Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne ''' Services de transport ( l'exclusion du transport des d 'chets) ''' Realizacja kurs w liniowych ''' Us 'uga A w podziale na 2 czf' 'ci w relacji: ' d ''' Komorniki ''' ' d , CZ.26.415.2023.DTZ

2024/S 2024-070367  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
70367-2024 - Résultats
Pologne – Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) – Realizacja kursów liniowych – Usluga A w podziale na 2 czesci w relacji: Lódz – Komorniki – Lódz, CZ.26.415.2023.DTZ
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Poczta Polska Spólka Akcyjna
Activité de l’entité adjudicatrice: Services postaux

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Realizacja kursów liniowych – Usluga A w podziale na 2 czesci w relacji: Lódz – Komorniki – Lódz, CZ.26.415.2023.DTZ
Description: Przedmiotem zamówienia bylo swiadczenie na rzecz Zamawiajacego Uslugi A, polegajacej na przewozeniu Przesylek pocztowych Wykonawca zobowiazany jest do przyjecia Przesylek do przewozu w miejscu i terminie okreslonym w Harmonogramie realizacji Uslugi A, stanowiacym zalacznik nr 1 do umowy, i wydania Przesylek przyjetych do przewozu w miejscu okreslonym w tym zalaczniku.
Identifiant de la procédure: d844cd3c-33e2-4d1b-a6fb-1e3a582a9bbb
Identifiant interne: CZ.26.415.2023.DTZ
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: cz.1 Usluga A (Nr kursu: 15141_14151, WER Lódz – WER Komorniki – WER Lódz)
Description: 1. Przedmiotem zamówienia bylo swiadczenie na rzecz Zamawiajacego Uslugi A, polegajacej na przewozeniu Przesylek pocztowych, w ramach której Wykonawca zobowiazany jest do przyjecia Przesylek do przewozu w miejscu i terminie okreslonym w Harmonogramie realizacji Uslugi A, stanowiacym zalacznik nr 1 do projektu umowy, oraz ich wydania w miejscach i terminach okreslonych w tym zalaczniku.
   2.  W ramach swiadczenia Uslugi A Wykonawca zobowiazuje sie: a) ze w przypadku gdy Miejscem podstawienia nie jest jednostka organizacyjna Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest do zaladowania / wyladowania Przesylek towarowych dokonujac sprawdzenia zgodnosci liczby ladowanych przedmiotów z listem przewozowym lub innym dokumentem przekazania, b) do swiadczenia Uslugi A przy wykorzystaniu pojazdów spelniajacych wymagania okreslone w zalaczniku nr 5 do projektu umowy „Parametry techniczno-uzytkowe pojazdów”, c) do swiadczenia Uslugi A zgodnie z Instrukcjami technologicznymi, wytycznymi Zamawiajacego oraz w sposób zgodny z organizacja pracy u Zamawiajacego, d) do swiadczenia Uslugi A przy uzyciu Urzadzen monitorujacych na zasadach okreslonych w zalaczniku nr 11 do projektu umowy „Zasady uzywania Urzadzen monitorujacych”. Maksymalne ilosci uslug, które moga zostac zlecone Wykonawcy przez Zamawiajacego w ramach wykonywania umowy: - maksymalna laczna dlugosc Kursów kilometrów z prawem opcji - 121 968 km, - minimalna laczna dlugosc Kursów - 91 728 km, - ilosc kilometrów objeta prawem opcji - 30 240.
   3.  Szacunkowa liczba pojazdów niezbednych do realizacji uslugi: 1 pojazd kategorii IVb.
   4.  Szacunkowa liczba osób niezbednych do realizacji uslugi: minimum 1 osoba posiadajaca prawo jazdy kategorii C+E
   5.  W przypadku, gdy w okresie obowiazywania umowy wysokosc wynagrodzenia Wykonawcy nie osiagnie wysokosci wynagrodzenia maksymalnego, Strony moga zgodnie dokonac przedluzenia okresu obowiazywania umowy maksymalnie o 6 miesiecy, lecz nie dluzej niz do chwili, gdy wysokosc wynagrodzenia za uslugi wykonane przez Wykonawce osiagnie wysokosc wynagrodzenia maksymalnego.
   6.  Zamawiajacy przewiduje udzielenie w okresie 2 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia uzupelniajacego, o którym mowa w art. 388 pkt. 2), lit. c ) ustawy Prawo zamówien publicznych. Zakres powyzszych zamówien polegac bedzie na powtórzeniu podobnych uslug z zamówienia podstawowego i obejmowac bedzie szacunkowa ilosc kilometrów: - maksymalna laczna dlugosc Kursów kilometrów z prawem opcji - 121 968 km, - minimalna laczna dlugosc Kursów - 91 728 km, - ilosc kilometrów objeta prawem opcji - 30 240. 1) Powyzsze zamówienie zostanie udzielone na okres 1 roku. 2) Projekt umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji; 3) Kary umowne beda przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postepowaniu na zamówienie podstawowe; 4) Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego beda uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postepowaniu na zamówienie podstawowe;
Identifiant interne: LOT-0001
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
Options:
Description des options: 1. Zamawiajacy gwarantuje, ze zleci Wykonawcy realizacje w zakresie czesci 1 – 91 728 km, stanowiacych przedmiot zamówienia. Pozostale w zakresie czesci 1 – 30 240 moze zostac zwiekszone na podstawie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajacego (prawo opcji).
   2.  Zamawiajacy moze skorzystac z prawa opcji, jezeli laczna dlugosc kursów wykonanych przez Wykonawce w terminie 11 miesiecy od dnia rozpoczecia realizacji zamówienia (na etapie zawierania umowy termin ten zostanie okreslony w umowie w § 3 ust. 1 projektu umowy) przekroczy w zakresie czesci nr 1 – 91 728 kilometrów, przesylajac Wykonawcy nie pózniej niz 1 miesiac przed terminem zakonczenia realizacji zamówienia, listem elektronicznym przeslanym na adres wskazany w § 19 ust. 6 projektu umowy, powiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiajacy moze powiadomic Wykonawce o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, ze Zamawiajacy nie bedzie korzystal z prawa opcji. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do skorzystania z prawa opcji, a nie skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów PZP przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane w PZP jak dla postepowan o wartosci przekraczajacej równowartosc kwoty okreslonej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 PZP.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamówieniu oraz SWZ przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt. 15 PZP, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Szczególowe przepisy dotyczace srodków ochrony prawnej zawarte sa w Dziale IX PZP.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Poczta Polska Spólka Akcyjna
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Departament Odwolan UZP
Organisation qui signe le marché: BMM Bartosz Marszalek
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: cz.2 Usluga A - (Nr kursu: 15142_14152, WER Lódz – WER Komorniki – WER Lódz)
Description: 1. Przedmiotem zamówienia bylo swiadczenie na rzecz Zamawiajacego Uslugi A, polegajacej na przewozeniu Przesylek pocztowych, w ramach której Wykonawca zobowiazany jest do przyjecia Przesylek do przewozu w miejscu i terminie okreslonym w Harmonogramie realizacji Uslugi A, stanowiacym zalacznik nr 1 do projektu umowy, oraz ich wydania w miejscach i terminach okreslonych w tym zalaczniku.
   2.  W ramach swiadczenia Uslugi A Wykonawca zobowiazuje sie: a) ze w przypadku gdy Miejscem podstawienia nie jest jednostka organizacyjna Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest do zaladowania / wyladowania Przesylek towarowych dokonujac sprawdzenia zgodnosci liczby ladowanych przedmiotów z listem przewozowym lub innym dokumentem przekazania, b) do swiadczenia Uslugi A przy wykorzystaniu pojazdów spelniajacych wymagania okreslone w zalaczniku nr 5 do projektu umowy „Parametry techniczno-uzytkowe pojazdów”, c) do swiadczenia Uslugi A zgodnie z Instrukcjami technologicznymi, wytycznymi Zamawiajacego oraz w sposób zgodny z organizacja pracy u Zamawiajacego, d) do swiadczenia Uslugi A przy uzyciu Urzadzen monitorujacych na zasadach okreslonych w zalaczniku nr 11 do projektu umowy „Zasady uzywania Urzadzen monitorujacych”. Maksymalne ilosci uslug, które moga zostac zlecone Wykonawcy przez Zamawiajacego w ramach wykonywania umowy: - maksymalna laczna dlugosc Kursów kilometrów z prawem opcji - 126 756 km, - minimalna laczna dlugosc Kursów - 96 516 km, - ilosc kilometrów objeta prawem opcji - 30 240.
   3.  Szacunkowa liczba pojazdów niezbednych do realizacji uslugi: 2 pojazdy kategorii IVb.
   4.  Szacunkowa liczba osób niezbednych do realizacji uslugi: minimum 2 osoby posiadajaca prawo jazdy kategorii C+E
   5.  W przypadku, gdy w okresie obowiazywania umowy wysokosc wynagrodzenia Wykonawcy nie osiagnie wysokosci wynagrodzenia maksymalnego, Strony moga zgodnie dokonac przedluzenia okresu obowiazywania umowy maksymalnie o 6 miesiecy, lecz nie dluzej niz do chwili, gdy wysokosc wynagrodzenia za uslugi wykonane przez Wykonawce osiagnie wysokosc wynagrodzenia maksymalnego.
   6.  Zamawiajacy przewiduje udzielenie w okresie 2 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia uzupelniajacego, o którym mowa w art. 388 pkt. 2), lit. c ) ustawy Prawo zamówien publicznych. Zakres powyzszych zamówien polegac bedzie na powtórzeniu podobnych uslug z zamówienia podstawowego i obejmowac bedzie szacunkowa ilosc kilometrów: - maksymalna laczna dlugosc Kursów kilometrów z prawem opcji - 126 756 km, - minimalna laczna dlugosc Kursów - 96 516 km, - ilosc kilometrów objeta prawem opcji - 30 240. 1) Powyzsze zamówienie zostanie udzielone na okres 1 roku. 2) Projekt umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji; 3) Kary umowne beda przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postepowaniu na zamówienie podstawowe; 4) Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego beda uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postepowaniu na zamówienie podstawowe;
Identifiant interne: LOT-0002
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
Options:
Description des options: 1. Zamawiajacy gwarantuje, ze zleci Wykonawcy realizacje w zakresie czesci 2 – 96 516 km, stanowiacych przedmiot zamówienia. Pozostale w zakresie czesci 2 – 30 240 moze zostac zwiekszone na podstawie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajacego (prawo opcji).
   2.  Zamawiajacy moze skorzystac z prawa opcji, jezeli laczna dlugosc kursów wykonanych przez Wykonawce w terminie 11 miesiecy od dnia rozpoczecia realizacji zamówienia (na etapie zawierania umowy termin ten zostanie okreslony w umowie w § 3 ust. 1 projektu umowy) przekroczy w zakresie czesci nr 2 – 96 516 kilometrów, przesylajac Wykonawcy nie pózniej niz 1 miesiac przed terminem zakonczenia realizacji zamówienia, listem elektronicznym przeslanym na adres wskazany w § 19 ust. 6 projektu umowy, powiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiajacy moze powiadomic Wykonawce o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, ze Zamawiajacy nie bedzie korzystal z prawa opcji. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do skorzystania z prawa opcji, a nie skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów PZP przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane w PZP jak dla postepowan o wartosci przekraczajacej równowartosc kwoty okreslonej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 PZP.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamówieniu oraz SWZ przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt. 15 PZP, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Szczególowe przepisy dotyczace srodków ochrony prawnej zawarte sa w Dziale IX PZP.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Poczta Polska Spólka Akcyjna
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Departament Odwolan UZP
Organisation qui signe le marché: TGP Sp. z o.o.

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 149 036,84 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Poczta Polska Spólka Akcyjna
Numéro d’enregistrement: 525-000-73-13
Adresse postale: ul. Rodziny Hiszpanskich 8  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-940
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Centrum Zamówien Dzial Zamówien Terenowych Zachód ul. Piotrkowska 311/313, 93-001 Lódz
Adresse électronique: zamowienia.zachod@poczta-polska.pl
Téléphone: 502015822
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Télécopieur: +48 224587800
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Departament Odwolan UZP
Numéro d’enregistrement: 526 223 93 25
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Télécopieur: +48 224587800
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: BMM Bartosz Marszalek
Numéro d’enregistrement: 6972153674
Adresse postale: Niepodleglosci 114/3  
Ville: Leszno
Code postal: 64-100
Subdivision pays (NUTS): Leszczynski (PL417)
Pays: Pologne
Adresse électronique: bartek_marszalek@interia.pl
Téléphone: 603897167
Rôles de cette organisation
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: TGP Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 7272855417
Adresse postale: Franciszka Plocka 7  
Ville: Lódz
Code postal: 94-106
Subdivision pays (NUTS): Miasto Lódz (PL711)
Pays: Pologne
Adresse électronique: restar@op.pl
Téléphone: 505041993
Rôles de cette organisation
Organisation qui signe le marché
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: bdc04942-3d6f-4744-8a27-288aacbccd83 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 12:13:12 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 70367-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
60000000 - Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)