Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne 'Äì Services de technologies de l'information, conseil, d ©veloppement de logiciels, internet et appui 'Äì Przed Çu ºenie asysty bazy danych ORACLE i serwer w ODA

2024/S 2024-070346  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
70346-2024 - Résultats
Pologne – Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui – Przedluzenie asysty bazy danych ORACLE i serwerów ODA
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCLAWIU
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Przedluzenie asysty bazy danych ORACLE i serwerów ODA
Description: Przedluzenie asysty bazy danych ORACLE i serwerów ODA - ilosc zadan: 1
Identifiant de la procédure: 28a067f2-6882-48bb-b230-fa63a9bcc4c5
Identifiant interne: DZP.242.893.2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: oui
Justification de la procédure accélérée: Poprzednie postepowanie na przedluzenie asysty nr DZP.242.548.2023 nie zostalo rozstrzygniete i od 6 miesiecy Szpital nie ma wsparcia bazy ORACLE. Czas realizacji przetargu w trybie normalnym nie jest mozliwy do rozstrzygniecia do dnia 31 stycznia 2024, co skutkuje zwiekszeniem kary za wznowienie asysty i procedowaniem go od nowa oraz dalszym brakiem wsparcia bazy. Brak aktywnej asysty powoduje niespelnienie wymogów ustawy o cyberbezpieczenstwie, a jako Szpital jestesmy do tego zobowiazani jako operator uslugi kluczowej.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Wroclaw (PL514)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
art. 132 i nast. Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamówien publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Dzialem II ustawy pzp i przepisami art. 132 i nast. Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamówien publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) [zwanej dalej takze „pzp”].

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Przedluzenie asysty bazy danych ORACLE i serwerów ODA
Description: Przedluzenie asysty bazy danych ORACLE i serwerów ODA - 1 zadanie
Identifiant interne: Czesc nr 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
Options:
Description des options: Zamawiajacy nie stosuje opcji
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Wroclaw (PL514)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajaca najnizsza cene: „Cena” – C
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja? Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc´ szkode? w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna? z przepisami ustawy czynnosc´ Zamawiajacego, podjeta? w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   3.  Odwolanie wnosi sie? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu. Skarge? wnosi sie? do Sadu Okregowego w Warszawie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone sa w Dziale IX „Srodki ochrony prawnej” pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCLAWIU
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCLAWIU
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 722 394,92 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: IT Solution Factor Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: IT Solution Factor Sp. z o.o. - nr 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 722 394,92 PLN
L’offre a été classée
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: DZP.242.893.2023/IT Solution Factor
Titre: Przedluzenie asysty bazy danych ORACLE i serwerów ODA
Date de conclusion du marché: 30/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCLAWIU
Numéro d’enregistrement: NIP 8981816856
Adresse postale: ul. Borowska 213  
Ville: Wroclaw
Code postal: 50-556
Subdivision pays (NUTS): Miasto Wroclaw (PL514)
Pays: Pologne
Point de contact: Elzbieta Komar
Adresse électronique: elzbieta.komar@usk.wroc.pl
Téléphone: 717332124
Adresse internet: www.usk.wroc.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://usk-wroc.logintrade.net
Profil de l’acheteur: www.usk.wroc.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: NIP 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: IT Solution Factor Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: NIP: 522 30 88 543
Adresse postale: Aleje Jerozolimskie 98  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-807
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: pawel.niedzialek@itsf.com.pl
Téléphone: 48 797 199 539
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 54d8e9e8-c11d-41f0-a990-4f6829607a5d - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 08:00:51 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 70346-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui