Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services de réparation et d'entretien de machines : Serwisowanie wirówek sedymentacyjnych, odwadniaj'?cych i zag'?szczaj'?cych GEA Westfalia.

2024/S 2024-123644  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
123644-2024 - Résultats
Pologne – Services de réparation et d'entretien de machines – Serwisowanie wirówek sedymentacyjnych, odwadniajacych i zageszczajacych GEA Westfalia.
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité de l’entité adjudicatrice: Activités liées à l’eau

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Serwisowanie wirówek sedymentacyjnych, odwadniajacych i zageszczajacych GEA Westfalia.
Description: Serwisowanie wirówek sedymentacyjnych, odwadniajacych i zageszczajacych GEA Westfalia.
Identifiant de la procédure: 4ec6ffa7-ee4f-4d9a-9aa8-d53f994837db
Identifiant interne: 02088/WS/PW/PZP-DRZ-WRO/U/2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50530000 Services de réparation et d'entretien de machines
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Serwisowanie wirówek sedymentacyjnych, odwadniajacych i zageszczajacych GEA Westfalia.
Description: Serwisowanie wirówek sedymentacyjnych, odwadniajacych i zageszczajacych GEA Westfalia.
Identifiant interne: 02088/WS/PW/PZP-DRZ-WRO/U/2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50530000 Services de réparation et d'entretien de machines
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Warszawa
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 07/03/2024
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: szczególowe okreslenie terminu realizacji zamówienia znajduje sie w projekcie umowy
   1.  Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze zlozyc dokumentów wymaganych przez Zamawiajacego w pkt
   5. 1.9 ogloszenia, Zamawiajacy dopuszcza zlozenie przez wykonawce innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spelnienia warunków udzialu w postepowaniu okreslonych w pkt
   5. 1.9 ogloszenia.
   2.  Dotyczy odpowiednio pkt
   5. 1.9): Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunków udzialu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego czesci, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nim stosunków prawnych, na zasadach okreslonych w IDW (pkt
   6. 8 IDW, z uwzglednieniem obowiazku zlozenia dokumentów tam wskazanych). Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze zakazane jest poleganie na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów, o których mowa w art. 5k ust. 1 lit. a) – c) rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576.
   3.  Oferta powinna byc sporzadzona w jezyku polskim. Dokumenty w jezyku obcym nalezy zlozyc wraz z tlumaczeniem na jezyk polski.
   4.  Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy sporzadzic i zlozyc zgodnie z zasadami okreslonymi w ogloszeniu, IDW oraz w obowiazujacych przepisach prawa, w tym w Rozporzadzeniu wskazanemu w pkt
   1. 2.2. IDW.
   5.  Zamawiajacy przewiduje udzielanie zamówien podobnych, o których mowa w art. 388 pkt 2 ustawy Pzp. Zakres rzeczowy tych zamówien bedzie dotyczyl swiadczen, które rzeczowo sa zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego lub swiadczen pozostajacych z nimi w bezposrednim zwiazku. Warunki zawarcia umowy beda ksztaltowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamówienie podstawowe z uwzglednieniem stawek i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy, w oparciu o która zawarto umowe o zamówienie podstawowe, z uwzglednieniem róznic wynikajacych z wartosci, czasu realizacji i wynikajacej z tych okolicznosci róznic w ksztaltowaniu ceny swiadczenia oraz innych istotnych okolicznosci majacych miejsce w chwili udzielania zamówienia. Udzielenie zamówienia podobnego bedzie podyktowane potrzebami Zamawiajacego.
   6.  Przedmiotowe zamówienie jest czescia wiekszego zamówienia udzielanego w czesciach. Kazda czesc stanowi przedmiot odrebnego postepowania w ramach zamówienia udzielanego w czesciach. Wartosc czesci zamówienia nie przekracza kwoty okreslonej w przepisach, do których odsyla art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. Wartosc calosci zamówienia przekracza kwote okreslona w przepisach, do których odsyla art. 3 ust. 1 ustawy Pzp.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena - Waga: 100%
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp, przysluguja srodki ochrony prawnej na zasadach okreslonych w Dziale IX Pzp.
   2.  Srodkami ochrony prawnej sa: a) odwolanie, b) skarga do sadu.
   3.  Kwestie dotyczace odwolania uregulowane sa w art. 505-578 ustawy Pzp.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom i uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu. Kwestie dotyczace skargi do sadu regulowane sa w art. 579-590 ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: KIO
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: KIO

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 798 811,32 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: GEA Westfalia Separator Polska Sp. z o. o.
Offre:
Identifiant de l’offre: 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 798 811,32 PLN
L’offre a été classée
Pays d’origine du produit ou du service: POL
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 02088/WS/PW/PZP-DRZ-WRO/U/2023
Titre: Serwisowanie wirówek sedymentacyjnych, odwadniajacych i zageszczajacych GEA Westfalia.
Date de conclusion du marché: 27/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Numéro d’enregistrement: 5250005662
Département: Pion Zamówien Publicznych
Adresse postale: P. Starynkiewicza 5  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-015
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Dzial Postepowan
Adresse électronique: d-zamowien@mpwik.com.pl
Téléphone: +48224455300
Télécopieur: +48224455303
Adresse internet: https://www.mpwik.com.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.mpwik.com.pl
Profil de l’acheteur: https://www.mpwik.com.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: KIO
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Département: Krajowa Izba Odwolawcza - Biuro Odwolan
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Krajowa Izba Odwolawcza - Biuro Odwolan
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587801
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.uzp.gov.pl/kio
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: GEA Westfalia Separator Polska Sp. z o. o.
Numéro d’enregistrement: 1070005977
Adresse postale: ul. Lopuszanska 95  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-457
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: Igor.piatkowski@gea.com
Téléphone: 667 901 010
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 7543c5b6-cd14-4ac3-959a-f7cc6c1330cb - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 11:27:03 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 123644-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
50530000 - Services de réparation et d'entretien de machines