Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption : 20/06/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Services de technologies de l'information, conseil, d'veloppement de logiciels, internet et appui - Zakup subskrypcji licencji oraz uslug serwisowych oprogramowania analizuj'?cego dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania

2024/S 2024-350663  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350663-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui – Zakup subskrypcji licencji oraz uslug serwisowych oprogramowania analizujacego dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Services - Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Narodowy Bank Polski
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Zakup subskrypcji licencji oraz uslug serwisowych oprogramowania analizujacego dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest* zakup rozszerzenia wolumenu subskrypcji (licencji terminowych) Oprogramowania Splunk Enterprise Core oraz zakup rozszerzenia wolumenu subskrypcji i wdrozenie w srodowisku informatycznym Zamawiajacego Oprogramowania Splunk IT Service Intelligence, bedacego rozszerzeniem funkcjonalnosci Oprogramowania Splunk Enterprise Core, zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym:
   1. 1 wykonanie Projektu Technicznego oraz przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do Projektu Technicznego wraz z prawami zaleznymi;
   1. 2 zakup i dostawa do Lokalizacji Zamawiajacego Oprogramowania;
   1. 3 wykonanie Uslug instalacyjno-wdrozeniowych, zgodnie z Projektem Technicznym zaakceptowanym przez Zamawiajacego;
   1. 4 wykonanie Dokumentacji Powykonawczej wykonanych Uslug instalacyjno-wdrozeniowych, wraz z przeniesieniem na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do Dokumentacji Powykonawczej oraz praw zaleznych, prawa wlasnosci egzemplarzy Dokumentacji Powykonawczej oraz nosnika, na którym Dokumentacje Powykonawcza utrwalono;
   1. 5
   2. 5 przeprowadzenie dedykowanych warsztatów szkoleniowych dla pracowników Zamawiajacego z zakresu obslugi i administracji Oprogramowania Splunk IT Service Intelligence oraz Oprogramowania Splunk Enterprise Core, wraz z przeniesieniem wlasnosci egzemplarzy lub nosników, na których utrwalono materialy szkoleniowe;
   1. 6 swiadczenie Wsparcia Technicznego Producenta;
   1. 7 swiadczenie Uslug Serwisowych Wykonawcy;
   1. 8 Swiadczenie Uslug Konsultacyjnych.
   2.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia okreslone sa w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiacych Zalacznik Nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). *Definicje pojec uzytych wielka litera, znajduja sie w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiacych Zalacznik Nr 5 do SWZ.
Identifiant de la procédure: 4e2ad13b-dcac-4756-bc0a-21c9ac5374df
Avis précédent: 26019-2024
Identifiant interne: SEZ/DKRZ-WPI2-KS-241-0047/DIT/24
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: oui
Justification de la procédure accélérée: Zamówienie zostalo opublikowane we wstepnym ogloszeniu informacyjnym opublikowanym w Dz.U. S: 10/2024, numer publikacji ogloszenia: 26019-2024 z dnia 15.01.2024 r. i zostalo zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego na co najmniej 35 dni i nie wiecej niz 12 miesiecy przed dniem przekazania ogloszenia o zamówienia Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej, co stosownie do art. 138 ust. 2 pkt 1 Prawo zamówien publicznych, umozliwia skrócenie terminu skladania ofert.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nature supplémentaire du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
Nomenclature supplémentaire (cpv): 48000000 Logiciels et systčmes d'information
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Swietokrzyska 11/21  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-919
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Glówne miejsca realizacji zamówienia (Lokalizacje Zamawiajacego):
   1.  Narodowy Bank Polski, Departament Informatyki i Telekomunikacji, Centralny Osrodek Komputerowy, 00-919 Warszawa, ul. Swietokrzyska 11/21
   2.  Narodowy Bank Polski, Departament Informatyki i Telekomunikacji, Osrodek Zapasowy w Radomiu, 26-601 Radom, ul. Samorzadowa
   1. 
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 659 040,65 PLN
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1. Zamawiajacy ustala wadium w wysokosci: 20 000,00 PLN (slownie zlotych: dwadziescia tysiecy 00/100). Szczególowe informacje dotyczace wadium zawarte sa w SWZ.
   2.  W nawiazaniu do terminu, do którego oferta musi pozostac wazna, wskazanego w Sekcji
   5. 1.12. niniejszego ogloszenia Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca jest zwiazany oferta do dnia 09.09.2024 r.
   3.  Zamawiajacy nie przewiduje udzielanie zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówien publicznych (dalej" "ustawa").
   4.  O udzielenie zamówienia moga sie ubiegac Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu na podstawie:
   4. 1. art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4, 8 – 10 ustawy;
   4. 2. art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z pózn. zm.);
   4. 3. art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie.
   5.  Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiajacy zazada:
   5. 1. oswiadczen i dokumentów, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 1 lit. "a" i "b", pkt. 2, pkt. 6 rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych srodków dowodowych oraz innych dokumentów lub oswiadczen, jakich moze zadac Zamawiajacy od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415 z pózn. zm.) zwanego dalej „rozporzadzeniem ws. dokumentów”;
   5. 2. dokumentów i oswiadczen, o których mowa w par. 4 rozporzadzenia ws. dokumentów;
   5. 3. oswiadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy.
   6.  Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiajacy zazada oswiadczenia, o którym mowa w par. 2 ust. 1 pkt. 7 w zakresie podstaw wykluczen, o których mowa w lit "a", "b", "c", "d", "i" rozporzadzenia ws. dokumentów.
   7.  Zamawiajacy w Zalaczniku Nr 1 do SWZ okreslil instrukcje obslugi (korzystania) z platformy zakupowej NBP na portalu OnePlace w zakresie niezbednym do uzywania srodków komunikacji elektronicznej pomiedzy Zamawiajacym oraz Wykonawcami.
   8.  Zamawiajacy przewiduje zastosowanie procedury postepowania, o której mowa w art. 139 ustawy.
   9.  Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczace korespondencji elektronicznej (informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wyslania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dotyczace wymogu uzycia podpisu elektronicznego): 1) Komunikacja odbywa sie przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej NBP pod adresem https://ezamowienia.nbp.pl. 2) Wykonawca na Platformie Zakupowej NBP bez zalogowania moze zapoznac sie z dokumentacja postepowania oraz zadac pytanie do Zamawiajacego. 3) Warunkiem przystapienia do postepowania i zlozenia oferty jest posiadanie konta na platformie MarketPlanet. Warunkiem zalozenia konta jest przeslanie wniosku do operatora platformy MarketPlanet poprzez strone https://oneplace.marketplanet.pl Proces akceptacji wniosku z poprawnie wprowadzonymi danymi trwa do 24 godzin w dni robocze. 4) Zlozenie oferty w postepowaniu mozliwe jest tylko przez wskazana Platforme Zakupowa NBP. 5) Platforma dopuszcza zalaczanie plików o wielkosci do 95 MB. 6) Zalecane formaty plików: .pdf, .doc, .xlsx. W przypadku niemoznosci dolaczenia plików w innych formatach zaleca sie skompresowanie plików do paczki .zip oraz dolaczenie ich do systemu. 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platforme: data oraz dokladny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim zródlem czasu zegarem Glównego Urzedu Miar. 8) W postepowaniu oferte oraz oswiadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy sklada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 9) Wymagania sprzetowo-aplikacyjne umozliwiajace prace na Platformie Zakupowej NBP oraz pozostale szczególowe informacje w ww. zakresie znajduja sie w Zalaczniku Nr 1 i 2 do SWZ. 10) Pozostale informacje: a) Informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa Wykonawca przekazuje w pliku wydzielonym i oznaczonym na Platformie Zakupowej NBP jako „niejawny”. b) W przypadku podpisania pliku podpisem zewnetrznym, konieczne jest wyslanie pary plików: pliku podpisanego i pliku zawierajacego podpis. c) Pierwsza czynnosc podpisania oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym moze wymagac zainstalowania dedykowanego rozszerzenia do aplikacji Szafir oraz oprogramowania Java, oraz koniecznosci administracyjnego odblokowania systemu na komputerze przez administratorów informatycznych wykonawcy, przy czym wskazane wyzej wymaganie dotyczy tylko tych przypadków, gdy brak jest dedykowanego rozszerzenia do aplikacji Szafir oraz oprogramowania Java. 11) W przypadku problemów z obsluga konta w szczególnosci: z zalozeniem konta, zalogowaniem sie na konto, zlozeniem ofert/wniosków, komunikacja z Zamawiajacym za posrednictwem konta wszelkie pytania i prosby o wyjasnienie prosimy kierowac do operatora platformy MarketPlanet za pomoca nastepujacych kanalów komunikacji (od poniedzialku do piatku w godzinach od 9:00 do 17:00): - Telefonicznie pod numerem: +48 22 257 22 23 - Czat pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl - Email: oneplace@marketplanet.pl.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamówien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pózn. zm.), zwana dalej takze "ustawa".
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Biens administrés par un liquidateurArt. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy - Zamawiajacy zada zlozenia podmiotowego srodka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 rozporzadzenie ws. dokumentów.
Association directe ou indirecte ŕ la préparation de cette procédure de passation de marchéArt. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy - Zamawiajacy zada zlozenia podmiotowego srodka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 7 rozporzadzenia ws dokumentów.
État de cessation d’activitésArt. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy - Zamawiajacy zada zlozenia podmiotowego srodka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 rozporzadzenia ws dokumentów.
Situation analogue ŕ la faillite prévue dans la législation nationaleArt. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy - Zamawiajacy zada zlozenia podmiotowego srodka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 rozporzadzenia ws dokumentów.
CorruptionArt. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy - Zamawiajacy zada zlozenia podmiotowego srodka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia ws dokumentów.
FraudeArt. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - Zamawiajacy zada zlozenia podmiotowego srodka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia ws dokumentów.
InsolvabilitéArt. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy - Zamawiajacy zada zlozenia podmiotowego srodka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 rozporzadzenia ws dokumentów.
Motifs d’exclusion purement nationaux1) Art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g, pkt. 2 i pkt. 4 ustawy - Zamawiajacy zada zlozenia podmiotowego srodka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia ws dokumentów; 2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 z pózn. zm.) - Zamawiajacy zada zlozenia oswiadczenia w Uszczególowieniu "Formularza ofertowego" stanowiacego Zalacznik Nr 4 do SWZ; 3) art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie - Zamawiajacy zada zlozenia oswiadczenia w Uszczególowieniu "Formularza ofertowego" stanowiacego Zalacznik Nr 4 do SWZ.
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceArt. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy - Zamawiajacy zada zlozenia podmiotowego srodka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 7 rozporzadzenia ws dokumentów.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailArt. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy - Zamawiajacy zada zlozenia podmiotowego srodka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia ws dokumentów.
Travail des enfants et autres formes de traite des ętres humainsArt. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - Zamawiajacy zada zlozenia podmiotowego srodka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia ws dokumentów.
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeArt. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - Zamawiajacy zada zlozenia podmiotowego srodka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia ws dokumentów.
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesArt. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - Zamawiajacy zada zlozenia podmiotowego srodka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia ws dokumentów.
Participation ŕ une organisation criminelleArt. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - Zamawiajacy zada zlozenia podmiotowego srodka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia ws dokumentów.
ConcordatArt. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy - Zamawiajacy zada zlozenia podmiotowego srodka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 rozporzadzenia ws dokumentów.
FailliteArt. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy - Zamawiajacy zada zlozenia podmiotowego srodka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 rozporzadzenia ws dokumentów.
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédureArt. 109 ust. 1 pkt 8 - 10 ustawy - Zamawiajacy zada zlozenia podmiotowego srodka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 7 rozporzadzenia ws dokumentów.
Paiement des cotisations de sécurité socialeArt. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy - Zamawiajacy zada zlozenia podmiotowego srodka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 7 rozporzadzenia ws dokumentów.
Paiement d’impôts et taxesArt. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy - Zamawiajacy zada zlozenia podmiotowego srodka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 7 rozporzadzenia ws dokumentów.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Zakup subskrypcji licencji oraz uslug serwisowych oprogramowania analizujacego dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest* zakup rozszerzenia wolumenu subskrypcji (licencji terminowych) Oprogramowania Splunk Enterprise Core oraz zakup rozszerzenia wolumenu subskrypcji i wdrozenie w srodowisku informatycznym Zamawiajacego Oprogramowania Splunk IT Service Intelligence, bedacego rozszerzeniem funkcjonalnosci Oprogramowania Splunk Enterprise Core, zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym:
   2. 1 wykonanie Projektu Technicznego oraz przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do Projektu Technicznego wraz z prawami zaleznymi;
   2. 2 zakup i dostawa do Lokalizacji Zamawiajacego Oprogramowania;
   2. 3 wykonanie Uslug instalacyjno-wdrozeniowych, zgodnie z Projektem Technicznym zaakceptowanym przez Zamawiajacego;
   2. 4 wykonanie Dokumentacji Powykonawczej wykonanych Uslug instalacyjno-wdrozeniowych, wraz z przeniesieniem na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do Dokumentacji Powykonawczej oraz praw zaleznych, prawa wlasnosci egzemplarzy Dokumentacji Powykonawczej oraz nosnika, na którym Dokumentacje Powykonawcza utrwalono;
   2. 5 przeprowadzenie dedykowanych warsztatów szkoleniowych dla pracowników Zamawiajacego z zakresu obslugi i administracji Oprogramowania Splunk IT Service Intelligence oraz Oprogramowania Splunk Enterprise Core, wraz z przeniesieniem wlasnosci egzemplarzy lub nosników, na których utrwalono materialy szkoleniowe;
   2. 6 swiadczenie Wsparcia Technicznego Producenta;
   2. 7 swiadczenie Uslug Serwisowych Wykonawcy;
   2. 8 Swiadczenie Uslug Konsultacyjnych
   2.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia okreslone sa w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiacych Zalacznik Nr 5 do SWZ. *Definicje pojec uzytych wielka litera, znajduja sie w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiacych Zalacznik Nr 5 do SWZ
Identifiant interne: SEZ/DKRZ-WPI2-KS-241-0047/DIT/24
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nature supplémentaire du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
Nomenclature supplémentaire (cpv): 72611000 Services d'assistance technique informatique, 48000000 Logiciels et systčmes d'information
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Swietokrzyska 11/21  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-919
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Glówne miejsca realizacji zamówienia (Lokalizacje Zamawiajacego):
   1.  Narodowy Bank Polski, Departament Informatyki i Telekomunikacji, Centralny Osrodek Komputerowy, 00-919 Warszawa, ul. Swietokrzyska 11/21.
   2.  Narodowy Bank Polski, Departament Informatyki i Telekomunikacji, Osrodek Zapasowy w Radomiu, 26-601 Radom, ul. Samorzadowa
   1. 
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 14 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent ętre mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
Informations complémentaires: 1. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 14 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem ust.
   2. 
   2.  Szczególowe terminy wykonania poszczególnych swiadczen stanowiacych przedmiot zamówienia okreslaja Projektowane Postanowienia Umowy stanowiace Zalacznik Nr 5 do SWZ.
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Zdolnosc techniczna lub zawodowa
Description: 1. O udzielenie zamówienia moga sie ubiegac Wykonawcy, którzy spelniaja warunki udzialu w postepowaniu dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej, tj.:
   1. 1 Wykonawca jest zobowiazany wykazac, ze w okresie ostatnich 3 lat liczac wstecz od dnia, w którym uplywa termin skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie - nalezycie wykonal lub wykonuje* co najmniej jedno zamówienie (umowe), którego przedmiot obejmowal lub obejmuje dostawe subskrypcji (licencji) oprogramowania Splunk IT Service Intelligence wraz z wdrozeniem monitorowania uslug teleinformatycznych w oparciu o to oprogramowanie, a wartosc zamówienia (umowy) w wyzej wskazanym zakresie wynosila co najmniej 200 000,00 PLN brutto**. * W przypadku, gdy Wykonawca bedzie sie powolywal na zamówienie (umowe) nadal wykonywane, zobligowany jest wykazac, iz na dzien zlozenia oferty jest ono nalezycie wykonane w zakresie obejmujacym dostawe subskrypcji (licencji) oprogramowania Splunk IT Service Intelligence wraz z wdrozeniem monitorowania uslug teleinformatycznych w oparciu o to oprogramowanie, a wartosc wykonanego zamówienia w ww. zakresie jest nie mniejsza, niz 200 000,00 PLN brutto**. **W przypadku gdy wartosc zamówienia (umowy) wyrazona jest w innej walucie niz w zlotych polskich, Zamawiajacy dokona przeliczenia wartosci wykonanego zamówienia w innej walucie na zlote polskie – na podstawie sredniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych okreslonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiazujacego na dzien publikacji ogloszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.
   1. 2 Wykonawca zobowiazany jest wykazac, ze dysponuje lub realizujac zamówienie bedzie dysponowal, co najmniej 3 – osobowym zespolem specjalistów, którzy zostana skierowani do realizacji zamówienia, w tym:
   1. 2.1 co najmniej 3 (trzema) specjalistami posiadajacymi, kazdy z nich: ? doswiadczenie w co najmniej jednym przedsiewzieciu informatycznym obejmujacym nalezycie wykonane wdrozenie Oprogramowania Splunk IT Service Intelligence, ? certyfikat „Splunk Core Certified Consultant”, ? certyfikat “Splunk IT Service Intelligence Certified Administrator”;
   1. 2.2 co najmniej 1 (jedna) osoba, która bedzie pelnila funkcje koordynatora umowy***, posiadajaca doswiadczenie w zakresie koordynacji co najmniej jednego przedsiewziecia informatycznego trwajacego nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesiecy. *** funkcja koordynatora moze byc pelniona przez jednego ze specjalistów.
   2.  Na potwierdzenie spelniania warunku udzialu w postepowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt
   1. 1 powyzej, Zamawiajacy zada zlozenia wykazu dostaw lub uslug wykonanych, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych równiez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat liczac wstecz od dnia, w którym uplywa termin skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub uslugi zostaly wykonane lub sa wykonywane, oraz zalaczeniem dowodów okreslajacych, czy te dostawy lub uslugi zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o których mowa, sa referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub uslugi zostaly wykonane, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych sa wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentów – oswiadczenie wykonawcy; w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny byc wystawione w okresie ostatnich 3 miesiecy.
   3.  Na potwierdzenie spelniania warunku udzialu w postepowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt
   1. 2 powyzej, Zamawiajacy zada zlozenia wykazu osób, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnosci odpowiedzialnych za swiadczenie uslug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamówienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.
   4.  Do Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia stosuje sie dyspozycje art. 117 ust. 2-3 ustawy, z uwzglednieniem art. 117 ust. 4 ustawy.
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: Cena oferty brutto 100%
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://e-zamowienia.nbp.pl
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://e-zamowienia.nbp.pl
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du rčglement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financičre: 1. Zamawiajacy ustala wadium w wysokosci: 20 000,00 PLN (slownie zlotych: dwadziescia tysiecy 00/100).
   2.  Szczególowe informacje dotyczace wadium zawarte sa w SWZ.
Date limite de réception des offres: 20/06/2024 12:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 82 Jours
Informations relatives ŕ l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 20/06/2024 12:30:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Conditions relatives ŕ l’exécution du contrat: Zamawiajacy okreslil warunki realizacji zamówienia w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiacych Zalacznik Nr 5 do SWZ.
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Informations relatives aux délais de recours: 1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysluguja srodki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy.
   2.  Odwolanie przysluguje na:
   2. 1. niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na Projektowane Postanowienie Umowy;
   2. 2. zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   3.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   4.  Termin na wniesienie odwolania, okreslaja przepisy ustawy wlasciwe dla zamówien, których wartosc jest równa lub przekracza progi unijne.
   5.  Zgodnie z art. 579 ust. 1 ustawy na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu.
   6.  W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy Dzialu IX ustawy nie stanowia inaczej.
   7.  Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie – sadu zamówien publicznych, zwanego dalej „sadem zamówien publicznych”.
   8.  Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui traite les offres: Narodowy Bank Polski

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Narodowy Bank Polski
Numéro d’enregistrement: 000002223
Adresse postale: ul. Swietokrzyska 11/21  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-919
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: dkrz-wpi2@nbp.pl
Téléphone: +48221852359
Adresse internet: https://www.nbp.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 010828091
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587801
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Numéro d’enregistrement: 140264957
Adresse postale: ul. Hoza 76/78  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-682
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: sp@prokuratoria.gov.pl
Téléphone: +48226958504
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de médiation
10. Modification
Version de l’avis antérieur ŕ modifier: 341296-2024
Principale raison de la modification: Mise ŕ jour d’informations
Description: Zmiana terminu skladania i otwarcia ofert, zmiana terminu do którego oferta musi pozostac wazna okreslonego data, zmiana terminu do którego oferta musi pozostac wazna (w dniach)
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0001
Description des modifications: 1. Zmiany dotycza: 1) Sekcji
   2. 1.4 Informacje ogólne, Informacje dodatkowe, pkt
   2.  Po zmianie pkt 2 otrzymal brzmienie: "W nawiazaniu do terminu, do którego oferta musi pozostac wazna, wskazanego w Sekcji
   5. 1.12. niniejszego ogloszenia Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca jest zwiazany oferta do dnia 09.09.2024 r. 2) Sekcji
   5. 1.12. Warunki udzielenia zamówienia, w tym wprowadzono: a) zmiane w pozycji dotyczacej "Termin skladania ofert" /termin skladania ofert zmieniono na dzien: "20/06/2024 12:00:00 (UTC+2)"/; b) zmiane w pozycji dotyczacej "Termin, do którego oferta musi pozostac wazna" /termin, do którego oferta musi pozostac wazna (w dniach) zmieniono na "82 Dzien"/; c) zmiane w pozycji dotyczacej "Informacje na temat publicznego otwarcia: Data otwarcia:" /zmieniono na "Data otwarcia: 20/06/2024 12:30:00 (UTC+2)"/.
   2.  Zmiana dokumentów zamówienia, o której mowa ponizej, zostanie upubliczniona z dniem publikacji ogloszenia o zmianie.
Les documents de marché ont été modifiés le: 11/06/2024
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 5f8169c6-e05e-4f44-ab5e-a20f5987a10f - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 11/06/2024 14:30:51 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 350663-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui