Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services sylvicoles : Wykonywanie us'?ug z zakresu gospodarki le'?nej na terenie Nadle'?nictwa Bytów w roku 2024 II

2024/S 2024-083753  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
83753-2024 - Résultats
Pologne – Services sylvicoles – Wykonywanie uslug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa Bytów w roku 2024 II
OJ S 28/2024 08/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Skarb Panstwa PGL LP Nadlesnictwo Bytów
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Wykonywanie uslug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa Bytów w roku 2024 II
Description: 1) Przedmiotem zamówienia sa uslugi z zakresu gospodarki lesnej zgodnie z okresleniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 ze zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujace prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadlesnictwa Bytów - lesnictwa Modrzewo, w roku 2024. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilosci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikajace z Zalacznika nr 2 do SWZ, na który skladaja sie: Zalacznik nr
   2. 1. – planowany rozmiar prac Zalacznik nr
   2. 2. - szczególowy rozmiar prac wedlug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji; Zalacznik nr
   2. 3.1. – charakterystyka lesnictwa w zakresie pozyskania drewna; Zalacznik nr
   2. 3.2. – uklad sortymentowy pozyskania drewna w lesnictwie; Zalacznik nr
   2. 3.3. – zestawienie odleglosci i warunków zrywki drewna; Zalacznik nr
   2. 3.4. – zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki; Zalacznik nr
   2. 3.5. – zestawienie pozycji nieudostepnionych dla pozyskania maszynowego; Zalacznik nr
   2. 3.6. – informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjal); Zalacznik nr
   2. 4.1. - informacja o charakterze pielegnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów); Zalacznik nr
   2. 4.2. - zestawienie pozycji nieudostepnionych do odnowien wykonywanych przy pomocy sadzarki; 3) Zakresy rzeczowe zestawione w zalacznikach wchodzacych w sklad Zalacznika nr 2 maja charakter szacunkowy.
Identifiant de la procédure: 11edef34-8866-4df9-9512-d2149c9b50c4
Avis précédent: 80455-2024
Identifiant interne: SA.270.2.5.2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: oui
Justification de la procédure accélérée: Zamawiajacy informuje, ze w dniu 08.09.2023 r. opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej wstepne ogloszenie informacyjne o planowanych w okresie najblizszych 12 miesiecy zamówieniach. Ogloszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawieralo wszystkie informacje wymagane dla ogloszenia o zamówienia w zakresie, w jakim byly one dostepne w chwili jego publikacji oraz zostalo przekazane do publikacji Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej na co najmniej 35 dni i nie wiecej niz 12 miesiecy Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej. W zwiazku z tym zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 1) PZP wyznaczyl termin skladania ofert krótszy niz 35 dni od dnia przekazania ogloszenia Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej, lecz nie krótszy niz 15 dni od dnia przekazania ogloszenia o zamówieniu Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 77210000 Services de débardage, 77211100 Services d'exploitation forestière, 77211200 Transport de grumes dans les forêts, 77211300 Services de défrichement, 77211400 Services d'abattage d'arbres, 77211500 Services d'élagage, 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement, 77230000 Services liés à la sylviculture, 77231000 Services de gestion des forêts, 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt, 77231600 Services de boisement
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: W postepowaniu moga brac udzial Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia w okolicznosciach, o których mowa w art. 108 ust.1 pkt 1-6 PZP art. 109 ust. 1 pkt 1-5,7-10 PZP oraz na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1497) W postepowaniu moga brac udzial Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z pózn. zm.). Na podstawie art. 5k ust. 1 w/w rozporzadzenia Rady (UE) zakazuje sie udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamówien publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE oraz tytulu VII rozporzadzenia (UE, Euratom) 2018/1046 na rzecz lub z udzialem: a) obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkalych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedziba w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa wlasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % naleza do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów dzialajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartosci zamówienia.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. - „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP -

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Pakiet VI - lesnictwo Modrzewo
Description: 1) Przedmiotem zamówienia sa uslugi z zakresu gospodarki lesnej zgodnie z okresleniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 ze zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujace prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadlesnictwa Bytów w roku 2024. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilosci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikajace z Zalacznika nr 2 do SWZ, na który skladaja sie: Zalacznik nr
   2. 1. – planowany rozmiar prac Zalacznik nr
   2. 2. - szczególowy rozmiar prac wedlug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji; Zalacznik nr
   2. 3.1. – charakterystyka lesnictwa w zakresie pozyskania drewna; Zalacznik nr
   2. 3.2. – uklad sortymentowy pozyskania drewna w lesnictwie; Zalacznik nr
   2. 3.3. – zestawienie odleglosci i warunków zrywki drewna; Zalacznik nr
   2. 3.4. – zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki; Zalacznik nr
   2. 3.5. – zestawienie pozycji nieudostepnionych dla pozyskania maszynowego; Zalacznik nr
   2. 3.6. – informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjal); Zalacznik nr
   2. 4.1. - informacja o charakterze pielegnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów); Zalacznik nr
   2. 4.2. - zestawienie pozycji nieudostepnionych do odnowien wykonywanych przy pomocy sadzarki; 3) Zakresy rzeczowe zestawione w zalacznikach wchodzacych w sklad Zalacznika nr 2 maja charakter szacunkowy.
Identifiant interne: SA.270.2.5.2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
Options:
Description des options: Zamawiajacy jest uprawniony zlecic Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do kazdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji beda takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawce w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiajacego, moga zostac zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Prace bedace przedmiotem Opcji moga zostac zlecone w ilosci, której laczna wartosc nie bedzie przekraczala 30 % Wynagrodzenia z dnia zawarcia Umowy, zgodnie z §11 ust. 1 wzoru umowy stanowiacego Zalacznik nr 12 do SWZ. Podstawa okreslenia wartosci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okreslenia jej zakresu) beda ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do zlecenia prac objetych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie sluzy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystapienia koniecznosci zwiekszenia zakresu rzeczowego uslug stanowiacych przedmiot zamówienia w nastepstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych badz zwiazanych z prawidlowym prowadzeniem gospodarki lesnej, (2) zmian na rynku sprzedazy drewna lub powierzenia Zamawiajacemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych, (3) powierzania Wykonawcy prac stanowiacych wykonawstwo zastepcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawce (na Obszarze Realizacji Pakietu).
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Slupski (PL636)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: 542047-2023
Informations complémentaires: 3.7. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
   3. 8. Zamówienia, o których mowa w pkt
   3. 7. beda polegaly na powtórzeniu uslug zgodnych z uslugami stanowiacymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz uslug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa w pkt
   3. 7. objete beda prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna obejmujace czynnosci wskazane rodzajowo w Zalaczniku nr 2 do SWZ, które wynikaja z planów urzadzenia lasu obowiazujacych na obszarze administracyjnym Nadlesnictwa Bytów badz które w zwiazku z zagwarantowaniem prawidlowej gospodarki lesnej staly sie konieczne do wykonania w nastepstwie lub w zwiazku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi.
   3. 9. Szczególowy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodzacych w sklad zamówien, o których mowa w pkt
   3. 7. zawarty zostal w Zalaczniku nr 3 do SWZ.
   3. 10. Zakres rzeczowy uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa w pkt
   3. 7. nie przekroczy wartosci 50 % wartosci niniejszego zamówienia.
   3. 11. Zamówienia, o których mowa w pkt
   3. 7. beda udzielane po przeprowadzeniu odrebnego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej reki.
   3. 12. Zamówienia, o których mowa w pkt
   3. 7. beda udzielane w przypadku wystapienia potrzeby zwiekszenia zakresu rzeczowego uslug stanowiacych przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych badz atmosferycznych, zmian na rynku sprzedazy drewna lub powierzenia Zamawiajacemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych, jak równiez w sytuacji braku mozliwosci wylonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców uslug lesnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówien, celem zabezpieczenia niezbednego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiacych wykonawstwo zastepcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawce.
   3. 13. Miejscem realizacji zamówien, o których mowa w pkt
   3. 7. bedzie obszar administracyjny Nadlesnictwa Bytów.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Cn C = ------------ x 100 % x 100 pkt Co gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn - najnizsza cena sposród ofert ocenianych Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegac bedzie cena laczna brutto podana w Formularzu Oferty (Zalacznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jezeli zlozono oferte, której wybór prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i uslug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i uslug, który mialby obowiazek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów PZP, przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale IX PZP tj. odwolanie i skarga do sadu. Postepowanie odwolawcze uregulowane zostalo w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami PZP czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   3.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwolanie wnosi sie w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. (a).
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 z pózn. zm.) albo wyslanie na adres do doreczen elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doreczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 715 738,02 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Zulrik Spólka z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Zulrik Spólka z o.o.
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 715 738,02 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: SA.270.2.5.2023
Titre: Wykonywanie uslug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa Bytów w roku 2024 II
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 02/01/2024
Date de conclusion du marché: 12/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Uslugi Lesne Krzysztof Kurs
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Zaklad Uslug Lesnych Marek Wesierski
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse715 738,02 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée804 142,14 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Skarb Panstwa PGL LP Nadlesnictwo Bytów
Numéro d’enregistrement: 842-000-45-46
Adresse postale: ul. Szarych Szeregów 7  
Ville: Bytów
Code postal: 77-100
Subdivision pays (NUTS): Slupski (PL636)
Pays: Pologne
Adresse électronique: bytow@szczecinek.lasy.gov.pl
Téléphone: (59) 822 60 66
Profil de l’acheteur: https://bytow.szczecinek.lasy.gov.pl/
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: (22) 458 78 40
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Zulrik Spólka z o.o.
Taille de l’opérateur économique: micro
Numéro d’enregistrement: 842-176-84-64
Ville: Bytów
Code postal: 77-100
Subdivision pays (NUTS): Slupski (PL636)
Pays: Pologne
Adresse électronique: krzysztof.barszcz@interia.pl
Téléphone: 503141518
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nom officielZulrik Spólka z o.o.
Nationalité du propriétairePOL
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Uslugi Lesne Krzysztof Kurs
Taille de l’opérateur économique: micro
Numéro d’enregistrement: 5551999195
Ville: Czapiewice
Code postal: 89-632
Subdivision pays (NUTS): Chojnicki (PL637)
Pays: Pologne
Adresse électronique: kurskrzysztof123@gmail.com
Téléphone: 690008812
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Bénéficiaire effectif
Nom officielUslugi Lesne Krzysztof Kurs
Nationalité du propriétairePOL
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: F U H Michal Orzlowski
Taille de l’opérateur économique: micro
Numéro d’enregistrement: 5552057288
Ville: Brusy-Wybudowanie
Code postal: 89-632
Subdivision pays (NUTS): Chojnicki (PL637)
Pays: Pologne
Adresse électronique: michalorzlowski@wp.pl
Téléphone: +48888422152
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nom officielF U H Michal Orzlowski
Nationalité du propriétairePOL
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: Zaklad Uslug Lesnych Marek Wesierski
Taille de l’opérateur économique: small
Numéro d’enregistrement: 8421381297
Ville: Pomysk Maly
Code postal: 77-121
Subdivision pays (NUTS): Slupski (PL636)
Pays: Pologne
Adresse électronique: marekwesierski771@wp.pl
Téléphone: 694633960
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Bénéficiaire effectif
Nom officielZaklad Uslug Lesnych Marek Wesierski
Nationalité du propriétairePOL
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: Jerzy Reglinski Uslugi Lesne
Taille de l’opérateur économique: micro
Numéro d’enregistrement: 8391616719
Ville: Budowo
Code postal: 77-113
Subdivision pays (NUTS): Slupski (PL636)
Pays: Pologne
Adresse électronique: olenia2982@wp.pl
Téléphone: 692376198
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nom officielJerzy Reglinski Uslugi Lesne
Nationalité du propriétairePOL
8.1.
ORG-0011
Nom officiel: Arkadiusz Kosmieja Uslugi Lesne
Taille de l’opérateur économique: micro
Numéro d’enregistrement: 8421545528
Ville: Grzmiaca
Code postal: 77-100
Subdivision pays (NUTS): Slupski (PL636)
Pays: Pologne
Adresse électronique: arekkosmieja@wp.pl
Téléphone: 600069318
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nom officielArkadiusz Kosmieja Uslugi Lesne
Nationalité du propriétairePOL
8.1.
ORG-0012
Nom officiel: Krzysztof Stiene - Uslugi Lesne
Taille de l’opérateur économique: small
Numéro d’enregistrement: 8421649392
Ville: Modrzejewo
Code postal: 77-133
Subdivision pays (NUTS): Slupski (PL636)
Pays: Pologne
Adresse électronique: stienekrzysztof@wp.pl
Téléphone: 502971350
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nom officielKrzysztof Stiene - Uslugi Lesne
Nationalité du propriétairePOL
8.1.
ORG-0013
Nom officiel: Andzelika Megier - Zaklad Uslug Lesnych
Taille de l’opérateur économique: micro
Numéro d’enregistrement: 8421644868
Ville: Tuchomie
Code postal: 77-133
Subdivision pays (NUTS): Slupski (PL636)
Pays: Pologne
Adresse électronique: andzelika.megier@wp.pl
Téléphone: 504444133
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nom officielAndzelika Megier Zaklad Uslug Lesnych
Nationalité du propriétairePOL
8.1.
ORG-0014
Nom officiel: Zaklad Uslug Lesnych Marcin Wesierski
Taille de l’opérateur économique: micro
Numéro d’enregistrement: 8421774772
Ville: Pomysk Maly
Code postal: 77-121
Subdivision pays (NUTS): Slupski (PL636)
Pays: Pologne
Adresse électronique: marcinwesierski97@wp.pl
Téléphone: 604086756
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nom officielZaklad Uslug Lesnych Marcin Wesierski
Nationalité du propriétairePOL
8.1.
ORG-0015
Nom officiel: Uslugi Lesne Szela Krzysztof
Taille de l’opérateur économique: micro
Numéro d’enregistrement: 8421242621
Ville: Baranowo
Code postal: 77-124
Subdivision pays (NUTS): Slupski (PL636)
Pays: Pologne
Adresse électronique: kkk.szela@interia.pl
Téléphone: 787553803
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nom officielUslugi Lesne Szela Krzysztof
Nationalité du propriétairePOL
8.1.
ORG-0016
Nom officiel: Zaklad Uslug Lesnych Hiller Jan
Taille de l’opérateur économique: micro
Numéro d’enregistrement: 8421488902
Ville: Ugoszcz
Code postal: 77-142
Subdivision pays (NUTS): Slupski (PL636)
Pays: Pologne
Adresse électronique: jan-hiller65@wp.pl
Téléphone: 507308883
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nom officielZaklad Uslug Lesnych Hiller Jan
Nationalité du propriétairePOL
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 80455-2024
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
Description: Aktualizacja kwot
10.1.
Modification
Identifiant de la section: RESULT
Description des modifications: BT-161 dokonano zmiany wartosci brutto wszystkich umów przyznanych w tym zamówieniu na wartosci netto, tj. z wartosci 776360,06 na wartosc 715738,02 PLN. BT-720 dokonano zmiany wartosci wyników brutto na wartosci netto, tj. z wartosci 776360,06 na wartosc 715738,02 PLN, z wartosci 836769,48 na wartosc 771 606,00 PLN, z wartosci 871533,54 na wartosc 804142,14 PLN. BT-710 dokonano zmiany wartosci najnizszej dopuszczalnej oferty z wartosci brutto 776360,06 PLN na wartosc netto wynoszaca 715738,02 PLN oraz zmiany wartosci najwyzszej dopuszczalnej oferty z wartosci brutto 871533,51 PLN na wartosc netto wynoszaca 804142,14 PLN.
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 588003f9-88fd-4674-8343-92c8837db232 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 07/02/2024 10:15:44 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 83753-2024
Numéro de publication au JO S: 28/2024
Date de publication: 08/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles