Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services de recrutement : Us'?uga w zakresie efektywnego pozyskania studentów na 6-letni program nauczania na kierunku lekarskim, prowadzony w j'?zyku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Bia'?ymstoku wed'?ug sze'?cioletniego programu obowi'?zuj'?cego w Unii Europejskiej, na trzy kolejne lata akademickie, z obszarów:Turcji, Niemiec, Kirgistanu, Azerbejdüanu, Wietnamu, Tajlandii, Indonezji, Kazachstanu, Mali, Iraku, Indii(...)

2024/S 2024-084655  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
84655-2024 - Résultats
Pologne – Services de recrutement – Usluga w zakresie efektywnego pozyskania studentów na 6-letni program nauczania na kierunku lekarskim, prowadzony w jezyku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Bialymstoku wedlug szescioletniego programu obowiazujacego w Unii Europejskiej, na trzy kolejne lata akademickie, z obszarów: Turcji, Niemiec, Kirgistanu, Azerbejdzanu, Wietnamu, Tajlandii, Indonezji, Kazachstanu, Mali, Iraku, Indii(...)
OJ S 29/2024 09/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIALYMSTOKU
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Usluga w zakresie efektywnego pozyskania studentów na 6-letni program nauczania na kierunku lekarskim, prowadzony w jezyku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Bialymstoku wedlug szescioletniego programu obowiazujacego w Unii Europejskiej, na trzy kolejne lata akademickie, z obszarów: Turcji, Niemiec, Kirgistanu, Azerbejdzanu, Wietnamu, Tajlandii, Indonezji, Kazachstanu, Mali, Iraku, Indii(...)
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest usluga w zakresie efektywnego pozyskania studentów na 6-letni program nauczania na kierunku lekarskim, prowadzony w jezyku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Bialymstoku wedlug szescioletniego programu obowiazujacego w Unii Europejskiej, na trzy kolejne lata akademickie, z obszarów: Turcji, Niemiec, Kirgistanu, Azerbejdzanu, Wietnamu, Tajlandii, Indonezji, Kazachstanu, Mali, Iraku, Indii, Nepalu, Pakistanu, Nigerii, Egiptu, Kanady i innych.
   2.  Przez efektywne pozyskanie studenta, nalezy rozumiec wylonienie kandydata na studia, który zostanie zakwalifikowany przez Wydzialowa Komisje Rekrutacyjna Zamawiajacego i wplaci w terminie pelna kwote czesnego w wymaganej wysokosci za I rok studiów.
   3.  W ramach realizacji zamówienia Wykonawca uslugi zobowiazuje sie do: 1) efektywnego pozyskania studentów, 2) dokonywania rzetelnej weryfikacji uwierzytelnionej dokumentacji kandydatów przedlozonej w jezyku angielskim lub polskim, zgodnie z wymogami rekrutacji okreslonymi przez Zamawiajacego. W ramach efektywnego pozyskiwania studentów po stronie Wykonawcy lezy: poinformowanie kandydata o warunkach rekrutacji stawianych przez Wydzialowa Komisje Rekrutacyjna, udzielanie odpowiedzi na pytania potencjalnych kandydatów, informowanie i pomoc w wypelnieniu elektronicznej aplikacji, rozsylanie materialów informacyjnych, sprawdzanie zgloszen zgodnie z zaleceniami i wymaganiami ustalonymi przez Zamawiajacego oraz skompletowanie dokumentacji wymaganej na podstawie obowiazujacych przepisów oraz regulacji wewnetrznych Zamawiajacego, 3) przedstawienia dostarczonych przez UMB informacji dotyczacych kryteriów przyjec na studia kandydatom, ich rodzicom i stronom zainteresowanym medycznym programem proponowanym przez UMB jak równiez informacji dotyczacych warunków zakwaterowania w Bialymstoku, programów studiów, obowiazujacych podreczników, formularzy, podan, etc., 4) udzielania dokladnych informacji oraz pomocy dotyczacej uzyskania wizy studenckiej, 5) dostarczenia Uniwersytetowi przy rekomendowaniu kandydatów na studia, pelnego kompletu dokumentów wszystkich kandydatów zgodnie z harmonogramem przedstawionym Wykonawcy przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem rekrutacji, najpózniej do dnia 31 sierpnia kazdego roku akademickiego, 6) podjecia wszelkich niezbednych dzialan w zakresie reklamy i promocji programu nauczania w jezyku angielskim w UMB celem zabezpieczenia umówionej rekrutacji studentów zagranicznych (prowadzenie strony internetowej i umieszczanie na niej informacji o profilu uczelni, specyfice studiów medycznych, warunkach socjalno-bytowych, odplatnosci za studia i kosztach utrzymania w Polsce, w kazdym roku prowadzonej uslugi), 7) przedstawienia raz w roku raportu zawierajacego opis podjetych w/w dzialan promocyjnych, 8) informowania studentów na temat oferty ksztalcenia, procedur rekrutacji, regulaminu studiów, wysokosci oplat za studia, za zakwaterowanie, na temat warunków socjalno- bytowych w Polsce oraz na temat pomocy udzielanej studentom w zalatwianiu niezbednych formalnosci zwiazanych z przyjazdem i rozpoczeciem zajec w UMB, 9) wspólpracy z UMB w organizacji tzw. „orientation week” polegajacego na zapoznaniu ich z rozkladem budynków Uniwersytetu, w których odbywaja sie zajecia oraz innymi podstawowymi kwestiami zwiazanymi z funkcjonowaniem w Polsce przed rozpoczeciem roku akademickiego, 10) przekazywania Zamawiajacemu, w formie papierowej i elektronicznej: a) aktualnie obowiazujacych zasad w systemie szkolnictwa danego kraju, skali ocen, wzoru aktualnych swiadectw - potwierdzonych przez Kuratorium lub Ministerstwo Edukacji danego kraju objetego zakresem rekrutacji, b) na biezaco, aktualnych informacji dotyczacych zmian w systemie edukacji w krajach objetym zakresem rekrutacji, 11) przekazywania Zamawiajacemu listy studentów wraz z informacjami zawartymi w zalaczniku do umowy (zgodnie z Zalacznikiem nr 7 do SWZ).
   4.  Wykonawca zobowiazuje sie do efektywnego pozyskania kandydatów spelniajacych wymagania rekrutacyjne Zamawiajacego, którzy zostana przyjeci na I rok studiów, w ilosci nie mniejszej niz 3, i nie wiekszej niz 80 osób.
   5.  Szczególowe obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy okresla Zalacznik nr 7 do SWZ - wzór umowy.
Identifiant de la procédure: 97bf2c0f-b77b-4d26-a29b-dcffabd77514
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79600000 Services de recrutement
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Jana Kilinskiego 1  
Ville: Bialystok
Code postal: 15 – 089
Subdivision pays (NUTS): Bialostocki (PL841)
Pays: Pologne
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Turquie
N’importe où dans le pays donné
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Allemagne
N’importe où dans le pays donné
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Kirghizstan
N’importe où dans le pays donné
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Azerbaïdjan
N’importe où dans le pays donné
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Viêt Nam
N’importe où dans le pays donné
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Thaïlande
N’importe où dans le pays donné
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Indonésie
N’importe où dans le pays donné
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Kazakhstan
N’importe où dans le pays donné
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Mali
N’importe où dans le pays donné
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Iraq
N’importe où dans le pays donné
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Inde
N’importe où dans le pays donné
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Népal
N’importe où dans le pays donné
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pakistan
N’importe où dans le pays donné
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Nigeria
N’importe où dans le pays donné
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Égypte
N’importe où dans le pays donné
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Canada
N’importe où dans le pays donné
2.1.4.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Informations complémentaires: Zamawiajacy wykluczy z postepowania wykonawce na podstawie: 1) art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1), 2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.).
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Usluga w zakresie efektywnego pozyskania studentów na 6-letni program nauczania na kierunku lekarskim, prowadzony w jezyku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Bialymstoku wedlug szescioletniego programu obowiazujacego w Unii Europejskiej, na trzy kolejne lata akademickie, z obszarów: Turcji, Niemiec, Kirgistanu, Azerbejdzanu, Wietnamu, Tajlandii, Indonezji, Kazachstanu, Mali, Iraku, Indii(...)
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest usluga w zakresie efektywnego pozyskania studentów na 6-letni program nauczania na kierunku lekarskim, prowadzony w jezyku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Bialymstoku wedlug szescioletniego programu obowiazujacego w Unii Europejskiej, na trzy kolejne lata akademickie, z obszarów: Turcji, Niemiec, Kirgistanu, Azerbejdzanu, Wietnamu, Tajlandii, Indonezji, Kazachstanu, Mali, Iraku, Indii, Nepalu, Pakistanu, Nigerii, Egiptu, Kanady i innych.
   2.  Przez efektywne pozyskanie studenta, nalezy rozumiec wylonienie kandydata na studia, który zostanie zakwalifikowany przez Wydzialowa Komisje Rekrutacyjna Zamawiajacego i wplaci w terminie pelna kwote czesnego w wymaganej wysokosci za I rok studiów.
   3.  W ramach realizacji zamówienia Wykonawca uslugi zobowiazuje sie do: 1) efektywnego pozyskania studentów, 2) dokonywania rzetelnej weryfikacji uwierzytelnionej dokumentacji kandydatów przedlozonej w jezyku angielskim lub polskim, zgodnie z wymogami rekrutacji okreslonymi przez Zamawiajacego. W ramach efektywnego pozyskiwania studentów po stronie Wykonawcy lezy: poinformowanie kandydata o warunkach rekrutacji stawianych przez Wydzialowa Komisje Rekrutacyjna, udzielanie odpowiedzi na pytania potencjalnych kandydatów, informowanie i pomoc w wypelnieniu elektronicznej aplikacji, rozsylanie materialów informacyjnych, sprawdzanie zgloszen zgodnie z zaleceniami i wymaganiami ustalonymi przez Zamawiajacego oraz skompletowanie dokumentacji wymaganej na podstawie obowiazujacych przepisów oraz regulacji wewnetrznych Zamawiajacego, 3) przedstawienia dostarczonych przez UMB informacji dotyczacych kryteriów przyjec na studia kandydatom, ich rodzicom i stronom zainteresowanym medycznym programem proponowanym przez UMB jak równiez informacji dotyczacych warunków zakwaterowania w Bialymstoku, programów studiów, obowiazujacych podreczników, formularzy, podan, etc., 4) udzielania dokladnych informacji oraz pomocy dotyczacej uzyskania wizy studenckiej, 5) dostarczenia Uniwersytetowi przy rekomendowaniu kandydatów na studia, pelnego kompletu dokumentów wszystkich kandydatów zgodnie z harmonogramem przedstawionym Wykonawcy przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem rekrutacji, najpózniej do dnia 31 sierpnia kazdego roku akademickiego, 6) podjecia wszelkich niezbednych dzialan w zakresie reklamy i promocji programu nauczania w jezyku angielskim w UMB celem zabezpieczenia umówionej rekrutacji studentów zagranicznych (prowadzenie strony internetowej i umieszczanie na niej informacji o profilu uczelni, specyfice studiów medycznych, warunkach socjalno-bytowych, odplatnosci za studia i kosztach utrzymania w Polsce, w kazdym roku prowadzonej uslugi), 7) przedstawienia raz w roku raportu zawierajacego opis podjetych w/w dzialan promocyjnych, 8) informowania studentów na temat oferty ksztalcenia, procedur rekrutacji, regulaminu studiów, wysokosci oplat za studia, za zakwaterowanie, na temat warunków socjalno- bytowych w Polsce oraz na temat pomocy udzielanej studentom w zalatwianiu niezbednych formalnosci zwiazanych z przyjazdem i rozpoczeciem zajec w UMB, 9) wspólpracy z UMB w organizacji tzw. „orientation week” polegajacego na zapoznaniu ich z rozkladem budynków Uniwersytetu, w których odbywaja sie zajecia oraz innymi podstawowymi kwestiami zwiazanymi z funkcjonowaniem w Polsce przed rozpoczeciem roku akademickiego, 10) przekazywania Zamawiajacemu, w formie papierowej i elektronicznej: a) aktualnie obowiazujacych zasad w systemie szkolnictwa danego kraju, skali ocen, wzoru aktualnych swiadectw - potwierdzonych przez Kuratorium lub Ministerstwo Edukacji danego kraju objetego zakresem rekrutacji, b) na biezaco, aktualnych informacji dotyczacych zmian w systemie edukacji w krajach objetym zakresem rekrutacji, 11) przekazywania Zamawiajacemu listy studentów wraz z informacjami zawartymi w zalaczniku do umowy (zgodnie z Zalacznikiem nr 7 do SWZ).
   4.  Wykonawca zobowiazuje sie do efektywnego pozyskania kandydatów spelniajacych wymagania rekrutacyjne Zamawiajacego, którzy zostana przyjeci na I rok studiów, w ilosci nie mniejszej niz 3, i nie wiekszej niz 80 osób.
   5.  Szczególowe obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy okresla Zalacznik nr 7 do SWZ - wzór umowy.
Identifiant interne: AZP.25.2.18.2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79600000 Services de recrutement
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Jana Kilinskiego 1  
Ville: Bialystok
Code postal: 15-089
Subdivision pays (NUTS): Bialostocki (PL841)
Pays: Pologne
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Turquie
N’importe où dans le pays donné
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Allemagne
N’importe où dans le pays donné
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Kirghizstan
N’importe où dans le pays donné
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Azerbaïdjan
N’importe où dans le pays donné
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Viêt Nam
N’importe où dans le pays donné
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Thaïlande
N’importe où dans le pays donné
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Indonésie
N’importe où dans le pays donné
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Kazakhstan
N’importe où dans le pays donné
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Mali
N’importe où dans le pays donné
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Inde
N’importe où dans le pays donné
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Népal
N’importe où dans le pays donné
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pakistan
N’importe où dans le pays donné
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Nigeria
N’importe où dans le pays donné
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Égypte
N’importe où dans le pays donné
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Canada
N’importe où dans le pays donné
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Iraq
N’importe où dans le pays donné
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 29/12/2023
Date de fin de durée: 30/09/2027
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena ofertowa - zgodnie z SWZ
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Doswiadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – zgodnie z SWZ
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynnosci, do której zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie ustawy.
   2.  Szczególowe zasady wnoszenia srodków ochrony prawnej oraz postepowania toczonego wskutek ich wniesienia okresla Dzial IX ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 205 200,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: AVISTA EDUCATION SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Offre:
Identifiant de l’offre: oferta nr 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 205 200,00 EUR
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: AZP.25.2.18.2023
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 22/01/2024
Date de conclusion du marché: 24/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIALYMSTOKU
Numéro d’enregistrement: 5420211717
Adresse postale: ul. Jana Kilinskiego 1  
Ville: Bialystok
Code postal: 15-089
Subdivision pays (NUTS): Bialostocki (PL841)
Pays: Pologne
Adresse électronique: zampubl@umb.edu.pl
Téléphone: +48857485625
Profil de l’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/umb
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Département: Departament Odwolan
Adresse postale: ul. Postepu 17 a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Krajowa Izba Odwolawcza
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587801
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.uzp.gov.pl/kio/strona-glowna
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: AVISTA EDUCATION SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Numéro d’enregistrement: 521-385-74-54
Adresse postale: ul. Aleje Jerozolimskie 44  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-024
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: warsaw@avista.edu.pl
Téléphone: +48 502 603 165
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: b6fb7409-8d44-4968-ab95-b7d13ca8d109 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 08/02/2024 10:00:20 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 84655-2024
Numéro de publication au JO S: 29/2024
Date de publication: 09/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
79600000 - Services de recrutement