Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption : 24/06/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Services de r'paration et d'entretien de mat'riel m'dical - Uslugi serwisowe aparat'w RTG, tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego oraz dostawa helu

2024/S 2024-350376  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350376-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Services de réparation et d'entretien de matériel médical – Uslugi serwisowe aparatów RTG, tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego oraz dostawa helu
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Services - Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikolaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Uslugi serwisowe aparatów RTG, tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego oraz dostawa helu
Description: Wymagania techniczne i organizacyjne zgodnie z SWZ.
Identifiant de la procédure: cabd5604-c206-4978-99d6-c67edc093d0e
Identifiant interne: 35/ZPN/24
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nature supplémentaire du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical
Nomenclature supplémentaire (cpv): 24111300 Hélium
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Rakowska 15  
Ville: Piotrków Trybunalski
Code postal: 97-300
Subdivision pays (NUTS): Lódzki (PL712)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy PZP, wraz z oferta nalezy zlozyc:
   1. Aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie, ze nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu. Przedmiotowe oswiadczenie Wykonawca sklada w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiacego Zalacznik nr 2 do Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajacego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowia wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu.
   2. Zamawiajacy informuje, iz instrukcje wypelnienia ESPD oraz edytowalna wersje formularza ESPD mozna znalezc pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiajacy zaleca wypelnienie ESPD za pomoca serwisu dostepnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/. W tym celu przygotowany przez Zamawiajacego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml, stanowiacy Zalacznik nr 3 do SWZ, nalezy zaimportowac do wyzej wymienionego serwisu oraz postepujac zgodnie z zamieszczona tam instrukcja wypelnic wzór elektronicznego formularza ESPD, z zastrzezeniem ponizszych uwag: 1)w Czesci II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczace podwykonawców, na których zdolnosci Wykonawca nie polega) Wykonawca oswiadcza czy zamierza zlecic osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci zamówienia (w przypadku twierdzacej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiazany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrebnych ESPD, zawierajacych informacje wymagane w Czesci II Sekcja A i B oraz w Czesci III; 2)w Czesci IV Zamawiajacy zada jedynie ogólnego oswiadczenia dotyczacego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja a), bez wypelniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D; 3)Czesc V (Ograniczenie liczby kwalifikujacych sie kandydatów) nalezy wpisac „NIE” Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) Wykonawca zobowiazany jest zlozyc wraz z oferta.
   3. Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawce, którego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 10 dni, aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych srodków dowodowych: 1)Oswiadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Tj. Dz.U.2024r. poz. 594) z innym wykonawca, który zlozyl odrebna oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitalowej - zalacznik nr 4 do SWZ; 2)Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie odnoszacym sie do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 PZP - wzór oswiadczenia stanowi Zalacznik nr 5 do SWZ. 3)Oswiadczenie wykonawcy skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dotyczace przeslanek wykluczenia postepowania na podstawie art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych obronie bezpieczenstwa narodowego – Zalacznik nr
   6.  4)Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczacym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy PZP, sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem. 5)Wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciaglych równiez wykonywanych uslug w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których uslugi zostaly wykonane, oraz zalaczenia dokumentu potwierdzajacego, ze uslugi te zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie przy czym dowodami, o których mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy byly wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciaglych sa wykonywane. – Zalacznik nr
   7.  6)Licencja\koncesja uprawniajaca do sprzedazy i dostaw helu. Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwana dalej „ustawa” (ogloszona w dniu 15 kwietnia 2022 r. T.j Dz.U. z 2024r. poz. 507) z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:
   1. wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
   2. wykonawce oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z pózn.zm.) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
   3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, którego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 3
Conditions du marché:
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés: 3
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marché
Corruption
Fraude
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail
Paiement d’impôts et taxes
Motifs d’exclusion purement nationaux
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Pakiet 1
Description: Aparat RTG Multix PRO, nr seryjny 1489, Aparat RTG Multix Pro, nr seryjny 1900 - wykonanie przegladów technicznych 1 x w roku, naprawy, diagnostyka, dojazd
Identifiant interne: Pakiet 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie czynnosci bezposrednio zwiazane z realizacja przedmiotu zamówienia byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub jego podwykonawców na podstawie umowy o prace, w szczególnosci: wykonywanie napraw i przegladów technicznych aparatów rtg
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Conditions de travail équitables
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu wykazali, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, nalezycie wykonali minimum 1 usluge polegajaca na: A) serwisowaniu aparatów RTG o wartosci minimum 40.000,00 zl brutto – dotyczy Pakiet 1;
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Termin wykonania naprawy
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://szpital-piotrkow.ezamawiajacy.pl
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://szpital-piotrkow.ezamawiajacy.pl
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 24/06/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 24/06/2024 10:15:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Zmiany umowy zgodnie z zapisami SWZ
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Pakiet 2
Description: Rezonans magnetyczny MAGNETOM ESSENZA, nr seryjny 64044 Upgrade - wykonanie przegladów technicznych 2 x w roku, stale monitorowanie parametrów magnesu nadprzewodzacego, zdalnego diagnozowania uszkodzen, naprawy, dostawa czesci zamiennych, dojazd Tomograf komputerowy SOMATOM go.Top, nr seryjny 119735 - wykonanie przegladów technicznych 1x w roku, naprawy, dostawa czesci zamiennych, dojazd Aparat RTG Multix Impact VA2 (1 detektor), nr seryjny 32018 - wykonanie przegladów technicznych 1x w roku, naprawy, dostawa czesci zamiennych, dojazd System monitorowania dawki: SYNGO Teamplay DOSE (bez serwera) - obsluga software'owa i analiza dawki z urzadzen do 50 000 badan rocznie (dot. aparatów wszystkich producentów)
Identifiant interne: Pakiet 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50421000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie czynnosci bezposrednio zwiazane z realizacja przedmiotu zamówienia byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub jego podwykonawców na podstawie umowy o prace, w szczególnosci: wykonywanie napraw i przegladów technicznych aparatów rtg, tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego.
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Conditions de travail équitables
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu wykazali, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, nalezycie wykonali minimum 1 usluge polegajaca na: B) serwisowaniu aparatów RTG, tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego o wartosci minimum 780.000,00 zl brutto – dotyczy Pakiet
   2. 
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Okres gwarancji na dokonana naprawe
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://szpital-piotrkow.ezamawiajacy.pl
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://szpital-piotrkow.ezamawiajacy.pl
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 24/06/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 24/06/2024 10:15:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Zmiany umowy zgodnie z zapisami SWZ
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Pakiet 3
Description: Dostawa cieklego helu do rezonansu magnetycznego Magnetom Essenza, dostawa helu gazowego
Identifiant interne: Pakiet 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 24111300 Hélium
Options:
Description des options: Zamawiajacy zastrzega mozliwosc skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 Pzp w przypadku wyczerpania sie ilosci asortymentu w ramach zamówienia podstawowego poprzez zwiekszenie zakresu zamówienia o ilosc wskazana w Formularzu asortymentowo – cenowym stanowiacym Zalacznik nr 1a do SWZ – dotyczy Pakietu
   3.  Zamawiajacy moze z prawa opcji nie skorzystac lub skorzystac w czesci. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiajacego. Nieskorzystanie przez Zamawiajacego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego. Zamówienie objete prawem opcji Wykonawca bedzie zobowiazany wykonac po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiajacego, ze zamierza z prawa opcji skorzystac. Termin dostawy przedmiotu zamówienia objetego prawem opcji bedzie taki sam, jak ten wskazany dla zamówienia podstawowego i liczony od dnia przeslania zawiadomienia do Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji. Zasady dotyczace realizacji zamówienia objetego prawem opcji beda takie same jak te, które obowiazuja przy realizacji zamówienia podstawowego.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: Wykonawca posiada licencje/koncesje uprawniajaca do sprzedazy i dostaw helu.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: termin dostawy
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://szpital-piotrkow.ezamawiajacy.pl
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://szpital-piotrkow.ezamawiajacy.pl
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 24/06/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 24/06/2024 10:15:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Zmiany umowy zgodnie z zapisami SWZ
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikolaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Numéro d’enregistrement: 7712295780
Adresse postale: ul. Rakowska 15  
Ville: Piotrków Trybunalski
Code postal: 97-300
Subdivision pays (NUTS): Lódzki (PL712)
Pays: Pologne
Adresse électronique: sekretariat@szpital-piotrkow.pl
Téléphone: 446480304
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://szpital-piotrkow.ezamawiajacy.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 0000064696
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: 224587801
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 298008-2024
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: e0db1d4d-e5dc-49e0-b05c-5b07d8cc605b - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 10:00:37 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350376-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
50421000 - Services de réparation et d'entretien de matériel médical