Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne '?? Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes '?? Letnie i zimowe utrzymanie w porz'?dku i czysto'?ci terenów miejskich wraz z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych

2024/S 2024-127979  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
127979-2024 - Résultats
Pologne – Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes – Letnie i zimowe utrzymanie w porzadku i czystosci terenów miejskich wraz z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Centrum Uslug Komunalnych w Czestochowie
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Letnie i zimowe utrzymanie w porzadku i czystosci terenów miejskich wraz z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych
Description: Przedmiotem zamówienia jest zimowe i letnie oczyszczanie miasta w tym utrzymanie porzadku na przystankach komunikacji miejskiej.
Identifiant de la procédure: a8405359-4895-4831-982c-83ee6bfec261
Identifiant interne: CUK-D.2600.1.2.2023
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90600000 Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Letnie i zimowe utrzymanie w porzadku i czystosci terenów miejskich wraz z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych - Rejon 9
Description: Przedmiotem zamówienia jest zimowe i letnie oczyszczanie miasta w tym utrzymanie porzadku na przystankach komunikacji miejskiej. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w zalaczniku nr 1 do SWZ oraz zalacznikach o OPZ
Identifiant interne: CUK-D.2600.1.3.2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90600000 Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90620000 Services de déneigement, 90630000 Services de déverglaçage, 90610000 Services de voirie et services de balayage des rues
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Gmina Miasto Czestochowa  
Ville: Czestochowa
Code postal: 42-217
Subdivision pays (NUTS): Czestochowski (PL224)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp. Szczególowy opis znajduje sie w pkt. XXVI ust. 4 SWZ
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 80

Critère:
Type: Qualité
Description: Ilosc wyjazdów interwencyjnych
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze srodków ochrony prawnej szczególowo reguluja przepisy dzialu IX ustawy – Srodki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy).
   2.  Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy.
   3.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   4.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   5.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.
   6.  Pisma w postepowaniu odwolawczym wnosi sie w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwolanie i przystapienie do postepowania odwolawczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaja opatrzenia podpisem zaufanym.
   7.  Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   8.  Zgodnie z art. 515 ustawy, odwolanie wnosi sie: Odwolanie wnosi sie: 1) w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a;
   9.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie – sadu zamówien publicznych, zwanego „sadem zamówien publicznych”. 10. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo wyslanie na adres do doreczen elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2021 r. o doreczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem. 11. Od wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie przysluguje skarga kasacyjna do Sadu Najwyzszego.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza przy Prezesie Urzedu Zamówien Publicznych
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Centrum Uslug Komunalnych w Czestochowie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza przy Prezesie Urzedu Zamówien Publicznych

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 17 057 100,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: PreZero Malopolska Sp. z o. o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta PreZero Malopolska Sp. z o. o.
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 17 057 100,00 PLN
L’offre a été classée
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: CUK-D.261.113.2023
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 28/09/2023
Date de conclusion du marché: 31/10/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Centrum Uslug Komunalnych w Czestochowie
Numéro d’enregistrement: 573-291-83-84
Adresse postale: Feliksa Nowowiejskiego 10/12  
Ville: Czestochowa
Code postal: 42-217
Subdivision pays (NUTS): Czestochowski (PL224)
Pays: Pologne
Point de contact: Katarzyna Slezak
Adresse électronique: kslezak@cuk.czestochowa.pl
Téléphone: +48 343226037
Adresse internet: www.cuk.czestochowa.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza przy Prezesie Urzedu Zamówien Publicznych
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Télécopieur: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: PreZero Malopolska Sp. z o. o.
Numéro d’enregistrement: 7341066587
Ville: Kraków
Code postal: 30-731
Subdivision pays (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Pays: Pologne
Adresse électronique: czestochowa@prezero.com
Téléphone: 34 361 60 87
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a73925f6-cfbe-442f-a726-cea4204f0b08 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 10:37:02 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 127979-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90600000 - Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes