Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ód?:Services de sécurité

2022/S 227-652166  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2022 S227 Pologne-?ód?: Services de sécurité 2022/S 227-652166 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w ?odzi Adresse postale: Pomorska 251 Ville: ?ód? Code NUTS: PL711 Miasto ?ód? Code postal: 92-213 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Dominczyk Courriel: zam.publ@csk.umed.pl Téléphone: +48 426757552 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.csk.umed.pl Adresse du profil d'acheteur: http://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SP ZOZ
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ugi bezpo?redniej ochrony fizycznej ca?odobowej w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ?odzi przy ul. Pomorskiej 251 Numéro de référence: ZP/93/2022
II.1.2) Code CPV principal 79710000 Services de sécurité
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:

   1. Przedmiotem zamówienia jest
:

   1. 1. ?wiadczenie us?ugi bezpo?redniej ochrony fizycznej ca?odobowej w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ?odzi przy ul. Pomorskiej 251, realizowanej zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia (t.j.Dz.U.2021 poz. 1995). Wykonawca przedstawi koncesj? na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie us?ug ochrony - zgodnie z ustaw? z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j.Dz.U.2021 poz. 1995) lub dokument równowa?ny;
   1. 2. obs?uga szatni w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ?odzi przy ul. Pomorskiej 251 (budynek A-1, budynek A2, budynek A2-2, budynek C8 wraz z ??cznikiem).
   1. 3.Szczegó?owy opis i zakres dzia?ania okre?la Za??cznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest:
   1. 1. ?wiadczenie us?ugi bezpo?redniej ochrony fizycznej ca?odobowej w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ?odzi przy ul. Pomorskiej 251, realizowanej zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia (t.j.Dz.U.2021 poz. 1995).
   1. 2. obs?uga szatni w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ?odzi przy ul. Pomorskiej 251 (budynek A-1, budynek A2, budynek A2-2, budynek C8 wraz z ??cznikiem).
   1. 3.Szczegó?owy opis i zakres dzia?ania okre?la Za??cznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Organizacja nadzoru / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Grupa interwencyjna / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Termin p?atno?ci / Pondération: 5 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:

   1. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 441 ust. 1 korzysta z prawa opcji, w zwi?zku z czym precyzuje: - okre?lenie rodzaju i maksymalnej warto?ci: zamówienie o dodatkowe 50% wielko?ci ?wiadcze? przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostaj? bez zmian. - okre?lenie okoliczno?ci skorzystania z opcji: w zwi?zku z ewentualn? konieczno?ci? zakupu dodatkowych ?wiadcze? wynikaj?cych z niemo?no?ci przewidzenia ilo?ci i warto?ci koniecznych do realizacji us?ug w zwi?zku z reorganizacj? i rozbudow? Szpitala, - powy?sze nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.
   2. W przypadku uruchomienia prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy z tytu?u realizacji zamówienia obj?tego opcja b?dzie obliczone na podstawie cen wskazanych przez Wykonawc? w ofercie .
   3. Uruchomienie cz??ci obj?tej prawem opcji wymaga z?o?enia przez Zamawiajacego pisemniego o?wiadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji.
   4. Prawo opcji nie jest ?ród?em zobowi?za? Zamawiajacego w momencie udzielania zamówienia podstawowego.
   5. rawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiaj?cego, z którego mo?e skorzysta? w czasie trwania umowy o zamówienie podstawowe. Skorzystanie z prawa opcji, poprzez zwi?kszenie przedmiotu zamówienia uzale?nione b?dzie wy??cznie od potrzeb i mo?liwo?ci finansowych Zamawiaj?cego.
   6. W przypadku skorzystania z prawa opcji, Wykonawca zobowi?zuje si? do jego wykonania na warunkach zamówienia podstawowego, okre?lonych w SWZ oraz w niniejszej umowie.
   7. Wykonawcy nie przys?uguje roszczenie i oczekiwanie skorzytania z prawa opcji.
   8. Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? do zrealizowania przedmiotu umowy w wysoko?ci minimalnej 80% warto?ci brutto umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy ??da od Wykonawców wniesienia wadium w wysoko?ci: 22 380,00 PLN dla zamówienia Zamawiaj?cy wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy - Zabezpieczenie ustala si? w wysoko?ci nieprzekraczaj?cej 5 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Zmawiaj?cy na podstawie z art. 138 ust. 4 Ustawy, skraca termin sk?adania ofert do 30 dni od dnia przekazania og?oszenia o zamówieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej, gdy? sk?adanie ofert odbywa si? w ca?o?ci przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, w sposób okre?lony w art. 63 ust. 1 Pzp.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 199-564829
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
?wiadczenie us?ugi bezpo?redniej ochrony fizycznej ca?odobowej w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ?odzi przy ul. Pomorskiej 251
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w ?odzi zgodnie z art. 260 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje o uniewa?nieniu na podstawie art. 255 pkt. 3) post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na ?wiadczenia us?ugi bezpo?redniej ochrony fizycznej ca?odobowej w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ?odzi przy ul. Pomorskiej 251, poniewa? cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, któr? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców. Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamówienia znajduj? si? w pkt.XXI SWZ
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2022 ?wiadczenie us?ugi bezpo?redniej ochrony fizycznej ca?odobowej w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ?odzi przy ul. Pomorskiej 251 24/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
79710000 - Services de sécurité