Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services sylvicoles : Wykonywanie us'?ug z zakresu gospodarki le'?nej na terenie Nadle'?nictwa Lutowiska w roku 2024

2024/S 2024-088260  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
88260-2024 - Résultats
Pologne – Services sylvicoles – Wykonywanie uslug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa Lutowiska w roku 2024
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Skarb Panstwa PGL LP Nadlesnictwo Lutowiska
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Wykonywanie uslug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa Lutowiska w roku 2024
Description: Przedmiotem zamówienia sa uslugi z zakresu gospodarki lesnej zgodnie z okresleniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach ( Dz. U. z 2023 r. poz.. 1356 – „Ustawa o lasach”) obejmujace prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki lakowo – rolnej i lowieckiej oraz zagospodarowania turystycznego do wykonania na terenie Nadlesnictwa Lutowiska 2 / 35 w roku 2024. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilosci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki lakowo – rolnej i lowieckiej oraz zagospodarowania turystycznego wynikajace z Zalacznika nr 2 do SWZ
Identifiant de la procédure: eb11bd57-0106-452a-9e6c-0abb445fafda
Identifiant interne: ZG.270.1.15.2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: oui
Justification de la procédure accélérée: Zamawiajacy informuje, iz w dniu 22.09.2023 r. opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej wstepne ogloszenie informacyjne o planowanych w okresie najblizszych 12 miesiecy zamówieniach. Ogloszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawieralo wszystkie informacje wymagane dla ogloszenia o zamówieniu, w zakresie w jakim byly one dostepne w chwili jego publikacji oraz zostalo przekazane do publikacji Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej na co najmniej 35 dni i nie wiecej niz 12 miesiecy Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej. W zwiazku z tym Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 1) PZP wyznaczal termin skladania ofert krótszy niz 35 dni od dnia przekazania ogloszenia Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej, lecz nie krótszego niz 15 dni od dnia przekazania ogloszenia o zamówieniu Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 77211100 Services d'exploitation forestičre, 77210000 Services de débardage, 77211200 Transport de grumes dans les foręts, 77211300 Services de défrichement, 77211400 Services d'abattage d'arbres, 77211500 Services d'élagage, 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement, 77230000 Services liés ŕ la sylviculture, 77231000 Services de gestion des foręts, 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la foręt, 77231600 Services de boisement
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Krosnienski (PL821)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Teren Nadlesnictwa Lutowiska
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 715 695,56 PLN
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: W postepowaniu moga brac udzial Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczenia z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP, art. 109 ust. 1 pkt 1-5, 7-10 PZP oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497). W postepowaniu moga brac udzial Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z pózn. zm.). Na podstawie art. 5k ust. 1 w/w rozporzadzenia Rady (UE) zakazuje sie udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamówien publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE oraz tytulu VII rozporzadzenia (UE, Euratom) 2018/1046 na rzecz lub z udzialem: a) obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkalych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedziba w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa wlasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % naleza do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów dzialajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartosci zamówienia.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: ?Pakiet I Uslugi lesne na terenie lesnictwa Czarna I
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest swiadczenie uslug lesnych w lesnictwie Czarna w roku 2024.
   2.  Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pózn. zm. - „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.
   3.  Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP.
   4.  Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej: - Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych, - Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, - Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej ani utworzenia dynamicznego systemu zakupów.
   5.  Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych. Oferte mozna zlozyc na jedna, kilka lub na wszystkie czesci.
   6. 1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówien, polegajacych na powtórzeniu podobnych uslug, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia moga zostac udzielone po przeprowadzeniu odpowiedniego postepowania, na warunkach okreslonych w obowiazujacych przepisach.
   6. 2. Zakresem uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa w pkt.
   6. 1., beda prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu (w tym zimowego utrzymania szlaków i skladów), do wykonania na terenie Nadlesnictwa Lutowiska, których szczególowy opis technologii wykonywania, zawarty zostal w zalaczniku nr 2 i 3 do SWZ.
   6. 3. Zamówienia, o których mowa w pkt.
   6. 1., moga byc realizowane na terenie calego nadlesnictwa, a nie jedynie na obszarze realizacji czesci, na którym realizowane jest zamówienie podstawowe.
   7.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, ze: administratorem danych osobowych Wykonawców bedacych osobami fizycznymi jest Nadlesnictwo Lutowiska, 38-713 Lutowiska
   4.  Przedstawicielem administratora jest Nadlesniczy Rafal Osiecki, z administratorem mozna skontaktowac sie pisemnie pod Adresem Nadlesnictwo Lutowiska 4 38-713 Lutowiska, za pomoca poczty elektronicznej na adres e-mail: lutowiska@krosno.lasy.gov.pl , telefonicznie pod numerem: + 48 13 461 01 68. Szczególowe informacje na temat stosowania "RODO" zawiera pkt.
   3. 13. SWZ.
   8.  Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.
Identifiant interne: Pakiet I Uslugi lesne na terenie lesnictwa Czarna I
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
Options:
Description des options: W stosunku do kazdego Pakietu Zamawiajacy jest uprawniony zlecic Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do lacznej ilosci wszystkich czynnosci wycenionych w kazdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji beda takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawce w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiajacego, moga zostac zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Prace bedace przedmiotem Opcji moga zostac zlecone w ilosci, która nie bedzie przekraczala 30% Wynagrodzenia z dnia zawarcia umowy okreslonej zgodnie z § 1 ust 3wzoru umowy stanowiacego zalacznik nr 7do SWZ.Podstawa okreslenia wartosci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okreslenia jej zakresu) beda ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do zlecenia prac objetych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie sluzy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystapienia koniecznosci zwiekszenia zakresu rzeczowego uslug stanowiacych przedmiot zamówienia w nastepstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych badz zwiazanych z prawidlowym prowadzeniem gospodarki lesnej, (2) zmian na rynku sprzedazy drewna lub powierzenia Zamawiajacemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych, (3)braku mozliwosci wylonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców uslug lesnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówien, celem zabezpieczenia niezbednego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowiacych wykonawstwo zastepcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawce (na Obszarze Realizacji Pakietu).
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Krosnienski (PL821)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Teren Nadlesnictwa Lutowiska
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 424 788,98 PLN
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: 731179-2023
Informations complémentaires: 1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
   2.  Zamówienia o których mowa w punkcie 1 beda polegaly na powtórzeniu uslug zgodnych z uslugami stanowiacymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz uslug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa w punkcie 1 objete beda prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna obejmujace czynnosci wskazane rodzajowo w zalaczniku nr 2 do SWZ, które wynikaja z planów urzadzania lasu obowiazujacego na obszarze administracyjnym Nadlesnictwa Lutowiska, badz które w zwiazku z zagwarantowaniem prawidlowej gospodarki lesnej staly sie konieczne do wykonywania w nastepstwie lub w zwiazku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi
   3.  Szczególowy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodzacych w sklad zamówien, o których mowa w punkcie 1 zawarty zostal w zalaczniku nr 3 do SWZ.
   4.  Zakres rzeczowy uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa w punkcie 1 nie przekroczy wartosci 50% wartosci niniejszego zamówienia.
   5.  Zamówienia, o których mowa w punkcie 1 beda udzielane po przeprowadzeniu odrebnego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej reki.
   6.  Zamówienia, o których mowa w punkcie 1 beda udzielane w przypadku wystapienia potrzeby zwiekszenia zakresu rzeczowego uslug stanowiacych przedmiot zamówienia na w skutek warunków przyrodniczych badz atmosferycznych, zmian na rynku sprzedazy drewna lub powierzenia Zmawiajacemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych, jak równiez w sytuacji braku mozliwosci wylonienia z przyczyn obiektywnych Wykonawców uslug lesnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówien, celem zabezpieczenia niezbednego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzenia Wykonawcy prac stanowiacych wykonawstwo zastepcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawce.
   7.  Miejscem realizacji zamówien o których mowa w punkcie 1 bedzie obszar administracyjny Nadlesnictwa Lutowiska
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: C =Cn/Co x 100 % x 100 pkt gdzie: C-liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn-najnizsza cena sposród ofert ocenianych Co-cena oferty ocenianej. Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegac bedzie cena laczna brutto podana w Formularzu Oferty (Zalacznik nr 1 do SWZ) dla danej Czesci. Przy czym w przypadku zlozenia ofert o takiej samej cenie zamawiajacy wezwie wykonawców do zlozenia ofert dodatkowych, w których zaoferuja nowa cene. Za najkorzystniejsza oferte w danej czesci zamówienia uznana zostanie oferta, która uzyska najwieksza liczbe punktów w ww. kryterium oceny ofert. Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jezeli zlozono oferte, której wybór prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i uslug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty d towarów i uslug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i uslug, który mialby dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i uslug, który mialby obowiazek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 17.1 SWZ Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów PZP, przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale IX PZP tj. odwolanie i skarga do sadu. Postepowanie odwolawcze uregulowane zostalo w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. 17.2. SWZ Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami PZP czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany. 17.3. SWZ Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. 17.4. SWZ Odwolanie wnosi sie w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. (a). 17.5. SWZ Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 17.6. SWZ Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 17.4. i 17.5 SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. 17.7. SWZ Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: ?Pakiet II Uslugi lesne na terenie lesnictwa Czarna II
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest swiadczenie uslug lesnych w lesnictwie Czarna w roku 2024.
   2.  Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pózn. zm. - „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.
   3.  Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP.
   4.  Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej: - Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych, - Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, - Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej ani utworzenia dynamicznego systemu zakupów.
   5.  Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych. Oferte mozna zlozyc na jedna, kilka lub na wszystkie czesci.
   6. 1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówien, polegajacych na powtórzeniu podobnych uslug, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia moga zostac udzielone po przeprowadzeniu odpowiedniego postepowania, na warunkach okreslonych w obowiazujacych przepisach.
   6. 2. Zakresem uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa w pkt.
   6. 1., beda prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu (w tym zimowego utrzymania szlaków i skladów), do wykonania na terenie Nadlesnictwa Lutowiska, których szczególowy opis technologii wykonywania, zawarty zostal w zalaczniku nr 2 i 3 do SWZ.
   6. 3. Zamówienia, o których mowa w pkt.
   6. 1., moga byc realizowane na terenie calego nadlesnictwa, a nie jedynie na obszarze realizacji czesci, na którym realizowane jest zamówienie podstawowe.
   7.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, ze: administratorem danych osobowych Wykonawców bedacych osobami fizycznymi jest Nadlesnictwo Lutowiska, 38-713 Lutowiska
   4.  Przedstawicielem administratora jest Nadlesniczy Rafal Osiecki, z administratorem mozna skontaktowac sie pisemnie pod Adresem Nadlesnictwo Lutowiska 4 38-713 Lutowiska, za pomoca poczty elektronicznej na adres e-mail: lutowiska@krosno.lasy.gov.pl , telefonicznie pod numerem: + 48 13 461 01 68. Szczególowe informacje na temat stosowania "RODO" zawiera pkt.
   3. 13. SWZ.
   8.  Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.
Identifiant interne: Pakiet II Uslugi lesne na terenie lesnictwa Czarna II
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
Options:
Description des options: W stosunku do kazdego Pakietu Zamawiajacy jest uprawniony zlecic Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do lacznej ilosci wszystkich czynnosci wycenionych w kazdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji beda takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawce w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiajacego, moga zostac zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Prace bedace przedmiotem Opcji moga zostac zlecone w ilosci, która nie bedzie przekraczala 30% Wynagrodzenia z dnia zawarcia umowy okreslonej zgodnie z § 1 ust 3wzoru umowy stanowiacego zalacznik nr 7do SWZ.Podstawa okreslenia wartosci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okreslenia jej zakresu) beda ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do zlecenia prac objetych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie sluzy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystapienia koniecznosci zwiekszenia zakresu rzeczowego uslug stanowiacych przedmiot zamówienia w nastepstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych badz zwiazanych z prawidlowym prowadzeniem gospodarki lesnej, (2) zmian na rynku sprzedazy drewna lub powierzenia Zamawiajacemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych, (3)braku mozliwosci wylonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców uslug lesnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówien, celem zabezpieczenia niezbednego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji Pakietu) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowiacych wykonawstwo zastepcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawce (na Obszarze Realizacji Pakietu).
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Krosnienski (PL821)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Teren Nadlesnictwa Lutowiska
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 468 199,99 PLN
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: 731179-2023
Informations complémentaires: 1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
   2.  Zamówienia o których mowa w punkcie 1 beda polegaly na powtórzeniu uslug zgodnych z uslugami stanowiacymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz uslug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa w punkcie 1 objete beda prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna obejmujace czynnosci wskazane rodzajowo w zalaczniku nr 2 do SWZ, które wynikaja z planów urzadzania lasu obowiazujacego na obszarze administracyjnym Nadlesnictwa Lutowiska, badz które w zwiazku z zagwarantowaniem prawidlowej gospodarki lesnej staly sie konieczne do wykonywania w nastepstwie lub w zwiazku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi
   3.  Szczególowy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodzacych w sklad zamówien, o których mowa w punkcie 1 zawarty zostal w zalaczniku nr 3 do SWZ.
   4.  Zakres rzeczowy uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa w punkcie 1 nie przekroczy wartosci 50% wartosci niniejszego zamówienia.
   5.  Zamówienia, o których mowa w punkcie 1 beda udzielane po przeprowadzeniu odrebnego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej reki.
   6.  Zamówienia, o których mowa w punkcie 1 beda udzielane w przypadku wystapienia potrzeby zwiekszenia zakresu rzeczowego uslug stanowiacych przedmiot zamówienia na w skutek warunków przyrodniczych badz atmosferycznych, zmian na rynku sprzedazy drewna lub powierzenia Zmawiajacemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych, jak równiez w sytuacji braku mozliwosci wylonienia z przyczyn obiektywnych Wykonawców uslug lesnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówien, celem zabezpieczenia niezbednego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzenia Wykonawcy prac stanowiacych wykonawstwo zastepcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawce.
   7.  Miejscem realizacji zamówien o których mowa w punkcie 1 bedzie obszar administracyjny Nadlesnictwa Lutowiska
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: C =Cn/Co x 100 % x 100 pkt gdzie: C-liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn-najnizsza cena sposród ofert ocenianych Co-cena oferty ocenianej. Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegac bedzie cena laczna brutto podana w Formularzu Oferty (Zalacznik nr 1 do SWZ) dla danej Czesci. Przy czym w przypadku zlozenia ofert o takiej samej cenie zamawiajacy wezwie wykonawców do zlozenia ofert dodatkowych, w których zaoferuja nowa cene. Za najkorzystniejsza oferte w danej czesci zamówienia uznana zostanie oferta, która uzyska najwieksza liczbe punktów w ww. kryterium oceny ofert. Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jezeli zlozono oferte, której wybór prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i uslug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty d towarów i uslug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i uslug, który mialby dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i uslug, który mialby obowiazek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 17.1 SWZ Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów PZP, przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale IX PZP tj. odwolanie i skarga do sadu. Postepowanie odwolawcze uregulowane zostalo w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. 17.2. SWZ Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami PZP czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany. 17.3. SWZ Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. 17.4. SWZ Odwolanie wnosi sie w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. (a). 17.5. SWZ Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 17.6. SWZ Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 17.4. i 17.5 SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. 17.7. SWZ Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Nom officiel: Miroslaw Swiszcz Uslugi Lesne
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Skarb Panstwa PGL LP Nadlesnictwo Lutowiska
Numéro d’enregistrement: 6890001308
Adresse postale: Lutowiska 4  
Ville: Lutowiska
Code postal: 38-713
Subdivision pays (NUTS): Krosnienski (PL821)
Pays: Pologne
Adresse électronique: lutowiska@krosno.lasy.gov.pl
Téléphone: 134610168
Profil de l’acheteur: https://lutowiska.krosno.lasy.gov.pl/
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul.Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: (22) 458 78 40
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Miroslaw Swiszcz Uslugi Lesne
Numéro d’enregistrement: 6891223531
Adresse postale: Zlobek 28  
Ville: Czarna
Code postal: 38-710
Subdivision pays (NUTS): Krosnienski (PL821)
Pays: Pologne
Adresse électronique: miro075@tlen.pl
Téléphone: 530929210
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 19499444-ef19-456b-b8b7-bd80f84db28a - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 06:56:17 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 88260-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles