01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2018
Date de péremption : 23/11/2018
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-E?k: Services sylvicoles

2018/S 200-454921 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2018 S200  - - Services - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-E?k: Services sylvicoles 2018/S 200-454921 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nadle?nictwo E?k Mrozy Wielkie 21 E?k 19-300 Pologne Point(s) de contact: Waldemar Piela T╚l╚phone: +48 876202513 Courriel: elk@bialystok.lasy.gov.pl Fax: +48 876202513 Code NUTS: PL623 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_elk http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_elk
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_elk/zamowienia_publiczne Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka Skarbu Pa?stwa nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej - Skarb Pa?stwa PGL Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo E?k
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: Le?nictwo
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ĐWykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa E?k w roku 2019ţ - przetarg nieograniczony Num╚ro de r╚f╚rence: S.270.2.25.2018
II.1.2) Code CPV principal 77200000
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z p█?n. zm. ˝ dalej: ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, ?owiectwa, u?ytkowania ubocznego oraz nasiennictwo i selekcji, do wykonania na terenie Nadle?nictwa E?k w roku 2019. Szacunkowa ca?kowita warto? zam█wienia przekracza kwot 144 000 EUR i zawiera w sobie:
   1.  warto? zam█wienia podstawowego
   2. warto? prawa opcji stawi?cego 20 % warto? zam█wienia podstawowego
   3.  warto? przewidywanych zam█wie Đpodobnychţ z art. 67.1.6 Pzp w wysoko?ci 20 % warto? zam█wienia podstawowego Stosownie do dyspozycji art 24aa Pzp Zamawiaj?cy b?dzie stosowa odwr█con zasad oceny ofert.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 1 ˝ le?nictwo Kalinowo, Zaborowo, Stacze, Ma?e Laski
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 77210000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77230000 77231000 77231200 77231600 77211600
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL623 Lieu principal d'ex╚cution:
Teren administracyjny le?nictwa Kalinowo, Zaborowo, Stacze i Ma?e Laski
II.2.4) Description des prestations:
 1)Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej w le?nictwie Kalinowo, Zaborowo, Stacze i Ma?e Laski 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz ?owiectwa, u?ytkowania ubocznego oraz nasiennictwo i selekcji wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na kt█ry sk?ada si za??cznik nr
   3. 1. ˝ rozmiar prac wg czynno?ci, za??cznik nr
   3. 2. ˝ strefy trudno?ci i odleg?o?ci zrywki oraz za??cznik nr
   3. 3 ˝ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. 3) Szczeg█?owy opis prac (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia zawarty zosta odpowiednio w za??czniku nr
   3.  Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1.-3.3. maj charakter szacunkowy, 4) Szczeg█?owy opis technologii wykonywania poszczeg█lnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ. 5) Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w za??czniku nr 4 do SIWZ. 6) Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac zosta zawarty w za??czniku nr 5 do SIWZ. 7) Przedmiot zam█wienia zosta podzielony na cz??ci (dalej: ĐPakietţ)ţ Pakiet 1 ˝ le?nictwa: Kalinowo, Zaborowo, Stacze, Ma?e Laski; Pakiet 2 ˝ le?nictwa: Helmany, Przekopka, Buczki, Mleczno; Pakiet 3 ˝ le?nictwa: Bajtkowo, Nowa Wie?, Grabnik, Lipiny; Pakiet 4 ˝ le?nictwa: Prostki, D?browskie, Mrozy, Czerwonka; Wykonawca mo?e z?o?y ofert na jeden lub maksymalnie 2 Pakiety [2 cz??ci zam█wienia]. Oferta z?o?ona na dany Pakiet musi jednak?e obejmowa ca?y zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu. 8) Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa E?k. Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia dla poszczeg█lnych Pakiet█w b?dzie si odbywa?a na obszarze le?nictw ˝ w?a?ciwych dla danego Pakietu. 9) Postanowienia pkt 7 i 8 nie uchybiaj uprawnieniom Zamawiaj?cego wynikaj?cym z wzoru umowy w sprawie zam█wienia publicznego (za??cznik nr 13 do SIWZ). 10) Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak r█wnie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nie obj?tych zakresem zam█wienia podstawowego, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilo?ci prac w innej lokalizacji ˝ w ramach warto?ci brutto przedmiotu zam█wienia. Korekty dotyczy b?d prac wykonywanych na terenie w?a?ciwym dla prac uj?tych w opisie przedmiotu zam█wienia dotycz?cym danej cz??ci. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niekt█rych element█w realizowanego zam█wienia w toku wykonywania przedmiotu zam█wienia mo?e wyst?pi r█wnie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zam█wienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zam█wienia. 11) Podstawow technologi pozyskania drewna jest pozyskanie pilarkami. Nadle?nictwo E?k dopuszcza pozyskanie maszynowe drewna maszynami wielooperacyjnymi lub zestawami harwesterowymi do monta?u na ci?gnikach. Pozyskanie maszynowe nie dotyczy prac przy grupach czynno?ci typu: CP-P. Pozosta?e informacje zawarte s w SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2019 Fin: 31/12/2019 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (dalej: ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niekt█re z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zam█wienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ. Przy wyborze ofert w ka?dym Pakiecie Zamawiaj?cy b?dzie si kierowa nast?puj?cymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena ˝ 60 %, 2) Samodzielna realizacja kluczowych element█w (cz??ci) zam█wienia ˝ 40 %.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szacunkowa warto? zam█wienia zawiera w sobie:
   1.  warto? zam█wienia podstawowego
   2. warto? prawa opcji stawi?cego 20 % warto? zam█wienia podstawowego
   3.  warto? przewidywanych zam█wie Đpodobnychţ z art. 67.1.6 Pzp w wysoko?ci 20 % warto? zam█wienia podstawowego
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 2 ˝ le?nictwo Helmany, Przekopka, Buczki, Mleczno
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 77210000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77230000 77231000 77231200 77231600 77211600
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL623 Lieu principal d'ex╚cution:
Teren administracyjny le?nictwa Helmany, Przekopka, Buczki, Mleczno
II.2.4) Description des prestations:
 1)Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej w le?nictwie Helmany, Przekopka, Buczki, Mleczno 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz ?owiectwa, u?ytkowania ubocznego oraz nasiennictwo i selekcji wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na kt█ry sk?ada si za??cznik nr
   3. 1. ˝ rozmiar prac wg czynno?ci, za??cznik nr
   3. 2. ˝ strefy trudno?ci i odleg?o?ci zrywki oraz za??cznik nr
   3. 3 ˝ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. 3) Szczeg█?owy opis prac (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia zawarty zosta odpowiednio w za??czniku nr
   3.  Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1.-3.3. maj charakter szacunkowy, 4) Szczeg█?owy opis technologii wykonywania poszczeg█lnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ. 5) Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w za??czniku nr 4 do SIWZ. 6) Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac zosta zawarty w za??czniku nr 5 do SIWZ. 7) Przedmiot zam█wienia zosta podzielony na cz??ci (dalej: ĐPakietţ)ţ Pakiet 1 ˝ le?nictwa: Kalinowo, Zaborowo, Stacze, Ma?e Laski; Pakiet 2 ˝ le?nictwa: Helmany, Przekopka, Buczki, Mleczno; Pakiet 3 ˝ le?nictwa: Bajtkowo, Nowa Wie?, Grabnik, Lipiny; Pakiet 4 ˝ le?nictwa: Prostki, D?browskie, Mrozy, Czerwonka; Wykonawca mo?e z?o?y ofert na jeden lub maksymalnie 2 Pakiety [2 cz??ci zam█wienia]. Oferta z?o?ona na dany Pakiet musi jednak?e obejmowa ca?y zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu. 8) Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa E?k. Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia dla poszczeg█lnych Pakiet█w b?dzie si odbywa?a na obszarze le?nictw ˝ w?a?ciwych dla danego Pakietu. 9) Postanowienia pkt 7 i 8 nie uchybiaj uprawnieniom Zamawiaj?cego wynikaj?cym z wzoru umowy w sprawie zam█wienia publicznego (za??cznik nr 13 do SIWZ). 10) Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak r█wnie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nie obj?tych zakresem zam█wienia podstawowego, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilo?ci prac w innej lokalizacji ˝ w ramach warto?ci brutto przedmiotu zam█wienia. Korekty dotyczy b?d prac wykonywanych na terenie w?a?ciwym dla prac uj?tych w opisie przedmiotu zam█wienia dotycz?cym danej cz??ci. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niekt█rych element█w realizowanego zam█wienia w toku wykonywania przedmiotu zam█wienia mo?e wyst?pi r█wnie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zam█wienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zam█wienia. 11) Podstawow technologi pozyskania drewna jest pozyskanie pilarkami. Nadle?nictwo E?k dopuszcza pozyskanie maszynowe drewna maszynami wielooperacyjnymi lub zestawami harwesterowymi do monta?u na ci?gnikach. Pozyskanie maszynowe nie dotyczy prac przy grupach czynno?ci typu: CP-P. Pozosta?e informacje zawarte s w SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2019 Fin: 31/12/2019 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (dalej: ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niekt█re z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zam█wienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ. Przy wyborze ofert w ka?dym Pakiecie Zamawiaj?cy b?dzie si kierowa nast?puj?cymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena ˝ 60 %, 2) Samodzielna realizacja kluczowych element█w (cz??ci) zam█wienia ˝ 40 %.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szacunkowa warto? zam█wienia zawiera w sobie:
   1.  warto? zam█wienia podstawowego
   2. warto? prawa opcji stawi?cego 20 % warto? zam█wienia podstawowego
   3.  warto? przewidywanych zam█wie Đpodobnychţ z art. 67.1.6 Pzp w wysoko?ci 20 % warto? zam█wienia podstawowego
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 3 ˝ le?nictwo Bajtkowo, Nowa Wie?, Lipiny, Grabnik
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 77210000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77230000 77231000 77231200 77231600 77211600
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL623 Lieu principal d'ex╚cution:
Teren administracyjny le?nictwa Bajtkowo, Nowa Wie?, Lipiny, Grabnik
II.2.4) Description des prestations:
 1)Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej w le?nictwie Bajtkowo, Nowa Wie?, Lipiny, Grabnik 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz ?owiectwa, u?ytkowania ubocznego oraz nasiennictwo i selekcji wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na kt█ry sk?ada si za??cznik nr
   3. 1. ˝ rozmiar prac wg czynno?ci, za??cznik nr
   3. 2. ˝ strefy trudno?ci i odleg?o?ci zrywki oraz za??cznik nr
   3. 3 ˝ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. 3) Szczeg█?owy opis prac (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia zawarty zosta odpowiednio w za??czniku nr
   3.  Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1.-3.3. maj charakter szacunkowy, 4) Szczeg█?owy opis technologii wykonywania poszczeg█lnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ. 5) Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w za??czniku nr 4 do SIWZ. 6) Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac zosta zawarty w za??czniku nr 5 do SIWZ. 7) Przedmiot zam█wienia zosta podzielony na cz??ci (dalej: ĐPakietţ)ţ Pakiet 1 ˝ le?nictwa: Kalinowo, Zaborowo, Stacze, Ma?e Laski; Pakiet 2 ˝ le?nictwa: Helmany, Przekopka, Buczki, Mleczno; Pakiet 3 ˝ le?nictwa: Bajtkowo, Nowa Wie?, Grabnik, Lipiny; Pakiet 4 ˝ le?nictwa: Prostki, D?browskie, Mrozy, Czerwonka; Wykonawca mo?e z?o?y ofert na jeden lub maksymalnie 2 Pakiety [2 cz??ci zam█wienia]. Oferta z?o?ona na dany Pakiet musi jednak?e obejmowa ca?y zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu. 8) Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa E?k. Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia dla poszczeg█lnych Pakiet█w b?dzie si odbywa?a na obszarze le?nictw ˝ w?a?ciwych dla danego Pakietu. 9) Postanowienia pkt 7 i 8 nie uchybiaj uprawnieniom Zamawiaj?cego wynikaj?cym z wzoru umowy w sprawie zam█wienia publicznego (za??cznik nr 13 do SIWZ). 10) Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak r█wnie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nie obj?tych zakresem zam█wienia podstawowego, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilo?ci prac w innej lokalizacji ˝ w ramach warto?ci brutto przedmiotu zam█wienia. Korekty dotyczy b?d prac wykonywanych na terenie w?a?ciwym dla prac uj?tych w opisie przedmiotu zam█wienia dotycz?cym danej cz??ci. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niekt█rych element█w realizowanego zam█wienia w toku wykonywania przedmiotu zam█wienia mo?e wyst?pi r█wnie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zam█wienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zam█wienia. 11) Podstawow technologi pozyskania drewna jest pozyskanie pilarkami. Nadle?nictwo E?k dopuszcza pozyskanie maszynowe drewna maszynami wielooperacyjnymi lub zestawami harwesterowymi do monta?u na ci?gnikach. Pozyskanie maszynowe nie dotyczy prac przy grupach czynno?ci typu: CP-P. Pozosta?e informacje zawarte s w SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2019 Fin: 31/12/2019 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (dalej: ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niekt█re z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zam█wienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ. Przy wyborze ofert w ka?dym Pakiecie Zamawiaj?cy b?dzie si kierowa nast?puj?cymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena ˝ 60 %, 2) Samodzielna realizacja kluczowych element█w (cz??ci) zam█wienia ˝ 40 %.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szacunkowa warto? zam█wienia zawiera w sobie:
   1.  warto? zam█wienia podstawowego
   2. warto? prawa opcji stawi?cego 20 % warto? zam█wienia podstawowego
   3.  warto? przewidywanych zam█wie Đpodobnychţ z art. 67.1.6 Pzp w wysoko?ci 20 % warto? zam█wienia podstawowego
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 4 ˝ le?nictwo Prostki, D?browskie, Mrozy, Czerwonka
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 77210000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77230000 77231000 77231200 77231600 77211600
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL623 Lieu principal d'ex╚cution:
Teren administracyjny le?nictwa Prostki, D?browskie, Mrozy, Czerwonka
II.2.4) Description des prestations:
 1)Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej w le?nictwie Prostki, D?browskie, Mrozy, Czerwonka 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz ?owiectwa, u?ytkowania ubocznego oraz nasiennictwo i selekcji wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na kt█ry sk?ada si za??cznik nr
   3. 1. ˝ rozmiar prac wg czynno?ci, za??cznik nr
   3. 2. ˝ strefy trudno?ci i odleg?o?ci zrywki oraz za??cznik nr
   3. 3 ˝ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. 3) Szczeg█?owy opis prac (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia zawarty zosta odpowiednio w za??czniku nr
   3.  Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1.-3.3. maj charakter szacunkowy, 4) Szczeg█?owy opis technologii wykonywania poszczeg█lnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ. 5) Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w za??czniku nr 4 do SIWZ. 6) Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac zosta zawarty w za??czniku nr 5 do SIWZ. 7) Przedmiot zam█wienia zosta podzielony na cz??ci (dalej: ĐPakietţ)ţ Pakiet 1 ˝ le?nictwa: Kalinowo, Zaborowo, Stacze, Ma?e Laski; Pakiet 2 ˝ le?nictwa: Helmany, Przekopka, Buczki, Mleczno; Pakiet 3 ˝ le?nictwa: Bajtkowo, Nowa Wie?, Grabnik, Lipiny; Pakiet 4 ˝ le?nictwa: Prostki, D?browskie, Mrozy, Czerwonka; Wykonawca mo?e z?o?y ofert na jeden lub maksymalnie 2 Pakiety [2 cz??ci zam█wienia]. Oferta z?o?ona na dany Pakiet musi jednak?e obejmowa ca?y zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu. 8) Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa E?k. Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia dla poszczeg█lnych Pakiet█w b?dzie si odbywa?a na obszarze le?nictw ˝ w?a?ciwych dla danego Pakietu. 9) Postanowienia pkt 7 i 8 nie uchybiaj uprawnieniom Zamawiaj?cego wynikaj?cym z wzoru umowy w sprawie zam█wienia publicznego (za??cznik nr 13 do SIWZ). 10) Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak r█wnie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nie obj?tych zakresem zam█wienia podstawowego, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilo?ci prac w innej lokalizacji ˝ w ramach warto?ci brutto przedmiotu zam█wienia. Korekty dotyczy b?d prac wykonywanych na terenie w?a?ciwym dla prac uj?tych w opisie przedmiotu zam█wienia dotycz?cym danej cz??ci. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niekt█rych element█w realizowanego zam█wienia w toku wykonywania przedmiotu zam█wienia mo?e wyst?pi r█wnie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zam█wienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zam█wienia. 11) Podstawow technologi pozyskania drewna jest pozyskanie pilarkami. Nadle?nictwo E?k dopuszcza pozyskanie maszynowe drewna maszynami wielooperacyjnymi lub zestawami harwesterowymi do monta?u na ci?gnikach. Pozyskanie maszynowe nie dotyczy prac przy grupach czynno?ci typu: CP-P. Pozosta?e informacje zawarte s w SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2019 Fin: 31/12/2019 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (dalej: ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niekt█re z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zam█wienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ. Przy wyborze ofert w ka?dym Pakiecie Zamawiaj?cy b?dzie si kierowa nast?puj?cymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena ˝ 60 %, 2) Samodzielna realizacja kluczowych element█w (cz??ci) zam█wienia ˝ 40 %.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szacunkowa warto? zam█wienia zawiera w sobie:
   1.  warto? zam█wienia podstawowego
   2. warto? prawa opcji stawi?cego 20 % warto? zam█wienia podstawowego
   3.  warto? przewidywanych zam█wie Đpodobnychţ z art. 67.1.6 Pzp w wysoko?ci 20 % warto? zam█wienia podstawowego
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w Post?powaniu. W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 ˝ 2 i 4 ˝ 8 PZP. Na podstawie: 1) art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wykonawc?, w stosunku do kt█rego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d uk?adzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego maj?tku lub s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z p█?n. zm.) lub kt█rego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem wykonawcy, kt█ry po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego, chyba ?e s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upad?o?ciowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z p█?n. zm.); 2) art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wykonawc?, kt█ry w spos█b zawiniony powa?nie naruszy obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczeg█lno?ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa nie wykona lub nienale?ycie wykona zam█wienie, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodk█w dowodowych; 3) art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wykonawc kt█ry, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykona albo nienale?ycie wykona w istotnym stopniu wcze?niejsz umow w sprawie zam█wienia publicznego lub umow koncesji, zawart z zamawiaj?cym, o kt█rym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadzi?o do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania; 4) art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wykonawc b?d?cego osob fizyczn?, kt█rego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego pope?nienie wymierzono kar aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar grzywny nie ni?sz ni 3000 z?otych; 5) art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wykonawc je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wsp█lnika sp█?ki w sp█?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp█?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o kt█rym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP; 6) art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wykonawc?, wobec kt█rego wydano ostateczn decyzj administracyjn o naruszeniu obowi?zk█w wynikaj?cych z przepis█w prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepis█w o zabezpieczeniu spo?ecznym, je?eli wymierzono t decyzj kar pieni??n nie ni?sz ni 3000 z?otych. 7) art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wykonawc?, kt█ry naruszy obowi?zki dotycz?ce p?atno?ci podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodk█w dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o kt█rym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba ?e wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie opisu spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolno?ci ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje ?rodkami finansowymi lub zdolno?ci kredytow nie mniejsz ni?: I) dla Pakietu nr 1 290 000,00 PLN II) dla Pakietu nr 2 330 000,00 PLN III) dla Pakietu nr 3 290 000,00 PLN IV) dla Pakietu nr 4 300 000,00 PLN
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
a) Warunek ten, w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie): I) dla Pakietu nr 1 zrealizowa lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie liczona warto? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) co najmniej 1 us?ug (przez us?ug rozumie si wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegaj?c na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwot nie mniejsz ni 880000,00 z brutto II) dla Pakietu nr 2 zrealizowa lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie liczona warto? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) co najmniej 1 us?ug (przez us?ug rozumie si wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegaj?c na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwot nie mniejsz ni 1020000,00 z brutto. III) dla Pakietu nr 3 realizowa lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie liczona warto? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) co najmniej 1 us?ug (przez us?ug rozumie si wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegaj?c na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwot nie mniejsz ni 890000,00 z brutto IV) dla Pakietu nr 4 zrealizowa lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie liczona warto? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) co najmniej 1 us?ug (przez us?ug rozumie si wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegaj?c na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwot nie mniejsz ni 910000,00 z brutto. b). Warunek ten, w zakresie potencja?u technicznego, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje: I) dla Pakietu nr 1 a) co najmniej 4 szt. ci?gnik█w zrywkowych lub ci?gnik█w przystosowanych do zrywki drewna, c) co najmniej 1 szt. ci?gnika rolniczego o mocy 120 KM, b) co najmniej 1 szt. p?ug le?ny dwuodk?adnicowy do orki w pasy c) co najmniej 1 szt. brony talerzowej do orki pas█w przeciw po?arowych d) co najmniej 1 szt. kruszarki do rozdrabniania pozosta?o?ci na powierzchniach pozr?bowych II) dla Pakietu nr 2 a) co najmniej 4 szt. ci?gnik█w zrywkowych lub ci?gnik█w przystosowanych do zrywki drewna, c) co najmniej 1 szt. ci?gnika rolniczego o mocy 120 KM, b) co najmniej 1 szt. p?ug le?ny dwuodk?adnicowy do orki w pasy c) co najmniej 1 szt. brony talerzowej do orki pas█w przeciw po?arowych d) co najmniej 1 szt. kruszarki do rozdrabniania pozosta?o?ci na powierzchniach pozr?bowych III) dla Pakietu nr 3 a) co najmniej 4 szt. ci?gnik█w zrywkowych lub ci?gnik█w przystosowanych do zrywki drewna, c) co najmniej 1 szt. ci?gnika rolniczego o mocy 120 KM, b) co najmniej 1 szt. p?ug le?ny dwuodk?adnicowy do orki w pasy c) co najmniej 1 szt. brony talerzowej do orki pas█w przeciw po?arowych d) co najmniej 1 szt. kruszarki do rozdrabniania pozosta?o?ci na powierzchniach pozr?bowych IV) dla Pakietu nr 4 a) co najmniej 4 szt. ci?gnik█w zrywkowych lub ci?gnik█w przystosowanych do zrywki drewna, c) co najmniej 1 szt. ci?gnika rolniczego o mocy 120 KM, b) co najmniej 1 szt. p?ug le?ny dwuodk?adnicowy do orki w pasy c) co najmniej 1 szt. brony talerzowej do orki pas█w przeciw po?arowych d) co najmniej 1 szt. kruszarki do rozdrabniania pozosta?o?ci na powierzchniach pozr?bowych Uwagi dla pakiet█w. W przypadku zg?oszenia przez Wykonawc FORWARDERA Zamawiaj?cy dopuszcza zamian ka?dej sztuki FORWARDERA za 2 ci?gniki zrywkowe lub 2 ci?gniki przystosowanych do zrywki drewna. Na ka?dym pakiecie poza FORWARDEREM obowi?zkowo musi by jednak zg?oszony co najmniej 1 ci?gnik zrywkowy lub ci?gnik przystosowany do zrywki drewna. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
C.d. c). Warunek ten, w zakresie os█b skierowanych przez wykonawc do realizacji zam█wienia, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje: I) dla Pakietu nr 1 a) co najmniej 9 osobami, kt█re uko?czy?y z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczaj?ce do pracy z pilark zgodnie z ▀ 21 rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpiecze?stwa i higieny pracy przy wykonywaniu niekt█rych prac z zakresu gospodarki le?nej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadaj?ce odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowi?zuj?cych przepis█w albo odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane w innych Pa?stwach Cz?onkowskich Unii Europejskiej; II) dla Pakietu nr 2 a) co najmniej 13 osobami, kt█re uko?czy?y z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczaj?ce do pracy z pilark zgodnie z ▀ 21 rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpiecze?stwa i higieny pracy przy wykonywaniu niekt█rych prac z zakresu gospodarki le?nej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadaj?ce odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowi?zuj?cych przepis█w albo odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane w innych Pa?stwach Cz?onkowskich Unii Europejskiej; III) dla Pakietu nr 3 a) co najmniej 10 osobami, kt█re uko?czy?y z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczaj?ce do pracy z pilark zgodnie z ▀ 21 rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpiecze?stwa i higieny pracy przy wykonywaniu niekt█rych prac z zakresu gospodarki le?nej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadaj?ce odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowi?zuj?cych przepis█w albo odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane w innych Pa?stwach Cz?onkowskich Unii Europejskiej; IV) dla Pakietu nr 4 a) co najmniej 11 osobami, kt█re uko?czy?y z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczaj?ce do pracy z pilark zgodnie z ▀ 21 rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpiecze?stwa i higieny pracy przy wykonywaniu niekt█rych prac z zakresu gospodarki le?nej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadaj?ce odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowi?zuj?cych przepis█w albo odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane w innych Pa?stwach Cz?onkowskich Unii Europejskiej; V) Dla ka?dego Pakietu od nr 1 do nr 4 b) co najmniej 1 osob nadzoru z wykszta?ceniem le?nym wy?szym, le?nym ?rednim lub posiadaj?cymi dyplom uko?czenia studium zawodowego ?wiadczenia us?ug na rzecz le?nictwa; c) co najmniej 3 osobami, kt█re uko?czy?y szkolenie w zakresie pracy ze ?rodkami chemicznymi zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze ?rodkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadaj?ce odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowi?zuj?cych przepis█w kt█re uprawniaj do pracy w kontakcie ze ?rodkami ochrony ro?lin.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki realizacji umowy zosta?y okre?lone w Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia ˝ wzorze umowy W sprawie zam█wienia publicznego (za??cznik nr 13 do SIWZ). Zamawiaj?cy wymaga b?dzie od wykonawcy Wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 1 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 23/11/2018 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 21/01/2019
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 23/11/2018 Heure locale: 09:30 Lieu:
Nadle?nictwo E?k, Mrozy Wielkie 21, 19-300 E?k, pok█j nr 15.
Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mog uczestniczy wszystkie zainteresowane osoby
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania, o kt█rych mowa w pkt
   6. 1. SIWZ oraz w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w pkt
   6. 2. SIWZ Wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi Zamawiaj?cemu nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ): a) o?wiadczenie Wykonawcy stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu okre?lonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, z?o?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (dalej: ĐJEDZţ). b)wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych us?ug), dat wykonania (dat dziennych rozpocz?cia i zako?czenia realizacji) I podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane (wz█r wykazu us?ug stanowi za??cznik nr 10 do SIWZ), c) dowody, ?e wskazane przez wykonawc us?ugi na potwierdzenie spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. Dowodami, o kt█rych mowa powy?ej s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie wykonawcy. d) informacj banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno? kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert, Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e z?o?y dokument█w dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj?cego, mo?e z?o?y inny dokument, kt█ry w wystarczaj?cy spos█b potwierdza spe?nianie opisanego przez zamawiaj?cego warunku udzia?u w post?powaniu. e) wykaz os█b, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego, w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnie (je?eli s wymagane), wykszta?cenia (w stosunku do os█b nadzoru) niezb?dnych do wykonania zam█wienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania (wz█r wykazu os█b skierowanych przez wykonawc do realizacji zam█wienia stanowi za??cznik nr 11 do SIWZ) f) wykaz urz?dze technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zam█wienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wz█r wykazu urz?dze technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zam█wienia stanowi za??cznik nr 12 do SIWZ) g) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP; h) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; Ci?g dalszy w punkcie VI.4.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Urz?d Zam█wie Publicznych ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Informacja na temat termin█w sk?adania odwo?a zawiera pkt 16 SIWZ. Ci?g dalszy punktu VI.3) Informacje dodatkowe: i) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; j) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; k) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ˝w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci (w odniesieniu do przes?anki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) (wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 9 do SIWZ); l) o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne (w odniesieniu do przes?anki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP) (wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 9 do SIWZ); ?) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP (wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 9 do SIWZ); m) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zk█w wynikaj?cych z przepis█w prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepis█w o zabezpieczeniu spo?ecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP(wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 9 do SIWZ); n) o?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1785 z p█?n. zm.) (wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 9 do SIWZ); Dokumenty wskazane w lit. b - n Wykonawca b?dzie obowi?zany z?o?y w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego, nie kr█tszym ni 10 dni, okre?lonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiaj?cego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 PZP. Dokumenty wskazane w pkt
   7. 1. lit. b ˝ n powinny by aktualne na dzie ich z?o?enia wyznaczony przez Zamawiaj?cego.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d Zam█wie Publicznych ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
12/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de dÚbardage 
77211000 - Services liÚs au dÚbardage 
77211100 - Services d'exploitation forestiŔre 
77211200 - Transport de grumes dans les forŕts 
77211300 - Services de dÚfrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'Úlagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liÚs Ó la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forŕts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forŕt 
77231600 - Services de boisement