Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
POLOGNE
appel-offre

Pologne: Services spécialisés de transport routier de passagers: Dowóz uczniów niepe''nosprawnych zamieszka''ych w Chorzowie do placówek, szkó'' i oûrodków szkolno: wychowawczych na rok szkolny 2023/2024 tj. od 01 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

2024/S 2024-033307  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
33307-2024 - Résultats
Pologne – Services spécialisés de transport routier de passagers – Dowóz uczniów niepelnosprawnych zamieszkalych w Chorzowie do placówek, szkól i osrodków szkolno – wychowawczych na rok szkolny 2023/2024 tj. od 01 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.
OJ S 12/2024 17/01/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dowóz uczniów niepelnosprawnych zamieszkalych w Chorzowie do placówek, szkól i osrodków szkolno – wychowawczych na rok szkolny 2023/2024 tj. od 01 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.
Description: Dowóz uczniów niepelnosprawnych zamieszkalych w Chorzowie do placówek, szkól i osrodków szkolno – wychowawczych w których dzieci realizuja obowiazek szkolny i obowiazek nauki. Dzieci i uczniowie sa dowozone z miejsca zamieszkania do placówek w Chorzowie i do placówek poza miasto. Powyzsze placówki zostaly podzielone na 6 tras. Wykaz tras z placówkami stanowia zalaczniki do SWZ.
Identifiant de la procédure: fbcaf40e-80fa-491e-a9e3-74598cdb48e4
Identifiant interne: RZP.271.564.2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 197 469,00 PLN
2.1.4.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Droit transnational applicable:
Description: nie dotyczy

