Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services de nettoyage de bâtiments : Us'?ugi sprz'?tania pomieszcze'? w budynkach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia'? w Rzeszowie z podzia'?em na 6 cz'?'?ci.

2024/S 2024-084473  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
84473-2024 - Résultats
Pologne – Services de nettoyage de bâtiments – Uslugi sprzatania pomieszczen w budynkach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzial w Rzeszowie z podzialem na 6 czesci.
OJ S 29/2024 09/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Skarb Panstwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzacy postepowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzial w Rzeszowie
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Uslugi sprzatania pomieszczen w budynkach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzial w Rzeszowie z podzialem na 6 czesci.
Description: Przedmiotem zamówienia sa uslugi sprzatania pomieszczen w budynkach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzial w Rzeszowie z podzialem na 6 czesci.
Identifiant de la procédure: 05113927-d06c-4037-9b39-e89c9cda10ee
Avis précédent: 593351-2023
Identifiant interne: O/RZ.D-3.2421.22.2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90911200 Services de nettoyage de bâtiments
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Rzeszowski (PL823)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Czesc 2: Usluga sprzatania pomieszczen w budynkach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzial w Rzeszowie, Rejon w Przemyslu
Description: Czesc 2: Usluga sprzatania pomieszczen w budynkach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzial w Rzeszowie, Rejon w Przemyslu A. Obwód Drogowy w Przeworsku, ul. Gleboka 26 C, 37-200 Przeworsk B. Obwód Drogowy w Zurawicy, ul. Przemyska 3, 37-710 Zurawica C. Obwód Drogowy w Koniaczowie, Koniaczów 34A; 37-500 Jaroslaw D. Siedziba Rejonu w Przemyslu oraz Obwodu Utrzymania Autostrady ul. Przemyska 12, 37-550 Skoloszów E. Obwód Utrzymania Autostrady Jaroslaw WIERZBNA Szczególowo zakres uslug zostal opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Wartosc zamówienia powyzej 140 000 EUR.
Identifiant interne: O/RZ.D-3.2421.22.2023.2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90911200 Services de nettoyage de bâtiments
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Rzeszowski (PL823)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 573 736,74 PLN
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Termin realizacji umowy: 48 miesiecy od daty rozpoczecia swiadczenia uslug objetych zamówieniem lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Data rozpoczecia swiadczenia uslug, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy: - lit. A, B, C: 01.02.2024r., - lit. D, E: 11.01.2024r. Planowana data zakonczenia swiadczenia uslug, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy: - lit. A, B, C: 31.01.2028r., - lit. D, E: 10.01.2028r.,
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Waga Kryterium wynosi 60%

Critère:
Type: Qualité
Description: Aspekty spoleczne Waga Kryterium wynosi 20%

Critère:
Type: Qualité
Description: Kryterium Ekologiczne Waga Kryterium wynosi 20%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Kryteria okreslone sa procentowo.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp, przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   2.  Odwolanie przysluguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci Zamawiajacego podjetej w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynnosci, do której Zamawiajacy byl zobowiazany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwolanie powinno zawierac informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwolujacy przekazuje kopie odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przeslanie jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. Kopie odwolania zamawiajacemu nalezy przeslac za posrednictwem Platformy. Po zgloszeniu do postepowania nalezy w zakladce „Postepowania”, wybrac „Moje postepowania” a nastepnie wybrac niniejsze postepowanie oraz korzystajac z zakladki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wyslane” i nastepnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazac tresc odwolania lub zalaczyc pliki.
   6.  Terminy wniesienia odwolania: 1) Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia - jezeli informacja zostala przekazana przy uzycie srodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jezeli zostala przekazana w inny sposób; 2) Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zamówieniu lub wobec tresci dokumentów zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie; 3) Odwolanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 1) i 2) powyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. 4) Jezeli Zamawiajacy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia;
   7.  Szczególowe zasady postepowania po wniesieniu odwolania, okreslaja stosowne przepisy Dzialu IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do Sadu Okregowego w Warszawie – sadu zamówien publicznych.
   9.  Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe albo wyslanie na adres do doreczen elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doreczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie przysluguje skarga kasacyjna do Sadu Najwyzszego.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 520 909,92 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Przedsiebiorstwo Produkcyjno Uslugowe „CZA-TA” Niciak Spólka Jawna
Offre:
Identifiant de l’offre: Przedsiebiorstwo Produkcyjno Uslugowe „CZA-TA” Niciak Spólka Jawna
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 520 909,92 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: O/RZ.D-3.2421.22.2023.2
Date de conclusion du marché: 11/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse520 909,92 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée869 602,52 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Skarb Panstwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzacy postepowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzial w Rzeszowie
Numéro d’enregistrement: NIP: 8131106223
Ville: Rzeszów
Code postal: 35-959
Subdivision pays (NUTS): Rzeszowski (PL823)
Pays: Pologne
Adresse électronique: sekretariatrzeszow@gddkia.gov.pl
Téléphone: 17 853-40-71
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: NIP: 5262239325
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: (22) 458 78 01
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Przedsiebiorstwo Produkcyjno Uslugowe „CZA-TA” Niciak Spólka Jawna
Numéro d’enregistrement: NIP: 7712876904
Ville: Piotrków Trybunalski
Code postal: 97-300
Subdivision pays (NUTS): Piotrkowski (PL713)
Pays: Pologne
Adresse électronique: biuro@cza-ta.com.pl
Téléphone: 48 44 647 24 64
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 74547-2024
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0001
Description des modifications: 5.1.5. Wartosc Szacunkowa wartosc bez VAT: 573736,74 zloty
10.1.
Modification
Identifiant de la section: RESULT
Description des modifications: 6.1.2. Informacje o zwyciezcach Zwyciezca: Oficjalna nazwa: Przedsiebiorstwo Produkcyjno Uslugowe „CZA-TA” Niciak Spólka Jawna Oferta: Identyfikator oferty: Przedsiebiorstwo Produkcyjno Uslugowe „CZA-TA” Niciak Spólka Jawna Identyfikator czesci zamówienia lub grupy czesci: LOT-0001 Wartosc wyniku: 520 909,92 zloty Oferta zostala sklasyfikowana Miejsce na liscie zwyciezców: 1 Podwykonawstwo: nie Informacje dotyczace zamówienia: Identyfikator zamówienia: O/RZ.D-3.2421.22.2023.2 Tytul: Usluga sprzatania pomieszczen w budynkach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzial w Rzeszowie, Rejon w Przemyslu Czesc 2: Data zawarcia umowy: 11/01/2024 Zamówienie jest udzielane w ramach umowy ramowej: nie
10.1.
Modification
Identifiant de la section: RESULT
Description des modifications: 6.1.4. Informacje statystyczne: Bylo: Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu: Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty zlozone droga elektroniczna Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu: 2 Powinno byc: Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu: Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty zlozone droga elektroniczna Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu: 2 Zakres ofert: Wartosc najnizszej dopuszczalnej oferty: 520 909,92 zloty Wartosc najwyzszej dopuszczalnej oferty: 869 602,52 zloty
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 3062d577-0bd3-4682-807d-4d7fc592ea96 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 07/02/2024 14:47:40 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 84473-2024
Numéro de publication au JO S: 29/2024
Date de publication: 09/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90911200 - Services de nettoyage de bâtiments