Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services de réparation et d'entretien de groupes de réfrigération : '?wiadczenie us'?ug serwisowych i naprawy urz'?dze'? klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i nawilüaczy parowych zainstalowanych w obiektach IAS w Poznaniu zlokalizowanych na terenie woj. wlkp.

2024/S 2024-087649  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
87649-2024 - Résultats
Pologne – Services de réparation et d'entretien de groupes de réfrigération – Swiadczenie uslug serwisowych i naprawy urzadzen klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i nawilzaczy parowych zainstalowanych w obiektach IAS w Poznaniu zlokalizowanych na terenie woj. wlkp.
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Swiadczenie uslug serwisowych i naprawy urzadzen klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i nawilzaczy parowych zainstalowanych w obiektach IAS w Poznaniu zlokalizowanych na terenie woj. wlkp.
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest swiadczenie uslug serwisowych i naprawy urzadzen klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i nawilzaczy parowych zainstalowanych w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, odrebnie wg czesci.
   2.  Przedmiot zamówienia zostal podzielony na 8 czesci.
   3.  Opis przedmiotu zamówienia zawiera zalacznik nr
   1. 1-1.8 do SWZ oraz zalaczniki do niego.
   4.  Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) osób wykonujacych czynnosci stanowiace przedmiot zamówienia tj. wykonujacych bezposrednio czynnosci serwisowe obejmujace przeglady lub naprawy. Wymóg dotyczy kazdej czesci przedmiotu zamówienia.
   5.  Wymagania dotyczace realizacji oraz egzekwowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace okreslono w zal. nr 4 do SWZ.
Identifiant de la procédure: 5f1f06a5-198a-4a5a-9b1d-254d013cebc1
Avis précédent: 9915-2024
Identifiant interne: 3001-ILZ.260.27.2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50730000 Services de réparation et d'entretien de groupes de réfrigération
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pologne
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Miejsce realizacji - teren woj. wielkopolskiego
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 144 850,57 PLN
2.1.4.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Informations complémentaires: Czesc nr 1 - W niniejszym postepowaniu dla czesci nr 1 zostaly zlozone 3 oferty z czego 2 zostaly odrzucone. Cena najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Werner Sp. z o.o. Sp. K. znacznie przewyzszala kwote jaka Zamawiajacy zamierzal przeznaczyc na realizacje zamówienia w przedmiotowej czesci zamówienia. W tych okolicznosciach Zamawiajacy nie mial mozliwosci zwiekszenia srodków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy uniewaznil przedmiotowe postepowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. – Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.). Czesc nr 2 - W niniejszym postepowaniu dla czesci nr 2 zostaly zlozone 3 oferty z czego 2 zostaly odrzucone. Cena najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Werner Sp. z o.o. Sp. K. znacznie przewyzszala kwote jaka Zamawiajacy zamierzal przeznaczyc na realizacje zamówienia w przedmiotowej czesci zamówienia. W tych okolicznosciach Zamawiajacy nie mial mozliwosci zwiekszenia srodków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy uniewaznil przedmiotowe postepowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. – Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.). Czesc nr 3 - W niniejszym postepowaniu dla czesci nr 3 zostaly zlozone 2 oferty z czego 1 zostala odrzucona. Cena najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Werner Sp. z o.o. Sp. K. znacznie przewyzszala kwote jaka Zamawiajacy zamierzal przeznaczyc na realizacje zamówienia w przedmiotowej czesci zamówienia. W tych okolicznosciach Zamawiajacy nie mial mozliwosci zwiekszenia srodków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy uniewaznil przedmiotowe postepowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. – Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Czesc nr 1 - Przeglady okresowe oraz naprawy urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach w Czarnkowie, Szamotulach, Wagrowcu, Zlotowie, Chodziezy, Obornikach Wlkp., Miedzychodzie i Pile
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest swiadczenie uslug serwisowych – przeglady okresowe oraz naprawy urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu w jednostkach zlokalizowanych w Czarnkowie, Szamotulach, Wagrowcu, Zlotowie, Chodziezy, Obornikach Wlkp., Miedzychodzie i Pile.
   2.  Opis przedmiotu zamówienia zawiera zalacznik nr
   1. 1 do SWZ oraz zalaczniki do niego.
Identifiant interne: Czesc nr 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50730000 Services de réparation et d'entretien de groupes de réfrigération
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pologne
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Miejsce realizacji - teren woj. wielkopolskiego
5.1.3.
Durée estimée
Date de fin de durée: 31/12/2025
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 46 347,04 PLN
5.1.6.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Czesc nr 1 - W niniejszym postepowaniu dla czesci nr 1 zostaly zlozone 3 oferty z czego 2 zostaly odrzucone. Cena najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Werner Sp. z o.o. Sp. K. znacznie przewyzszala kwote jaka Zamawiajacy zamierzal przeznaczyc na realizacje zamówienia w przedmiotowej czesci zamówienia. W tych okolicznosciach Zamawiajacy nie mial mozliwosci zwiekszenia srodków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy uniewaznil przedmiotowe postepowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. – Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która dla danej czesci zamówienia uzyska najwieksza ilosc punktów w kryterium Cena 100 pkt.
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów pzp.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Srodki ochrony prawnej reguluja przepisy zawarte w Dziale IX art.505 – 578 pzp.
   4.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   5.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   6.  Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   7.  Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   8.  Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a;
   9.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 10. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 8 i 9 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. 11. Jezeli zamawiajacy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiazku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia. 12. Pisma w postepowaniu odwolawczym wnosi sie w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwolanie i przystapienie do postepowania odwolawczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaja opatrzenia podpisem zaufanym. 13. Pisma w formie pisemnej wnosi sie za posrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem poslanca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi sie przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. 14. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Czesc nr 2 - Przeglady okresowe oraz naprawy urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach w Poznaniu, Gnieznie, Nowym Tomyslu i Gadkach
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest swiadczenie uslug serwisowych - przeglady okresowe oraz naprawy urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu w jednostkach zlokalizowanych w Poznaniu, Gnieznie, Nowym Tomyslu i Gadkach.
   2.  Opis przedmiotu zamówienia zawiera zalacznik nr
   1. 2 do SWZ oraz zalaczniki do niego.
Identifiant interne: Czesc nr 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50730000 Services de réparation et d'entretien de groupes de réfrigération
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pologne
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Miejsce realizacji - teren woj. wielkopolskiego
5.1.3.
Durée estimée
Date de fin de durée: 31/12/2025
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 53 861,76 PLN
5.1.6.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Czesc nr 2 - W niniejszym postepowaniu dla czesci nr 2 zostaly zlozone 3 oferty z czego 2 zostaly odrzucone. Cena najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Werner Sp. z o.o. Sp. K. znacznie przewyzszala kwote jaka Zamawiajacy zamierzal przeznaczyc na realizacje zamówienia w przedmiotowej czesci zamówienia. W tych okolicznosciach Zamawiajacy nie mial mozliwosci zwiekszenia srodków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy uniewaznil przedmiotowe postepowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. – Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która dla danej czesci zamówienia uzyska najwieksza ilosc punktów w kryterium Cena 100 pkt.
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów pzp.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Srodki ochrony prawnej reguluja przepisy zawarte w Dziale IX art.505 – 578 pzp.
   4.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   5.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   6.  Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   7.  Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   8.  Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a;
   9.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 10. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 8 i 9 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. 11. Jezeli zamawiajacy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiazku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia. 12. Pisma w postepowaniu odwolawczym wnosi sie w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwolanie i przystapienie do postepowania odwolawczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaja opatrzenia podpisem zaufanym. 13. Pisma w formie pisemnej wnosi sie za posrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem poslanca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi sie przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. 14. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Czesc nr 3 - Przeglady okresowe oraz naprawy urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach w Rawiczu, Gostyniu, Sremie, Grodzisku Wlkp., Wrzesni, Koscianie, Srodzie Wlkp., Lesznie i Wolsztynie
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest swiadczenie uslug serwisowych - przeglady okresowe oraz naprawy urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu w jednostkach zlokalizowanych w Rawiczu, Gostyniu, Sremie, Grodzisku Wlkp., Wrzesni, Koscianie, Srodzie Wlkp., Lesznie i Wolsztynie.
   2.  Opis przedmiotu zamówienia zawiera zalacznik nr
   1. 3 do SWZ oraz zalaczniki do niego.
Identifiant interne: Czesc nr 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50730000 Services de réparation et d'entretien de groupes de réfrigération
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pologne
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Miejsce realizacji - teren woj. wielkopolskiego
5.1.3.
Durée estimée
Date de fin de durée: 31/12/2025
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 44 641,77 PLN
5.1.6.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Czesc nr 3 - W niniejszym postepowaniu dla czesci nr 3 zostaly zlozone 2 oferty z czego 1 zostala odrzucona. Cena najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Werner Sp. z o.o. Sp. K. znacznie przewyzszala kwote jaka Zamawiajacy zamierzal przeznaczyc na realizacje zamówienia w przedmiotowej czesci zamówienia. W tych okolicznosciach Zamawiajacy nie mial mozliwosci zwiekszenia srodków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy uniewaznil przedmiotowe postepowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. – Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która dla danej czesci zamówienia uzyska najwieksza ilosc punktów w kryterium Cena 100 pkt.
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów pzp.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Srodki ochrony prawnej reguluja przepisy zawarte w Dziale IX art.505 – 578 pzp.
   4.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   5.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   6.  Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   7.  Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   8.  Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a;
   9.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 10. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 8 i 9 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. 11. Jezeli zamawiajacy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiazku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia. 12. Pisma w postepowaniu odwolawczym wnosi sie w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwolanie i przystapienie do postepowania odwolawczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaja opatrzenia podpisem zaufanym. 13. Pisma w formie pisemnej wnosi sie za posrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem poslanca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi sie przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. 14. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Nom officiel: Werner Sp. z o.o. Sp. K.
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Nom officiel: Werner Sp. z o.o. Sp. K.
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Nom officiel: Werner Sp. z o.o. Sp. K.
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Numéro d’enregistrement: 7781029219
Adresse postale: ul. Dolna Wilda 80A  
Ville: Poznan
Code postal: 61-501
Subdivision pays (NUTS): Miasto Poznan (PL415)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi.ias.poznan@mf.gov.pl
Téléphone: +48 618586100
Télécopieur: +48 618522224
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://ias-poznan.ezamawiajacy.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Télécopieur: +48 224587700
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Werner Sp. z o.o. Sp. K.
Numéro d’enregistrement: 7773289093
Adresse postale: ul. Jana Matejki 5  
Ville: Mosina
Code postal: 62-050
Subdivision pays (NUTS): Poznanski (PL418)
Pays: Pologne
Adresse électronique: biuro@werner.com.pl
Téléphone: +48 618137566
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 9915-2024
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
Description: Powodem zmiany ogloszenia jest aktualizacja informacji.
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 4bc1ed16-ece9-40d3-ad59-7f82a93087a2 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 10:42:44 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 87649-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
50730000 - Services de réparation et d'entretien de groupes de réfrigération