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Dowóz uczniów niepelnosprawnych zamieszkalych w Chorzowie do placówek, szkól i osrodków szkolno – wychowawczych na rok szkolny 2023/2024 tj. od 01 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. - Trasa I Czesc nr: 1
Description: Dowóz uczniów niepelnosprawnych zamieszkalych w Chorzowie do placówek, szkól i osrodków szkolno – wychowawczych w których dzieci realizuja obowiazek szkolny i obowiazek nauki. Dzieci i uczniowie sa dowozone z miejsca zamieszkania do placówek w Chorzowie.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 31/08/2024
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 294 819,00 PLN
5.1.8.
Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées sont appliqués
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: rocznik pojazdu – euro 5 – waga kryterium 20%
Pondération (points, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Description: czas podstawienia pojazdu zastepczego – waga kryterium 20%.
Pondération (points, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Prix
Description: cena – waga kryterium 60%
Pondération (points, valeur exacte): 60
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przysluguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy p.z.p.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwolujacy przekazuje kopie odwolania zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt 1).
   7.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu.
   9.  W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdzialu nie stanowia inaczej. 10. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych, zwanego dalej "sadem zamówien publicznych". 11. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwolawczego do sadu zamówien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: URZAD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Organisation qui exécute le paiement: MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Organisation qui signe le marché: MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Dowóz uczniów niepelnosprawnych zamieszkalych w Chorzowie do placówek, szkól i osrodków szkolno – wychowawczych na rok szkolny 2023/2024 tj. od 01 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. - Trasa II Czesc nr: 2
Description: Dowóz uczniów niepelnosprawnych zamieszkalych w Chorzowie do placówek, szkól i osrodków szkolno – wychowawczych w których dzieci realizuja obowiazek szkolny i obowiazek nauki. Dzieci i uczniowie sa dowozone z miejsca zamieszkania do placówek w Chorzowie.
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 31/08/2024
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 90 913,00 PLN
5.1.8.
Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées sont appliqués
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: rocznik pojazdu – euro 5 – waga kryterium 20%
Pondération (points, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Description: czas podstawienia pojazdu zastepczego – waga kryterium 20%.
Pondération (points, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Prix
Description: cena – waga kryterium 60%
Pondération (points, valeur exacte): 60
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przysluguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy p.z.p.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwolujacy przekazuje kopie odwolania zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt 1).
   7.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu.
   9.  W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdzialu nie stanowia inaczej. 10. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych, zwanego dalej "sadem zamówien publicznych". 11. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwolawczego do sadu zamówien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: URZAD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Organisation qui exécute le paiement: MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Organisation qui signe le marché: MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Dowóz uczniów niepelnosprawnych zamieszkalych w Chorzowie do placówek, szkól i osrodków szkolno – wychowawczych na rok szkolny 2023/2024 tj. od 01 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. - Trasa III Czesc nr: 3
Description: Dowóz uczniów niepelnosprawnych zamieszkalych w Chorzowie do placówek, szkól i osrodków szkolno – wychowawczych w których dzieci realizuja obowiazek szkolny i obowiazek nauki. Dzieci i uczniowie sa dowozone z miejsca zamieszkania do placówek w Chorzowie.
Identifiant interne: 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 31/08/2024
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 262 432,00 PLN
5.1.8.
Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées sont appliqués
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: rocznik pojazdu – euro 5 – waga kryterium 20%
Pondération (points, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Description: czas podstawienia pojazdu zastepczego – waga kryterium 20%.
Pondération (points, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Prix
Description: cena – waga kryterium 60%
Pondération (points, valeur exacte): 60
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przysluguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy p.z.p.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwolujacy przekazuje kopie odwolania zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt 1).
   7.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu.
   9.  W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdzialu nie stanowia inaczej. 10. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych, zwanego dalej "sadem zamówien publicznych". 11. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwolawczego do sadu zamówien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: URZAD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Organisation qui exécute le paiement: MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Organisation qui signe le marché: MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Dowóz uczniów niepelnosprawnych zamieszkalych w Chorzowie do placówek, szkól i osrodków szkolno – wychowawczych na rok szkolny 2023/2024 tj. od 01 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. - Trasa VI Czesc nr: 4
Description: Dowóz uczniów niepelnosprawnych zamieszkalych w Chorzowie do placówek, szkól i osrodków szkolno – wychowawczych w których dzieci realizuja obowiazek szkolny i obowiazek nauki. Dzieci i uczniowie sa dowozone z miejsca zamieszkania do placówek w Chorzowie.
Identifiant interne: 4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 21/06/2024
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 247 053,00 PLN
5.1.8.
Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées sont appliqués
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: rocznik pojazdu – euro 5 – waga kryterium 20%
Pondération (points, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Description: czas podstawienia pojazdu zastepczego – waga kryterium 20%.
Pondération (points, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Prix
Description: cena – waga kryterium 60%
Pondération (points, valeur exacte): 60
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przysluguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy p.z.p.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwolujacy przekazuje kopie odwolania zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt 1).
   7.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu.
   9.  W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdzialu nie stanowia inaczej. 10. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych, zwanego dalej "sadem zamówien publicznych". 11. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwolawczego do sadu zamówien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: URZAD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Organisation qui exécute le paiement: MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Organisation qui signe le marché: MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Dowóz uczniów niepelnosprawnych zamieszkalych w Chorzowie do placówek, szkól i osrodków szkolno – wychowawczych na rok szkolny 2023/2024 tj. od 01 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. - Trasa VII Czesc nr: 5
Description: Dowóz uczniów niepelnosprawnych zamieszkalych w Chorzowie do placówek, szkól i osrodków szkolno – wychowawczych w których dzieci realizuja obowiazek szkolny i obowiazek nauki. Dzieci i uczniowie sa dowozone z miejsca zamieszkania do placówek w Chorzowie.
Identifiant interne: 5
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 21/06/2024
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 247 053,00 PLN
5.1.8.
Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées sont appliqués
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: rocznik pojazdu – euro 5 – waga kryterium 20%
Pondération (points, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Description: czas podstawienia pojazdu zastepczego – waga kryterium 20%.
Pondération (points, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Prix
Description: cena – waga kryterium 60%
Pondération (points, valeur exacte): 60
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przysluguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy p.z.p.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwolujacy przekazuje kopie odwolania zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt 1).
   7.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu.
   9.  W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdzialu nie stanowia inaczej. 10. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych, zwanego dalej "sadem zamówien publicznych". 11. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwolawczego do sadu zamówien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: URZAD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Organisation qui exécute le paiement: MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Organisation qui signe le marché: MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Dowóz uczniów niepelnosprawnych zamieszkalych w Chorzowie do placówek, szkól i osrodków szkolno – wychowawczych na rok szkolny 2023/2024 tj. od 01 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. - Trasa XII Czesc nr: 6
Description: Dowóz uczniów niepelnosprawnych zamieszkalych w Chorzowie do placówek, szkól i osrodków szkolno – wychowawczych w których dzieci realizuja obowiazek szkolny i obowiazek nauki. Dzieci i uczniowie sa dowozone z miejsca zamieszkania do placówek w Chorzowie.
Identifiant interne: 6
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 60130000 Services spécialisés de transport routier de passagers
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 21/06/2024
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 55 199,00 PLN
5.1.8.
Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées sont appliqués
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: rocznik pojazdu – euro 5 – waga kryterium 20%
Pondération (points, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Description: czas podstawienia pojazdu zastepczego – waga kryterium 20%.
Pondération (points, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Prix
Description: cena – waga kryterium 60%
Pondération (points, valeur exacte): 60
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przysluguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy p.z.p.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwolujacy przekazuje kopie odwolania zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt 1).
   7.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu.
   9.  W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdzialu nie stanowia inaczej. 10. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych, zwanego dalej "sadem zamówien publicznych". 11. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwolawczego do sadu zamówien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: URZAD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Organisation qui exécute le paiement: MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Organisation qui signe le marché: MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 792 338,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel:
Offre:
Identifiant de l’offre: 1_JOJKO
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 307 560,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché:
Titre: Dowóz uczniów niepelnosprawnych zamieszkalych w Chorzowie do placówek, szkól i osrodków szkolno – wychowawczych na rok szkolny 2023/2024 tj. od 01 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. dla czesci 4 Dowóz uczniów niepelnosprawnych zamieszkalych w Chorzowie do placówek, szkól i osrodków szkolno – wychowawczych na rok szkolny 2023/2024 tj. od 01 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. dla czesci 5
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/12/2023
Date de conclusion du marché: 20/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Organisation qui signe le marché: MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse533 328,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Nom officiel: DARIUSZ JOJKO
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse140 000,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: DARIUSZ JOJKO
Offre:
Identifiant de l’offre: 1_JOJKO
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 533 328,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: RZP.271.564.2023_3
Titre: Dowóz uczniów niepelnosprawnych zamieszkalych w Chorzowie do placówek, szkól i osrodków szkolno – wychowawczych na rok szkolny 2023/2024 tj. od 01 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. dla czesci 1 Dowóz uczniów niepelnosprawnych zamieszkalych w Chorzowie do placówek, szkól i osrodków szkolno – wychowawczych na rok szkolny 2023/2024 tj. od 01 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. dla czesci 2 Dowóz uczniów niepelnosprawnych zamieszkalych w Chorzowie do placówek, szkól i osrodków szkolno – wychowawczych na rok szkolny 2023/2024 tj. od 01 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. dla czesci 3 Dowóz uczniów niepelnosprawnych zamieszkalych w Chorzowie do placówek, szkól i osrodków szkolno – wychowawczych na rok szkolny 2023/2024 tj. od 01 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. dla czesci 6
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 19/12/2023
Date de conclusion du marché: 20/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Organisation qui signe le marché: MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse307 560,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Nom officiel: DARIUSZ JOJKO
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse355 200,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Nom officiel: DARIUSZ JOJKO
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse379 200,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Nom officiel: DARIUSZ JOJKO
Offre:
Nom officiel: WALDEKBUSY J.ADAMSKA Sp. J.
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse77 050,00 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: URZAD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Numéro d’enregistrement: 526-22-39-325
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Télécopieur: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): http://www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: DARIUSZ JOJKO
Taille de l’opérateur économique: micro
Numéro d’enregistrement: 6271425128
Adresse postale: UL. KLUCZBORSKA 12a  
Ville: CHORZÓW
Code postal: 41-508
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
Point de contact: jw
Adresse électronique: naszbus@02.pl
Téléphone: 511626000
Télécopieur: 511626000
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0003
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: WALDEKBUSY J.ADAMSKA Sp. J.
Taille de l’opérateur économique: small
Numéro d’enregistrement: 6443494375
Adresse postale: ul. Baczynskiego 11a/13  
Ville: Sosnowiec
Code postal: 41-203
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
Point de contact: JW
Adresse électronique: waldekbusy@o2.pl
Téléphone: 668996881
Télécopieur: 668996881
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numéro d’enregistrement: 6271011705
Adresse postale: RYNEK 1  
Ville: CHORZÓW
Code postal: 41-500
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
Point de contact: ZAMAWIAJACY - MIASTO CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Adresse électronique: bzp@chorzow.eu
Téléphone: 324165237
Télécopieur: 324165640
Adresse internet: https://www.chorzow.eu/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://bip.chorzow.eu/index.php
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui signe le marché
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché
Organisation qui exécute le paiement
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a3f9ed99-8cfb-4d3c-8afe-1b6a6b71b6fc - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 16/01/2024 09:24:37 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 33307-2024
Numéro de publication au JO S: 12/2024
Date de publication: 17/01/2024

 
 
C L A S S E    C P V
60130000 - Services spécialisés de transport routier de passagers