Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption : 25/06/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Services de r'paration et d'entretien de g'n'rateurs - Przezwojenie generatora H-2 w elektrowni wodnej Tryszczyn

2024/S 2024-373478  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373478-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Services de réparation et d'entretien de générateurs – Przezwojenie generatora H-2 w elektrowni wodnej Tryszczyn
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: ENEA Nowa Energia sp. z o.o.
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques
Activité de l’entité adjudicatrice: Activités liées à l’électricité

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Przezwojenie generatora H-2 w elektrowni wodnej Tryszczyn
Description: Przedmiotem Zamówienia jest: wykonanie uslugi kompleksowego przezwojenia generatora H-2 w elektrowni wodnej w Tryszczynie (woj. kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski, gmina Koronowo).
Identifiant de la procédure: 59ca2303-1ecb-48ce-8301-914d9e67ba4b
Identifiant interne: OAZ.OWHKK.MD.2102.1.2024
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50532300 Services de réparation et d'entretien de générateurs
2.1.2.
Lieu d’exécution
N’importe où dans l’Espace économique européen
Informations complémentaires: Zgodnie z SWZ
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Biens administrés par un liquidateurArt.109 ust.1 pkt.
   4.  Zamawiajacy wyklucza Wykonawce w stosunku do którego w stosunku do którego otwarto likwidacje, ogloszono upadlosc, którego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawarl uklad z wierzycielami, którego dzialalnosc gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.
Coupable d’une faute professionnelle graveArt. 109 ust. 1 pkt.
   5.  Zamawiajacy wyklucza Wykonawce który: w sposób zawiniony powaznie naruszyl obowiazki zawodowe, co podwaza jego uczciwosc, w szczególnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonal zamówienie, co zamawiajacy jest w stanie wykazac za pomoca stosownych dowodów.
Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparablesArt. 109 ust. 1 pkt.
   7.  Zamawiajacy wyklucza Wykonawce który: z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonal lub nienalezycie wykonal albo dlugotrwale nienalezycie wykonywal istotne zobowiazanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzilo do wypowiedzenia lub odstapienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji uprawnien z tytulu rekojmi za wady.
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédureArt. 109 ust. 1 pkt
   8.  Zamawiajacy wyklucza Wykonawce który: który w wyniku zamierzonego dzialania lub razacego niedbalstwa wprowadzil zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w postepowaniu lub kryteria selekcji, co moglo miec istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zatail te informacje lub nie jest w stanie przedstawic wymaganych podmiotowych srodków dowodowych.
CorruptionArt. 109 ust. 1 pkt:
   9.  Zamawiajacy wyklucza Wykonawce który: bezprawnie wplywal lub próbowal wplywac na czynnosci zamawiajacego lub próbowal pozyskac lub pozyskal informacje poufne, mogace dac mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz 10. Zamawiajacy wyklucza Wykonawce: który który w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje wprowadzajace w blad, co moglo miec istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
Participation à une organisation criminelleArt. 108 ust1 pkt. 1 ppkt a). Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce: bedacego osoba fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestepstwo: a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsArt. 108 ust1 pkt. 1 ppkt b) i f). Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce: bedacego osoba fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestepstwo: b) handlu ludzmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, f) powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023)
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesArt. 108 ust. 1 pkt d) i e). Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce: bedacego osoba fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestepstwo: d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu popelnienie tego przestepstwa.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailArt. 108 ust. 1 pkt h). Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce: bedacego osoba fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestepstwo: o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej– lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego.
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceArt. 108 ust. 1 pkt
   5.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce jezeli zamawiajacy moze stwierdzic, na podstawie wiarygodnych przeslanek, ze wykonawca zawarl z innymi wykonawcami porozumienie majace na celu zaklócenie konkurencji, w szczególnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zlozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie.
Motifs d’exclusion purement nationauxArt. 108 ust1 pkt. 1 ppkt c) i g). Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce: bedacego osoba fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestepstwo: c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, srodków spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe. Art. 108 ust. 1 pkt
   2.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w Art. 108 ust. 1 uPZP .
Paiement d’impôts et taxesArt. 108 ust. 1 pkt
   3.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzje administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uplywem terminu skladania ofert dokonal platnosci naleznych podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci.
Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marchéArt. 108 ust. 1 pkt
   4.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamówienia publiczne.
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéArt. 108 ust. 1 pkt
   6.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce, jezeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 uPZP, doszlo do zaklócenia konkurencji wynikajacego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, który nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba ze spowodowane tym zaklócenie konkurencji moze byc wyeliminowane w inny sposób niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeZgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 z pózn. zm.) (z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego lub konkursu na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamówien publicznych wyklucza sie: - Wykonawce wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z sytuacja na Bialorusi i udzialem Bialorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z pózn. zm.), zwanego dalej "rozporzadzeniem 765/2006" i rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie srodków ograniczajacych w odniesieniu do dzialan podwazajacych integralnosc terytorialna, suwerennosc i niezaleznosc Ukrainy lub im zagrazajacych (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z pózn. zm.), zwanego dalej "rozporzadzeniem 269/2014", albo wpisanego na liste o jakiej mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego; - Wykonawce oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z pózn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014, albo wpisana na liste o jakiej mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostala wpisana na liste o jakiej mowa w art. 2 Ustawy na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy; - Wykonawce oraz uczestnika konkursu, którego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z pózn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste o jakiej mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na liste o jakiej mowa w art. 2 ustawy na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. Wykluczenie nastepuje na okres trwania okolicznosci okreslonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Przezwojenie generatora H-2 w elektrowni wodnej Tryszczyn
Description: Przedmiotem Zamówienia jest: wykonanie uslugi kompleksowego przezwojenia generatora H-2 w elektrowni wodnej w Tryszczynie (woj. kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski, gmina Koronowo).
Identifiant interne: Przezwojenie generatora H-2 w elektrowni wodnej Tryszczyn
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50532300 Services de réparation et d'entretien de générateurs
Nomenclature supplémentaire (cpv): 50532300 Services de réparation et d'entretien de générateurs
Quantité: 1 $name_measurement-unit.H87_fra
Options:
Description des options: nie dotyczy
5.1.2.
Lieu d’exécution
N’importe où dans l’Espace économique européen
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/07/2024
Date de fin de durée: 16/12/2025
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Pas encore connues
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.8.
Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ne sont pas appliqués parce que le marché n’est pas destiné aux personnes physiques
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Dostep do srodków finansowych lub zdolnosc kredytowa w wysokosci, co najmniej w wysokosci 4 000 000,00 PLN
Description: Wykonawca na potwierdzenie spelniania warunku przedstawi informacje banku lub spóldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokosc posiadanych srodków finansowych lub zdolnosc kredytowa Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 3 miesiace przed jej zlozeniem.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamówienia na kwote minimum 5 000 000,00 PLN
Description: Wykonawca na potwierdzenie spelniania warunku przedstawi dokumenty potwierdzajace, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z Przedmiotem Zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Dysponowanie osobami z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, w tym co najmniej jedna osoba posiadajaca swiadectwo kwalifikacyjne w zakresie: GRUPA
   1.  Urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzajace, magazynujace, przetwarzajace, przesylajace i zuzywajace energie elektryczna w zakresie: Grupa
   1.  pkt. 1, 2, 3, 13, na stanowisku EKSPLOATCJA
Description: Na potwierdzenie spelniania warunku Wykonawca przedstawi Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnosci odpowiedzialnych za swiadczenie Uslug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamówienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Dysponowanie osobami z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, w tym co najmniej jedna osoba posiadajaca swiadectwo kwalifikacyjne w zakresie: GRUPA
   2.  Urzadzenia wytwarzajace, magazynujace, przetwarzajace, przesylajace i zuzywajace cieplo oraz inne urzadzenia energetyczne: Grupa
   2.  pkt. 3, 7 ,10, na stanowisku EKSPLOATACJA
Description: Na potwierdzenie spelniania warunku Wykonawca przedstawi Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnosci odpowiedzialnych za swiadczenie Uslug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamówienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Dysponowanie osobami z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, w tym co najmniej jedna osoba posiadajaca swiadectwo kwalifikacyjne w zakresie: GRUPA
   1.  Urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzajace, magazynujace, przetwarzajace, przesylajace i zuzywajace energie elektryczna w zakresie: Grupa
   1.  pkt. 1, 2, 3, 13, na stanowisku DOZORU
Description: Na potwierdzenie spelniania warunku Wykonawca przedstawi Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnosci odpowiedzialnych za swiadczenie Uslug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamówienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Dysponowanie osobami z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, w tym co najmniej jedna osoba posiadajaca swiadectwo kwalifikacyjne w zakresie: GRUPA
   2.  Urzadzenia wytwarzajace, magazynujace, przetwarzajace, przesylajace i zuzywajace cieplo oraz inne urzadzenia energetyczne: Grupa
   2.  pkt. 3, 7 ,10, na stanowisku DOZORU;
Description: Na potwierdzenie spelniania warunku Wykonawca przedstawi Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnosci odpowiedzialnych za swiadczenie Uslug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamówienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Dysponowanie osobami z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, w tym co najmniej jedna osoba posiadajaca zaswiadczenie uprawniajace do obslugi urzadzen transportu bliskiego w kategorii „Suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo”.
Description: Na potwierdzenie spelniania warunku Wykonawca przedstawi Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnosci odpowiedzialnych za swiadczenie Uslug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamówienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Wykonanie co najmniej dwóch uslug polegajacych na modernizacji 2 róznych generatorów, w tym przezwojeniu stojana generatora o mocy nie mniejszej niz
   2. 5 MVA oraz wartosci nie mniejszej niz 4 500 000,00 PLN netto kazda.
Description: Na potwierdzenie spelniania warunku Wykonawca sklada wykaz uslug wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania Ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których uslugi te zostaly wykonane, z zalaczeniem dowodów okreslajacych, czy te uslugi zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o których mowa, sa referencje, badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego uslugi byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentów – inne dokumenty.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym umozliwiajacym wykonanie Zamówienia oraz dokonania niezbednych pomiarów elektrycznych wyszczególnionym w Rozdziale V, pkt.
   5. 1.2.2.3. Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Description: Na potwierdzenie spelniania warunku Wykonawca przedstawi wykaz narzedzi, wyposazenia zakladu lub urzadzen technicznych dostepnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Wykonanie co najmniej jednej uslugi polegajacej na indukcyjnej próbie grzania pakietów generatora synchronicznego o mocy nie mniejszej niz
   2. 5 MVA
Description: Na potwierdzenie spelniania warunku Wykonawca sklada wykaz uslug wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania Ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których uslugi te zostaly wykonane, z zalaczeniem dowodów okreslajacych, czy te uslugi zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o których mowa, sa referencje, badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego uslugi byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentów – inne dokumenty.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Wykonanie co najmniej jednej uslugi polegajacej na wykonaniu projektu uzwojenia generatora synchronicznego o mocy nie mniejszej niz 2,5 MVA.
Description: Na potwierdzenie spelniania warunku Wykonawca sklada wykaz uslug wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania Ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których uslugi te zostaly wykonane, z zalaczeniem dowodów okreslajacych, czy te uslugi zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o których mowa, sa referencje, badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego uslugi byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentów – inne dokumenty.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Kryterium K1 - cena Oferty brutto
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 90

Critère:
Type: Coût
Description: Kryterium K2 - czas postoju maszyny w miesiacach
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5

Critère:
Type: Qualité
Description: Kryterium K3 - okres udzielonej gwarancji
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Canal de communication ad hoc:
Nom: Platforma Logintrade jako glówna strona prowadzonego postepowania
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: Wadium w wysokosci 35 000,00 PLN, Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny Oferty brutto - zgodnie z SWZ
Date limite de réception des offres: 25/06/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 25/06/2024 10:05:00 (UTC+2)
Lieu: Siedziba Wydzialu Zakupów Enea S.A. ul, Kamienna 71, Samociazek, woj. kujawsko-pomorskie
Informations complémentaires: Otwarcie ofert elektroniczne, bez udzialu Wykonawców
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Zgodnie z SWZ
Un accord de confidentialité est requis: non
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Montage financier: Zamawiajacy przewiduje platnosci czesciowe zgodnie z §6 Wzoru Umowy.
Informations relatives aux délais de recours: Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX uPZP przysluguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów uPZP. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPZP oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique:
Une enchère électronique a lieu à l’adresse suivante: https://enea-pzp.logintrade.net/
Description: Po dokonaniu oceny Ofert, w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty zostanie przeprowadzona Aukcja elektroniczna, jezeli zlozone beda co najmniej 2 Oferty niepodlegajace odrzuceniu (art. 227 ust. 1 uPZP). Warunki udzialu oraz przebieg Aukcji zostal szczególowo opisany w Rozdziale XXII Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: ENEA Nowa Energia sp. z o.o.
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: ENEA Nowa Energia sp. z o.o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui reçoit les demandes de participation: ENEA Nowa Energia sp. z o.o.
Organisation qui traite les offres: ENEA Nowa Energia sp. z o.o.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: ENEA Nowa Energia sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 384813168
Département: Wydzial Zakupów
Adresse postale: ENEA Nowa Energia sp. z o.o. ul. Kaszubska 2 26-603
Ville: Radom
Code postal: 26-603
Subdivision pays (NUTS): Radomski (PL921)
Pays: Pologne
Point de contact: Grzegorz Zielinski
Adresse électronique: grzegorz.zielinski@enea.pl
Téléphone: +48(52)3131084
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://enea-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: Krajowa Izba Odwolawcza ul. Postepu 17 02-676
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov
Téléphone: +48(22)458 78 01
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.uzp.gov.pl/kio
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Numéro d’enregistrement: 8942953589
Adresse postale: ul. Legnicka 57D lok. B/J 54-203 Wroclaw
Ville: Wroclaw
Code postal: 54-203
Subdivision pays (NUTS): Miasto Wroclaw (PL514)
Pays: Pologne
Point de contact: ul. Legnicka 57D lok. B/J , 54-203 Wroclaw
Adresse électronique: kontakt@logintrade.pl
Téléphone: +48717873534
Adresse internet: https://logintrade.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://logintrade.pl/kontakt/
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 300237-2024
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
Description: Zmiana terminu skladania Ofert - Zmiana SWZ
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0001
Description des modifications: Zamawiajacy informuje, iz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1701 z pózn. zm.) przedluza termin skladania Ofert do dnia 01.07.2024 r. do godz. 10.00. Tym samym ulega zmianie tresc Specyfikacji Warunków Zamówienia, w ten sposób, ze: Pkt. 19.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia bylo: Termin skladania Ofert uplywa dnia 25.06.2024 r. do godz.: 10:00 czasu polskiego Pkt. 19.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie: Termin skladania Ofert uplywa dnia 01.07.2024 r. do godz.: 10:00 czasu polskiego Pkt. 19.5. Specyfikacji Warunków Zamówienia bylo: Otwarcie Ofert odbedzie sie dnia 25.06.2024 r. o godz. 10:05 czasu polskiego. Pkt. 19.5. Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie: Otwarcie Ofert odbedzie sie dnia 01.07.2024 r. o godz. 10:05 czasu polskiego. Pkt. 19.5. Specyfikacji Warunków Zamówienia bylo: Wykonawca jest zwiazany Oferta przez okres 90 dni od dnia uplywu terminu skladania Ofert, tj. do dnia 22.09.2024, przy czym pierwszym dniem terminu zwiazania Oferta jest dzien w którym uplywa termin skladania Ofert. Pkt. 19.5. Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest zwiazany Oferta przez okres 90 dni od dnia uplywu terminu skladania Ofert, tj. do dnia 28.09.2024, przy czym pierwszym dniem terminu zwiazania Oferta jest dzien w którym uplywa termin skladania Ofert.
Les documents de marché ont été modifiés le: 21/06/2024
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 34e4f939-db43-4f3e-98c4-1907c90d7c36 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 21/06/2024 11:07:59 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 373478-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
50532300 - Services de réparation et d'entretien de générateurs