Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption : 01/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché – régime assoupli
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Services d'organisation d''v'nements - Organizacja cyklu konferencji edukacyjnych pn.:'??Zdrowie w centrum uwagi"

2024/S 2024-373516  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373516-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Services d'organisation d'événements – Organizacja cyklu konferencji edukacyjnych pn.: „Zdrowie w centrum uwagi"
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis de marché – régime assoupli - Avis de changement
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Województwo Malopolskie
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Organizacja cyklu konferencji edukacyjnych pn.: „Zdrowie w centrum uwagi"
Description: Przedmiotem zamówienia jest organizacja cyklu trzech konferencji edukacyjnych pn.: „Zdrowie w centrum uwagi”, w tym m.in. zapewnienie sal, wyzywienia, udzialu moderatora i prelegentów, obslugi technicznej.
Identifiant de la procédure: f8789e4f-1322-4f03-97b2-37a14bc0789b
Identifiant interne: PS-IV.272.4.2024
Type de procédure: Ouverte
Principales caractéristiques de la procédure: 1. Do oferty wykonawca dolacza oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego. Wzór oswiadczenia stanowi zalacznik nr 3 do swz.
   2.  Oswiadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia na dzien skladania ofert, tymczasowo zastepujacy wymagane przez Zamawiajacego podmiotowe srodki dowodowe.
   3.  W przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez wykonawców, oswiadczenie, o którym mowa w ust. 1, sklada kazdy z wykonawców. Oswiadczenia te potwierdzaja brak podstaw wykluczenia.
   4.  W celu potwierdzenia, ze osoba dzialajaca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiajacy wymaga od wykonawcy zlozenia wraz z oferta odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej lub innego wlasciwego rejestru.
   5.  Wykonawca nie jest zobowiazany do zlozenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, jezeli Zamawiajacy moze je uzyskac za pomoca bezplatnych i ogólnodostepnych baz danych, o ile wykonawca wskazal dane umozliwiajace dostep do tych dokumentów.
   6.  Jezeli w imieniu wykonawcy dziala osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4, Zamawiajacy zada od wykonawcy pelnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzajacego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
   7.  Zapis ust. 6 stosuje sie odpowiednio do osoby dzialajacej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia publicznego.
   8.  Wszelkie pelnomocnictwa winny byc zalaczone do oferty w formie oryginalu lub urzedowo poswiadczonego odpisu pelnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1799 z pózn. zm.)), z zastrzezeniem innych zasad opisanych w niniejszej swz lub wynikajacych z przepisów prawa powszechnie obowiazujacego.
   9.  Zamawiajacy wymaga zlozenia przez Wykonawce wraz z oferta oswiadczenia, ze Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, b) nie podlega zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówien publicznych na podstawie artykulu 5k ust. 1 Rozporzadzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z pózn. zm.), – oswiadczenia sa ujete w zalaczniku nr 3 do swz. 10. W przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez wykonawców, oswiadczenie, o którym mowa w ust. 9, sklada kazdy z wykonawców.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79952000 Services d'organisation d'événements
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Krakowski (PL214)
Pays: Pologne
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 200 000,00 PLN
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Zamawiajacy nie zada podmiotowych srodków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Pelne informacje odnosnie formy skladanych podmiotowych srodków dowodowych, innych dokumentów lub oswiadczen znajduja sie w pkt.
   9. 3) swz. Termin zwiazania oferta uplywa 28.09.2024 r. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie nalezy wykonac w terminie do 4 miesiecy od daty podpisania umowy. Dyrektywa 2014/24/UE przetarg nieograniczony, z uwzglednieniem przepisów stosowanych przy udzielaniu zamówien na uslugi spoleczne i inne szczególne uslugi, zgodnie z art. 132 w zwiazku z art. 359 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo Zamówien Publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 poz. 1605 z pózn. zm.)
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
art. 132 w zwiazku z art. 359 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych - trybie przetargu nieograniczonego z uwzglednieniem przepisów stosowanych przy udzielaniu zamówien na uslugi spoleczne i inne szczególne uslugi zgodnie z art. 132 w zwiazku z art. 359 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Organizacja cyklu konferencji edukacyjnych pn.: „Zdrowie w centrum uwagi"
Description: Przedmiotem zamówienia jest organizacja cyklu trzech konferencji edukacyjnych pn.: „Zdrowie w centrum uwagi”, w tym m.in. zapewnienie sal, wyzywienia, udzialu moderatora i prelegentów, obslugi technicznej.
Identifiant interne: PS-IV.272.4.2024
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79952000 Services d'organisation d'événements
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Krakowski (PL214)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 4 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 200 000,00 PLN
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Przedmiot zamówienia jest wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach projektu: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych dzialan na rzecz ksztalcenia zawodowego, szkolnictwa wyzszego oraz uczenia sie przez cale zycie, w tym uczenia sie doroslych” - inwestycja A3.1.1 KPO, numer umowy o objecie wsparciem KPO/22/LLL/U/0002
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
Description: Zamawiajacy nie okreslil warunków udzialu w postepowaniu.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia
Pondération (points, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Termin przedstawienia dokladnych dat organizacji trzech konferencji
Pondération (points, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Description: Termin przedstawienia propozycji moderatorów i prelegentów
Pondération (points, valeur exacte): 10
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Date limite de réception des offres: 01/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 01/07/2024 10:05:00 (UTC+2)
Informations complémentaires: Otwarcie ofert nastepuje przez Platforme e-Zamówienia
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: 1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostana wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzór umowy zawarte sa w zalaczniku nr 1C do swz.
   2.  Zamawiajacy moze dokonac zmian umowy bez przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przeslanek, o których mowa w art. 455 ustawy i ponadto dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach okreslonych we wzorze umowy stanowiacym zalacznik nr 1C do swz.
Facturation en ligne: Autorisée
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy przysluguja srodki ochrony prawnej.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Przepisy dotyczace srodków ochrony prawnej sa okreslone w dziale IX ustawy.
   4.  Odwolanie przysluguje na niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy oraz zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   5.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Województwo Malopolskie
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Województwo Malopolskie
Organisation qui traite les offres: Województwo Malopolskie

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Województwo Malopolskie
Numéro d’enregistrement: 351554287
Adresse postale: ul. Basztowa 22  
Ville: Kraków
Code postal: 31-156
Subdivision pays (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Pays: Pologne
Point de contact: Zespól Zamówien Publicznych
Adresse électronique: przetargi@umwm.malopolska.pl
Téléphone: +48 126303222
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://ezamowienia.gov.pl
Profil de l’acheteur: https://bip.malopolska.pl/umwm/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 336815-2024
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0001
Description des modifications: Termin zwiazania oferta Skresla sie: Termin zwiazania oferta uplywa 24.09.2024 r. Wprowadza sie: Termin zwiazania oferta uplywa 28.09.2024 r. Sposób oraz termin skladania ofert Skresla sie: Oferty nalezy skladac nie pózniej niz do dnia 27.06.2024 r. do godz. 10:00 Wprowadza sie: Oferty nalezy skladac nie pózniej niz do dnia 01.07.2024 r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert Skresla sie: Otwarcie ofert nastapi w dniu 27.06.2024 r., o godzinie 10:05 Wprowadza sie: Otwarcie ofert nastapi w dniu 01.07.2024 r., o godzinie 10:05
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 722e3aaf-2237-43f9-a4f6-34a0657d50ae - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché – régime assoupli
Date d’envoi de l’avis: 21/06/2024 10:56:30 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 373516-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
79952000 - Services d'organisation d'événements