Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption : 12/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Services d'organisation d'expositions, de foires et de congr's - Wykonanie projekt'w oraz zabudowy powierzchni wystawienniczej stoisk m.st. Warszawy na Mi'?dzynarodowych Targach Inwestycyjnych EXPO REAL oraz MIPIM w latach 2024-2027

2024/S 2024-350511  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350511-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrès – Wykonanie projektów oraz zabudowy powierzchni wystawienniczej stoisk m.st. Warszawy na Miedzynarodowych Targach Inwestycyjnych EXPO REAL oraz MIPIM w latach 2024-2027
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Miasto Stoleczne Warszawa
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Wykonanie projektów oraz zabudowy powierzchni wystawienniczej stoisk m.st. Warszawy na Miedzynarodowych Targach Inwestycyjnych EXPO REAL oraz MIPIM w latach 2024-2027
Description: Postepowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej okreslajacej warunki udzielania zamówien, których przedmiotem jest wykonanie projektów oraz zabudowy powierzchni wystawienniczej stoisk m.st. Warszawy na Miedzynarodowych Targach Inwestycyjnych EXPO REAL oraz MIPIM w latach 2024-2027. W wyniku postepowania Zamawiajacy zamierza wylonic jednego wykonawce, z którym zawrze umowe ramowa. Przedmiot zamówienia w zakresie szczególowym okreslony zostal w we wzorze umowy ramowej wraz z zalacznikami, stanowiacym Zalacznik nr 1 do SWZ.
Identifiant de la procédure: f927e896-8479-47f9-8f1e-415ca0189e6f
Identifiant interne: ZP/MB/271/III-94/24
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79950000 Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrès
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
European Legislation Identifier -
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Motifs d’exclusion purement nationauxI. art.108 ust. 1 pkt 1 lit. c i g ustawy Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; Przeslanki te dotycza: 1) wykluczenia wykonawcy w przypadku skazania za przestepstwo, o którym mowa w art. 47 ustawy o sporcie (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 ustawy Pzp); 2) wykluczenia wykonawcy w przypadku skazania za przestepstwa przeciwko wiarygodnosci dokumentów i przestepstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g i pkt 2 ustawy Pzp), tj. za przestepstwa, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego [przestepstwa wiarygodnosci dokumentów] i przestepstwa, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego [przestepstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu] , z wyjatkiem przestepstwa udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego. 3) wykluczenia wykonawcy, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamówieni a publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp); zakaz orzekany jest wobec podmiotu zbiorowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933 ), a wobec osoby fizycznej w oparciu o przepisy Kodeks u postepowania karnego. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia oswiadczenia na formularzu JEDZ oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem – zgodnie z postanowieniami SWZ. II. art. 5k ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie; art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia oswiadczenia na formularzu JEDZ (w zakresie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego) oraz oswiadczenia w zwiazku z agresja Rosji wobec Ukrainy i udzialem Bialorusi w tej agresji, w zakresie art. 5k ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie, stanowiacego zalacznik do SWZ.
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéart. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia oswiadczenia na formularzu JEDZ.
Corruptionart. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c i art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia oswiadczenia na formularzu JEDZ oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem – zgodnie z postanowieniami SWZ.
Fraudeart. 108 ust. 1 pkt 1 lit g i art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia oswiadczenia na formularzu JEDZ oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem – zgodnie z postanowieniami SWZ.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailart. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia oswiadczenia na formularzu JEDZ oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem – zgodnie z postanowieniami SWZ.
Paiement des cotisations de sécurité socialeart. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia oswiadczenia na formularzu JEDZ – zgodnie z postanowieniami SWZ.
Paiement d’impôts et taxesart. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia oswiadczenia na formularzu JEDZ – zgodnie z postanowieniami SWZ.
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceart. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia oswiadczenia na formularzu JEDZ oraz oswiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawca, który zlozyl odrebna oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitalowej – zgodnie z postanowieniami SWZ. Wzór oswiadczenia stanowi zalacznik do SWZ.
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsart. 108 ust. 1 pkt 1 lit. b i f i art. 108 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia oswiadczenia na formularzu JEDZ oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem – zgodnie z postanowieniami SWZ.
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeart. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d i art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia oswiadczenia na formularzu JEDZ oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem – zgodnie z postanowieniami SWZ.
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesart. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e i art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia oswiadczenia na formularzu JEDZ oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem – zgodnie z postanowieniami SWZ.
Participation à une organisation criminelleart. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia oswiadczenia na formularzu JEDZ oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem – zgodnie z postanowieniami SWZ.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Wykonanie projektów oraz zabudowy powierzchni wystawienniczej stoisk m.st. Warszawy na Miedzynarodowych Targach Inwestycyjnych EXPO REAL oraz MIPIM w latach 2024-2027
Description: Postepowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej okreslajacej warunki udzielania zamówien, których przedmiotem jest wykonanie projektów oraz zabudowy powierzchni wystawienniczej stoisk m.st. Warszawy na Miedzynarodowych Targach Inwestycyjnych EXPO REAL oraz MIPIM w latach 2024-2027. W wyniku postepowania Zamawiajacy zamierza wylonic jednego wykonawce, z którym zawrze umowe ramowa. Przedmiot zamówienia w zakresie szczególowym okreslony zostal w we wzorze umowy ramowej wraz z zalacznikami, stanowiacym Zalacznik nr 1 do SWZ.
Identifiant interne: ZP/MB/271/III-94/24
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79950000 Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrès
Options:
Description des options: NIE DOTYCZY
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/08/2024
Date de fin de durée: 31/03/2027
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 5 200 000,00 PLN
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Za spelniajacego warunki udzialu w postepowaniu zamawiajacy uzna Wykonawce, który wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy, to w tym okresie, nalezycie zrealizowal co najmniej piec uslug, polegajacych na wykonaniu stoisk o powierzchni, co najmniej 100 m2 kazde, na duzych (minimum 1 500 wystawców + podwystawców) miedzynarodowych targach inwestycyjnych.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena brutto; waga kryterium: 60%
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: wizualna koncepcja stoisk; waga kryterium: 40%
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 12/07/2024 11:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 12/07/2024 11:05:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Zgodnie z SWZ
Facturation en ligne: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Informations relatives aux délais de recours: dzial IX ustawy Pzp
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence
Nombre maximal de participants: 1
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Miasto Stoleczne Warszawa
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Miasto Stoleczne Warszawa
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Miasto Stoleczne Warszawa
Organisation qui traite les offres: Miasto Stoleczne Warszawa

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Miasto Stoleczne Warszawa
Numéro d’enregistrement: 5252296818
Département: Urzad m.st. Warszawy
Adresse postale: Plac Bankowy 3/5  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-950
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Biuro Zamówien Publicznych
Adresse électronique: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Téléphone: +4822 443-14-00
Télécopieur: +4822 443-14-00
Adresse internet: https://um.warszawa.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://zamowienia.um.warszawa.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 47605cf9-72cf-40ee-b82b-171937922ba9 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 11/06/2024 13:14:38 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350511-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
79950000 - Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrès