Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption : 17/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Services d''vacuation des eaux us'es et d''limination des d'chets, services d'hygi'nisation et services relatifs ' l'environnement - Usluga sprz'?tania i utrzymania czysto'?ci w budynku Filii Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

2024/S 2024-350721  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350721-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement – Usluga sprzatania i utrzymania czystosci w budynku Filii Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Stalowowolskie Centrum Uslug Wspólnych
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Usluga sprzatania i utrzymania czystosci w budynku Filii Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.
Description: Usluga sprzatania i utrzymania czystosci w budynku Filii Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.
Identifiant de la procédure: f9dd2655-a9ec-4c17-aa06-6768a45ba637
Identifiant interne: ZP – II.271.118.2024.RK
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90000000 Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90910000 Services de nettoyage, 90911000 Services de nettoyage de logements, de bâtiments et de vitres
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Al. Jana Pawla II 25A  
Ville: Stalowa Wola
Code postal: 37-450
Subdivision pays (NUTS): Tarnobrzeski (PL824)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: PRZESLANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTEPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 108 i 109 UST. 1 USTAWY PZP, ART. 7 PKT. 1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SLUZACYCH https://ted.europa.eu/TED Page 1/7 OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO ORAZ ROZPORZADZENIA (UE) 2022 /576 z DNIA 8 KWIETNIA 2022 r. RADY UNII EUROPEJSKIEJ (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022);wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835); 15) wykonawce oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy (Dz.U. z 2022 r. poz.835); 16) wykonawce oraz uczestnika konkursu, którego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy (Dz.U. z 2022 r. poz.835).
   2.  Z postepowania o udzielenie zamówienia Centralny Zamawiajacy wyklucza Wykonawce na podstawie art. 5k Rozporzadzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie. 1) Zakazuje sie udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamówien publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)f) i lit. h)j) dyrektywy 2014/24/UE,art. 18, art. 21 lit. b)e) i lit. g)i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)d), lit. f)h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udzialem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedziba w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa wlasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % naleza do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów dzialajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu, d) w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamówienia Wykonawca/Podmiot udostepniajacy zasoby w celu potwierdzenia spelniania warunków udzialu w postepowaniu moze ograniczyc sie do wypelnienia sekcji „a” w Czesci IV JEDZ: Kryteria kwalifikacji.
2.1.4.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Informations complémentaires: Centralny Zamawiajacy zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp. najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
art. 132 Ustawy Pzp
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Biens administrés par un liquidateurart. 109 ust. 1 pkt 4
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéart. 108 ust. 1 pkt 6
État de cessation d’activitésart. 109 ust. 1 pkt 4
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationaleart. 109 ust. 1 pkt 4
Corruptionart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2
Fraudeart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailart. 108 ust. 1 pkt 1 lit.h i 2
Insolvabilitéart. 109 ust. 1 pkt 4
Paiement des cotisations de sécurité socialeart. 108 ust. 1 pkt 3
Paiement d’impôts et taxesart. 108 ust. 1 pkt 3 i art. 109 ust. 1 pkt. 1
Motifs d’exclusion purement nationauxart. 108 ust. 1 pkt 1 i 4
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceart. 108 ust. 1 pkt 5
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2
Participation à une organisation criminelleart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2
Concordat109 ust. 1 pkt 4
Failliteart. 109 ust. 1 pkt 4
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédureart. 109 ust. 1 pkt 9

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Usluga sprzatania i utrzymania czystosci w budynku Filii Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli
Description: Usluga sprzatania i utrzymania czystosci w budynku Filii Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli
Identifiant interne: ZP – II.271.118.2024.RK
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90000000 Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90910000 Services de nettoyage, 90911000 Services de nettoyage de logements, de bâtiments et de vitres
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 4 
Ville: Stalowa Wola
Code postal: 37-450
Subdivision pays (NUTS): Tarnobrzeski (PL824)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 11/09/2024
Date de fin de durée: 11/06/2026
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
Informations complémentaires: 1. Z postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiajacy wyklucza wykonawce: 1) bedacego osoba fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestepstwo: a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 udzial w zorganizowanej grupie lub zwiazku przestepczym Kodeksu karnego, b) handlu ludzmi, o którym mowa w art. 189a handel ludzmi Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228 zastosowanie aukcji elektronicznej, wylaczenia–230a, art. 250a lapownictwo wyborcze Kodeksu karnego, w art. 46 odpowiedzialnosc zamawiajacego–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) lub w art. 831 _ 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, srodków spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826), d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a finansowanie przestepstwa o charakterze terrorystycznym Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 pranie brudnych pieniedzy Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 okreslenie warunków zapewniajacych posiadanie przez wykonawców zdolnosci ekonomicznej lub finansowej do realizacji zamówienia § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu popelnienie tego przestepstwa, f) powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 wylaczenia z ustawy zamówien klasycznych, zamówien sektorowych lub konkursów ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art 296–307 Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 oszustwo Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentów, o których mowa w art 270–277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 zatrudnianie cudzoziemców przebywajacych w RP nielegalnie ust. 1 i 3 lub art. 10 zatrudnianie przebywajacych w RP nielegalnie cudzoziemców w warunkach szczególnego wykorzystania ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego; 2) jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w pkt 1; 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzje administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uplywem terminu skladania ofert dokonal platnosci naleznych podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci; 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamówienia publiczne; 5) jezeli zamawiajacy moze stwierdzic, na podstawie wiarygodnych przeslanek, ze wykonawca zawarl z innymi wykonawcami porozumienie majace na celu zaklócenie konkurencji, w szczególnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zlozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie; 6) jezeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszlo do zaklócenia konkurencji wynikajacego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, który nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba ze spowodowane tym zaklócenie konkurencji moze byc wyeliminowane w inny sposób niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia; 7) który naruszyl obowiazki dotyczace platnosci podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uplywem terminu skladania ofert dokonal platnosci naleznych podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci; 8) w stosunku do którego otwarto likwidacje, ogloszono upadlosc, którego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawarl uklad z wierzycielami, którego dzialalnosc gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury; 9) który bezprawnie wplywal lub próbowal wplywac na czynnosci zamawiajacego lub próbowal pozyskac lub pozyskal informacje poufne, mogace dac mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamówienia; 10) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835); 11) wykonawce oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy (Dz.U. z 2022 r. poz.835); 12) wykonawce oraz uczestnika konkursu, którego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy (Dz.U. z 2022 r. poz.835).
   2.  Z postepowania o udzielenie zamówienia Centralny Zamawiajacy wyklucza Wykonawce na podstawie art. 5k Rozporzadzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie. 1) Zakazuje sie udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamówien publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE,art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udzialem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibaw Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa wlasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % naleza do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów dzialajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu, d) w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamówienia.
5.1.7.
Marché public stratégique
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques
5.1.8.
Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées sont appliqués
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Centralny Zamawiajacy nie wyznacza szczególowego warunku w tym zakresie;
Description: Centralny Zamawiajacy nie wyznacza szczególowego warunku w tym zakresie;

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: a) Wykonawca winien wykonac zadania odpowiadajace swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. minimum: - minimum 2 uslugi sprzatania i utrzymania czystosci o wartosci 100 000,00 zl brutto kazda (usluga dotyczy sprzatania i utrzymania czystosci w budynkach).
Description: 6. W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawce warunków udzialu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej, wykonawca na wezwanie zamawiajacego przedklada nastepujace dokumenty: 1) wykazu uslug wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciaglych równiez wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których uslugi zostaly wykonane, oraz zalaczeniem dowodów okreslajacych czy te i uslugi zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o których mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego uslugi byly wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciaglych sa wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentów – oswiadczenie wykonawcy; w przypadku swiadczen okresowych lub ciaglych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny byc wydane nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu - zal. nr 6;
Utilisation de ce critère: Non utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: najnizsza cena
Description: 60%
Pondération (points, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Nom: organizacja kontroli i jakosci sprzatania poprzez zapewnienie przez Wykonawce stalego koordynatora sprawdzajacego jakosc wykonywanej uslugi
Description: 40%
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 17/07/2024 12:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 3 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 17/07/2024 12:30:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza-Urzad Zamówien Publicznych
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza-Urzad Zamówien Publicznych
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza-Urzad Zamówien Publicznych

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Stalowowolskie Centrum Uslug Wspólnych
Numéro d’enregistrement: 86525724
Adresse postale: Al. Jana Pawla II 25A 
Ville: Stalowa Wola
Code postal: 37-450
Subdivision pays (NUTS): Tarnobrzeski (PL824)
Pays: Pologne
Adresse électronique: zp@stalowawola.pl
Téléphone: +48158194710
Profil de l’acheteur: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza-Urzad Zamówien Publicznych
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587801
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a08d8f26-a824-4744-9819-c8dc8d9fd8d2 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 12:37:21 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350721-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90000000 - Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement