Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services sylvicoles : Wykonywanie us'?ug z zakresu gospodarki le'?nej na terenie Nadle'?nictwa Kwidzyn w roku 2024 post'?powanie II.

2024/S 2024-089459  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
89459-2024 - Résultats
Pologne – Services sylvicoles – Wykonywanie uslug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa Kwidzyn w roku 2024 postepowanie II.
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Nadlesnictwo Kwidzyn
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Wykonywanie uslug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa Kwidzyn w roku 2024 postepowanie II.
Description: Przedmiotem zamówienia sa uslugi z zakresu gospodarki lesnej zgodnie z okresleniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 – „Ustawa o lasach”) obejmujace prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz turystyki do wykonania na terenie Nadlesnictwa Kwidzyn w roku 2024. Planowana data rozpoczecia i zakonczenia realizacji umowy 01.01.2024r. - 31.12.2024r.
Identifiant de la procédure: 8112df3f-7b64-4a29-8bc5-4367893cf348
Avis précédent: 566038-2023
Identifiant interne: SA.270.32.2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: oui
Justification de la procédure accélérée: Termin skladania ofert zostal skorcony na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 1 ustawy PZP. Wstepne ogloszenie informacyjne nr 2023/S 181-566038 z dnia 20.09.2023r.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Braterstwa Nardów 67  
Ville: Kwidzyn
Code postal: 82-500
Subdivision pays (NUTS): Gdanski (PL634)
Pays: Pologne
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 628 425,89 PLN
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP. Stosownie do przywolanych przepisów Zamawiajacy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Pakiet 14 zagospodarowanie lesnictwo Dziwno, Polno i Jeziorki
Description: Przedmiotem zamówienia sa uslugi z zakresu gospodarki lesnej obejmujace prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej do wykonania na terenie Nadlesnictwa Kwidzyn, w roku 2024. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP , w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa w zdaniu poprzednim nie przekroczy 50% wartosci niniejszego zamówienia.
Identifiant interne: Pakiet 14
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 77231800 Services de gestion de pépinières de forêt
Options:
Description des options: Zamawiajacy jest uprawniony zlecic Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do lacznej ilosci wszystkich czynnosci wycenionych w kazdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji beda takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawce w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiajacego, moga zostac zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Prace bedace przedmiotem Opcji moga zostac zlecone w ilosci, która nie bedzie przekraczala 30 % Wartosci Przedmiotu Umowy. Podstawa okreslenia wartosci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okreslenia jej zakresu) beda ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Kwidzyn
Code postal: 82-500
Subdivision pays (NUTS): Gdanski (PL634)
Pays: Pologne
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 754 111,06 PLN
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: 566038-2023
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Przy wyborze oferty w kazdym Pakiecie Zamawiajacy bedzie sie kierowal nastepujacym kryterium oceny ofert: cena - 100%, wartosc punktowa. Kryteria oceny ofert zostaly opisane w SWZ.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów PZP, przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale IX PZP tj. odwolanie i skarga do sadu. Postepowanie odwolawcze uregulowane zostalo w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami PZP czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   3.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwolanie wnosi sie w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. (a).
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt
   4.  i
   5.  wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z pózn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Nadlesnictwo Kwidzyn

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 576 111,36 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Przedsiebiorstwo Uslugowo - Handlowe Roman Kubacki
Offre:
Identifiant de l’offre: Kubacki
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 576 111,36 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Pakiet 14
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 05/01/2024
Date de conclusion du marché: 17/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Zaklad Uslug Lesnych PILAREX Stanislaw Szyc
Offre:
Nom officiel: Firma Uslugowa GUT-LAS Jaroslaw Gutmnski

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Nadlesnictwo Kwidzyn
Numéro d’enregistrement: 5810006511
Adresse postale: ul. Braterstwa Narodów 67  
Ville: Kwidzyn
Code postal: 82-500
Subdivision pays (NUTS): Gdanski (PL634)
Pays: Pologne
Adresse électronique: kwidzyn@gdansk.lasy.gov.pl
Téléphone: +48 552793929
Télécopieur: +48 552610055
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kwidzyn
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587801
Télécopieur: +48224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Zaklad Uslug Lesnych Czaplas Mateusz Czaplinski
Numéro d’enregistrement: 8771480798
Adresse postale: Lakorz 122/4  
Ville: Lakorz
Code postal: 13-334
Subdivision pays (NUTS): Grudziadzki (PL616)
Pays: Pologne
Adresse électronique: mateusz.czaplinski11@wp.pl
Téléphone: +48 518905099
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Zaklad Uslug Lesnych PILAREX Stanislaw Szyc
Numéro d’enregistrement: 5810008243
Adresse postale: ul. Matowska 5B  
Ville: Ryjewo
Code postal: 82-420
Subdivision pays (NUTS): Gdanski (PL634)
Pays: Pologne
Adresse électronique: pilarex@post.pl
Téléphone: +48 660789165
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: Firma Uslugowa GUT-LAS Jaroslaw Gutmnski
Numéro d’enregistrement: 5811707109
Adresse postale: Bialki 38  
Ville: Sadlinki
Code postal: 82-522
Subdivision pays (NUTS): Gdanski (PL634)
Pays: Pologne
Adresse électronique: jaroslawgutmanski@wp.pl
Téléphone: +48 512308054
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: Przedsiebiorstwo Uslugowo - Handlowe Roman Kubacki
Numéro d’enregistrement: 5810011251
Adresse postale: Nowy Dwór 10A  
Ville: Kwidzyn
Code postal: 82-500
Subdivision pays (NUTS): Gdanski (PL634)
Pays: Pologne
Adresse électronique: kubacki_r@op.pl
Téléphone: +48 604338963
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0004
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: Platforma zakupowa OPEN NEXUS
Numéro d’enregistrement: 7792363577
Adresse postale: Boleslawa Krzywoustego 3  
Ville: Poznan
Code postal: 61-144
Subdivision pays (NUTS): Miasto Poznan (PL415)
Pays: Pologne
Adresse électronique: opennexus@wp.pl
Téléphone: +48 513761763
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 146b9e66-16eb-4b15-a785-da2cc14de6cf - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 08:25:21 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 89459-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles