Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ód?: Services relatifs aux logiciels

2020/S 129-317029  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-?ód?: Services relatifs aux logiciels 2020/S 129-317029 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Województwo ?ódzkie Adresse postale: al. Pi?sudskiego 8 Ville: ?ód Code NUTS: PL712 ?ódzki Code postal: 90 - 051 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Witkowska Courriel: zp.info@lodzkie.pl Téléphone: +48 426633327 Fax: +48 426633391 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.lodzkie.pl/ https://www.lodzkie.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kompleksowa us?uga informatyczna dotycz?ca realizacji projektu eUrz?d Marsza?kowski Województwa ?ódzkiego - etap II oraz dostawa ?rodków trwa?ych wraz z oprogramowaniem oraz wdro?eniem i konfiguracj N Numéro de référence: ADI.272.55.2019
II.1.2) Code CPV principal 72260000 Services relatifs aux logiciels
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamówienia obejmuje: (A) kompleksow us?ug informatyczn dotycz?c realizacji projektu "eUrz?d Marsza?kowski Województwa ?ódzkiego - etap II", obejmuj?c nast?puj?ce cz??ci:
   1. 1. zadanie 1 - dostawa ?rodków trwa?ych;
   1. 2. zadanie 2 - dostawa warto?ci niematerialnych i prawnych;
   1. 3. zadanie 3 - us?ugi zwi?zane z realizacj projektu;
   1. 4. zadanie 4 - us?ugi szkoleniowe; (B) dostaw ?rodków trwa?ych wraz z oprogramowaniem oraz wdro?eniem i konfiguracj (poza projektem "eUrz?d Marsza?kowski Województwa ?ódzkiego - etap II"), obejmuj?c nast?puj?ce cz??ci:
   1. 5. zadanie 5 - dostawa ?rodków trwa?ych wraz z oprogramowaniem oraz wdro?eniem i konfiguracj Dodatkowe kody CPV: 72260000-5 - Us?ugi w zakresie oprogramowania 72268000-1 - Us?ugi dostawy oprogramowania 72400000-4 - Us?ugi internetowe 72263000-7 - Us?ugi wdra?ania oprogramowania 72265000-0 - Us?ugi konfiguracji oprogramowania 30200000-1 - Urz?dzenia komputerowe 30211200-3 - Osprz?t do du?ych systemów komputerowych
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 9 903 150.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72260000 Services relatifs aux logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL71 ?ódzkie Lieu principal d'exécution:
Województwo ?ódzkie, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia obejmuje: (A) kompleksow us?ug informatyczn dotycz?c realizacji projektu "eUrz?d Marsza?kowski Województwa ?ódzkiego - etap II", obejmuj?c nast?puj?ce cz??ci:
   1. 1. zadanie 1 - dostawa ?rodków trwa?ych;
   1. 2. zadanie 2 - dostawa warto?ci niematerialnych i prawnych;
   1. 3. zadanie 3 - us?ugi zwi?zane z realizacj projektu;
   1. 4. zadanie 4 - us?ugi szkoleniowe; (B) dostaw ?rodków trwa?ych wraz z oprogramowaniem oraz wdro?eniem i konfiguracj (poza projektem "eUrz?d Marsza?kowski Województwa ?ódzkiego - etap II"), obejmuj?c nast?puj?ce cz??ci:
   1. 5. zadanie 5 - dostawa ?rodków trwa?ych wraz z oprogramowaniem oraz wdro?eniem i konfiguracj?. Przedmiot zamówienia obejmuje tak?e us?ugi gwarancyjne i serwisowe. Dodatkowe kody CPV: 72260000-5 - Us?ugi w zakresie oprogramowania 72268000-1 - Us?ugi dostawy oprogramowania 72400000-4 - Us?ugi internetowe 72263000-7 - Us?ugi wdra?ania oprogramowania 72265000-0 - Us?ugi konfiguracji oprogramowania 30200000-1 - Urz?dzenia komputerowe 30211200-3 - Osprz?t do du?ych systemów komputerowych
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Prace programistyczne / Pondération: 30,00 Critère de qualité - Nom: Gwarancje / Pondération: 10,00 Prix - Pondération: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zadania 1-4 realizowane s w ramach projektu "eUrz?d Marsza?kowski Województwa ?ódzkiego - etap II",wspó?finansowanego przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa ?ódzkiego na lata 2014-2020, natomiast Zadanie 5 jest finansowane w ca?o?ci z bud?etu samorz?du województwa ?ódzkiego. RPLD.07.01.02-10-0018/17.
II.2.14) Informations complémentaires Kod i nazwa CPV: G?ówny kod: 48220000-6 - Pakiety oprogramowania dla Internetu i Intranetu 72260000-5 - Us?ugi w zakresie oprogramowania 72268000-1 - Us?ugi dostawy oprogramowania 72400000-4 - Us?ugi internetowe 72263000-7 - Us?ugi wdra?ania oprogramowania 72265000-0 - Us?ugi konfiguracji oprogramowania 30200000-1 - Urz?dzenia komputerowe 30211200-3 - Osprz?t do du?ych systemów komputerowych
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 001-000558
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Kompleksowa us?uga informatyczna dotycz?ca realizacji projektu "eUrz?d Marsza?kowski Województwa ?ódzkiego - etap II" oraz dostaw ?rodków trwa?ych wraz z oprogramowaniem oraz wdro?eniem i konfiguracj ...
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Lider Konsorcjum: Smart technology Sp. z o.o.; cz?onek konsorcjum: Softwareone Polska Sp. o.o.; cz?onek konsorcjum: HLIF Sp z o.o. Numéro national d'identification: 7292704207 Adresse postale: ul. Dubois 114/116 Ville: ?ód Code NUTS: PL711 Miasto ?ód Code postal: 93-465 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Softwareone Polska Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 7010330441, Adresse postale: ul. Marsza?kowska 142 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 00-061 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HLIF Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 9522033291 Adresse postale: al. Ksi?cia Józefa Poniatowskiego 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 03-901 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 12 009 966.00 PLN / Offre la plus élevée: 12 009 966.00 PLN prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
DOSTAWA I INSTALACJA SPRZ?TU W ZAKRESIE CZ??CI A) - VESCOM SP. Z O.O SP. K.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Konsorcjum firm: Smart Technology Sp. z o.o. ul. Stanis?awa Dubois 114/116, 93-465 ?ód Softwareone Polska Sp. z o.o., ul. Marsza?kowska 142, 00-061 Warszawa HLIF Sp. z o.o. al. Ksi?cia Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa Za cen ofertow brutto: 12 009 966,00 PLN. Uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy jest ofert najkorzystniejsz w niniejszym post?powaniu, uzyska?a najwi?ksz liczb punktów w ramach przyj?tych kryteriów. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Cena najkorzystniejszej oferty nie przekracza kwoty jak zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Urz?d Zamowie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów niniejszej ustawy.
   2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp. 3 Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   4. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si nie zgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   6. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si?:
   7. 1. w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni -je?eli zosta?y przes?ane winny sposób;
   7. 2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
   7. 3. odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   7. 2.1 wnosi si?: 1) w przypadku zamówie?, których warto? jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   9. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 10.Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. 11.Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego, któr wnosi si za po?rednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia KIO, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
72260000 - Services relatifs aux logiciels