Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Services de voirie et services de balayage des rues - Utrzymanie komunalne na terenie Miasta i Gminy Warka w 2024 r.

2024/S 2024-070406  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
70406-2024 - Résultats
Pologne – Services de voirie et services de balayage des rues – Utrzymanie komunalne na terenie Miasta i Gminy Warka w 2024 r.
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Gmina Warka
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Utrzymanie komunalne na terenie Miasta i Gminy Warka w 2024 r.
Description: Przedmiotem zamówienia jest: 1) Utrzymanie czystosci na terenie miasta w tym: omiatanie placów, dróg i ciagów pieszych oraz utrzymanie czystosci na posesjach komunalnych. 2)Wywóz i utylizacja nieczystosci stalych z ulic, chodników i placów na terenie miasta. 3)Utrzymanie zieleni na terenach zielonych na terenie Miasta i Gminy. Szczególowy opis zostal zawarty w SWZ.
Identifiant de la procédure: 54d4b916-3131-4125-814a-ba838377405d
Identifiant interne: IR.271.3.25.2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90610000 Services de voirie et services de balayage des rues
Nomenclature supplémentaire (cpv): 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts, 90511300 Services de collecte des déchets sauvages, 90511000 Services de collecte des ordures
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Radomski (PL921)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Gmina Warka
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 2 463 170,72 PLN
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1. Zamawiajacy zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje odwrócona kolejnosc oceny ofert.
   2.  Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawców, wobec których zachodza podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
   3.  Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (zwanej dalej „ustawa sankcyjna”).
   4.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce, o którym mowa w art. w art. 5k rozporzadzenia (UE) nr 833/2014.
   5.  Kryteria oceny ofert: Cena: 60 pkt Czas reakcji: 40 pkt
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Utrzymanie komunalne na terenie Miasta i Gminy Warka w 2024 r.
Description: Przedmiotem zamówienia jest: 1) utrzymanie czystosci na terenie miasta w tym: omiatanie placów, dróg i ciagów pieszych oraz utrzymanie czystosci na posesjach komunalnych w tym: a) wiosenne mechaniczne zamiatanie ulic po sezonie zimowym – usuwanie piasku i nieczystosci pozostalych po zimie przy pomocy samobieznej polewaczko-zamiatarki – 35,0 km; b) wiosenne omiatanie chodników po okresie zimowym – usuwanie piasku i nieczystosci pozostalych po zimie –
   9. 310 m2; c) codzienne sprzatanie chodników na terenie Miasta – prace rozpoczynane codziennie od godziny
   6. 00 powierzchnia
   9. 310 m2; d) usuwanie piasku i nieczystosci z ulic na terenie Miasta – przeprowadzane na biezaco w miare potrzeby przy pomocy mechanicznej samojezdnej polewaczko-zamiatarki-35,0 km; e) jesienne mechaniczne zamiatanie ulic przed sezonem zimowym – usuwanie piasku i nieczystosci przy pomocy samobieznej polewaczko-zamiatarki - 35,00 km; f) utrzymanie czystosci nieruchomosci komunalnych 15.582 m2 (wg wykazu stanowiacego zalacznik nr 1), - omiatanie terenu nieruchomosci komunalnych ok. 10.856 m2, - omiatanie chodników przyleglych do nieruchomosci komunalnych
   4. 926 m2, - utrzymanie w czystosci i porzadku miejsc wokól pojemników na odpady na ww. terenach - utrzymanie pojemników na odpady na ww. terenach w odpowiednim stanie sanitarnym, porzadkowym i technicznym, g) wykonywanie innych prac porzadkowych majacych na celu utrzymanie czystosci i porzadku w miescie. 2) Wywóz i utylizacja nieczystosci stalych z ulic, chodników i placów na terenie miasta. a) wywóz odpadów zebranych w czasie sprzatania ulic i placów – odpady o kodzie „20 03 03 Odpady z ulic i placów” musza byc przekazane do utylizacji do odpowiednich instalacji (skladowisko odpadów majace pozwolenia na skladowanie tych odpadów itp.): - orientacyjna ilosc odpadów z ulic i placów zbierana w roku – okolo 500 ton; b) wyposazenie terenów pasów drogowych w obrebie miasta oraz pozostalych terenach gminy Warka w pojemniki do zbierania odpadów (kosze na smieci); c) usuwanie odpadów z pojemników usytuowanych na terenach ww. pasów drogowych w obrebie miasta oraz na pozostalych terenach Gminy Warka; d) transport zebranych odpadów o kodzie „20 03 01 zmieszane odpady komunalne” do odpowiedniej instalacji komunalnej, - orientacyjna ilosc odpadów z koszy zbierana w ciagu roku – okolo 1 500 ton; e) utrzymanie w czystosci i porzadku miejsc wokól koszy na smieci; f) utrzymanie koszy na smieci w odpowiednim stanie sanitarnym, porzadkowym i technicznym; g) odbiór odpadów zgromadzonych po zbieraniu w ramach akcji organizowanych przez Gmine Warka – np. „Sprzatanie swiata”. 3) Utrzymanie zieleni na terenach zielonych na terenie Miasta i Gminy. a) coroczne nasadzenia kwiatów na terenie Miasta: - nasadzenia wiosennych kwiatów (bratki itp.) – rodzaje kwiatków uzgadniane z Urzedem Miejskim: ilosc wiosennych kwiatków do nasadzenia – okolo 6 000 sztuk; - nasadzenia podstawowych rodzajów kwiatów (begonie itp.) – rodzaje i kolorystyka kwiatków uzgadniane z Urzedem Miejskim: - ilosc podstawowych rodzajów kwiatów do nasadzenia – okolo
   5. 500 sztuk; - nasadzenia chryzantem przed Swietem Zmarlych (ilosc chryzantem do nasadzenia – okolo 500 sztuk). b) coroczne nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie Miasta: - rodzaje i ilosci nasadzanych drzew i krzewów zaleza od ilosci nowych i remontowanych ulic i pasów drogowych; - wymiana uszkodzonych lub zniszczonych drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie Miasta; c) biezaca pielegnacja terenów zielonych oraz biezace utrzymanie zieleni w nalezytym stanie okolo 74 986 m2 wedlug zalacznika nr 2 + co najmniej 8000 m2 laki „Ochrona bioróznorodnosci” tj. - koszenie i grabienie trawy; Dalszy opis zawarty jest w SWZ.
Identifiant interne: IR.271.3.25.2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90610000 Services de voirie et services de balayage des rues
Nomenclature supplémentaire (cpv): 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts, 90511300 Services de collecte des déchets sauvages, 90511000 Services de collecte des ordures
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Radomski (PL921)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Kryterium „cena” bedzie oceniane w oparciu o miesieczne ceny ofert brutto. Oferta z najnizsza cena otrzyma maksymalna ilosc (60) punktów
Pondération (points, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Nom: Czas reakcji
Description: Kryterium „czas reakcji” bedzie rozpatrywane na podstawie czasu reakcji podanego przez wykonawce w formularzu ofertowym w pkt
   1.  Czas reakcji nalezy okreslic z dokladnosci do 1h, tj. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym odpowiednio: 1h/2h/3h/4h/5h/6h/7h/8h/9h/10h/11h/12h/13h/14h/15h/16h/17h/18h/19h/20h/21h/22h/23h/24h. Minimalny czas reakcji wynosi – 1h. Maksymalny czas reakcji wynosi – 24h.
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp – odwolanie wnosi sie w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tresci dokumentów zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Gmina Warka
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 2 997 648,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse249 804,00 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée249 804,00 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Gmina Warka
Numéro d’enregistrement: 7972016015
Adresse postale: Pl. St. Czarnieckiego 1  
Ville: Warka
Code postal: 05-660
Subdivision pays (NUTS): Radomski (PL921)
Pays: Pologne
Point de contact: Ewa Belicka
Adresse électronique: e.belicka@warka.pl
Téléphone: +48 486651200
Télécopieur: +48 486651225
Adresse internet: www.warka.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Radomski (PL921)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 48224587777
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Zaklad Uslug Komunalnych w Warce Sp. z o.o.
Taille de l’opérateur économique: medium
Numéro d’enregistrement: 7972027869
Adresse postale: ul. Farna 4  
Ville: Warka
Code postal: 05-660
Subdivision pays (NUTS): Radomski (PL921)
Pays: Pologne
Adresse électronique: zuk@zukwarka.pl
Téléphone: +48486672285
Rôles de cette organisation
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 5286e3f6-a09f-4064-9e7e-4f199fafbf70 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 08:21:52 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 70406-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues