Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ód?: Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes

2020/S 129-317024  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-?ód?: Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes 2020/S 129-317024 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto ?ód?, Urz?d Miasta ?odzi Adresse postale: ul. Piotrkowska 104 Ville: ?ód Code NUTS: PL711 Miasto ?ód Code postal: 90-926 Pays: Pologne Point(s) de contact: prowadz?cy post?powanie: Wydzia Zamówie Publicznych w Departamencie Obs?ugi i Administracji Urz?du Miasta ?odzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 ?ód?; Magdalena Michalska, Agnieszka Marciniak Courriel: zamowienia@uml.lodz.pl Téléphone: +48 426384888 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.uml.lodz.pl/ Adresse du profil d'acheteur: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ http://www.uml.lodz.pl/ http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Letnie i zimowe, r?czne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg publicznych na terenie miasta ?odzi w latach 2020-2022 Numéro de référence: DOA-ZP-III.271.1.2020
II.1.2) Code CPV principal 90600000 Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest: letnie i zimowe, r?czne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg publicznych na terenie miasta ?odzi w latach 2020-2022. Zakres zamówienia obejmuje, m.in.: rodzaje us?ug wyst?puj?ce w okresie letnim, rodzaje us?ug wyst?puj?ce w okresie zimowym. Zamówienie podzielone jest na 3 nw. cz??ci: - cz?? 1: Rejon I - obejmuj?cy obszar Zimna Woda - ?abieniec, - cz?? 2: Rejon II - obejmuj?cy obszar Julianów - Helenówek, - cz?? 3: Rejon XIII - obejmuj?cy obszar Chojny - Wiskitno - Feliksin. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania przez Wykonawc oferty tylko na jedn cz?? (rejon) zamówienia. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w Za??czniku nr 1 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 7 589 565.80 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz?? 1: Rejon I - letnie i zimowe, r?czne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg publicznych na terenie miasta ?odzi w latach 2020-2022 w Rejonie I - obejmuj?cym obszar Zimna Woda - ?abieniec
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de déneigement 90630000 Services de déverglaçage 90611000 Services de voirie 90612000 Services de balayage des rues 90511300 Services de collecte des déchets sauvages 71631480 Service d'inspection routière 77314100 Services d'engazonnement 90600000 Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL711 Miasto ?ód Lieu principal d'exécution:
Cz?? 1: Rejon I - obejmuje obszar Zimna Woda - ?abieniec
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest: cz?? 1: Rejon I - letnie i zimowe, r?czne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg publicznych na terenie miasta ?odzi w latach 2019-2022 w Rejonie I - obejmuj?cym obszar Zimna Woda - ?abieniec. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: rodzaje us?ug wyst?puj?ce w okresie letnim: a) oczyszczanie jezdni: pozimowe, cykliczne i interwencyjne; b) oczyszczanie cykliczne; c) oczyszczanie interwencyjne: lekkie i ci??kie; d) oczyszczanie cykliczne przystanków komunikacji miejskiej; e) opró?nianie koszy ulicznych - na terenach oczyszczanych interwencyjnie; f) koszenie torowisk wraz z p?tlami tramwajowymi i autobusowymi; g) oczyszczanie interwencyjne torowisk wraz z p?tlami tramwajowymi i autobusowymi; h) koszenie - interwencyjnie; i) koszenie rowów odwadniaj?cych - interwencyjnie; j) grabienie i usuwanie li?ci - interwencyjnie; k) zamiatanie chodników, ci?gów pieszo-jezdnych, innych powierzchni utwardzonych - interwencyjnie; l) zmywanie powierzchni utwardzonych - interwencyjnie; m) oczyszczanie wpustów ulicznych - interwencyjnie; rodzaje us?ug wyst?puj?ce w okresie zimowym a) zapobieganie i zwalczanie ?lisko?ci; b) od?nie?anie nawierzchni jezdni; c) oczyszczanie cykliczne zimowe; d) od?nie?anie powierzchni utwardzonych - interwencyjnie; e) wywóz ?niegu; f) wyjazdy interwencyjne; g) usuwanie nabojów lodowych i sopli; h) oczyszczanie jezdni: pozimowe i interwencyjne; i) oczyszczanie interwencyjne: lekkie i ci??kie; j) oczyszczanie cykliczne przystanków komunikacji miejskiej; k) opró?nianie koszy ulicznych - na terenach oczyszczanych interwencyjnie; l) koszenie torowisk wraz z p?tlami tramwajowymi i autobusowymi; m) oczyszczanie interwencyjne torowisk wraz z p?tlami tramwajowymi i autobusowymi; n) koszenie - interwencyjnie; o) koszenie rowów odwadniaj?cych - interwencyjnie; p) grabienie i usuwanie li?ci - interwencyjnie; q) zamiatanie chodników, ci?gów pieszo-jezdnych, innych powierzchni utwardzonych - interwencyjnie; r) zmywanie powierzchni utwardzonych - interwencyjnie; s) oczyszczanie wpustów ulicznych - interwencyjnie. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w Za??czniku nr 1 do SIWZ. Numeracja zgodna z SIWZ:
   3. 2. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania przez Wykonawc oferty tylko na jedn cz?? (Rejon) zamówienia. Za ofert na jedn cz?? zamówienia, uznaje si ?wiadczenie us?ug w Rejonie z zakresu letniego i zimowego utrzymania ??cznie (OPZ: roz. I - Utrzymanie letnie i roz. II - Utrzymanie zimowe). 19.4. Obowi?zek osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych cz??ci zamówienia w przypadku zadeklarowania przez Wykonawc w kryterium oceny ofert (kryterium oceny ofert pkt 14.4.3 SIWZ). 19.3. Zamawiaj?cy przed wszcz?ciem post?powania nie prowadzi dialogu technicznego. 19.1. Zamawiaj?cy nie przewiduje: 19.1.1. zawarcia umowy ramowej; 19.1.2. sk?adania ofert wariantowych; 19.1.3 rozliczania w walutach obcych; 19.1.4. aukcji elektronicznej; 19.1.5. zwrotu kosztów udzia?u w post?powaniu; 19.1.6. dynamicznego systemu zakupów.
   3. 4. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osób wykonuj?cych wskazane przez Zamawiaj?cego czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj. osób wykonuj?cych w trakcie realizacji zamówienia prace zwi?zane z przedmiotem zamówienia okre?lone w pkt
   1. 9.2 SST b?d?cej Za??cznikiem nr 1a do OPZ. Zakres prac osób wykonuj?cych wskazane przez Zamawiaj?cego czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiaj?cego w zakresie kontroli spe?niania przez Wykonawc wymaga oraz sankcji z tytu?u ich niespe?nienia zosta?y okre?lone w opisie przedmiotu zamówienia (Za??cznik nr 1 do SIWZ) oraz we wzorze umowy w § 9 (Za??cznik nr 7 do SIWZ).
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Aspekt spo?eczny - zatrudnienie na podstawie umowy o prac osoby/osób niepe?nosprawnych i/lub bezrobotnych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Aspekt ?rodowiskowy - dodatkowe pojazdy bazowe do p?ugoposypywarek, spe?niaj?ce norm emisji spalin co najmniej EURO 5 / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia - Akcja zima / Pondération: 20 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Numeracja zgodna z SIWZ. 19.2.1. Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp - Zamawiaj?cy w okresie obowi?zywania umowy mo?e skorzysta z prawa opcji i powi?kszy ilo? realizowanych us?ug jednak nie wi?cej ni o 50 % warto?ci umowy brutto (dla ka?dej cz??ci zamówienia). Realizacja prawa opcji nast?pi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiaj?cego w zakresie przedmiotu umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, ??da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko?ci: dla cz??ci 1 - 105 000,00 PLN (s?ownie sto pi? tysi?cy 00/100 PLN). Termin zwi?zania ofert wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert. Klauzul informacyjn z art. 13 i 14 RODO zamieszczono w pkt 18 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz?? 2: Rejon II - letnie i zimowe, r?czne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg publicznych na terenie Miasta ?odzi w latach 2020-2022 w Rejonie II - obejmuj?cym obszar Julianów - Helenówek
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de déneigement 90630000 Services de déverglaçage 90611000 Services de voirie 90612000 Services de balayage des rues 90511300 Services de collecte des déchets sauvages 71631480 Service d'inspection routière 77314100 Services d'engazonnement 90600000 Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL711 Miasto ?ód Lieu principal d'exécution:
Cz?? 2: Rejon II - obejmuje obszar Julianów - Helenówek
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest: cz?? 2: Rejon II - letnie i zimowe, r?czne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg publicznych na terenie miasta ?odzi w latach 2019-2022 w Rejonie II - obejmuj?cym obszar Julianów - Helenówek.
   2.  Zakres zamówienia obejmuje: rodzaje us?ug wyst?puj?ce w okresie letnim: a) oczyszczanie jezdni: pozimowe, cykliczne i interwencyjne; b) oczyszczanie cykliczne; c) oczyszczanie interwencyjne: lekkie i ci??kie; d) oczyszczanie cykliczne przystanków komunikacji miejskiej; e) opró?nianie koszy ulicznych - na terenach oczyszczanych interwencyjnie; f) koszenie torowisk wraz z p?tlami tramwajowymi i autobusowymi; g) oczyszczanie interwencyjne torowisk wraz z p?tlami tramwajowymi i autobusowymi; h) koszenie - interwencyjnie; i) koszenie rowów odwadniaj?cych - interwencyjnie; j) grabienie i usuwanie li?ci - interwencyjnie; k) zamiatanie chodników, ci?gów pieszo-jezdnych, innych powierzchni utwardzonych - interwencyjnie; l) zmywanie powierzchni utwardzonych - interwencyjnie; m) oczyszczanie wpustów ulicznych - interwencyjnie; rodzaje us?ug wyst?puj?ce w okresie zimowym: a) zapobieganie i zwalczanie ?lisko?ci; b) od?nie?anie nawierzchni jezdni; c) oczyszczanie cykliczne zimowe; d) od?nie?anie powierzchni utwardzonych - interwencyjnie; e) wywóz ?niegu; f) wyjazdy interwencyjne; g) usuwanie nabojów lodowych i sopli; h) oczyszczanie jezdni: pozimowe i interwencyjne; i) oczyszczanie interwencyjne: lekkie i ci??kie; j) oczyszczanie cykliczne przystanków komunikacji miejskiej; k) opró?nianie koszy ulicznych - na terenach oczyszczanych interwencyjnie; l) koszenie torowisk wraz z p?tlami tramwajowymi i autobusowymi; m) oczyszczanie interwencyjne torowisk wraz z p?tlami tramwajowymi i autobusowymi; n) koszenie - interwencyjnie; o) koszenie rowów odwadniaj?cych - interwencyjnie; p) grabienie i usuwanie li?ci - interwencyjnie; q) zamiatanie chodników, ci?gów pieszo-jezdnych, innych powierzchni utwardzonych - interwencyjnie; r) zmywanie powierzchni utwardzonych - interwencyjnie; s) oczyszczanie wpustów ulicznych - interwencyjnie.
   3.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w Za??czniku nr 1 do SIWZ. Numeracja z SIWZ:
   3. 2. Za ofert na jedn cz?? zamówienia, uznaje si ?wiadczenie us?ug w Rejonie z zakresu letniego i zimowego utrzymania ??cznie (OPZ: rozdzia I - Utrzymanie letnie i rozdzia II - Utrzymanie zimowe). 19.4. Obowi?zek osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych cz??ci zamówienia w przypadku zadeklarowania przez Wykonawc w kryterium oceny ofert (kryterium oceny ofert pkt 14.4.3 SIWZ). 19.3. Zamawiaj?cy przed wszcz?ciem post?powania nie prowadzi dialogu technicznego. 19.1. Zamawiaj?cy nie przewiduje: 19.1.1. zawarcia umowy ramowej; 19.1.2. sk?adania ofert wariantowych; 19.1.3 rozliczania w walutach obcych; 19.1.4. aukcji elektronicznej; 19.1.5. zwrotu kosztów udzia?u w post?powaniu; 19.1.6. dynamicznego systemu zakupów.
   3. 4. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osób wykonuj?cych wskazane przez Zamawiaj?cego czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj. osób wykonuj?cych w trakcie realizacji zamówienia prace zwi?zane z przedmiotem zamówienia okre?lone w pkt
   1. 9.2 SST b?d?cej Za??cznikiem nr 1a do OPZ. Zakres prac osób wykonuj?cych wskazane przez Zamawiaj?cego czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiaj?cego w zakresie kontroli spe?niania przez Wykonawc wymaga oraz sankcji z tytu?u ich niespe?nienia zosta?y okre?lone w opisie przedmiotu zamówienia (Za??cznik nr 1 do SIWZ) oraz we wzorze umowy w § 9 (Za??cznik nr 7 do SIWZ).
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Aspekt spo?eczny - zatrudnienie na podstawie umowy o prac osoby/osób niepe?nosprawnych i/lub bezrobotnych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Aspekt ?rodowiskowy - dodatkowe pojazdy bazowe do p?ugoposypywarek, spe?niaj?ce norm emisji spalin co najmniej EURO 5 / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia - Akcja zima / Pondération: 20 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Numeracja zgodna z SIWZ. 19.2.1. Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp - Zamawiaj?cy w okresie obowi?zywania umowy mo?e skorzysta z prawa opcji i powi?kszy ilo? realizowanych us?ug jednak nie wi?cej ni o 50 % warto?ci umowy brutto (dla ka?dej cz??ci zamówienia). Realizacja prawa opcji nast?pi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiaj?cego w zakresie przedmiotu umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, ??da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko?ci: dla cz??ci 2 - 105 000,00 PLN (s?ownie sto pi? tysi?cy 00/100 PLN). Termin zwi?zania oferta wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert. Klauzul informacyjn z art. 13 i 14 RODO zamieszczono w pkt 18 SIWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 025-056822
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Cz?? 1: Rejon I - Letnie i zimowe, r?czne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg publicznych na terenie Miasta ?odzi w latach 2020-2022 w Rejonie I - obejmuj?cym obszar Zimna Woda - ?abieniec
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: "Gnom" Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Techniczna 20 Ville: ?ód Code NUTS: PL711 Miasto ?ód Code postal: 92-518 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 4 043 641.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Cz?? 2: Rejon II - Letnie i zimowe, r?czne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg publicznych na terenie miasta ?odzi w latach 2020-2022 w Rejonie II - obejmuj?cym obszar Julianów - Helenówek
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: "Soft" s.c. Us?ugi Komunalno-Transportowe Pawe Grzeli?ski, Magdalena Grzeli?ska Adresse postale: ul. Konarskiego 34 Ville: Sokolniki Code NUTS: PL712 ?ódzki Code postal: 95-039 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B?ysk Kamila Grzeli?ska Adresse postale: ul. Mielczarskiego 28/30, lok. 7 Ville: ?ód Code NUTS: PL711 Miasto ?ód Code postal: 91-067 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PHU "Soft II" Us?ugi Komunalno-Transportowe Adresse postale: ul. Górna 29/31 m. 45 Ville: ?ód Code NUTS: PL711 Miasto ?ód Code postal: 91-080 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Gler Tomasz Miazek Adresse postale: ul. Koplowicza 11 m. 5 Ville: ?ód Code NUTS: PL711 Miasto ?ód Code postal: 92-549 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 3 545 924.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Numeracja zgodna z SIWZ:
   4.  Termin wykonania: od zawarcia umowy, nie wcze?niej ni od
   1. 7.2020 do 30.6.2022 - dla wszystkich cz??ci
   6. 1. O zamówienie mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu z udzia?u w post?powaniu.
   6. 2. Z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiaj?cy wykluczy:
   6. 2.1. Wykonawców w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; ka?dy z Wykonawców sk?ada dokumenty wym. w pkt
   7. 4.2.1-7.4.2.4 SIWZ;
   6. 2.2. Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, je?eli chocia w odniesieniu do jednego z nich zaistniej okoliczno?ci, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; ka?dy z tych Wykonawców sk?ada dokumenty wymienione w pkt
   7. 4.2.1-7.4.2.4 SIWZ;
   6. 2.3. podmioty, na których zasoby powo?uje si Wykonawca, je?eli w odniesieniu do nich zaistniej okoliczno?ci, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; ka?dy z tych Wykonawców sk?ada dokumenty wymienione w pkt
   7. 4.2.1-7.4.2.4 SIWZ.
   7. 1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   8. 1.1. W post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza - nazwa - Urz?d Miasta ?odzi) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
   8. 1.4. Wykonawca zamierzaj?cy wzi? udzia w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj?cy konto na ePUAP ma dost?p do formularzy: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
   8. 1.8. Identyfikator post?powania i klucz publiczny dla danego post?powania s dost?pne na li?cie wszystkich post?powa na miniPortalu oraz stanowi za??czniki do niniejszej SIWZ.
   8. 2. Z?o?enie oferty
   8. 2.1.Wykonawca sk?ada ofert na dowolnie wybran cz???/wybrane cz??ci zamówienia o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu za po?rednictwem formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego równie na miniPortalu. Klucz publiczny niezb?dny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawc jest dost?pny dla Wykonawców na miniPortalu lub na stronie internetowej Zamawiaj?cego. W formularzu oferty Wykonawca jest zobowi?zany poda adres skrzynki ePUAP. https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal zamowienia@uml.lodz.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Numeracja zgodna z SIWZ: 17.1. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. 17.2. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób. 17.3. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 17.4. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 17.2 SIWZ i 17.3 SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 17.5. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 17.6. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 17.7. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. 17.8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, któr wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
   7. 3. Wykonawca bez wezwania Zamawiaj?cego jest zobowi?zany, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/), przekaza Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru - Za??cznik nr 4 do SIWZ. Dalsze zapisy w SIWZ. http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71631480 - Service d'inspection routière 
77314100 - Services d'engazonnement 
90511300 - Services de collecte des déchets sauvages 
90600000 - Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes 
90611000 - Services de voirie 
90612000 - Services de balayage des rues 
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage