Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption : 19/06/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Services de r'paration et d'entretien de mat'riel m'dical et de mat'riel de pr'cision - Usluga serwisowania kardioangiografu

2024/S 2024-350283  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350283-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision – Usluga serwisowania kardioangiografu
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Slaskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Usluga serwisowania kardioangiografu
Description: Przedmiotem zamówienia jest : - usluga serwisowania kardioangiografu Azurion 7C20 FlexArm - usluga serwisowania systemu fizjomonitoringu Philips hemo, szczególowo opisane w zalaczniku nr 2 i 8 do niniejszego SWZ
Identifiant de la procédure: a833181e-aa30-42d5-a176-928dd02a91ac
Identifiant interne: 53/EZP/24
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50400000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul.M.Curie Sklodowskiej 9  
Ville: Zabrze
Code postal: 41-800
Subdivision pays (NUTS): Gliwicki (PL229)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1. Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawce, którego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 10 dni, aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych srodków dowodowych: 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówien publicznych - wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem 2) oswiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który zlozyl odrebna oferte, oferte czesciowa, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej, niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitalowej (zgodnie z zalacznikiem nr 4 do SWZ); 3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesiace przed jej zlozeniem. 4) Oswiadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ), sporzadzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiajacym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). W przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez Wykonawców, oswiadczenie sklada kazdy z Wykonawców. Oswiadczenia te potwierdzaja brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunków udzialu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawców wykazuje spelnianie warunków udzialu w postepowaniu. 5) Oswiadczenie zgodnie z trescia art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówien publicznych (zgodnie z zalacznikiem nr 5 do SWZ) 6) Oswiadczenie zgodnie z trescia art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówien publicznych (zgodnie z zalacznikiem nr 6 do SWZ) 7) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022t o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2022r poz. 835)- Zalacznik nr 7 8) Wykaz uslug wykonanych, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych równiez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których uslugi zostaly wykonane lub sa wykonywane, oraz zalaczeniem dowodów okreslajacych, czy te dostawy lub uslugi zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o których mowa, sa referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz którego uslugi zostaly wykonane, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych sa wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentów – oswiadczenie wykonawcy; w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny byc wystawione w okresie ostatnich 3 miesiecy; (zalacznik nr 9). 9) Dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia 10) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamówienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (zalacznik nr 10).
   2.  Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego Rozdzialu– sklada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówien publicznych- wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem. 2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego Rozdzialu– sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji, nie ogloszono upadlosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawarl ukladu z wierzycielami, jego dzialalnosc gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury- wystawionej nie wczesniej niz 3 miesiace przed ich zlozeniem.
   3.  Jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastepuje sie je odpowiednio w calosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument mial dotyczyc, zlozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mial dotyczyc, nie ma przepisów o oswiadczeniu pod przysiega, zlozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument mial dotyczyc.
   1. 
   1.  Zamawiajacy na potwierdzenie, ze oferowane dostawy, spelniaja okreslone przez Zamawiajacego wymagania, zada nastepujacych przedmiotowych srodków dowodowych: 1) Oswiadczenie o posiadaniu , narzedzi do wykonania czynnosci serwisowych w tym kodów serwisowych urzadzen ( wymagane przedlozenie dowodu zakupu kluczy serwisowych na etapie podpisania umowy )lub przedstawienie autoryzacji producenta w w/w zakresie . 2) Wykaz czynnosci, które beda wykonane podczas przegladu . 3) Zestawienie podzespolów, zgodne z instrukcja serwisowa, których wymiana objeta jest procedura przegladu wraz z cenami . w przypadku braku wymogu przez producenta wymiany zadnych podzespolów, Zamawiajacy wymaga stosownego oswiadczenia.
   2.  Przedmiotowe srodki dowodowe Wykonawca sklada wraz z oferta.
   3.  Zamawiajacy akceptuje równowazne przedmiotowe srodki dowodowe, jesli potwierdzaja, ze oferowane dostawy spelniaja okreslone przez Zamawiajacego wymagania, cechy lub kryteria.
   4.  Zamawiajacy moze zadac od Wykonawców wyjasnien dotyczacych tresci przedmiotowych srodków dowodowych.
   5.  Przedmiotowe srodki dowodowe sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z tlumaczeniem na jezyk polski.
   6.  Dla uznania formalnej poprawnosci oferta musi zawierac nastepujace dokumenty i materialy: 1) Wypelniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe/y uprawniona/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowiacy zalacznik nr 1 do SWZ, 2) Wypelniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Formularz asortymentowo- cenowy stanowiacy zalacznik nr 2 do SWZ (Pakiet). 3) Pelnomocnictwo upowazniajace do zlozenia oferty, o ile oferte sklada pelnomocnik 4) Pelnomocnictwo dla pelnomocnika do reprezentowania w postepowaniu Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert skladanych przez Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia;
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Corruption1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie Wykonawce: 1) bedacego osoba fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestepstwo: a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludzmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, srodków spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu popelnienie tego przestepstwa, f) powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego; 2) jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w pkt 1; 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzje administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uplywem terminu skladania ofert dokonal platnosci naleznych podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci; 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamówienia publiczne; 5) jezeli zamawiajacy moze stwierdzic, na podstawie wiarygodnych przeslanek, ze wykonawca zawarl z innymi wykonawcami porozumienie majace na celu zaklócenie konkurencji, w szczególnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zlozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie; 6) jezeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszlo do zaklócenia konkurencji wynikajacego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, który nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba ze spowodowane tym zaklócenie konkurencji moze byc wyeliminowane w inny sposób niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 7) wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 (Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15); 8) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 (Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15); 9) którego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 (Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15)

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Usluga serwisowania kardioangiografu
Description: Przedmiotem zamówienia jest : - usluga serwisowania kardioangiografu Azurion 7C20 FlexArm - usluga serwisowania systemu fizjomonitoringu Philips hemo, szczególowo opisane w zalaczniku nr 2 i 8 do niniejszego SWZ.
Identifiant interne: 53/EZP/24
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50420000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et chirurgical
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul.M.Curie-Sklodowskiej 9  
Ville: Zabrze
Code postal: 41-800
Subdivision pays (NUTS): Gliwicki (PL229)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Polisa OC
Description: posiadanie policy OC w zakresie prowadzonej dzialalnosci na kwote min.
   2. 000.000,- zl
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: wykaz uslug i osób
Description: wykonali min. 2 uslugi serwisowania angiografów Allura Xper i/lub Azurion na kwote co najmniej 400.000,- zl kazda , serwis swiadczony w ramach umowy, wykonywany jest przez min.2 inzynierów posiadajacych certyfikat szkoleniowy producenta lub autoryzowanego przez producenta osrodka szkoleniowego lub podmiotu niezaleznego od producenta, zajmujacego sie szkoleniem serwisantów aparatury medycznej; Inzynierowie swiadczacy serwis musza posiadac pelny dostep do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umowa licencyjna lub oswiadczeniem producenta; wymagane zlozenie oswiadczenia o posiadaniu certyfikatów.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: wg wzoru z SWZ
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: warunki serwisu wg danych z formularza oferty
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl/app/login
Canal de communication ad hoc:
Nom: pytania i wyjasnienia
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: wadium 10.000,- zl
Date limite de réception des offres: 19/06/2024 12:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations qui peuvent être complétées après la date limite de présentation des offres:
À la discrétion de l’acheteur, certains documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement.
Informations complémentaires: zgodne z zapisami ustawy w procedurze odwróconej
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 19/06/2024 12:30:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: zgodnie z zapisami w umowie w SWZ
Un accord de confidentialité est requis: non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: wg zapisów SWZ , umowa z wyznaczonym pelnomocnikiem
Montage financier: przelew 60 dni
Informations relatives aux délais de recours: 3. Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.
   5.  Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   6.  Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej lub w terminie 15 dni jezeli informacja zostala przekazana w inny sposób
   7.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Slaskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Slaskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Slaskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Organisation qui traite les offres: Slaskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Slaskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Numéro d’enregistrement: REGON: 001071806
Adresse postale: ul.M.Curie-Sklodowskiej 9  
Ville: Zabrze
Code postal: 41-800
Subdivision pays (NUTS): Gliwicki (PL229)
Pays: Pologne
Point de contact: Dzial Zamówien Publicznych
Adresse électronique: przetargi@sccs.pl
Téléphone: +48 32 4793668
Adresse internet: https://sccs.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Autres points de contact:
Nom officiel: Slaskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Département: Dzial Zamówien Publicznych
Adresse internet: https://sccs.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: NIP 5262239325
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekretariat Biura Odwolan
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 4587801
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 289702-2024
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a276f297-490b-4505-8b27-638bb81d31e7 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 09:05:23 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350283-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
50400000 - Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision