Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 29/03/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision : '?wiadczenie us'?ug serwisowych aparatury medycznej i laboratoryjnej

2024/S 2024-121180  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
121180-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision – Swiadczenie uslug serwisowych aparatury medycznej i laboratoryjnej
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie - Panstwowy Instytut Badawczy
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Swiadczenie uslug serwisowych aparatury medycznej i laboratoryjnej
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest Swiadczenie uslug serwisowych aparatury medycznej i laboratoryjnej.
   2.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawieraja Zalaczniki nr
   2. 1a-2.10a do SWZ.
Identifiant de la procédure: 92e942eb-d690-4b71-ad3f-3a018487a826
Identifiant interne: PN-53/24/KK
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50400000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Roentgena 5  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-781
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1. Dokumenty i oswiadczenia wymagane do zlozenia wraz z oferta – zgodnie z rozdz. XIII SWZ.
   2.  Na wezwanie zamawiajacego wykonawca, którego oferta zostala najwyzej oceniona, sklada w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 10 dni, aktualne na dzien zlozenia podmiotowe srodki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie spelnienia warunków udzialu w postepowaniu, zgodnie z zapisami Rozdz. XIV SWZ.
   3.  Rodzaje dokumentów, zasady ich skladania przez wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie, podmioty udostepniajace zasoby, podwykonawców i podmioty zagraniczne okreslone zostaly w SWZ.
   4.  Klauzula informacyjna RODO – zgodnie z rozdz. XXXVI SWZ.
   5.  Zamawiajacy zastrzega mozliwosc zastosowania art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
   6.  Zamawiajacy wyznaczyl termin skladania ofert krótszy, niz okreslony w art. 138 ust. 1 ustawy Pzp, poniewaz skladanie ofert odbywa sie w calosci przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej
   7.  O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy nie zostali objeci zakazem udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówien publicznych na podstawie art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (dalej: „Rozporzadzenie Rady UE”). Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia w zakresie wskazanym w ustawie UOBN oraz Rozporzadzeniu Rady UE skladane jest przez Wykonawce w Formularzu ofertowym (Zalacznik nr 1 do SWZ) i stanowi dowód potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia w postepowaniu, odpowiednio na dzien skladania ofert, tymczasowo zastepujacy wymagane przez Zamawiajacego podmiotowe srodki dowodowe.
   8.  Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Biens administrés par un liquidateurart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéart. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
État de cessation d’activitésart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationaleart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Corruptionart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Fraudeart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailart. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp
Insolvabilitéart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Paiement des cotisations de sécurité socialeart. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
Paiement d’impôts et taxesart. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
Motifs d’exclusion purement nationauxart.108 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceart. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Participation à une organisation criminelleart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Concordatart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Failliteart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Czesc 1 - Swiadczenie uslugi pogwarancyjnych przegladów i konserwacji oraz legalizacji wag
Description: Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr
   2. 1a do SWZ.
Identifiant interne: PN-53/24/KK - czesc nr 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50400000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Roentgena 5  
Ville: Warszawa
Code postal: 02 – 781
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/05/2024
Durée: 25 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Zdolnosc techniczna i zawodowa
Description: Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca: a) wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, wykonal lub wykonuje nalezycie co najmniej 2 uslugi obejmujace swoim zakresem przeglady/konserwacje/legalizacje aparatury tozsamej co do rodzaju aparatury wskazanej przez Zamawiajacego (tj. aparatury o tym samym przeznaczeniu uzytkowym) o lacznej wartosci brutto minimum 14 000,00 zl oraz zalaczy dowody potwierdzajace, ze uslugi zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie. b) przedstawi, ze podczas realizacji zamówienia publicznego bedzie dysponowal: - min. 1 osoba posiadajaca zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia z zakresu wzorcowania wag.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: Kryterium cena brutto - 100 (waga podana w punktach)
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://nio.ezamawiajacy.pl
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://nio.ezamawiajacy.pl
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 29/03/2024 09:00:00 (UTC+1)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 29/03/2024 10:00:00 (UTC+1)
Informations complémentaires: Wykonawca jest zwiazany zlozona oferta od dnia uplywu terminu skladania ofert do dnia 26.06.2024 r.
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Zgodnie z zapisami zalacznika nr 8 do SWZ.
Facturation en ligne: Autorisée
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego, okreslonych w Ustawie zasad udzielania zamówien, przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane przez Ustawe Prawo zamówien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. w Dziale IX.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Czesc 2 - Swiadczenie uslugi pogwarancyjnych przegladów i konserwacji 2 szt. ups-ów znajdujacych sie przy dwóch akceleratorach znajdujacych sie przy ul. Wawelskiej 15b w Warszawie
Description: Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr
   2. 2a do SWZ.
Identifiant interne: PN-53/24/KK - czesc nr 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50400000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Roentgena 5  
Ville: Warszawa
Code postal: 02 – 781
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/05/2024
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Zdolnosc techniczna i zawodowa
Description: Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca: a) wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, wykonal lub wykonuje nalezycie co najmniej 2 uslugi obejmujace swoim zakresem przeglady/konserwacje aparatury tozsamej co do rodzaju aparatury wskazanej przez Zamawiajacego (tj. aparatury o tym samym przeznaczeniu uzytkowym) o lacznej wartosci brutto minimum 8 000,00 zl oraz zalaczy dowody potwierdzajace, ze uslugi zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie. b) przedstawi, ze podczas realizacji zamówienia publicznego bedzie dysponowal: - - min. 1 osoba posiadajaca uprawnienia okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci, na podstawie ustawy Prawo energetyczne, a w szczególnosci: - minimum 1 osoba posiadajaca swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru i eksploatacji - Grupa 1,
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: Kryterium cena brutto - 100 (waga podana w punktach)
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://nio.ezamawiajacy.pl
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://nio.ezamawiajacy.pl
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 29/03/2024 09:00:00 (UTC+1)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 29/03/2024 10:00:00 (UTC+1)
Informations complémentaires: Wykonawca jest zwiazany zlozona oferta od dnia uplywu terminu skladania ofert do dnia 26.06.2024 r.
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Zgodnie z zapisami zalacznika nr 8 do SWZ.
Facturation en ligne: Autorisée
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego, okreslonych w Ustawie zasad udzielania zamówien, przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane przez Ustawe Prawo zamówien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. w Dziale IX.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Czesc 3 - Swiadczenie uslugi pogwarancyjnych przegladów i konserwacji 2 sztuk agregatów wody lodowej w pomieszczeniach sterowni i bunkra dwóch akceleratorów znajdujacych sie przy ul. Wawelskiej 15b
Description: Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr
   2. 3a do SWZ.
Identifiant interne: PN-53/24/KK - czesc nr 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50400000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Roentgena 5  
Ville: Warszawa
Code postal: 02 – 781
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/05/2024
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Zdolnosc techniczna i zawodowa
Description: Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca: a) wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, wykonal lub wykonuje nalezycie co najmniej 2 uslugi obejmujace swoim zakresem przeglady/konserwacje aparatury tozsamej co do rodzaju aparatury wskazanej przez Zamawiajacego (tj. aparatury o tym samym przeznaczeniu uzytkowym) o lacznej wartosci brutto minimum 7 500,00 zl oraz zalaczy dowody potwierdzajace, ze uslugi zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie. b) przedstawi, ze podczas realizacji zamówienia publicznego bedzie dysponowal: - min. 1 osoba, która posiada wazny certyfikat F-Gaz , wystawiony przez Prezesa Urzedu Dozoru Technicznego na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubazajacych warstwe ozonowa oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U.2020.2065), - min. 1 osoba, która posiada wazne zaswiadczenie wystawione przez Prezesa Urzedu Dozoru Technicznego, potwierdzajace kwalifikacje dot. napelniania cisnieniowych zbiorników przenosnych o pojemnosci powyzej 350 cm3 , - min. 2 osobami, posiadajacymi uprawnienia okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci, na podstawie ustawy Prawo energetyczne, w tym: - minimum 1 osoba posiadajaca swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru i eksploatacji – Grupa 1, - minimum 1 osoba posiadajaca swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru i eksploatacji – Grupa 2
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: Kryterium cena brutto - 100 (waga podana w punktach)
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://nio.ezamawiajacy.pl
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://nio.ezamawiajacy.pl
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 29/03/2024 09:00:00 (UTC+1)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 29/03/2024 10:00:00 (UTC+1)
Informations complémentaires: Wykonawca jest zwiazany zlozona oferta od dnia uplywu terminu skladania ofert do dnia 26.06.2024 r.
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Zgodnie z zapisami zalacznika nr 8 do SWZ.
Facturation en ligne: Autorisée
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego, okreslonych w Ustawie zasad udzielania zamówien, przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane przez Ustawe Prawo zamówien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. w Dziale IX.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Czesc 4 - Swiadczenie uslugi pogwarancyjnych przegladów i konserwacji 2 sztuk agregatów wody lodowej w pomieszczeniach sterowni i bunkra dwóch akceleratorów znajdujacych sie na patio przy ul. Roentgena 5 w Warszawie
Description: Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr
   2. 4a do SWZ.
Identifiant interne: PN-53/24/KK - czesc nr 4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50400000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Roentgena 5  
Ville: Warszawa
Code postal: 02 – 781
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/05/2024
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Zdolnosc techniczna i zawodowa
Description: Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca: a) wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, wykonal lub wykonuje nalezycie co najmniej 2 uslugi obejmujace swoim zakresem przeglady/konserwacje aparatury tozsamej co do rodzaju aparatury wskazanej przez Zamawiajacego (tj. aparatury o tym samym przeznaczeniu uzytkowym) o lacznej wartosci brutto minimum 6 000,00 zl oraz zalaczy dowody potwierdzajace, ze uslugi zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie. b) przedstawi, ze podczas realizacji zamówienia publicznego bedzie dysponowal: - min. 1 osoba, która posiada wazny certyfikat F-Gaz , wystawiony przez Prezesa Urzedu Dozoru Technicznego na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubazajacych warstwe ozonowa oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U.2020.2065), - min. 1 osoba, która posiada wazne zaswiadczenie wystawione przez Prezesa Urzedu Dozoru Technicznego, potwierdzajace kwalifikacje dot. napelniania cisnieniowych zbiorników przenosnych o pojemnosci powyzej 350 cm3 , - min. 2 osobami, posiadajacymi uprawnienia okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci, na podstawie ustawy Prawo energetyczne, w tym: - minimum 1 osoba posiadajaca swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru i eksploatacji – Grupa 1, - minimum 1 osoba posiadajaca swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru i eksploatacji – Grupa 2
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: Kryterium cena brutto - 100 (waga podana w punktach)
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://nio.ezamawiajacy.pl
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://nio.ezamawiajacy.pl
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 29/03/2024 09:00:00 (UTC+1)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 29/03/2024 10:00:00 (UTC+1)
Informations complémentaires: Wykonawca jest zwiazany zlozona oferta od dnia uplywu terminu skladania ofert do dnia 26.06.2024 r.
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Zgodnie z zapisami zalacznika nr 8 do SWZ.
Facturation en ligne: Autorisée
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego, okreslonych w Ustawie zasad udzielania zamówien, przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane przez Ustawe Prawo zamówien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. w Dziale IX.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Czesc 5 - Swiadczenie uslugi pogwarancyjnych przegladów i konserwacji urzadzen interfonii i obserwacji pacjenta w pomieszczeniach sterowni i bunkra dwóch akceleratorów znajdujacych sie przy ul. Wawelskiej 15b
Description: Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr
   2. 5a do SWZ.
Identifiant interne: PN-53/24/KK - czesc nr 5
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50400000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Roentgena 5  
Ville: Warszawa
Code postal: 02 – 781
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/05/2024
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Zdolnosc techniczna i zawodowa
Description: Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca: a) wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, wykonal lub wykonuje nalezycie co najmniej 2 uslugi obejmujace swoim zakresem przeglady/konserwacje aparatury tozsamej co do rodzaju aparatury wskazanej przez Zamawiajacego (tj. aparatury o tym samym przeznaczeniu uzytkowym) o lacznej wartosci brutto minimum 8 000,00 zl oraz zalaczy dowody potwierdzajace, ze uslugi zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie. b) przedstawi, ze podczas realizacji zamówienia publicznego bedzie dysponowal: - min. 1 osoba posiadajaca uprawnienia okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci, na podstawie ustawy Prawo energetyczne, a w szczególnosci: - minimum 1 osoba posiadajaca swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru i eksploatacji - Grupa 1,
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: Kryterium cena brutto - 100 (waga podana w punktach)
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://nio.ezamawiajacy.pl
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://nio.ezamawiajacy.pl
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 29/03/2024 09:00:00 (UTC+1)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 29/03/2024 10:00:00 (UTC+1)
Informations complémentaires: Wykonawca jest zwiazany zlozona oferta od dnia uplywu terminu skladania ofert do dnia 26.06.2024 r.
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Zgodnie z zapisami zalacznika nr 8 do SWZ.
Facturation en ligne: Autorisée
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego, okreslonych w Ustawie zasad udzielania zamówien, przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane przez Ustawe Prawo zamówien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. w Dziale IX.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Czesc 6 - Swiadczenie uslugi pogwarancyjnych przegladów i konserwacji pily do ciecia tkanki kostnej Exakt 312 wraz z wymiana czesci eksploatacyjnych.
Description: Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr
   2. 6a do SWZ.
Identifiant interne: PN-53/24/KK - czesc nr 6
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50400000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Roentgena 5  
Ville: Warszawa
Code postal: 02 – 781
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/05/2024
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Zdolnosc techniczna i zawodowa
Description: Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, wykonal lub wykonuje nalezycie co najmniej 2 uslugi obejmujace swoim zakresem przeglady/konserwacje aparatury tozsamej co do rodzaju aparatury wskazanej przez Zamawiajacego (tj. aparatury o tym samym przeznaczeniu uzytkowym) o lacznej wartosci brutto minimum 8 000,00 zl oraz zalaczy dowody potwierdzajace, ze uslugi zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: Kryterium cena brutto - 100 (waga podana w punktach)
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://nio.ezamawiajacy.pl
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://nio.ezamawiajacy.pl
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 29/03/2024 09:00:00 (UTC+1)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 29/03/2024 10:00:00 (UTC+1)
Informations complémentaires: Wykonawca jest zwiazany zlozona oferta od dnia uplywu terminu skladania ofert do dnia 26.06.2024 r.
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Zgodnie z zapisami zalacznika nr 8 do SWZ.
Facturation en ligne: Autorisée
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego, okreslonych w Ustawie zasad udzielania zamówien, przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane przez Ustawe Prawo zamówien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. w Dziale IX.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: Czesc 7 - Swiadczenie uslugi pogwarancyjnych przegladów i konserwacji drukarek do szkielek mikroskopowych oraz drukarki do kasetek histopatologicznych prod. Primera.
Description: Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr
   2. 7a do SWZ.
Identifiant interne: PN-53/24/KK - czesc nr 7
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50400000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Roentgena 5  
Ville: Warszawa
Code postal: 02 – 781
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/05/2024
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Zdolnosc techniczna i zawodowa
Description: Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, wykonal lub wykonuje nalezycie co najmniej 2 uslugi obejmujace swoim zakresem przeglady/konserwacje aparatury tozsamej co do rodzaju aparatury wskazanej przez Zamawiajacego (tj. aparatury o tym samym przeznaczeniu uzytkowym) o lacznej wartosci brutto minimum 9 000,00 zl oraz zalaczy dowody potwierdzajace, ze uslugi zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: Kryterium cena brutto - 100 (waga podana w punktach)
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://nio.ezamawiajacy.pl
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://nio.ezamawiajacy.pl
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 29/03/2024 09:00:00 (UTC+1)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 29/03/2024 10:00:00 (UTC+1)
Informations complémentaires: Wykonawca jest zwiazany zlozona oferta od dnia uplywu terminu skladania ofert do dnia 26.06.2024 r.
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Zgodnie z zapisami zalacznika nr 8 do SWZ.
Facturation en ligne: Autorisée
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego, okreslonych w Ustawie zasad udzielania zamówien, przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane przez Ustawe Prawo zamówien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. w Dziale IX.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0008
Titre: Czesc 8 - Swiadczenie uslugi pogwarancyjnych przegladów i konserwacji barwiarki prod. BIO-OPTICA, procesorów tkankowych prod. INTELSINT oraz mikrotomów SLIDE.
Description: Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr
   2. 8a do SWZ.
Identifiant interne: PN-53/24/KK - czesc nr 8
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50400000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Roentgena 5  
Ville: Warszawa
Code postal: 02 – 781
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/05/2024
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Zdolnosc techniczna i zawodowa
Description: Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, wykonal lub wykonuje nalezycie co najmniej 2 uslugi obejmujace swoim zakresem przeglady/konserwacje aparatury tozsamej co do rodzaju aparatury wskazanej przez Zamawiajacego (tj. aparatury o tym samym przeznaczeniu uzytkowym) o lacznej wartosci brutto minimum 5 000,00 zl oraz zalaczy dowody potwierdzajace, ze uslugi zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: Kryterium cena brutto - 100 (waga podana w punktach)
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://nio.ezamawiajacy.pl
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://nio.ezamawiajacy.pl
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 29/03/2024 09:00:00 (UTC+1)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 29/03/2024 10:00:00 (UTC+1)
Informations complémentaires: Wykonawca jest zwiazany zlozona oferta od dnia uplywu terminu skladania ofert do dnia 26.06.2024 r.
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Zgodnie z zapisami zalacznika nr 8 do SWZ.
Facturation en ligne: Autorisée
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego, okreslonych w Ustawie zasad udzielania zamówien, przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane przez Ustawe Prawo zamówien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. w Dziale IX.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0009
Titre: Czesc 9 - Swiadczenie uslugi pogwarancyjnych przegladów i konserwacji drukarek do szkielek SLIDEMATE AS oraz drukarki do kasetek histopatologicznych NOVA.
Description: Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr
   2. 9a do SWZ.
Identifiant interne: PN-53/24/KK - czesc nr 9
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50400000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Roentgena 5  
Ville: Warszawa
Code postal: 02 – 781
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/05/2024
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Zdolnosc techniczna i zawodowa
Description: Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, wykonal lub wykonuje nalezycie co najmniej 2 uslugi obejmujace swoim zakresem przeglady/konserwacje aparatury tozsamej co do rodzaju aparatury wskazanej przez Zamawiajacego (tj. aparatury o tym samym przeznaczeniu uzytkowym) o lacznej wartosci brutto minimum 900,00 zl oraz zalaczy dowody potwierdzajace, ze uslugi zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: Kryterium cena brutto - 100 (waga podana w punktach)
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://nio.ezamawiajacy.pl
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://nio.ezamawiajacy.pl
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 29/03/2024 09:00:00 (UTC+1)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 29/03/2024 10:00:00 (UTC+1)
Informations complémentaires: Wykonawca jest zwiazany zlozona oferta od dnia uplywu terminu skladania ofert do dnia 26.06.2024 r.
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Zgodnie z zapisami zalacznika nr 8 do SWZ.
Facturation en ligne: Autorisée
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego, okreslonych w Ustawie zasad udzielania zamówien, przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane przez Ustawe Prawo zamówien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. w Dziale IX.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0010
Titre: Czesc 10 - Swiadczenie uslugi pogwarancyjnych przegladów i konserwacji aparatu do izolacji kwasów nukleinowych GeneRotex 96 prod. TianLong
Description: Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr
   2. 10a do SWZ.
Identifiant interne: PN-53/24/KK - czesc nr 10
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50400000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Roentgena 5  
Ville: Warszawa
Code postal: 02 – 781
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/05/2024
Durée: 36 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Zdolnosc techniczna i zawodowa
Description: Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, wykonal lub wykonuje nalezycie co najmniej 2 uslugi obejmujace swoim zakresem przeglady/konserwacje aparatury tozsamej co do rodzaju aparatury wskazanej przez Zamawiajacego (tj. aparatury o tym samym przeznaczeniu uzytkowym) o lacznej wartosci brutto minimum 4 000,00 zl oraz zalaczy dowody potwierdzajace, ze uslugi zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: Kryterium cena brutto - 100 (waga podana w punktach)
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://nio.ezamawiajacy.pl
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://nio.ezamawiajacy.pl
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 29/03/2024 09:00:00 (UTC+1)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 29/03/2024 10:00:00 (UTC+1)
Informations complémentaires: Wykonawca jest zwiazany zlozona oferta od dnia uplywu terminu skladania ofert do dnia 26.06.2024 r.
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Zgodnie z zapisami zalacznika nr 8 do SWZ.
Facturation en ligne: Autorisée
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego, okreslonych w Ustawie zasad udzielania zamówien, przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane przez Ustawe Prawo zamówien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. w Dziale IX.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie - Panstwowy Instytut Badawczy
Numéro d’enregistrement: NIP: 525-000-80-57
Département: Dzial Zamówien Publicznych
Adresse postale: ul. W. K. Roentgena 5  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-781
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Dzial Zamówien Publicznych, 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B, Katarzyna Król
Adresse électronique: katarzyna.krol@nio.gov.pl
Téléphone: +48 22 5709480
Adresse internet: https://www.nio.gov.pl/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://nio.ezamawiajacy.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17 A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Krajowa Izba Odwolawcza
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587801
Télécopieur: +48224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): http://www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 2ee2e476-0eaf-4263-9ea4-79f4e75b8747 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 11:28:20 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 121180-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
50400000 - Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision