Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services de nettoyage de bâtiments : Wykonywanie us'?ug sprz'?tania, dezynfekcji i obs'?ugi szatni w Obiekcie Dydaktycznym Wydzia'?u Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiello'?skiego : Collegium Medicum przy ul. Medycznej 9 w Krakowie

2024/S 2024-084567  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
84567-2024 - Résultats
Pologne – Services de nettoyage de bâtiments – Wykonywanie uslug sprzatania, dezynfekcji i obslugi szatni w Obiekcie Dydaktycznym Wydzialu Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellonskiego – Collegium Medicum przy ul. Medycznej 9 w Krakowie
OJ S 29/2024 09/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Uniwersytet Jagiellonski - Collegium Medicum
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Wykonywanie uslug sprzatania, dezynfekcji i obslugi szatni w Obiekcie Dydaktycznym Wydzialu Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellonskiego – Collegium Medicum przy ul. Medycznej 9 w Krakowie
Description: 1. Przedmiotem postepowania i zamówienia jest wylonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania uslug sprzatania, dezynfekcji i obslugi szatni w Obiekcie Dydaktycznym Wydzialu Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellonskiego – Collegium Medicum przy ul. Medycznej 9 w Krakowie.
   1. 1 Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwosc uniewaznienia przedmiotowego postepowania, jezeli srodki publiczne, które Zamawiajacy zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, nie zostaly mu przyznane.
   1. 2 Laczna powierzchnia przeznaczona do sprzatania wynosi: 16 189,23 m2, w tym 127 m2 powierzchni wymagajacej dezynfekcji. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia, w tym miedzy innymi jego zakres, sposób realizacji i wymagania z tym zwiazane, zawiera Zalacznik nr 1 do SWZ (tozsamy z Zalacznikiem nr 1 do Umowy). Opis ten nalezy odczytywac wraz z ewentualnymi zmianami tresci SWZ, bedacymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców.
   1. 3 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy (max. do 40% zakresu umowy) polegajacego m.in. na ograniczeniu powierzchni przeznaczonej do sprzatania i/lub obslugi szatni w sytuacjach okresowego wylaczenia czesci/calosci budynku z uzytkowania z róznych przyczyn np. prac remontowo – budowlanych, prac naprawczych, okresu przerw miedzysemestralnych lub wakacyjnych, wywolanych stanem zagrozenia epidemicznego lub innym stanem wprowadzonym w czasie obowiazywania umowy. W takim przypadku Zamawiajacy okresli z 5-dniowym wyprzedzeniem ilosc dni, w których pomieszczenia, sale dydaktyczne i ciagi komunikacyjne do tych pomieszczen nie beda wymagac uslugi sprzatania, dezynfekcji i/lub obslugi szatni. Wykonawca pomniejszy odpowiednio naleznosc za dany miesiac o kwote wynikajaca z iloczynu m2 powierzchni wylaczonej z uzytkowania i/lub ilosci dni wylaczenia obslugi szatni, kwoty stanowiacej 1/30 naleznosci miesiecznej za 1 m2 powierzchni oraz ilosci dni wylaczenia z uzytkowania i/lub obslugi szatni.
   1. 4 Wykonawca musi zaoferowac wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w SWZ.
   1. 5 Wykonawca musi dysponowac osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz dysponowac niezbednymi do wykonania zamówienia narzedziami i urzadzeniami.
   1. 6 Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie uslug sprzatania, dezynfekcji oraz obslugi szatni przy pomocy wlasnego sprzetu, narzedzi oraz wlasnych srodków czystosci i srodków dezynfekcyjnych. Wykonawca zobowiazany jest zapewnic odpowiednia liczbe osób zdolnych do wykonania zamówienia gwarantujaca nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
   1. 7 Wykonawca zobowiazany jest do nalezytego wykonywania prac z uwzglednieniem godzin pracy w obiekcie i jego specyfiki opisanych w tresci SWZ.
   1. 8 Wykonawca zobowiazany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z obowiazujacymi przepisami, z nalezyta starannoscia, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru swiadczonych uslug oraz przy uzyciu odpowiednich srodków, materialów i urzadzen przez osoby posiadajace doswiadczenie w realizacji uslug odpowiadajacych przedmiotowi zamówienia.
   1. 9 Zamawiajacy wyjasnia, ze przedmiot niniejszego postepowania stanowia uslugi powszechnie dostepne o ustalonych standardach jakosciowych, sluzace osiagnieciu celu jakim jest utrzymanie w czystosci, dezynfekcji oraz obsluga szatni Obiektu Dydaktycznego Wydzialu Farmaceutycznego UJ CM, których ogólna dostepnosc i ustalona jakosc pozwala na zlozenie porównywalnych ofert przez róznych Wykonawców. Uslugi bedace przedmiotem zamówienia nie wymagaja od Wykonawcy posiadania specjalistycznych umiejetnosci, jak równiez szczególnych uprawnien, zezwolen czy pozwolen, a takze podejmowania przez Wykonawce dzialan lub czynnosci wykraczajacych poza ogólnie przyjetymi dla tego rodzaju uslug.
   2.  Pozostale zapisy dotyczace przedmiotu zamówienia sa zawarte w SWZ i zalacznikach do SWZ.
Identifiant de la procédure: 61d201e3-8a9d-4a28-8bd4-3319c3dc2a22
Identifiant interne: 141.2711.70.2023
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90911200 Services de nettoyage de bâtiments
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90921000 Services de désinfection et de désinfestation
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Pays: Pologne
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 2 090 330,08 PLN
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1. Wraz z oferta Wykonawca jest zobowiazany zlozyc:
   1. 1 kalkulacje ceny oferty – odpowiednio do wzoru stanowiacego Zalacznik B do SWZ (1 plik w formacie excel), w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jak cala oferta i wszystkie jej zalaczniki,
   1. 2 zobowiazanie innego podmiotu, o ile dotyczy,
   1. 3 oswiadczenie Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy,
   1. 4 dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium zlozonego w formie poreczen lub gwarancji),
   1. 5 odpowiednie pelnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pelnomocnika, jak równiez w przypadku skladania oferty wspólnej przez wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia.
   2.  Termin realizacji zamówienia.
   2. 1. Wykonawca musi zapewnic realizacje przedmiotu zamówienia sukcesywnie od dnia 01.02.2024r. do dnia 31.01.2026r. lub do wyczerpania wartosci umowy, jezeli nastapi to przed uplywem terminu na jaki zostala zawarta.
   3. O udzielenie zamówienia publicznego moze sie ubiegac sie Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie Wykonawce:
   3. 1 bedacego osoba fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestepstwo:
   3. 1.1 udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
   3. 1.2 handlu ludzmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
   3. 1.3 o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
   3. 1.4 finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
   3. 1.5 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu popelnienie tego przestepstwa,
   3. 1.6 powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
   3. 1.7 przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,
   3. 1.8 o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;
   3. 2 jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w pkt 1;
   3. 3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzje administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uplywem terminu skladania ofert dokonal platnosci naleznych podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;
   3. 4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamówienia publiczne;
   3. 5 jezeli zamawiajacy moze stwierdzic, na podstawie wiarygodnych przeslanek, ze wykonawca zawarl z innymi wykonawcami porozumienie majace na celu zaklócenie konkurencji, w szczególnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zlozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;
   3. 6 jezeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszlo do zaklócenia konkurencji wynikajacego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, który nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba ze spowodowane tym zaklócenie konkurencji moze byc wyeliminowane w inny sposób niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
   3. 7 Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 1497 z pózn. zm.), zwanej ponizej ustawa z postepowania wyklucza sie:
   3. 7.1 Wykonawce wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
   3. 7.2 Wykonawce, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1124 z pózn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
   3. 7.3 Wykonawce, którego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 120 z pózn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022r., o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
   3. 8 Wykonawca, który nalezy do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576, podlega wykluczeniu z udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z trescia art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sie udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamówien publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udzialem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedziba w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa wlasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % naleza do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustepu, c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów dzialajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamówienia.
   3. 9 Pozostale zapisy dotyczace podstaw wykluczenia sa zawarte w pkt. 7) SWZ - Podstawy wykluczenia.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Wykonywanie uslug sprzatania, dezynfekcji i obslugi szatni w Obiekcie Dydaktycznym Wydzialu Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellonskiego – Collegium Medicum przy ul. Medycznej 9 w Krakowie.
Description: 1. Przedmiotem postepowania i zamówienia jest wylonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania uslug sprzatania, dezynfekcji i obslugi szatni w Obiekcie Dydaktycznym Wydzialu Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellonskiego – Collegium Medicum przy ul. Medycznej 9 w Krakowie.
   1. 1 Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwosc uniewaznienia przedmiotowego postepowania, jezeli srodki publiczne, które Zamawiajacy zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, nie zostaly mu przyznane.
   1. 2 Laczna powierzchnia przeznaczona do sprzatania wynosi: 16 189,23 m2, w tym 127 m2 powierzchni wymagajacej dezynfekcji. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia, w tym miedzy innymi jego zakres, sposób realizacji i wymagania z tym zwiazane, zawiera Zalacznik nr 1 do SWZ (tozsamy z Zalacznikiem nr 1 do Umowy). Opis ten nalezy odczytywac wraz z ewentualnymi zmianami tresci SWZ, bedacymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców.
   1. 3 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy (max. do 40% zakresu umowy) polegajacego m.in. na ograniczeniu powierzchni przeznaczonej do sprzatania i/lub obslugi szatni w sytuacjach okresowego wylaczenia czesci/calosci budynku z uzytkowania z róznych przyczyn np. prac remontowo – budowlanych, prac naprawczych, okresu przerw miedzysemestralnych lub wakacyjnych, wywolanych stanem zagrozenia epidemicznego lub innym stanem wprowadzonym w czasie obowiazywania umowy. W takim przypadku Zamawiajacy okresli z 5-dniowym wyprzedzeniem ilosc dni, w których pomieszczenia, sale dydaktyczne i ciagi komunikacyjne do tych pomieszczen nie beda wymagac uslugi sprzatania, dezynfekcji i/lub obslugi szatni. Wykonawca pomniejszy odpowiednio naleznosc za dany miesiac o kwote wynikajaca z iloczynu m2 powierzchni wylaczonej z uzytkowania i/lub ilosci dni wylaczenia obslugi szatni, kwoty stanowiacej 1/30 naleznosci miesiecznej za 1 m2 powierzchni oraz ilosci dni wylaczenia z uzytkowania i/lub obslugi szatni.
   1. 4 Wykonawca musi zaoferowac wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w SWZ.
   1. 5 Wykonawca musi dysponowac osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz dysponowac niezbednymi do wykonania zamówienia narzedziami i urzadzeniami.
   1. 6 Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie uslug sprzatania, dezynfekcji oraz obslugi szatni przy pomocy wlasnego sprzetu, narzedzi oraz wlasnych srodków czystosci i srodków dezynfekcyjnych. Wykonawca zobowiazany jest zapewnic odpowiednia liczbe osób zdolnych do wykonania zamówienia gwarantujaca nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
   1. 7 Wykonawca zobowiazany jest do nalezytego wykonywania prac z uwzglednieniem godzin pracy w obiekcie i jego specyfiki opisanych w tresci SWZ.
   1. 8 Wykonawca zobowiazany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z obowiazujacymi przepisami, z nalezyta starannoscia, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru swiadczonych uslug oraz przy uzyciu odpowiednich srodków, materialów i urzadzen przez osoby posiadajace doswiadczenie w realizacji uslug odpowiadajacych przedmiotowi zamówienia.
   1. 9 Zamawiajacy wyjasnia, ze przedmiot niniejszego postepowania stanowia uslugi powszechnie dostepne o ustalonych standardach jakosciowych, sluzace osiagnieciu celu jakim jest utrzymanie w czystosci, dezynfekcji oraz obsluga szatni Obiektu Dydaktycznego Wydzialu Farmaceutycznego UJ CM, których ogólna dostepnosc i ustalona jakosc pozwala na zlozenie porównywalnych ofert przez róznych Wykonawców. Uslugi bedace przedmiotem zamówienia nie wymagaja od Wykonawcy posiadania specjalistycznych umiejetnosci, jak równiez szczególnych uprawnien, zezwolen czy pozwolen, a takze podejmowania przez Wykonawce dzialan lub czynnosci wykraczajacych poza ogólnie przyjetymi dla tego rodzaju uslug.
   2.  Pozostale wymagania dotyczace przedmiotu zamówienia zostaly opisane w SWZ i zalacznikach do SWZ.
Identifiant interne: 141.2711.70.2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90911200 Services de nettoyage de bâtiments
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90921000 Services de désinfection et de désinfestation
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Pays: Pologne
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 2 090 330,08 PLN
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 95

Critčre:
Type: Coűt
Description: Aspekty spoleczne – zatrudnienie osób niepelnosprawnych (lekki stopien niepelnosprawnosci)
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Postepowanie odwolawcze jest prowadzone w jezyku polskim i wszystkie dokumenty przedstawia sie w jezyku polskim, a jezeli zostaly sporzadzone w jezyku obcym, strona oraz uczestnik postepowania odwolawczego, który sie na nie powoluje, przedstawia ich tlumaczenie na jezyk polski. W uzasadnionych przypadkach Izba moze zadac przedstawienia tlumaczenia dokumentu na jezyk polski poswiadczonego przez tlumacza przysieglego.
   4.  Pisma skladane w toku postepowania odwolawczego przez strony oraz uczestników postepowania odwolawczego wnosi sie z odpisami dla stron oraz uczestników postepowania odwolawczego, jezeli pisma te skladane sa w formie pisemnej.
   5.  Pisma w postepowaniu odwolawczym wnosi sie w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwolanie i przystapienie do postepowania odwolawczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaja opatrzenia podpisem zaufanym.
   6.  Terminy oblicza sie wedlug przepisów prawa cywilnego i jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   7.  Odwolanie przysluguje na:
   7. 1 niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,
   7. 2 zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy,
   7. 3 zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   8.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwolujacy przekazuje kopie odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   9.  Odwolanie wnosi sie:
   9. 1 w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a),
   9. 2 w przypadku zamówien, których wartosc jest mniejsza niz progi unijne, w terminie: a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a). 10. Pozostale informacje sa zawarte w pkt. 21) SWZ - Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawcy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 2 061 833,04 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: FUDEKO S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 2 061 833,04 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Umowa nr 141.2711.70.2023
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 11/01/2024
Date de conclusion du marché: 25/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Uniwersytet Jagiellonski - Collegium Medicum
Numéro d’enregistrement: 6750002236
Adresse postale: ul. sw. Anny 12  
Ville: Kraków
Code postal: 31-008
Subdivision pays (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Pays: Pologne
Adresse électronique: dzp@cm-uj.krakow.pl
Téléphone: +48 12 433 27 29
Adresse internet: www.dzp.cm-uj.krakow.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Profil de l’acheteur: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 22 4587801
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.uzp.gov.pl/kio
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: FUDEKO S.A.
Numéro d’enregistrement: 142536800
Ville: Gdynia
Code postal: 81-549
Subdivision pays (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@fudeko.pl
Téléphone: +48 660 577 233
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 52a646d9-c7d4-4c8f-b2e8-9c85926a6522 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 08/02/2024 11:26:43 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 84567-2024
Numéro de publication au JO S: 29/2024
Date de publication: 09/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90911200 - Services de nettoyage de bâtiments