Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne '?? Services liés aux déchets et aux ordures '?? Odbiór, transport odpadów komunalnych z zagospodarowaniem popio'?ów z terenu Gminy i Miasta Odolanów (sektor 2)

2024/S 2024-128854  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
128854-2024 - Résultats
Pologne – Services liés aux déchets et aux ordures – Odbiór, transport odpadów komunalnych z zagospodarowaniem popiolów z terenu Gminy i Miasta Odolanów (sektor 2)
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Gmina i Miasto Odolanów
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Odbiór, transport odpadów komunalnych z zagospodarowaniem popiolów z terenu Gminy i Miasta Odolanów (sektor 2)
Description: Zadanie podzielone jest na 2 czesci: Czesc 1 stanowi - odbiór i transport odpadów komunalnych, Czesc 2 stanowi - odbiór, transport i zagospodarowanie popiolów. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych czesci znajduje sie w zalacznikach nr 9A i 9B, które stanowia zalaczniki do SWZ.
Identifiant de la procédure: 7dbd7bb3-0218-4a38-aa7c-10766f6de382
Identifiant interne: ZP.271.2.28.2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Dokumenty wymagane na etapie skladania ofert/wniosków: Jednolity europejski dokument zamówienia Zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby (procedura pelna) Oswiadczenie wykonawcy dotyczace odrebnych przeslanek wykluczenia (procedura pelna) Dokumenty skladane na wezwanie zamawiajacego: Dokument potwierdzajacy, ze nie otwarto likwidacji wykonawcy Informacja z Krajowego Rejestru Karnego Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równowazny dokument Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu wstepnym Oswiadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitalowej Wykaz dostaw lub uslug Wykaz narzedzi, wyposazenia zakladu lub urzadzen technicznych Wykaz osób Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru Informacje dodatkowe: O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu na podstawie  art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2 , art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, art.7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine..., art.5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dot. srodków ograniczajacych w zw. z dzialaniami Rosji..., a takze spelniaja warunki udzialu w postepowaniu. Zamówienie musi zostac zrealizowane w terminie 12 miesiecy od dnia 1 stycznia 2024 r. - dla czesci zamówienia: 1,2
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Odbiór i transport odpadów komunalnych
Description: Przedmiotem zamówienia jest : 1) odbiór odpadów komunalnych wymienionych w OPZ powstalych i zebranych na wszystkich nieruchomosciach w sektorze 2: a) na których zamieszkuja mieszkancy, b) na których nie zamieszkuja mieszkancy, a które to nieruchomosci objete sa zorganizowanym przez gmine systemem gospodarowania odpadami, a na których powstaja odpady komunalne, c) oraz na nieruchomosciach, o których mowa w art. 6c ust. 2b ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469), 2) transport odpadów do instalacji komunalnej w Ostrowie Wielkopolskim. Do kalkulacji nalezy przyjac transport do instalacji komunalnej w Ostrowie Wielkopolskim. Instalacja ta moze jednak ulec zmianie na zasadach wskazanych we wrzorze umowy. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w zalaczniku nr 9 A, który stanowi zalacznik do SWZ.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures, 90513100 Services d'élimination des ordures ménagères, 90510000 Élimination et traitement des ordures, 90511000 Services de collecte des ordures
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Kaliski (PL416)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 4 800.00 PLN.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: 40

Critère:
Type: Prix
Description: 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: 1. Cena - 60 (Liczba punktów = (Cmin/Cof)* 100 * waga gdzie Cmin - najnizsza cena sposród wszystkich ofert, Cof - cena podana w ofercie)
   2.  Termin platnosci FV - 40 (Maksymalny termin platnosci FV wynosi 30 dni. Natomiast minimalny termin platnosci FV wynosi 7 dni. Wykonawca otrzyma nastepujaca punktacje za "Termin platnosci faktury VAT". a) za 30 dni - 40 pkt, b) za 21 dni - 20 pkt, c) za 14 dni - 10 pkt, d) za 7 dni - 0 pkt. Wykonawca, który zaoferuje dluzszy termin platnosci FV niz 30 dni, nie otrzyma dodatkowych punktów. W przypadku niewskazania terminu platnosci FV lub w przypadku wskazania terminu krótszego niz 7 dni, Zamawiajacy przyzna Wykonawcy 0 pkt.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Terminy na zlozenie odwolania okreslone zostaly w art. 515 ustawy PZP.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Gmina i Miasto Odolanów
Organisation qui signe le marché: Gmina i Miasto Odolanów
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Odbiór, transport i zagospodarowanie popiolów
Description: 1.Przedmiotem zamówienia jest : 1) odbiór odpadów komunalnych- popiolów powstalych i zebranych na wszystkich nieruchomosciach w sektorze 2: a) na których zamieszkuja mieszkancy, b) na których nie zamieszkuja mieszkancy, a które to nieruchomosci objete sa zorganizowanym przez gmine systemem gospodarowania odpadami na skutek przystapienia do niego przez wlasciciela na zasadach okreslonych w art. 6c ust. 2c ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469), a na których powstaja odpady komunalne, c) transport i zagospodarowanie odpadów: popiolu z palenisk domowych które nalezy przetransportowac i zagospodarowac w ramach wynagrodzenia do instalacji posiadajacej odpowiednie zezwolenie na zagospodarowanie tych odpadów oraz spelniajacej wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach prawa. Wykonawca zobowiazany jest do wskazania w ofercie instalacji komunalnej, do której wykonawca bedzie przekazywal odpady w celu ich zagospodarowania. W przypadku zmiany instalacji komunalnej, która wykonawca wskazal w ofercie w trakcie obowiazywania umowy jest to dopuszczalne, ale nie moze wiazac sie ze zmiana wynagrodzenia i nie bedzie podstawa do formulowania jakichkolwiek roszczen wykonawcy w stosunku do zamawiajacego - w szczególnosci roszczen o podwyzszenie wynagrodzenia. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w zalaczniku nr 9 B, który stanowi zalacznik do SWZ.
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures, 90513100 Services d'élimination des ordures ménagères, 90510000 Élimination et traitement des ordures, 90511000 Services de collecte des ordures
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Kaliski (PL416)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 1 500.00 PLN.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: 40

Critère:
Type: Prix
Description: 60
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: 1. Cena - 60 (Liczba punktów = (Cmin/Cof)* 100 * waga gdzie Cmin - najnizsza cena sposród wszystkich ofert, Cof - cena podana w ofercie)
   2.  Termin platnosci FV - 40 (Maksymalny termin platnosci FV wynosi 30 dni. Natomiast minimalny termin platnosci FV wynosi 7 dni. Wykonawca otrzyma nastepujaca punktacje za "Termin platnosci faktury VAT". a) za 30 dni - 40 pkt, b) za 21 dni - 20 pkt, c) za 14 dni - 10 pkt, d) za 7 dni - 0 pkt. Wykonawca, który zaoferuje dluzszy termin platnosci FV niz 30 dni, nie otrzyma dodatkowych punktów. W przypadku niewskazania terminu platnosci FV lub w przypadku wskazania terminu krótszego niz 7 dni, Zamawiajacy przyzna Wykonawcy 0 pkt.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Terminy na zlozenie odwolania okreslone zostaly w art. 515 ustawy PZP.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Gmina i Miasto Odolanów
Organisation qui signe le marché: Gmina i Miasto Odolanów

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 611 010,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Grupa Kosz Sp. z o.o., Firma Uslugowo-Handlowa "Jartex" Szczepan Jarantowski, Zaklad Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta 1 do LOT0001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 508 140,00 PLN
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 127/2023/UGiM
Titre: Odbiór, transport odpadów komunalnych - sektor 2 czesc 1
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 21/12/2023
Date de conclusion du marché: 28/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Gmina i Miasto Odolanów
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Firma Uslugowa EKO-KAR Sp. z o.o. Sp.k.
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta 1 do LOT0002
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 102 870,00 PLN
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 130/2023/UGiM
Titre: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - popiolów z palenisk domowych - sektor 2 czesc 2
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 21/12/2023
Date de conclusion du marché: 29/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Gmina i Miasto Odolanów

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Gmina i Miasto Odolanów
Numéro d’enregistrement: 250855127
Adresse postale: Rynek 11  
Ville: Odolanów
Code postal: 63-430
Subdivision pays (NUTS): Kaliski (PL416)
Pays: Pologne
Point de contact: Dzial Zamówien
Adresse électronique: sekretariat@odolanow.pl
Téléphone: +48 627331581
Télécopieur: +48 627333892
Adresse internet: www.bip.odolanow.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Télécopieur: +48 224587800
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Grupa Kosz Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 9161402665
Ville: Stawiec
Code postal: 56-300
Subdivision pays (NUTS): Wroclawski (PL518)
Pays: Pologne
Adresse électronique: kontakt@grupakosz.pl
Téléphone: +48665776066
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétairePOL
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Firma Uslugowo-Handlowa "Jartex" Szczepan Jarantowski
Numéro d’enregistrement: 6181043239
Ville: Kalisz
Code postal: 62-800
Subdivision pays (NUTS): Kaliski (PL416)
Pays: Pologne
Adresse électronique: jartex@op.pl
Téléphone: +48627623701
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétairePOL
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Zaklad Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.
Numéro d’enregistrement: 6221001188
Ville: Ostrów Wielkopolski
Code postal: 63-400
Subdivision pays (NUTS): Kaliski (PL416)
Pays: Pologne
Adresse électronique: mzo@mzo.com.pl
Téléphone: +48603534480
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Firma Uslugowa EKO-KAR Sp. z o.o. Sp.k.
Numéro d’enregistrement: 6222788279
Ville: Raszków
Code postal: 63-440
Subdivision pays (NUTS): Kaliski (PL416)
Pays: Pologne
Adresse électronique: ekokar@wp.pl
Téléphone: +48603790354
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétairePOL
Lauréat de ces lotsLOT-0002
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: ad429949-41a3-4737-b52e-a7cff05fd047 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 08:13:14 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 128854-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures