Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services sylvicoles : Wykonywanie us'?ug z zakresu gospodarki le'?nej na terenie Nadle'?nictwa Niepo'?omice w roku 2023.

2024/S 2024-082618  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
82618-2024 - Résultats
Pologne – Services sylvicoles – Wykonywanie uslug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa Niepolomice w roku 2023.
OJ S 28/2024 08/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Niepolomice
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Wykonywanie uslug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa Niepolomice w roku 2023.
Description: Przedmiotem zamówienia sa uslugi z zakresu gospodarki lesnej zgodnie z okresleniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach obejmujace prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystycznego zagospodarowania lasu, prac szkólkarskich oraz nasiennictwa i selekcji do wykonania na terenie Nadlesnictwa Niepolomice w roku 2023.
Identifiant de la procédure: 40db5e7a-1381-4f8e-9aee-da3b47ea407a
Identifiant interne: S.270.2.3.2022.NN
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Podstawa prawna – art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132 - 139 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych. - Podstawa prawna – art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132 - 139 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Pakiet IIIb
Description: Pakiet obejmujacy prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpozarowej, ochrony przyrody, nasiennictwa i selekcji
Identifiant interne: S.271.1.9.2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Niepolomice
Code postal: 32-005
Subdivision pays (NUTS): Krakowski (PL214)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Wartosc zamówienia podano brutto zawiera VAT.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 100% cena

Critère:
Type: Prix
Description: 100% cena

Critère:
Type: Prix
Description: waga 100%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: x
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie przysluguje na: niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje kopie odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Odwolanie wobec tresci ogloszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwolanie wnosi sie w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt
   6. 1 Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone powyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Niepolomice
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 209 812,38 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: F.H.U. DYLU Szczepan Dylowicz
Offre:
Identifiant de l’offre: S.271.1.9.2023
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2
Titre: S.271.1.9.2023
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 13/03/2023
Date de conclusion du marché: 24/03/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Niepolomice
Numéro d’enregistrement: 6830006532
Adresse postale: Mysliwska 41  
Ville: Niepolomice
Code postal: 32-005
Subdivision pays (NUTS): Krakowski (PL214)
Pays: Pologne
Adresse électronique: niepolomice@krakow.lasy.gov.pl
Téléphone: 122811566
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Télécopieur: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: F.H.U. DYLU Szczepan Dylowicz
Numéro d’enregistrement: 8681756512
Adresse postale: Damienice 22  
Ville: Bochnia
Code postal: 32-700
Subdivision pays (NUTS): Krakowski (PL214)
Pays: Pologne
Adresse électronique: ziutek601@gmail.com
Téléphone: +48601456813
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 8b59f85a-07b8-440c-a73a-cac3ecfe0fa3 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 06/02/2024 14:53:56 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 82618-2024
Numéro de publication au JO S: 28/2024
Date de publication: 08/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles