Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne: Services liés aux déchets et aux ordures: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z terenu Zak''adu Gospodarki Odpadami, ul. Dzia''kowa 20, 59-100 Polkowice z podzia''em na 2 cz' ûci.

2024/S 2024-070630  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
70630-2024 - Résultats
Pologne – Services liés aux déchets et aux ordures – Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z terenu Zakladu Gospodarki Odpadami, ul. Dzialkowa 20, 59-100 Polkowice z podzialem na 2 czesci.
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o.
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z terenu Zakladu Gospodarki Odpadami, ul. Dzialkowa 20, 59-100 Polkowice z podzialem na 2 czesci.
Description: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w podziale na 2 zadania (czesci). Odpady objete niniejszym zamówieniem nalezy odebrac, a nastepnie zagospodarowac w instalacjach, które posiadaja decyzje zezwalajace na przetwarzanie tych odpadów w procesie odzysku/recyklingu, w sposób zgodny z obowiazujacymi przepisami prawa w tym zakresie oraz procesami odzysku/recyklingu wyszczególnionymi w zalaczniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. z dnia 2020.05.04).
Identifiant de la procédure: 071945f2-904e-46b6-9b0f-e5d601cfc111
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje przedmioty) w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.
Description: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w podziale na 2 zadania (czesci): Zadanie 1 (Czesc I) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niz wymienione w 19 12 11 pochodzace z terenu Zakladu Gospodarki Odpadami, ul. Dzialkowa 20, 59-100 Polkowice w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r. w ramach zadania nr
   1.  Odpady objete niniejszym zamówieniem nalezy odebrac, a nastepnie zagospodarowac w instalacjach, które posiadaja decyzje zezwalajace na przetwarzanie tych odpadów w procesie odzysku/recyklingu, w sposób zgodny z obowiazujacymi przepisami prawa w tym zakresie oraz procesami odzysku/recyklingu wyszczególnionymi w zalaczniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. z dnia 2020.05.04). Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, polegajacych na powtórzeniu podobnych uslug, których zakres stanowic bedzie nie wiecej niz 50% wartosci zamówienia podstawowego. Powyzsze zamówienie udzielane bedzie moglo byc w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy uslug. Przedmiot zamówienia zostal szczególowo okreslony w specyfikacji warunków zamówienia.
Identifiant interne: Czesc 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Polkowice
Subdivision pays (NUTS): Legnicko-glogowski (PL516)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de fin de durée: 31/12/2024
Durée: 12 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: kryterium K1 : 100 % - cena jednostkowa brutto ( 1 Mg )
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: kryterium K1 : 100 % - cena jednostkowa brutto ( 1 Mg )
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym rozdziale przysluguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   3.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo formie elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   4.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamówien Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówien, których wartosc jest mniejsza niz progi unijne.
   5.  Odwolanie, w przypadku zamówien, których wartosc jest mniejsza niz progi unijne, wnosi sie w terminie: 1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt 1).
   6.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 4 i 5 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest mniejsza niz progi unijne
   7.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu.
   8.  W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowia inaczej.
   9.  Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych, zwanego dalej "sadem zamówien publicznych". 10. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 11. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwolawczego do sadu zamówien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 12. Pozostale srodki ochrony prawnej okreslone zostaly w ustawie Pzp – Dzial IX Srodki ochrony prawnej.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o.
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady, pochodzace z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych (20 03 07) w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.
Description: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w podziale na 2 zadania (czesci): Zadanie 2 (Czesc II) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niz wymienione w 19 12 11 pochodzace z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych (20 03 07) z terenu Zakladu Gospodarki Odpadami, ul. Dzialkowa 20, 59-100 Polkowice w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r. w ramach zadania nr
   2.  Odpady objete niniejszym zamówieniem nalezy odebrac, a nastepnie zagospodarowac w instalacjach, które posiadaja decyzje zezwalajace na przetwarzanie tych odpadów w procesie odzysku/recyklingu, w sposób zgodny z obowiazujacymi przepisami prawa w tym zakresie oraz procesami odzysku/recyklingu wyszczególnionymi w zalaczniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. z dnia 2020.05.04). Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, polegajacych na powtórzeniu podobnych uslug, których zakres stanowic bedzie nie wiecej niz 50% wartosci zamówienia podstawowego. Powyzsze zamówienie udzielane bedzie moglo byc w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy uslug. Przedmiot zamówienia zostal szczególowo okreslony w specyfikacji warunków zamówienia.
Identifiant interne: Czesc 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Polkowice
Subdivision pays (NUTS): Legnicko-glogowski (PL516)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de fin de durée: 31/12/2024
Durée: 12 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: kryterium K1 : 100 % - cena jednostkowa brutto ( 1 Mg )
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: kryterium K1 : 100 % - cena jednostkowa brutto ( 1 Mg )
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym rozdziale przysluguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   3.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo formie elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   4.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamówien Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówien, których wartosc jest mniejsza niz progi unijne.
   5.  Odwolanie, w przypadku zamówien, których wartosc jest mniejsza niz progi unijne, wnosi sie w terminie: 1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt 1).
   6.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 4 i 5 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest mniejsza niz progi unijne
   7.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu.
   8.  W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowia inaczej.
   9.  Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych, zwanego dalej "sadem zamówien publicznych". 10. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 11. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwolawczego do sadu zamówien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 12. Pozostale srodki ochrony prawnej okreslone zostaly w ustawie Pzp – Dzial IX Srodki ochrony prawnej.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o.

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 6 433 452,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Partners Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Offre:
Identifiant de l’offre: Partners Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 5 674 320,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Czesc 1
Titre: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niz wymienione w 19 12 11 pochodzace z terenu Zakladu Gospodarki Odpadami, ul. Dzialkowa 20, 59-100 Polkowice w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r. w ramach zadania nr 1
Date de conclusion du marché: 22/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Best Polymers Group SA, SARR sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Best Polymers Group SA
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 759 132,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Czesc 2
Titre: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niz wymienione w 19 12 11 pochodzace z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych (20 03 07) z terenu Zakladu Gospodarki Odpadami, ul. Dzialkowa 20, 59-100 Polkowice w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r. w ramach zadania nr 2
Date de conclusion du marché: 26/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 5020116033
Adresse postale: ul. Dabrowskiego 2  
Ville: Polkowice
Code postal: 59-100
Subdivision pays (NUTS): Legnicko-glogowski (PL516)
Pays: Pologne
Point de contact: Elzbieta Zbikowska
Adresse électronique: pdr-zamowienia@pdr-eko.pl
Téléphone: +48 767439214
Adresse internet: http://bip.pdr-eko.pl/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Partners Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Numéro d’enregistrement: 5591861178
Adresse postale: ul. Przemyslowa 3  
Ville: Labiszyn
Code postal: 89-210
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@partners.biz.pl
Téléphone: +48698423994
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Best Polymers Group SA
Numéro d’enregistrement: 5223150621
Adresse postale: ul. Goscinna 7/21  
Ville: Blizne Laszczynskiego
Code postal: 05-082
Subdivision pays (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Pays: Pologne
Adresse électronique: b.karbowniczek@bestpolymers.com
Téléphone: +4888141153
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0002
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: SARR sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 7773161803
Adresse postale: ul. Obornicka 1  
Ville: Owinska
Code postal: 62-005
Subdivision pays (NUTS): Poznanski (PL418)
Pays: Pologne
Adresse électronique: p.rosinki@sarr.pl
Téléphone: +48505260425
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0002
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 58a7bd3a-a838-4aff-8c34-bd4b847dec80 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 11:08:17 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 70630-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures