Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Non spécifié
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
POLOGNE
appel-offre

Pologne: Services liés aux déchets et aux ordures: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024r.

2024/S 2024-033146  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
33146-2024 - Résultats
Pologne – Services liés aux déchets et aux ordures – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024r.
OJ S 12/2024 17/01/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime assoupli
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: GMINA JANIKOWO
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024r.
Description: Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024r. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr 2 oraz Wzór umowy - Zalacznik nr 4
Identifiant de la procédure: 42ee9a7a-20f2-4fd9-a013-ad51ae3a1800
Identifiant interne: RIT.ZP.271.17.2023.ZR.UE
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: PRZEMYSLOWA 6  
Ville: JANIKOWO
Code postal: 88-160
Subdivision pays (NUTS): Inowroclawski (PL617)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej reki: Uzasadnienie prawne: art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp Uzasadnienie faktyczne: W przypadku udzielonego zamówienia zostana spelnione warunki dotyczace zamówien udzielanych podmiotowi wewnetrznemu (in-haus) opisane w art. 214 ust.1 pkt 11 ustawy Pzp. Przeprowadzona analiza prawna i ekonomiczna wskazala, ze w przypadku PGKiM Sp. z o.o. w Janikowie zachodzi okolicznosc lacznego spelnienia wszystkich warunków zawartych w przytoczonym przepisie prawa. Przedsiebiorstwo zostalo powolane zarzadzeniem Naczelnika Gminy Janikowo 1 kwietnia 1989 roku w celu prowadzenia gospodarki mieniem gminy i obslugi mieszkanców gminy w zakresie swiadczenia uslug komunalnych. Z dniem 7 grudnia 1991 roku na mocy Uchwaly Rady Miejskiej w Janikowie PGKiM zostal przeksztalcony w spólke z ograniczona odpowiedzialnoscia. Gmina Janikowo sprawuje pelna kontrole nad Spólka w calym okresie od powstania do dnia dzisiejszego. Wlasnosc Spólki jest w 100% skupiona w rekach Gminy, a funkcje Walnego Zgromadzenia pelni Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo. Inwestycje komunalne realizowane przez Gmine Janikowo samodzielnie i ze wsparciem srodków Unii Europejskiej sa przekazywane w uzytkowanie PGKiM Sp. z o.o. w celu swiadczenia uslug komunalnych na coraz wyzszym poziomie. PGKiM Sp. z o.o. swiadczy uslugi na rzecz Gminy wypelniajac zadania ustalone w ustawie o Samorzadzie Gminnym w zakresie: - utrzymania dróg gminnych, - zaopatrzenia w wode i odprowadzenia scieków, - obslugi lokali komunalnych, - zarzadzania targowiskiem, - utrzymania zieleni gminnej i zadrzewien, - zarzadzanie cmentarzem, - kompleksowej gospodarki odpadami itp. W zwiazku z powyzszym istnieje zatem przeslanka do zastosowania art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp.
   1.  Zamawiajacy, poza mozliwoscia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, przewiduje równiez mozliwosc dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach: 1) zmiana obowiazujacej stawki VAT, 2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wylacznie w przypadku zmiany kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych w Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, 3) mozliwosc zmiany wynagrodzenia, w zwiazku z przepisami wynikajacymi z Ustawy o pracowniczych planach kapitalowych z dnia 4 pazdziernika 2018r (Dz. U z 2023.46 tj. ze zm)
   3.  W przypadku okreslonym w ust 1 pkt1) zmiana stawki Vat dotyczyc bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
   4.  Wszystkie powyzsze postanowienia, o których mowa w ust. 1 stanowia zmiany, na które Zamawiajacy moze wyrazic zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
   1.  Strony maja mozliwosc dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, kazdorazowo na wniosek drugiej Strony, w przypadku zmiany cen towarów i uslug konsumpcyjnych, zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy (dalej takze jako „waloryzacja”), na nastepujacych zasadach: 1) zmiany dokonywane beda w oparciu o kwartalny wskaznik wzrostu cen towarów i uslug konsumpcyjnych oglaszany w komunikacie Prezesa GUS. 2) zmiany moga zostac wprowadzone na wniosek Strony nie wczesniej niz po uplywie 3 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, przy czym zmiana jest dopuszczalna: a) w przypadku pierwszej waloryzacji - jesli wskaznik cen towarów i uslug konsumpcyjnych, o którym mowa w pkt 1, za ostatni kwartal, poprzedzajacy okres zlozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia, wzrosnie lub spadnie o min. 3% w stosunku do wskaznika z ostatniego kwartalu (gdzie okres poprzedni=100), w którym przypadal termin skladania ofert/dzien zakonczenia negocjacji; b) w przypadku kazdej kolejnej waloryzacji - jesli wskaznik cen towarów i uslug konsumpcyjnych, o którym mowa w pkt 1, za kwartal poprzedzajacy okres zlozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia, wzrosnie lub spadnie o min. 3% w stosunku do wskaznika z kwartalu (gdzie okres poprzedni=100), w którym nastapila ostatnia waloryzacja
   2.  Kazda ze Stron moze wystapic z wnioskiem o waloryzacje wynagrodzenia nie czesciej niz jeden raz na 3 miesiace.
   3.  W przypadku zlozenia wniosku w terminie pózniejszym niz wskazany w ust. 2, waloryzacja dokonana bedzie na pierwszy dzien kwartalu kalendarzowego nastepujacego po dniu zlozenia wniosku.
   4.  Wniosek powinien zawierac wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne, dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy oraz dokumenty potwierdzajace koniecznosc wprowadzenia ww. zmiany. W szczególnosci strona bedzie zobowiazana wykazac zwiazek pomiedzy wnioskowana kwota zmiany wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany ceny materialów lub kosztów zwiazanych z realizacja zamówienia na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te analizowane koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiazkowo ponosi w zwiazku ze zmiana ceny materialów lub kosztów zwiazanych z realizacja zamówienia.
   5.  Waloryzacja nie bedzie dotyczyla wynagrodzenia za uslugi swiadczone do dnia pierwszej waloryzacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit.a). Waloryzacja bedzie dotyczyla wynagrodzenia za uslugi swiadczone po dniu waloryzacji.
   6.  Wynagrodzenie w wyniku Waloryzacji zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku VAT obowiazujacej w dniu, na który dokonuje sie Waloryzacji.
   7.  W przypadku likwidacji Wskaznika cen towarów i uslug konsumpcyjnych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub zmiany podmiotu, który urzedowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w niniejszym paragrafie stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu.
   8.  Zamawiajacy dopuszcza maksymalna wartosc zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji do wysokosci +/- 6 % calkowitej wartosci przedmiotu umowy brutto.
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024r.
Description: Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024r. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr 2 oraz Wzór umowy - Zalacznik nr 4
Identifiant interne: RIT.ZP.271.17.2023.ZR.UE
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Kryterium Cena – 100%
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan: zawarte sa w dziale IX Ustawy Prawo zamówien publicznych
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation chargée des procédures de recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: GMINA JANIKOWO
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: GMINA JANIKOWO
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation qui signe le marché: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spólka z o.o.

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 3 629 698,92 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: GMINA JANIKOWO
Numéro d’enregistrement: 5562562438
Adresse postale: PRZEMYSLOWA 6  
Ville: JANIKOWO
Code postal: 88-160
Subdivision pays (NUTS): Inowroclawski (PL617)
Pays: Pologne
Point de contact: GMINA JANIKOWO
Adresse électronique: zamowieniapubliczne@janikowo.com.pl
Téléphone: +48523514411
Télécopieur: +48523513519
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/janikowo
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Département: KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Adresse postale: Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: SEKRETARIAT BIURA ODWOLAN
Adresse électronique: odwolania@uzp.qov.pl
Téléphone: +48224587801
Télécopieur: +48224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spólka z o.o.
Numéro d’enregistrement: 557-000-32-22
Ville: Janikowo
Code postal: 88-160
Subdivision pays (NUTS): Inowroclawski (PL617)
Pays: Pologne
Adresse électronique: sekretariat@pgkim-janikowo.pl
Téléphone: +48523514449
Adresse internet: http://www.pgkim-janikowo.pl/
Rôles de cette organisation
Organisation qui signe le marché
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 06a9fc0d-e6d5-4b1d-88fa-ed6ed098c06a - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime assoupli
Date d’envoi de l’avis: 16/01/2024 08:49:51 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 33146-2024
Numéro de publication au JO S: 12/2024
Date de publication: 17/01/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures