Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services liés aux déchets et aux ordures : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w'?a'?cicieli nieruchomo'?ci zamieszka'?ych oraz w'?a'?cicieli nieruchomo'?ci, na których nie zamieszkuj'? mieszka'?cy, a powstaj'? odpady komunalne na terenie

2024/S 2024-083465  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
83465-2024 - Résultats
Pologne – Services liés aux déchets et aux ordures – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych oraz wlascicieli nieruchomosci, na których nie zamieszkuja mieszkancy, a powstaja odpady komunalne na terenie
OJ S 28/2024 08/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: GMINA DABROWA GÓRNICZA ul. Graniczna 21, 41-300 Dabrowa Górnicza Miejski Zaklad Gospodarowania Odpadami
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych oraz wlascicieli nieruchomosci, na których nie zamieszkuja mieszkancy, a powstaja odpady komunalne na terenie
Description: 1) Swiadczenie uslugi odbioru odpadów komunalnych powstajacych na terenie gminy Dabrowa Górnicza. 2) Swiadczenie uslugi zagospodarowania odpadów komunalnych powstajacych na terenie gminy Dabrowa Górnicza. 3) Sporzadzanie harmonogramów odbioru odpadów. 4) Porzadkowanie terenu w trakcie realizacji uslugi odbioru odpadów. 5) Udostepnianie pojemników i dostarczanie worków na odpady gromadzone selektywnie. 6) Utrzymanie wszystkich pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów w tym pojemników na przeterminowane i niewykorzystane leki, w nalezytym stanie sanitarnym, porzadkowym i technicznym. 7) Kontrola przestrzegania obowiazku selektywnego zbierania odpadów. 8) Udostepnianie kontenerów na odpady zielone oraz ich odbiór. 9) Reagowanie na reklamacje i odpowiedzialnosc za szkody. 10) Transport oraz odbieranie odpadów z Gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) i trzech gminnych centrów zbiórki odpadów (GCZO), a takze odbiór odpadów z aptek.
Identifiant de la procédure: 08f53d4f-5a50-409b-9204-eaab4424873a
Identifiant interne: ZWR/1/MZGO/2023
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych oraz wlascicieli nieruchomosci, na których nie zamieszkuja mieszkancy, a powstaja odpady komunalne na terenie
Description: 1) Swiadczenie uslugi odbioru odpadów komunalnych powstajacych na terenie gminy Dabrowa Górnicza. 2) Swiadczenie uslugi zagospodarowania odpadów komunalnych powstajacych na terenie gminy Dabrowa Górnicza. 3) Sporzadzanie harmonogramów odbioru odpadów. 4) Porzadkowanie terenu w trakcie realizacji uslugi odbioru odpadów. 5) Udostepnianie pojemników i dostarczanie worków na odpady gromadzone selektywnie. 6) Utrzymanie wszystkich pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów w tym pojemników na przeterminowane i niewykorzystane leki, w nalezytym stanie sanitarnym, porzadkowym i technicznym. 7) Kontrola przestrzegania obowiazku selektywnego zbierania odpadów. 8) Udostepnianie kontenerów na odpady zielone oraz ich odbiór. 9) Reagowanie na reklamacje i odpowiedzialnosc za szkody. 10) Transport oraz odbieranie odpadów z Gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) i trzech gminnych centrów zbiórki odpadów (GCZO), a takze odbiór odpadów z aptek. 11) Prowadzenie punktu obslugi klienta (POK). 12) Prowadzenie dzialan informacyjnych i edukacyjnych. 13) Prowadzenie dzialan zwiazanych z wymiana danych pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca. 14) Inne uslugi objete przedmiotem zamówienia wskazane w tresci niniejszej SWZ oraz w zalacznikach.
Identifiant interne: ZWR/1/MZGO/2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Zadanie realizowane na terenie gminy Dabrowa Górnicza  
Ville: Dabrowa Górnicza
Code postal: 41-303
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 13/03/2023
Date de fin de durée: 31/12/2023
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena 100%
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Srodki ochrony prawnej okreslone w ustawie (odwolanie, skarga do sadu) przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy. Odwolanie przysluguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynnosci, do której Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie ustawy. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub równowaznego srodka, spelniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwolujacy przesyla kopie odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby Zamawiajacy mógl zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Odwolanie wnosi sie w terminach okreslonych w art. 515 ustawy. Szczególowe postanowienia dotyczace odwolania zawarte sa w przepisach art. 513-568 ustawy. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej przysluguje skarga do sadu. Do skargi maja zastosowanie przepisy art. 579-590 ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: GMINA DABROWA GÓRNICZA ul. Graniczna 21, 41-300 Dabrowa Górnicza Miejski Zaklad Gospodarowania Odpadami
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 23 086 625,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Alba Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta ALBY MPGK
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 23 086 625,00 PLN
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: umowa na odbior i zagospoadarowanie odpadów
Titre: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych oraz wlascicieli nieruchomosci, na których nie zamieszkuja mieszkancy, a powstaja odpady komunalne na terenie gminy Dabrowa Górnicza
Date de conclusion du marché: 13/03/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Alba Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Numéro d’enregistrement: 629-001-19-71
Adresse postale: Starocmentarna 2  
Ville: Dabrowa Górnicza
Code postal: 41-300
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
Adresse électronique: alba-mpgk@alba.com.pl
Téléphone: +48 322622534
Adresse internet: https://www.alba.com.pl
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: GMINA DABROWA GÓRNICZA ul. Graniczna 21, 41-300 Dabrowa Górnicza Miejski Zaklad Gospodarowania Odpadami
Numéro d’enregistrement: 629-246-26-89
Adresse postale: Al. J. Pilsudskiego 34 c  
Ville: Dabrowa Górnicza
Code postal: 41-300
Subdivision pays (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Pays: Pologne
Adresse électronique: sekretariat@mzgodg.pl
Téléphone: +48 322644623
Télécopieur: +48 322647199
Adresse internet: www.mzgodg.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://mzgodg.nowybip.pl/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Télécopieur: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 8e669c58-1f8c-450d-81c1-39ceb3de1419 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 06/02/2024 14:59:15 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 83465-2024
Numéro de publication au JO S: 28/2024
Date de publication: 08/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures