Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets): Realizacja Us''ugi G - kurs PC 58

2024/S 2024-071136  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
71136-2024 - Résultats
Pologne – Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) – Realizacja Uslugi G - kurs PC 58
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Poczta Polska Spólka Akcyjna
Activité de l’entité adjudicatrice: Services postaux

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Realizacja Uslugi G - kurs PC 58
Description: Przedmiotem zamówienia bylo swiadczenie na rzecz Zamawiajacego Uslugi G, polegajacej na przewozeniu Przesylek (w tym Przesylek zawierajacych Przesylki pocztowe), w ramach której Wykonawca zobowiazany jest do. a. przyjecia Przesylek do przewozu w miejscach i terminach okreslonych w Harmonogramie realizacji Uslugi G, stanowiacym zalacznik nr 1 do projektu umowy, b. zaladowania Przesylek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojezdzie, c. wyladowania Przesylek z pojazdu w miejscach i terminach okreslonych w Harmonogramie realizacji Uslugi G, stanowiacym zalacznik nr 1 do projektu umowy.
Identifiant de la procédure: c256cc71-df10-4386-9aa2-5c22a8593832
Identifiant interne: CZ.26.588.2023.DTZ
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Zgodnie z art. 213 ust. 2 ustawy Pzp zamawiajacy po wszczeciu postepowania, moze przekazac do publikacji Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy, co ma istotny wplyw na terminy odwolan. Formularz ogloszenia o dobrowolnej przejrzystosci ex ante nie jest przystosowany do ww. przepisów prawa polskiego, a jednoczesnie nie ma technicznej mozliwosci przeslania ogloszenia do publikacji, bez wypelnienia w sekcji II ust.
   1. 7) zwiazanej z wartoscia zamówienia oraz bez wypelnienia sekcji V, zwiazanej z zawarta z wykonawca umowa. W zwiazku z powyzszym: w sekcji II ust.
   1. 7) oraz w sekcji V ust.
   2. 4) jako wartosc zamówienia (bez VAT) zostala podana wartosc szacunkowa zamówienia w sekcji V.2.1), jako data decyzji o udzieleniu zamówienia zostala podana data wszczecia postepowania tj. wyslania wykonawcy zaproszenia do negocjacji. Po podpisaniu umowy z wykonawca, zostanie sporzadzone odrebne ogloszenie o udzieleniu zamówienia.
Base juridique:
Directive 2014/25/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Realizacja Uslugi G - kurs PC 58
Description: Przedmiotem zamówienia bylo swiadczenie na rzecz Zamawiajacego Uslugi G, nr kursu PC 58, polegajacej na przewozeniu Przesylek (w tym Przesylek zawierajacych Przesylki pocztowe), w ramach której Wykonawca zobowiazany jest do. a. przyjecia Przesylek do przewozu w miejscach i terminach okreslonych w Harmonogramie realizacji Uslugi G, stanowiacym zalacznik nr 1 do projektu umowy, b. zaladowania Przesylek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojezdzie, c. wyladowania Przesylek z pojazdu w miejscach i terminach okreslonych w Harmonogramie realizacji Uslugi G, stanowiacym zalacznik nr 1 do projektu umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje nastepujaca ilosc km w tabeli kursowej nr PC 58: Maksymalna ilosc kilometrów (z prawem opcji) 100%: 43 271 Ilosc kilometrów zamówienie podstawowe 80%: 34 617 Ilosc kilometrów objeta prawem opcji 20%: 8 654 Szacunkowa ilosc pojazdów niezbednych do realizacji uslugi - 1 pojazd kategorii Ib. Szacunkowa ilosc osób niezbednych do realizacji uslugi - 1 osoba posiadajaca prawo jazdy kategorii B.
Identifiant interne: LOT-0001
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
Options:
Description des options: Zamawiajacy gwarantuje, ze zleci Wykonawcy realizacje 80% uslug przewidzianych w sekcji II ust.
   2. 4), stanowiacych przedmiot zamówienia. Pozostale 20% moze zostac zwiekszone na podstawie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajacego (prawo opcji). Zamawiajacy moze skorzystac z prawa opcji, jezeli laczna dlugosc kursów wykonanych przez Wykonawce w terminie 9 miesiecy od dnia rozpoczecia realizacji zamówienia (na etapie zawierania umowy termin ten zostanie okreslony w umowie w § 3 ust. 1 projektu umowy) przekroczy 32 156 kilometrów, przesylajac Wykonawcy nie pózniej niz 1 miesiac przed terminem zakonczenia realizacji zamówienia, listem elektronicznym przeslanym na adres wskazany w § 19 ust. 6 projektu umowy, powiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiajacy moze powiadomic Wykonawce o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, ze Zamawiajacy nie bedzie korzystal z prawa opcji. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do skorzystania z prawa opcji, a nie skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów PZP przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane w PZP jak dla postepowan o wartosci przekraczajacej równowartosc kwoty okreslonej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 PZP.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamówieniu oraz SWZ przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt. 15 PZP, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Szczególowe przepisy dotyczace srodków ochrony prawnej zawarte sa w Dziale IX PZP.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Poczta Polska Spólka Akcyjna
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Departament Odwolan UZP

   6.  Résultats
Attribution directe:
Justification de l’attribution directe: Marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils applicables aux marchés publics
Autre justification: Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania sie o zamówienie w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych ponizej: Zamówienie nie jest objete zakresem stosowania dyrektywy Wyjasnienie: Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania sie o zamówienie w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych ponizej. Zamówienie nie jest objete zakresem stosowania dyrektywy. Uzasadnienie prawne: Zamówienie z wolnej reki na podstawie art. 388, pkt. 2, ppkt. d) w oparciu o art. 5, ust. 4 pkt. 6) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Uzasadnienie faktyczne: w postepowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nr CZ.26.278.2023.DTZ, pn. Realizacja Uslugi G - podzial na 24 czesci, w zakresie cz. nr 5, nie zostaly zlozone zadne oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostaly w istotny sposób zmienione.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Poczta Polska Spólka Akcyjna
Numéro d’enregistrement: 525-000-73-13
Adresse postale: ul. Rodziny Hiszpanskich 8  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-940
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Centrum Zamówien Dzial Zamówien Terenowych Zachód, ul. Glogowska 17, 60-943 Poznan
Adresse électronique: zamowienia.zachod@poczta-polska.pl
Téléphone: 887849695
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Numéro d’enregistrement: 5170373702
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Télécopieur: +48 224587800
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Departament Odwolan UZP
Numéro d’enregistrement: 517-037-37-02
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Télécopieur: +48 224587800
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 87fa533f-776e-488f-88a7-ff1d5f95a2fd - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 10:53:34 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 71136-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
60000000 - Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)