Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services sylvicoles : Prace le'?ne zwi'?zane z wycink'? pod drog'? S10

2024/S 2024-084013  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
84013-2024 - Résultats
Pologne – Services sylvicoles – Prace lesne zwiazane z wycinka pod droge S10
OJ S 28/2024 08/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Bydgoszcz
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Prace lesne zwiazane z wycinka pod droge S10
Description: 1) Przedmiotem zamówienia sa uslugi obejmujace prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadlesnictwa Bydgoszcz w zwiazku z wycinka drzew pod droge S10. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilosci prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadlesnictwa Bydgoszcz w zwiazku z wycinka drzew pod droge S10 wynikajace z Zalacznika nr 2 do SWZ
Identifiant de la procédure: a7b79802-34d6-45f2-9183-b90e1d0ace5e
Identifiant interne: S.270.70.2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: oui
Justification de la procédure accélérée: Zgodnie z art. 138 ust. 4 Zamawiajacy wyznacza termin o 5 dni krótszy niz okreslony w ust. 1 jezeli skladanie ofert odbywa sie w calosci przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, w sposób okreslony w art. 63 ust. 1
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 77211100 Services d'exploitation forestière, 77211200 Transport de grumes dans les forêts, 77211000 Services liés au débardage, 77211400 Services d'abattage d'arbres, 77210000 Services de débardage
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: W postepowaniu moga brac udzial Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia w okolicznosciach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP, art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1497) W postepowaniu moga brac udzial Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z pózn. zm.). Na podstawie art. 5k ust. 1 w/w rozporzadzenia Rady (UE) zakazuje sie udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamówien publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, art. 10 ust. 6 lit. a)–e), art. 10 ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udzialem: a) obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkalych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedziba w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa wlasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % naleza do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów dzialajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartosci zamówienia.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Pakiet S10.01 – lesnictwo Smolno
Description: 1) Przedmiotem zamówienia sa uslugi obejmujace prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadlesnictwa Bydgoszcz w zwiazku z wycinka drzew pod droge S10. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilosci prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadlesnictwa Bydgoszcz w zwiazku z wycinka drzew pod droge S10 wynikajace z Zalacznika nr 2 do SWZ
Identifiant interne: Pakiet S10.01– lesnictwo Smolno
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 77210000 Services de débardage, 77211000 Services liés au débardage, 77211100 Services d'exploitation forestière, 77211200 Transport de grumes dans les forêts, 77211400 Services d'abattage d'arbres
Options:
Description des options: 3.6. W stosunku do kazdego Pakietu Zamawiajacy jest uprawniony zlecic Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do kazdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji beda takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawce w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiajacego, moga zostac zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Prace bedace przedmiotem Opcji moga zostac zlecone w ilosci, której laczna wartosc nie bedzie przekraczala 30 % Wynagrodzenia z dnia zawarcia Umowy, zgodnie z §11 ust. 1 wzoru umowy stanowiacego Zalacznik nr 12 do SWZ. Podstawa okreslenia wartosci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okreslenia jej zakresu) beda ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do zlecenia prac objetych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie sluzy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystapienia koniecznosci zwiekszenia zakresu rzeczowego uslug stanowiacych przedmiot zamówienia w nastepstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedazy drewna lub powierzenia Zamawiajacemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych, (3) powierzania Wykonawcy prac stanowiacych wykonawstwo zastepcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawce (na Obszarze Realizacji Pakietu).
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 29/02/2024
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: 3.7. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
   3. 8. Zamówienia, o których mowa w pkt
   3. 7 beda polegaly na powtórzeniu uslug zgodnych z uslugami stanowiacymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz uslug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa w pkt
   3. 7. objete beda prace z, pozyskania i zrywki drewna obejmujace czynnosci wskazane rodzajowo w Zalaczniku nr 2 do SWZ, które wynikaja z planów obowiazujacych na obszarze administracyjnym Nadlesnictwa Bydgoszcz badz które staly sie konieczne do wykonania w nastepstwie lub w zwiazku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi.
   3. 9. Szczególowy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodzacych w sklad zamówien, o których mowa w pkt
   3. 7 zawarty zostal w Zalaczniku nr 3 do SWZ.
   3. 10. Zakres rzeczowy uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa w pkt
   3. 7. nie przekroczy wartosci 100 % wartosci niniejszego zamówienia.
   3. 11. Zamówienia, o których mowa w pkt
   3. 7. beda udzielane po przeprowadzeniu odrebnego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej reki.
   3. 12. Zamówienia, o których mowa w pkt
   3. 7. beda udzielane w przypadku wystapienia potrzeby zwiekszenia zakresu rzeczowego uslug stanowiacych przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych badz atmosferycznych, zmian na rynku sprzedazy drewna lub powierzenia Zamawiajacemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych, jak równiez w sytuacji braku mozliwosci wylonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców uslug lesnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówien, celem zabezpieczenia niezbednego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiacych wykonawstwo zastepcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawce.
   3. 13. Miejscem realizacji zamówien, o których mowa w pkt
   3. 7. bedzie obszar administracyjny Nadlesnictwa Bydgoszcz. ---------------------------------------------------------------- Termin realizacji umowy wpisany w umowie laczacej strony bedzie wynikal z oferowanego terminu realizacji okreslonego w Formularzu ofertowym. Skrócenie terminu realizacji umowy jest jednym z kryteriów oceny ofert okreslonych w punkcie 16 SWZ.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Cn C = ------------ x 60 pkt Co gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn - najnizsza cena sposród ofert ocenianych Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegac bedzie cena laczna brutto podana w Formularzu Oferty dla danego Pakietu (Zalacznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jezeli zlozono oferte, której wybór prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i uslug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i uslug, który mialby obowiazek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: W ramach kryterium „Skrócenie terminu realizacji” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Termin realizacji do 29.02.2024 – 0 pkt Termin realizacji do 22.02.2024 – 20 pkt Termin realizacji do 15.02.2024 – 40 pkt
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 19.1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów PZP, przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale IX PZP tj. odwolanie i skarga do sadu. Postepowanie odwolawcze uregulowane zostalo w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. 19.2. Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami PZP czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany. 19.3. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. 19.4. Odwolanie wnosi sie w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. (a). 19.5. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 19.6. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. 19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z pózn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem. .
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Pakiet S10.02 – lesnictwo Zielonka
Description: 1) Przedmiotem zamówienia sa uslugi obejmujace prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadlesnictwa Bydgoszcz w zwiazku z wycinka drzew pod droge S10. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilosci prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadlesnictwa Bydgoszcz w zwiazku z wycinka drzew pod droge S10 wynikajace z Zalacznika nr 2 do SWZ
Identifiant interne: Pakiet S10.02 – lesnictwo Zielonka
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 77210000 Services de débardage, 77211000 Services liés au débardage, 77211100 Services d'exploitation forestière, 77211200 Transport de grumes dans les forêts, 77211400 Services d'abattage d'arbres
Options:
Description des options: 3.6. W stosunku do kazdego Pakietu Zamawiajacy jest uprawniony zlecic Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do kazdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji beda takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawce w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiajacego, moga zostac zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Prace bedace przedmiotem Opcji moga zostac zlecone w ilosci, której laczna wartosc nie bedzie przekraczala 30 % Wynagrodzenia z dnia zawarcia Umowy, zgodnie z §11 ust. 1 wzoru umowy stanowiacego Zalacznik nr 12 do SWZ. Podstawa okreslenia wartosci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okreslenia jej zakresu) beda ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do zlecenia prac objetych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie sluzy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystapienia koniecznosci zwiekszenia zakresu rzeczowego uslug stanowiacych przedmiot zamówienia w nastepstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedazy drewna lub powierzenia Zamawiajacemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych, (3) powierzania Wykonawcy prac stanowiacych wykonawstwo zastepcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawce (na Obszarze Realizacji Pakietu).
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 29/02/2024
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: 3.7. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
   3. 8. Zamówienia, o których mowa w pkt
   3. 7 beda polegaly na powtórzeniu uslug zgodnych z uslugami stanowiacymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz uslug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa w pkt
   3. 7. objete beda prace z, pozyskania i zrywki drewna obejmujace czynnosci wskazane rodzajowo w Zalaczniku nr 2 do SWZ, które wynikaja z planów obowiazujacych na obszarze administracyjnym Nadlesnictwa Bydgoszcz badz które staly sie konieczne do wykonania w nastepstwie lub w zwiazku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi.
   3. 9. Szczególowy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodzacych w sklad zamówien, o których mowa w pkt
   3. 7 zawarty zostal w Zalaczniku nr 3 do SWZ.
   3. 10. Zakres rzeczowy uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa w pkt
   3. 7. nie przekroczy wartosci 100 % wartosci niniejszego zamówienia.
   3. 11. Zamówienia, o których mowa w pkt
   3. 7. beda udzielane po przeprowadzeniu odrebnego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej reki.
   3. 12. Zamówienia, o których mowa w pkt
   3. 7. beda udzielane w przypadku wystapienia potrzeby zwiekszenia zakresu rzeczowego uslug stanowiacych przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych badz atmosferycznych, zmian na rynku sprzedazy drewna lub powierzenia Zamawiajacemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych, jak równiez w sytuacji braku mozliwosci wylonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców uslug lesnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówien, celem zabezpieczenia niezbednego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiacych wykonawstwo zastepcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawce.
   3. 13. Miejscem realizacji zamówien, o których mowa w pkt
   3. 7. bedzie obszar administracyjny Nadlesnictwa Bydgoszcz. ---------------------------------------------------------------- Termin realizacji umowy wpisany w umowie laczacej strony bedzie wynikal z oferowanego terminu realizacji okreslonego w Formularzu ofertowym. Skrócenie terminu realizacji umowy jest jednym z kryteriów oceny ofert okreslonych w punkcie 16 SWZ.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Cn C = ------------ x 60 pkt Co gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn - najnizsza cena sposród ofert ocenianych Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegac bedzie cena laczna brutto podana w Formularzu Oferty dla danego Pakietu (Zalacznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jezeli zlozono oferte, której wybór prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i uslug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i uslug, który mialby obowiazek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: W ramach kryterium „Skrócenie terminu realizacji” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Termin realizacji do 29.02.2024 – 0 pkt Termin realizacji do 22.02.2024 – 20 pkt Termin realizacji do 15.02.2024 – 40 pkt
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 19.1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów PZP, przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale IX PZP tj. odwolanie i skarga do sadu. Postepowanie odwolawcze uregulowane zostalo w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. 19.2. Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami PZP czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany. 19.3. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. 19.4. Odwolanie wnosi sie w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. (a). 19.5. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 19.6. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. 19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z pózn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem. .
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Pakiet S10.03 – lesnictwo Emilianowo
Description: 1) Przedmiotem zamówienia sa uslugi obejmujace prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadlesnictwa Bydgoszcz w zwiazku z wycinka drzew pod droge S10. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilosci prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadlesnictwa Bydgoszcz w zwiazku z wycinka drzew pod droge S10 wynikajace z Zalacznika nr 2 do SWZ
Identifiant interne: Pakiet S10.03 – lesnictwo Emilianowo
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 77210000 Services de débardage, 77211000 Services liés au débardage, 77211100 Services d'exploitation forestière, 77211200 Transport de grumes dans les forêts, 77211400 Services d'abattage d'arbres
Options:
Description des options: 3.6. W stosunku do kazdego Pakietu Zamawiajacy jest uprawniony zlecic Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do kazdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji beda takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawce w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiajacego, moga zostac zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Prace bedace przedmiotem Opcji moga zostac zlecone w ilosci, której laczna wartosc nie bedzie przekraczala 30 % Wynagrodzenia z dnia zawarcia Umowy, zgodnie z §11 ust. 1 wzoru umowy stanowiacego Zalacznik nr 12 do SWZ. Podstawa okreslenia wartosci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okreslenia jej zakresu) beda ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do zlecenia prac objetych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie sluzy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystapienia koniecznosci zwiekszenia zakresu rzeczowego uslug stanowiacych przedmiot zamówienia w nastepstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedazy drewna lub powierzenia Zamawiajacemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych, (3) powierzania Wykonawcy prac stanowiacych wykonawstwo zastepcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawce (na Obszarze Realizacji Pakietu).
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 29/02/2024
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: 3.7. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
   3. 8. Zamówienia, o których mowa w pkt
   3. 7 beda polegaly na powtórzeniu uslug zgodnych z uslugami stanowiacymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz uslug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa w pkt
   3. 7. objete beda prace z, pozyskania i zrywki drewna obejmujace czynnosci wskazane rodzajowo w Zalaczniku nr 2 do SWZ, które wynikaja z planów obowiazujacych na obszarze administracyjnym Nadlesnictwa Bydgoszcz badz które staly sie konieczne do wykonania w nastepstwie lub w zwiazku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi.
   3. 9. Szczególowy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodzacych w sklad zamówien, o których mowa w pkt
   3. 7 zawarty zostal w Zalaczniku nr 3 do SWZ.
   3. 10. Zakres rzeczowy uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa w pkt
   3. 7. nie przekroczy wartosci 100 % wartosci niniejszego zamówienia.
   3. 11. Zamówienia, o których mowa w pkt
   3. 7. beda udzielane po przeprowadzeniu odrebnego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej reki.
   3. 12. Zamówienia, o których mowa w pkt
   3. 7. beda udzielane w przypadku wystapienia potrzeby zwiekszenia zakresu rzeczowego uslug stanowiacych przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych badz atmosferycznych, zmian na rynku sprzedazy drewna lub powierzenia Zamawiajacemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych, jak równiez w sytuacji braku mozliwosci wylonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców uslug lesnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówien, celem zabezpieczenia niezbednego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiacych wykonawstwo zastepcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawce.
   3. 13. Miejscem realizacji zamówien, o których mowa w pkt
   3. 7. bedzie obszar administracyjny Nadlesnictwa Bydgoszcz. ---------------------------------------------------------------- Termin realizacji umowy wpisany w umowie laczacej strony bedzie wynikal z oferowanego terminu realizacji okreslonego w Formularzu ofertowym. Skrócenie terminu realizacji umowy jest jednym z kryteriów oceny ofert okreslonych w punkcie 16 SWZ.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Cn C = ------------ x 60 pkt Co gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn - najnizsza cena sposród ofert ocenianych Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegac bedzie cena laczna brutto podana w Formularzu Oferty dla danego Pakietu (Zalacznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jezeli zlozono oferte, której wybór prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i uslug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i uslug, który mialby obowiazek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: W ramach kryterium „Skrócenie terminu realizacji” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Termin realizacji do 29.02.2024 – 0 pkt Termin realizacji do 22.02.2024 – 20 pkt Termin realizacji do 15.02.2024 – 40 pkt
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 19.1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów PZP, przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale IX PZP tj. odwolanie i skarga do sadu. Postepowanie odwolawcze uregulowane zostalo w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. 19.2. Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami PZP czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany. 19.3. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. 19.4. Odwolanie wnosi sie w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. (a). 19.5. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 19.6. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. 19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z pózn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem. .
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Pakiet S10.04 – lesnictwo Zólwin
Description: 1) Przedmiotem zamówienia sa uslugi obejmujace prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadlesnictwa Bydgoszcz w zwiazku z wycinka drzew pod droge S10. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilosci prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadlesnictwa Bydgoszcz w zwiazku z wycinka drzew pod droge S10 wynikajace z Zalacznika nr 2 do SWZ
Identifiant interne: Pakiet S10.04 – lesnictwo Zólwin
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 77210000 Services de débardage, 77211000 Services liés au débardage, 77211100 Services d'exploitation forestière, 77211200 Transport de grumes dans les forêts, 77211400 Services d'abattage d'arbres
Options:
Description des options: 3.6. W stosunku do kazdego Pakietu Zamawiajacy jest uprawniony zlecic Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do kazdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji beda takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawce w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiajacego, moga zostac zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Prace bedace przedmiotem Opcji moga zostac zlecone w ilosci, której laczna wartosc nie bedzie przekraczala 30 % Wynagrodzenia z dnia zawarcia Umowy, zgodnie z §11 ust. 1 wzoru umowy stanowiacego Zalacznik nr 12 do SWZ. Podstawa okreslenia wartosci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okreslenia jej zakresu) beda ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do zlecenia prac objetych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie sluzy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystapienia koniecznosci zwiekszenia zakresu rzeczowego uslug stanowiacych przedmiot zamówienia w nastepstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedazy drewna lub powierzenia Zamawiajacemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych, (3) powierzania Wykonawcy prac stanowiacych wykonawstwo zastepcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawce (na Obszarze Realizacji Pakietu).
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 29/02/2024
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: 3.7. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
   3. 8. Zamówienia, o których mowa w pkt
   3. 7 beda polegaly na powtórzeniu uslug zgodnych z uslugami stanowiacymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz uslug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa w pkt
   3. 7. objete beda prace z, pozyskania i zrywki drewna obejmujace czynnosci wskazane rodzajowo w Zalaczniku nr 2 do SWZ, które wynikaja z planów obowiazujacych na obszarze administracyjnym Nadlesnictwa Bydgoszcz badz które staly sie konieczne do wykonania w nastepstwie lub w zwiazku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi.
   3. 9. Szczególowy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodzacych w sklad zamówien, o których mowa w pkt
   3. 7 zawarty zostal w Zalaczniku nr 3 do SWZ.
   3. 10. Zakres rzeczowy uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa w pkt
   3. 7. nie przekroczy wartosci 100 % wartosci niniejszego zamówienia.
   3. 11. Zamówienia, o których mowa w pkt
   3. 7. beda udzielane po przeprowadzeniu odrebnego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej reki.
   3. 12. Zamówienia, o których mowa w pkt
   3. 7. beda udzielane w przypadku wystapienia potrzeby zwiekszenia zakresu rzeczowego uslug stanowiacych przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych badz atmosferycznych, zmian na rynku sprzedazy drewna lub powierzenia Zamawiajacemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych, jak równiez w sytuacji braku mozliwosci wylonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców uslug lesnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówien, celem zabezpieczenia niezbednego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiacych wykonawstwo zastepcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawce.
   3. 13. Miejscem realizacji zamówien, o których mowa w pkt
   3. 7. bedzie obszar administracyjny Nadlesnictwa Bydgoszcz. ---------------------------------------------------------------- Termin realizacji umowy wpisany w umowie laczacej strony bedzie wynikal z oferowanego terminu realizacji okreslonego w Formularzu ofertowym. Skrócenie terminu realizacji umowy jest jednym z kryteriów oceny ofert okreslonych w punkcie 16 SWZ.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Cn C = ------------ x 60 pkt Co gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn - najnizsza cena sposród ofert ocenianych Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegac bedzie cena laczna brutto podana w Formularzu Oferty dla danego Pakietu (Zalacznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jezeli zlozono oferte, której wybór prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i uslug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i uslug, który mialby obowiazek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: W ramach kryterium „Skrócenie terminu realizacji” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Termin realizacji do 29.02.2024 – 0 pkt Termin realizacji do 22.02.2024 – 20 pkt Termin realizacji do 15.02.2024 – 40 pkt
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 19.1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów PZP, przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale IX PZP tj. odwolanie i skarga do sadu. Postepowanie odwolawcze uregulowane zostalo w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. 19.2. Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami PZP czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany. 19.3. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. 19.4. Odwolanie wnosi sie w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. (a). 19.5. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 19.6. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. 19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z pózn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem. .
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 293 142,19 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Firma Uslug Lesnych Wielobranzowych JACK-TRANS Jacek Kwasniewski
Offre:
Identifiant de l’offre: Pakiet S10.01 - Firma Uslug Lesnych Wielobranzowych JACK-TRANS Jacek Kwasniewski
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 114 971,50 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Pakiet S10.01
Titre: Pakiet S10.01
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 27/12/2023
Date de conclusion du marché: 08/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues8
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues8
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse114 971,50 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée303 592,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Przedsiebiorstwo Uslug Lesno-Tartacznych Adrian Kwasniewski
Offre:
Identifiant de l’offre: Pakiet S10.02 - Przedsiebiorstwo Uslug Lesno-Tartacznych Adrian Kwasniewski
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 379 035,10 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Pakiet S10.02
Titre: Pakiet S10.02
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 29/12/2023
Date de conclusion du marché: 09/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues12
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues12
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse379 035,10 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée953 726,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Uslugi Lesne S.C. Pliszka Zygmunt Jasnoch Grzegorz, Zaklad Uslug Lesnych DRWAL Mateusz Niklasz
Offre:
Identifiant de l’offre: Pakiet S10.03 - Konsorcjum Firm USLUGI LESNE SC Pliszka Zygmunt Jasnoch Grzegorz Zaklad Uslug Lesnych DRWAL Mateusz Niklasz
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 460 995,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Pakiet S10.03
Titre: Pakiet S10.03
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 27/12/2023
Date de conclusion du marché: 08/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues11
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues11
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse460 995,00 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée1 272 990,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Zaklad Uslugowy DRWAL Mateusz Milczarczyk, Uslugi Lesne FOREST-R Kamil Rosolowski
Offre:
Identifiant de l’offre: Pakiet S10.04 - Konsorcjum Firm Zaklad Uslugowy DRWAL Mateusz Milczarczyk Uslugi Lesne FOREST-R Kamil Rosolowski
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 338 140,59 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Pakiet S10.04
Titre: Pakiet S10.04
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 02/01/2024
Date de conclusion du marché: 15/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues11
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues11
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse338 140,59 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée983 888,00 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Bydgoszcz
Numéro d’enregistrement: 5540315514
Ville: Biale Blota
Code postal: 86-005
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi.bydgoszcz@torun.lasy.gov.pl
Téléphone: +48 52 381 41 08
Profil de l’acheteur: https://josephine.proebiz.com/pl/
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: (22) 458 78 40
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Firma Uslug Lesnych Wielobranzowych JACK-TRANS Jacek Kwasniewski
Numéro d’enregistrement: 5581600795
Ville: Szubin
Code postal: 89-200
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
Adresse électronique: jacekkwas1980@wp.pl
Téléphone: 781149606
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Przedsiebiorstwo Uslug Lesno-Tartacznych Adrian Kwasniewski
Numéro d’enregistrement: 5621356204
Ville: Szubin
Code postal: 89-200
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
Adresse électronique: adriankwasniewski@interia.pl
Téléphone: 698731307
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0002
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Uslugi Lesne S.C. Pliszka Zygmunt Jasnoch Grzegorz
Numéro d’enregistrement: 5591852908
Ville: Zdroje
Code postal: 89-505
Subdivision pays (NUTS): Swiecki (PL618)
Pays: Pologne
Adresse électronique: g.jasnoch@wp.pl
Téléphone: 502378323
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0003
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Zaklad Uslug Lesnych DRWAL Mateusz Niklasz
Numéro d’enregistrement: 5611599158
Ville: Zdroje
Code postal: 89-505
Subdivision pays (NUTS): Swiecki (PL618)
Pays: Pologne
Adresse électronique: g.jasnoch@wp.pl
Téléphone: 502378323
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0003
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Zaklad Uslugowy DRWAL Mateusz Milczarczyk
Numéro d’enregistrement: 5681623169
Ville: Pultusk
Code postal: 06-100
Subdivision pays (NUTS): Ciechanowski (PL922)
Pays: Pologne
Adresse électronique: zudrwal@gmail.com
Téléphone: 513 370 240
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0004
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: Uslugi Lesne FOREST-R Kamil Rosolowski
Numéro d’enregistrement: 4990689332
Ville: Sianów
Code postal: 76-004
Subdivision pays (NUTS): Koszalinski (PL426)
Pays: Pologne
Adresse électronique: uslugi.forest@gmail.com
Téléphone: 607279531
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0004
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 1c7a7612-f799-4872-beb1-a311f522b5a7 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 07/02/2024 13:13:34 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 84013-2024
Numéro de publication au JO S: 28/2024
Date de publication: 08/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles