Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne '?? Services sylvicoles '?? Wykonywanie us'?ug z zakresu gospodarki le'?nej na terenie Nadle'?nictwa Sulechów w roku 2024'?' '?? II post'?powanie.

2024/S 2024-127176  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
127176-2024 - Résultats
Pologne – Services sylvicoles – Wykonywanie uslug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa Sulechów w roku 2024” – II postepowanie.
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Sulechów
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Wykonywanie uslug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa Sulechów w roku 2024” – II postepowanie.
Description: Przedmiotem zamówienia sa uslugi z zakresu gospodarki lesnej zgodnie z okresleniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 – „Ustawa o lasach”) obejmujace prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadlesnictwa Sulechów w roku 2024. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilosci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikajace z Zalacznika nr 2 do SWZ.
Identifiant de la procédure: 2df8abf1-c188-4e09-aed1-d81675270f68
Avis précédent: 00773185-2023
Identifiant interne: SA.270.146.2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: oui
Justification de la procédure accélérée: Zamawiajacy przekazal do publikacji Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej wstepne ogloszenie informacyjne w celu skrócenia terminu skladania ofert. Ogloszenie zostalo opublikowane w DUUE w dn. 19.09.2023 r. pod numerem 2023/S 180-564789.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 3 591 823,94 PLN
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiajacy informuje, iz administratorem danych osobowych jest Nadlesnictwo Sulechów, 66-100 Sulechów, ul. Bankowa 2; REGON 970040184; tel. tel. 68 385 23 74, fax 68 385 20 42 sulechow@zielonagora.lasy.gov.pl.
   2.  Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt
   9. 3. lit. a) SWZ - sklada informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w pkt
   9. 3. lit a) SWZ, 2) zaswiadczenia, o którym mowa w pkt
   9. 3. lit c) SWZ, zaswiadczenia albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt
   9. 3. lit d) SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, o których mowa w pkt
   9. 3. lit e) SWZ - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze: (a) nie naruszyl obowiazków dotyczacych platnosci podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, (b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogloszono upadlosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawarl ukladu z wierzycielami, jego dzialalnosc gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.
   3.  W postepowaniu moga brac udzial Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia w okolicznosciach, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP. W postepowaniu moga brac udzial Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia w okolicznosciach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP. W postepowaniu moga brac udzial Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 – „Specustawa”). W postepowaniu moga brac udzial Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.20214, str. 1 z pózn. zm.).
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Nr X.A – prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna w lesnictwie Karszyn.
Description: Przedmiotem zamówienia sa uslugi z zakresu gospodarki lesnej zgodnie z okresleniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 – „Ustawa o lasach”) obejmujace prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadlesnictwa Sulechów w lesnictwie Karszyn w roku 2024. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilosci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikajace z Zalacznika nr 2 do SWZ, na który skladaja sie: Zalacznik nr
   2. 1. – planowany rozmiar prac; Zalacznik nr
   2. 2. - szczególowy rozmiar prac wedlug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji; Zalacznik nr
   2. 3.1. – charakterystyka lesnictwa w zakresie pozyskania drewna; Zalacznik nr
   2. 3.2. – uklad sortymentowy pozyskania drewna w lesnictwie; Zalacznik nr
   2. 3.3. – zestawienie odleglosci i warunków zrywki drewna; Zalacznik nr
   2. 3.6. – informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjal); Zalacznik nr
   2. 4.1. - informacja o charakterze pielegnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów).
Identifiant interne: Pakiet I
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 77200000 Services sylvicoles, 77210000 Services de débardage, 77211000 Services liés au débardage, 77211100 Services d'exploitation forestière, 77211200 Transport de grumes dans les forêts, 77211400 Services d'abattage d'arbres, 77211300 Services de défrichement, 77211500 Services d'élagage, 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement, 77230000 Services liés à la sylviculture, 77231000 Services de gestion des forêts, 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt, 77231600 Services de boisement
Options:
Description des options: Zamawiajacy jest uprawniony zlecic Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do kazdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiajacego, moga zostac zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Prace bedace przedmiotem Opcji moga zostac zlecone w ilosci, której laczna wartosc nie bedzie przekraczala 30 % Wynagrodzenia z dnia zawarcia Umowy, zgodnie z §11 ust 1 wzoru umowy stanowiacego Zalacznik nr 12 do SWZ. Podstawa okreslenia wartosci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okreslenia jej zakresu) beda ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do zlecenia prac objetych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie sluzy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystapienia koniecznosci zwiekszenia zakresu rzeczowego uslug stanowiacych przedmiot zamówienia w nastepstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych badz zwiazanych z prawidlowym prowadzeniem gospodarki lesnej, (2) zmian na rynku sprzedazy drewna lub powierzenia Zamawiajacemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych, (3) powierzania Wykonawcy prac stanowiacych wykonawstwo zastepcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawce (na Obszarze Realizacji Pakietu).
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de fin de durée: 31/12/2024
Durée: 1 An
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 368 890,24 PLN
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy uslug nie przekroczy wartosci 50 % wartosci zamówienia podstawowego.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: C = Cn/Co x 100 % x 100 pkt, gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn – najnizsza cena sposród ofert ocenianych Co – cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegac bedzie cena laczna brutto podana w Formularzu Oferty dla danego Pakietu (Zalacznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jezeli zlozono oferte, której wybór prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i uslug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i uslug, który mialby obowiazek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów PZP, przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale IX PZP tj. odwolanie i skarga do sadu. Postepowanie odwolawcze uregulowane zostalo w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami PZP czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   3.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwolanie wnosi sie w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. (a).
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 4 i 5 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z pózn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Sulechów
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Nr X.B – prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna w lesnictwach: Konotop, Bojadla.
Description: Przedmiotem zamówienia sa uslugi z zakresu gospodarki lesnej zgodnie z okresleniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 – „Ustawa o lasach”) obejmujace prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadlesnictwa Sulechów w lesnictwach: Konotop, Bojadla w roku 2024. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilosci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikajace z Zalacznika nr 2 do SWZ, na który skladaja sie: Zalacznik nr
   2. 1. – planowany rozmiar prac; Zalacznik nr
   2. 2. - szczególowy rozmiar prac wedlug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji; Zalacznik nr
   2. 3.1. – charakterystyka lesnictwa w zakresie pozyskania drewna; Zalacznik nr
   2. 3.2. – uklad sortymentowy pozyskania drewna w lesnictwie; Zalacznik nr
   2. 3.3. – zestawienie odleglosci i warunków zrywki drewna; Zalacznik nr
   2. 3.4. – zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki; Zalacznik nr
   2. 3.6. – informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjal); Zalacznik nr
   2. 4.1. - informacja o charakterze pielegnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów).
Identifiant interne: Pakiet II
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 77200000 Services sylvicoles, 77210000 Services de débardage, 77211000 Services liés au débardage, 77211100 Services d'exploitation forestière, 77211200 Transport de grumes dans les forêts, 77211400 Services d'abattage d'arbres, 77211300 Services de défrichement, 77211500 Services d'élagage, 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement, 77230000 Services liés à la sylviculture, 77231000 Services de gestion des forêts, 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt, 77231600 Services de boisement
Options:
Description des options: Zamawiajacy jest uprawniony zlecic Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do kazdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiajacego, moga zostac zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Prace bedace przedmiotem Opcji moga zostac zlecone w ilosci, której laczna wartosc nie bedzie przekraczala 30 % Wynagrodzenia z dnia zawarcia Umowy, zgodnie z §11 ust 1 wzoru umowy stanowiacego Zalacznik nr 12 do SWZ. Podstawa okreslenia wartosci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okreslenia jej zakresu) beda ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do zlecenia prac objetych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie sluzy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystapienia koniecznosci zwiekszenia zakresu rzeczowego uslug stanowiacych przedmiot zamówienia w nastepstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych badz zwiazanych z prawidlowym prowadzeniem gospodarki lesnej, (2) zmian na rynku sprzedazy drewna lub powierzenia Zamawiajacemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych, (3) powierzania Wykonawcy prac stanowiacych wykonawstwo zastepcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawce (na Obszarze Realizacji Pakietu).
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de fin de durée: 31/12/2024
Durée: 1 An
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 2 222 933,70 PLN
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy uslug nie przekroczy wartosci 50 % wartosci zamówienia podstawowego.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: C = Cn/Co x 100 % x 100 pkt, gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn – najnizsza cena sposród ofert ocenianych Co – cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegac bedzie cena laczna brutto podana w Formularzu Oferty dla danego Pakietu (Zalacznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jezeli zlozono oferte, której wybór prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i uslug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i uslug, który mialby obowiazek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów PZP, przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale IX PZP tj. odwolanie i skarga do sadu. Postepowanie odwolawcze uregulowane zostalo w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami PZP czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   3.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwolanie wnosi sie w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. (a).
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 4 i 5 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z pózn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Sulechów
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 2 487 588,94 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Uslugi Lesne Pawel Szpynda , ZAKLAD USLUG LESNYCH Arkadiusz Nawrocki
Offre:
Identifiant de l’offre: Konsorcjum LAS I - Pakiet I
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 979 263,22 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Pakiet I
Titre: Pakiet I
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 05/02/2024
Date de conclusion du marché: 16/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse979 263,22 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée1 055 588,98 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Uslugi Lesne Pawel Szpynda , ZAKLAD USLUG LESNYCH Arkadiusz Nawrocki
Offre:
Identifiant de l’offre: Konsorcjum LAS II - Pakiet II
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 1 508 325,72 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Pakiet II
Titre: Pakiet II
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 05/02/2024
Date de conclusion du marché: 16/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse1 508 325,72 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée1 537 164,07 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Sulechów
Numéro d’enregistrement: 9270003326
Adresse postale: ul. Bankowa 2  
Ville: Sulechów
Code postal: 66-100
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
Point de contact: Malgorzata Belda
Adresse électronique: Sulechow@zielonagora.lasy.gov.pl
Téléphone: +48 683852374
Télécopieur: +48 683852042
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Télécopieur: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Numéro d’enregistrement: 5262883664
Adresse postale: ul. Krucza 36 / Wspólna 6  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-522
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 226958504
Télécopieur: +48 226958111
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Uslugi Lesne Pawel Szpynda
Numéro d’enregistrement: 9730750439
Ville: Sulechów
Code postal: 66-100
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
Adresse électronique: pawel_szpynda@o2.pl
Téléphone: +48666012163
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0001 LOT-0002
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: ZAKLAD USLUG LESNYCH Arkadiusz Nawrocki
Numéro d’enregistrement: 9261206254
Ville: Klopot 57
Code postal: 69-108
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
Adresse électronique: sylwianawrocka07@gmail.com
Téléphone: +48509268792
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001 LOT-0002
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 87cd860e-1073-4b88-a67c-8e66befee61b - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 11:31:55 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 127176-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles