Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Services prest's par les m'decins sp'cialistes - Wykonanie bada'? PET/CT (Pozytonowa Tomografia Emisyjna) i PET/MR (metoda obrazowania medycznego przy jednoczesnym zastosowaniu pozytonowej tomografii emisyjnej i rezonansu magnetycznego) dla 314 uczestnik'w badania wl'?czonych do niekomercyjnego badania klinicznego w projekcie pn.:'??Badanie por'wnawcze warto'?ci klinicznej innowacyjnych technik obrazowania cale-go ciala WBMR i PET/MR wzgl'?dem PET/CT

2024/S 2024-350574  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350574-2024 - Résultats
Pologne – Services prestés par les médecins spécialistes – Wykonanie badan PET/CT (Pozytonowa Tomografia Emisyjna) i PET/MR (metoda obrazowania medycznego przy jednoczesnym zastosowaniu pozytonowej tomografii emisyjnej i rezonansu magnetycznego) dla 314 uczestników badania wlaczonych do niekomercyjnego badania klinicznego w projekcie pn.: „Badanie porównawcze wartosci klinicznej innowacyjnych technik obrazowania cale-go ciala WBMR i PET/MR wzgledem PET/CT
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIALYMSTOKU
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Wykonanie badan PET/CT (Pozytonowa Tomografia Emisyjna) i PET/MR (metoda obrazowania medycznego przy jednoczesnym zastosowaniu pozytonowej tomografii emisyjnej i rezonansu magnetycznego) dla 314 uczestników badania wlaczonych do niekomercyjnego badania klinicznego w projekcie pn.: „Badanie porównawcze wartosci klinicznej innowacyjnych technik obrazowania cale-go ciala WBMR i PET/MR wzgledem PET/CT
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badan PET/CT (Pozytonowa Tomografia Emisyjna) i PET/MR (metoda obrazowania medycznego przy jednoczesnym zastosowaniu pozytonowej tomografii emisyjnej i rezonansu magnetycznego) dla 314 uczestników badania wlaczonych do niekomercyjnego badania klinicznego w projekcie pn.: „Badanie porównawcze wartosci klinicznej innowacyjnych technik obrazowania calego ciala WBMR i PET/MR wzgledem PET/CT oraz standardowej sciezki diagnostycznej w przedoperacyjnej ocenie stadium zaawansowania zmian u chorych na raka piersi”, nr 2023/ABM/01/00012, finansowanym przez Agencje Badan Medycznych.
   2.  Podana w ust. 1 ilosc badan jest szacunkowa. Rzeczywista ilosc badan moze byc mniejsza, nie mniejsza jednak niz 298 badan.
   3.  Szczególowe wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowiazuje sie do prowadzenia dokumentacji medycznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i przepisach wykonawczych do niej. 2) Wykonawca powinien dysponowac odpowiednim sprzetem do realizacji zamówienia, tj. aparatem PET/MR oraz aparatem PET/CT. 3) Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania badan PET/CT oraz badan PET/MR, o których mowa w punkcie IV.1. 4) Wykonawca zobowiazuje sie do terminowego wypelnienia Karty Obserwacji Pacjenta (eCRF), dostarczonej przez Zamawiajacego, w zakresie przeprowadzanych badan. 5) Wykonawca zobowiazuje sie do zamówienia na swój koszt i podania radiofarmaceutyku zgodnie z protokolem badania. 6) Wykonawca zobowiazuje sie do gromadzenia, skladowania i utylizacji odpadów medycznych powstalych w wyniku przeprowadzania badan zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa oraz na koszt wlasny. 7) Wykonawca zobowiazany jest do posiadania polisy OC w zakresie udzielania uslug bedacych przedmiotem umowy przez okres obowiazywania umowy. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest w kazdym czasie okazac wazna polise OC. 8) W przypadku braku mozliwosci wykonania badania, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego telefonicznego i pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie oraz przypuszczalnym terminie wykonania badania. 9) Wykonawca zobowiazany jest do zwrotu kosztów podrózy lub zwrotu kosztów zakwaterowania pacjentom spoza lokalizacji Wykonawcy (rozumianej jako posiadanie miejsca zamieszkania w województwie innym niz miejsce swiadczenia uslug), do maksymalnej wysokosci 200 zl na pacjenta, na podstawie imiennie wystawionego dokumentu ksiegowego lub ewidencji przebiegu pojazdu. Wybór rodzaju kosztu podlegajacego zwrotowi lezy po stronie pacjenta. 10) Wykonawca winien wykazac, ze wykonywane przez niego badania beda oceniane i opisywane przez specjalistów odpowiednio diagnostyki obrazowej (radiologa) i medycyny nuklearnej z doswiadczeniem co najmniej 3 letnim.
Identifiant de la procédure: d77fc5af-98f1-4af4-96d5-9afa52e2398b
Avis précédent: 38179-2024
Identifiant interne: AZP.25.2.21.2023
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85121200 Services prestés par les médecins spécialistes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 85150000 Services d'imagerie médicale
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bialostocki (PL841)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Wykonanie badan PET/CT (Pozytonowa Tomografia Emisyjna) i PET/MR (metoda obrazowania medycznego przy jednoczesnym zastosowaniu pozytonowej tomografii emisyjnej i rezonansu magnetycznego) dla 314 uczestników badania wlaczonych do niekomercyjnego badania klinicznego w projekcie pn.: „Badanie porównawcze wartosci klinicznej innowacyjnych technik obrazowania cale-go ciala WBMR i PET/MR wzgledem PET/CT
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badan PET/CT (Pozytonowa Tomografia Emisyjna) i PET/MR (metoda obrazowania medycznego przy jednoczesnym zastosowaniu pozytonowej tomografii emisyjnej i rezonansu magnetycznego) dla 314 uczestników badania wlaczonych do niekomercyjnego badania klinicznego w projekcie pn.: „Badanie porównawcze wartosci klinicznej innowacyjnych technik obrazowania calego ciala WBMR i PET/MR wzgledem PET/CT oraz standardowej sciezki diagnostycznej w przedoperacyjnej ocenie stadium zaawansowania zmian u chorych na raka piersi”, nr 2023/ABM/01/00012, finansowanym przez Agencje Badan Medycznych.
   2.  Podana w ust. 1 ilosc badan jest szacunkowa. Rzeczywista ilosc badan moze byc mniejsza, nie mniejsza jednak niz 298 badan.
   3.  Szczególowe wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowiazuje sie do prowadzenia dokumentacji medycznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i przepisach wykonawczych do niej. 2) Wykonawca powinien dysponowac odpowiednim sprzetem do realizacji zamówienia, tj. aparatem PET/MR oraz aparatem PET/CT. 3) Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania badan PET/CT oraz badan PET/MR, o których mowa w punkcie IV.1. 4) Wykonawca zobowiazuje sie do terminowego wypelnienia Karty Obserwacji Pacjenta (eCRF), dostarczonej przez Zamawiajacego, w zakresie przeprowadzanych badan. 5) Wykonawca zobowiazuje sie do zamówienia na swój koszt i podania radiofarmaceutyku zgodnie z protokolem badania. 6) Wykonawca zobowiazuje sie do gromadzenia, skladowania i utylizacji odpadów medycznych powstalych w wyniku przeprowadzania badan zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa oraz na koszt wlasny. 7) Wykonawca zobowiazany jest do posiadania polisy OC w zakresie udzielania uslug bedacych przedmiotem umowy przez okres obowiazywania umowy. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest w kazdym czasie okazac wazna polise OC. 8) W przypadku braku mozliwosci wykonania badania, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego telefonicznego i pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie oraz przypuszczalnym terminie wykonania badania. 9) Wykonawca zobowiazany jest do zwrotu kosztów podrózy lub zwrotu kosztów zakwaterowania pacjentom spoza lokalizacji Wykonawcy (rozumianej jako posiadanie miejsca zamieszkania w województwie innym niz miejsce swiadczenia uslug), do maksymalnej wysokosci 200 zl na pacjenta, na podstawie imiennie wystawionego dokumentu ksiegowego lub ewidencji przebiegu pojazdu. Wybór rodzaju kosztu podlegajacego zwrotowi lezy po stronie pacjenta. 10) Wykonawca winien wykazac, ze wykonywane przez niego badania beda oceniane i opisywane przez specjalistów odpowiednio diagnostyki obrazowej (radiologa) i medycyny nuklearnej z doswiadczeniem co najmniej 3 letnim.
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85121200 Services prestés par les médecins spécialistes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 85150000 Services d'imagerie médicale
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Jana Kilinskiego 1  
Ville: Bialystok
Code postal: 15-089
Subdivision pays (NUTS): Bialostocki (PL841)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 19/03/2024
Date de fin de durée: 31/01/2026
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Zamawiajacy wykluczy z postepowania wykonawce na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 ze zm.).
   2.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu, wykonawca, na wezwanie zamawiajacego, zobowiazany bedzie zlozyc nastepujace podmiotowe srodki dowodowe: 1) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczacej orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne tytulem srodka karnego sporzadzonej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem; 2) oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawca, który zlozyl odrebna oferte, oferte czesciowa, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej, niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitalowej; Wykonawca moze sporzadzic oswiadczenie zgodnie ze wzorem stanowiacym Zalacznik nr 6 do SWZ. 3) oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez zamawiajacego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne tytulem srodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia majacego na celu zaklócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wykonawca moze sporzadzic oswiadczenie zgodnie ze wzorem stanowiacym Zalacznik nr 7 do SWZ
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Ilosc punktów C, jaka otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona wedlug wzoru: C = (C N / C OF) x 60 gdzie : C N – najnizsza cena sposród ofert niepodlegajacych odrzuceniu C OF – cena oferty rozpatrywanej 60 maksymalna ilosc punktów, jaka moze uzyskac oferta wg kryterium „cena” Waga (wartosc procentowa, dokladna): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Ilosc punktów TB, jaka otrzyma oferta rozpatrywania i oceniana w kryterium „termin wykonania badania” zostanie wyznaczona wedlug wzoru: TB = (TB MIN / TB OF) x 40 gdzie: TB MIN – najkrótszy mozliwy termin wykonania badania, tj. 9 dni kalendarzowych TB OF – termin wykonania badania w ofercie rozpatrywanej 40 - maksymalna ilosc punktów, jaka moze uzyskac oferta wg kryterium „termin wykonania badania” Najkrótszy mozliwy termin wykonania badania: 9 dni kalendarzowych, a maksymalny termin: 14 dni kalendarzowych. Termin wykonania badania liczony bedzie od dnia otrzymania skierowania/ od dnia zakwalifikowania uczestnika do badania. UWAGA: W kryterium „termin wykonania badania” ilosc punktów obliczona bedzie na podstawie danych podanych przez Wykonawce w Formularzu ofertowym (wg Zalacznika nr 1 do SWZ). W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze zaoferowanego terminu wykonania badania Zamawiajacy przyjmie termin maksymalny dopuszczony, tj. 14 dni kalendarzowych.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: SWZ
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie przysluguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynnosci, do której zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie ustawy.
   2.  Szczególowe zasady wnoszenia srodków ochrony prawnej oraz postepowania toczonego wskutek ich wniesienia okresla Dzial IX ustawy Pzp
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 3 089 760,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: LOMiRT UMB Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 3 089 760,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: AZP.25.2.21.2023.LOMIRT
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 30/04/2024
Date de conclusion du marché: 24/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIALYMSTOKU
Numéro d’enregistrement: 5420211717
Département: Dzial Zamówien Publicznych
Ville: Bialystok
Code postal: 15-089
Subdivision pays (NUTS): Bialostocki (PL841)
Pays: Pologne
Point de contact: Dzial Zamówien Publicznych
Adresse électronique: zampubl@umb.edu.pl
Téléphone: +48857485625
Adresse internet: https://www.umb.edu.pl/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/umb
Profil de l’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/umb
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17 a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekretariat Biura Odwolan
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587801
Télécopieur: +48224587800
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: LOMiRT UMB Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 5423240688
Ville: Bialystok
Code postal: 15-540
Subdivision pays (NUTS): Bialostocki (PL841)
Pays: Pologne
Adresse électronique: bioskaner@bioskaner.eu
Téléphone: 537 943 374
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: b3097903-3942-4be2-8195-6c845071fe25 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 07:18:17 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350574-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
85121200 - Services prestés par les médecins spécialistes