wymagany przepisami ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, prowadzonego przez wlasciwy organ, w zakresie objetym przedmiotem zamówienia (art. 9b, 9c ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj.: Dz. U. 2022 r. poz. 1297, 1549 ze zm.),
   6. 2) wpis do rejestru zbierajacych zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny wymagany przepisami ustawy o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym,
   6. 3) aktualne zezwolenie wydane przez wlasciwy organ na prowadzenie dzialalnosci w zakresie transportu odpadów w zakresie objetym przedmiotem zamówienia, wynikajace z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127 ze zm.) z zastrzezeniem art. 233 ust.1-3 tej ustawy.
Identifiant de la procédure: 06231f4c-b933-4609-babe-b4acdea0fec1
Identifiant interne: WZP.271.61.2023
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90511000 Services de collecte des ordures, 90512000 Services de transport des ordures ménagères, 90513100 Services d'élimination des ordures ménagères, 90513200 Services d'élimination de déchets solides urbains, 90533000 Services de gestion de décharges
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Odbiór i transport odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Wieliczka – Sektor II
Description: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Wieliczka – sektor II solectwa gminy Wieliczka:
   1.  Odbiór i transport, do wskazanej przez Zamawiajacego instalacji komunalnej, odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Wieliczka w Sektorze II w szacowanej ilosci odpadów: 5 640,00 Mg,
   2.  Celem Zamawiajacego jest realizacja racjonalnej gospodarki odpadami ze szczególnym naciskiem na osiagniecie efektywnych wyników w segregacji.
   3.  Informacje niezbedne dla wykonania zamówienia dla Sektora II – granice administracyjne solectwa, zasady gromadzenia, odbioru odpadów komunalnych oraz obowiazki Wykonawcy zawarte sa w standardach wykonywania uslug i ich szczególowym zakresie stanowiacym zalacznik nr 5 do nin. zaproszenia. Dokument ten bedzie stanowil zalacznik nr 1 do umowy.
   4.  Wykonawca zobowiazany jest do realizacji zamówienia w Sektorze II zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów stanowiacym zalacznik nr 8 do nin. zaproszenia.
   5.  Rodzaj zamówienia – usluga
   6.  Zamawiajacy wymaga, aby uslugi odbioru i transportu odpadów odbywaly sie zgodnie z przepisami prawa, w szczególnosci Zamawiajacy wymaga, aby przez caly okres wykonywania zamówienia wykonawca posiadal:
   6. 1) aktualny wpis do rejestru dzialalnosci regulowanej, wymagany przepisami ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, prowadzonego przez wlasciwy organ, w zakresie objetym przedmiotem zamówienia (art. 9b, 9c ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj.: Dz. U. 2022 r. poz. 1297, 1549 ze zm.),
   6. 2) wpis do rejestru zbierajacych zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny wymagany przepisami ustawy o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym,
   6. 3) aktualne zezwolenie wydane przez wlasciwy organ na prowadzenie dzialalnosci w zakresie transportu odpadów w zakresie objetym przedmiotem zamówienia, wynikajace z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127 ze zm.) z zastrzezeniem art. 233 ust.1-3 tej ustawy.
Identifiant interne: WZP.271.61.2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Celem negocjacji jest uzyskanie najnizszej ceny za realizacje zamówienia
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Celem negocjacji jest uzyskanie najnizszej ceny za realizacje zamówienia
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui signe le marché: Gmina Wieliczka

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 618 888,89 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Zaklad Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Negocjacje
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 1 618 888,89 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: UMOWA nr WGK-O.7031.2.14.2024
Titre: Odbiór i transport odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Wieliczka – Sektor II
Date de conclusion du marché: 02/11/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Organisation qui signe le marché: Gmina Wieliczka

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Gmina Wieliczka
Numéro d’enregistrement: REGON 351555364
Adresse postale: ul. Powstania Warszawskiego 1  
Ville: Wieliczka
Code postal: 32-020
Subdivision pays (NUTS): Krakowski (PL214)
Pays: Pologne
Point de contact: Urzad Miasta i Gminy w Wielicze
Adresse électronique: magistrat@wieliczka.eu
Téléphone: +48 122634100
Télécopieur: +48 122786860
Adresse internet: https://www.wieliczka.eu
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 22 458 78 01
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Zaklad Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: NIP: 683-20-09-500
Adresse postale: ul. Jedynaka 30  
Ville: Wieliczka
Code postal: 32-020
Subdivision pays (NUTS): Krakowski (PL214)
Pays: Pologne
Adresse électronique: zgk@wieliczka.eu
Téléphone: 12 291 48 06
Adresse internet: https://zgk.wieliczka.eu/pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://zgk.wieliczka.eu/pl
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 4c9736ed-89eb-4f39-973e-e598704429fd - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 16/01/2024 12:05:06 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 33225-2024
Numéro de publication au JO S: 12/2024
Date de publication: 17/01/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90513200 - Services d'élimination de déchets solides urbains 
90533000 - Services de gestion de décharges