Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services sylvicoles : Wykonywanie us'?ug z zakresu gospodarki le'?nej na terenie Le'?nictwa D'?bki

2024/S 2024-070261  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
70261-2024 - Résultats
Pologne – Services sylvicoles – Wykonywanie uslug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Lesnictwa Dabki
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Skarb Panstwa PGL LP Nadlesnictwo Woziwoda
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Wykonywanie uslug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Lesnictwa Dabki
Description: Przedmiotem zamówienia sa uslugi z zakresu gospodarki lesnej zgodnie z okresleniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z pózn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujace prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przyrody, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadlesnictwa Woziwoda, lesnictwa Dabki, w roku 2023 r. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilosci prac wynikajace z Zalacznika nr 2 do Zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiajacy moze zlecic w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niz wskazany w Zaproszeniu do negocjacji, jednakze nie mniejszy niz stanowiacy równowartosc 70 % Wynagrodzenia. Zakres rzeczowy zestawiony w zalaczniku nr 2 ma charakter szacunkowy.
Identifiant de la procédure: b0419a8e-79ca-4dd9-99b0-7ef03ec6abcc
Identifiant interne: ZG.270.1.17.2023
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 77210000 Services de débardage, 77211100 Services d'exploitation forestière, 77211200 Transport de grumes dans les forêts, 77211000 Services liés au débardage, 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt, 77211300 Services de défrichement, 77211400 Services d'abattage d'arbres, 77211500 Services d'élagage, 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement, 77230000 Services liés à la sylviculture, 77231000 Services de gestion des forêts
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Woziwoda 3  
Ville: Legbad
Code postal: 89-504
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Lesnictwo Dabki
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 126 175,00 PLN
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Droit transnational applicable:
Description: nie dotyczy

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Wykonywanie uslug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Lesnictwa Dabki
Description: Przedmiotem zamówienia sa uslugi z zakresu gospodarki lesnej zgodnie z okresleniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z pózn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujace prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przyrody, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadlesnictwa Woziwoda, lesnictwa Dabki, w roku 2023 r.
Identifiant interne: ZG.270.1.17.2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 77210000 Services de débardage, 77211100 Services d'exploitation forestière, 77211200 Transport de grumes dans les forêts, 77211000 Services liés au débardage, 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt, 77211300 Services de défrichement, 77211400 Services d'abattage d'arbres, 77211500 Services d'élagage, 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement, 77230000 Services liés à la sylviculture, 77231000 Services de gestion des forêts
Options:
Description des options: Zamawiajacy jest uprawniony zlecic Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do lacznej ilosci wszystkich czynnosci wycenionych w kazdej z pozycji Formularza negocjacji stawki („Opcja”). Przedmiotem Opcji beda takie same (analogiczne) prace, jak opisane w Zaproszeniu i wycenione w którejkolwiek z pozycji Formularza negocjacji stawki. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiajacego, moga zostac zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w Zaproszeniu. Prace bedace przedmiotem Opcji moga zostac zlecone w ilosci, która nie bedzie przekraczala 20 % Wartosci Przedmiotu Umowy okreslonej zgodnie z § 10 ust. 1 stanowiacego zalacznik nr 4 do Zaproszenia. Podstawa okreslenia wartosci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okreslenia jej zakresu) beda ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w Formularza negocjacji stawki. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do zlecenia prac objetych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie sluzy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystapienia koniecznosci zwiekszenia zakresu rzeczowego uslug stanowiacych przedmiot zamówienia w nastepstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych badz zwiazanych z prawidlowym prowadzeniem gospodarki lesnej, (2) zmian na rynku sprzedazy drewna lub powierzenia Zamawiajacemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Lesnictwo Dabki
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 24/11/2023
Date de fin de durée: 31/12/2023
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 126 175,00 PLN
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: negocjacje cenowe z Wykonawca
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Negocjacje z Wykonawca na podstawie oferty
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Urzad Zamówien Publicznych Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Urzad Zamówien Publicznych Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 141 106,50 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Zaklad Uslug Lesnych Leszek Szarmach
Offre:
Identifiant de l’offre: Zaklad Uslug Lesnych Leszek Szarmach - oferta
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 141 106,50 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: ZG.270.1.17.2023
Titre: Wykonywanie uslug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Lesnictwa Dabki
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 23/11/2023
Date de conclusion du marché: 24/11/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse141 106,50 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée141 106,50 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Skarb Panstwa PGL LP Nadlesnictwo Woziwoda
Numéro d’enregistrement: NIP 5610003287
Adresse postale: Woziwoda 3  
Ville: Legbad
Code postal: 89-504
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
Adresse électronique: woziwoda@torun.lasy.gov.pl
Téléphone: +48 523360910
Télécopieur: +48 523360920
Profil de l’acheteur: https://josephine.proebiz.com/
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Urzad Zamówien Publicznych Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587801
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Zaklad Uslug Lesnych Leszek Szarmach
Numéro d’enregistrement: 5551181589
Adresse postale: Struga 15  
Ville: Czersk
Code postal: 89-650
Subdivision pays (NUTS): Chojnicki (PL637)
Pays: Pologne
Adresse électronique: biuro@zulszarmach.pl
Téléphone: 604195527
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 08eb1895-4848-41de-a29b-8e762e711d3c - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 12:42:05 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 70261-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles