Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Siedlce: Machines de chargement ou de manutention

2022/S 53-137675  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Pologne-Siedlce: Machines de chargement ou de manutention 2022/S 053-137675 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Utylizacji OdpadÛw Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. B?onie 3 Ville: Siedlce Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 08-110 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Go? - PszczÛ?kowska Courriel: info@zuo.siedlce.pl TÈlÈphone: +48 256332522 Fax: +48 256332526 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zuo.siedlce.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Sp. z o.o.
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: 38.11.Z
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przetarg nieograniczony(dla kwoty powy?ej 913 630 z?.) na zakup i dostaw? ?adowarki ko?owej na potrzeby Zak?adu Utylizacji OdpadÛw Sp. z o.o, Zak?ad w Woli Sucho?ebrskiej, ul. Soko?owska
   2. 
II.1.2) Code CPV principal 42418900 Machines de chargement ou de manutention
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa ?adowarki ko?owej na potrzeby Zak?adu Utylizacji OdpadÛw Sp. z o.o, Zak?ad w Woli Sucho?ebrskiej, ul. Soko?owska
   2.  ?adowarka wraz z osprz?tem b?dzie wykorzystywana do za?adunku/ roz?adunku odpadÛw, usypywania pryzm. Praca z materia?em m. in. o ci??arze w?a?ciwym ok 1200 kg/m3.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 002 522.00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL925 Siedlecki
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa ?adowarki ko?owej na potrzeby Zak?adu Utylizacji OdpadÛw Sp. z o.o, Zak?ad w Woli Sucho?ebrskiej, ul. Soko?owska
   2.  ?adowarka wraz z osprz?tem b?dzie wykorzystywana do za?adunku/ roz?adunku odpadÛw, usypywania pryzm. Praca z materia?em m. in. o ci??arze w?a?ciwym ok 1200 kg/m3.
   2.  Parametry urz?dzenia: STAN fabrycznie nowy rok produkcji: nie wcze?niej ni? 2021 r. SILNIK I SKRZYNIA BIEG"W ï Silnik wysokopr??ny, turbodo?adowany, 6 cylindrowy ï pojemno?? minimum 6,0 l. ï moc min.: 170 kW ï maksymalny moment obrotowy; minimum 1150Nm ï norma emisji spalin minimum STAGE 5, bez filtra cz?stek sta?ych DPF ï ch?odnica oleju hydraulicznego ï ciecz ch?odz?ca silnika oraz powietrze do?adowuj?ce ï suchy filtr powietrza ï wst?pny filtr powietrza typu ìcyklonî ï poziom ha?asu w kabinie operatora i na zewn?trz spe?niaj?cy obowi?zuj?ce normy PL i EU ï skrzynia biegÛw automatyczna, minimum 5 biegÛw do przodu I minimum 3 biegi do ty?u ï sterowanie skrzyni? biegÛw ñ zintegrowany pojedynczy joystick steruj?cy ze zmian? kierunku jazdy i Kick-down ï zmiana biegÛw pod obci??eniem z mo?liwo?ci? prze??czenia na tryb manualny lub zmiana biegÛw przed obci??eniem dostosowana jest automatycznie ï mimimum silnik wyprodukowany przez producenta maszyny PODWOZIE nap?d na wszystkie ko?a opony pe?ne cztery ko?a rÛwnej wysoko?ci min. 2 tryby sterowania maszyn?: most przedni mocowany na sztywno do ramy, most tylny mocowany wahliwie mosty z automatyczn? blokad? dyferencja?u lub z hydraulicznym po?lizgiem. przek?adnia planetarna p?ywaj?ca w piastach kÛ? jezdnych, uk?ad kierowniczy, zapewniaj?cy p?ynne sterowanie maszyn? przy ka?dej pr?dko?ci obrotowej silnika hamulce na cztery ko?a sterowane hydraulicznie, wielotarczowe typu mokrego hamulec postojowy hydrauliczny lub elektryczny w??czany w kabinie operatora system centralnego smarowania UK?AD CH?ODZENIA I HYDRAULICZNY ch?odnice o szerokich kana?ach przelotowych, odporne na zabrudzenia z samoczynnym oczyszczaniem urz?dzenie ostrzegaj?ce przed przeci??eniem uk?ad kierowniczy wspomagany hydraulicznie instalacja hydrauliczna do obs?ugi sprz?tÛw z przodu maszyny wziernik poziomu oleju ch?odnica olejowa wentylator wychylny, zamocowany na zawiasach w celu szybkiego dost?pu do ch?odnic lub wentylator umieszczony za ch?odnicami rozdzielacz g?Ûwny 3 sekcyjny z zaworem bezpiecze?stwa INSTALACJA ELEKTRYCZNA instalacja 24 V dwa akumulatory 12V STEROWANIE I ?Y?KA system centralnego smarowania waga do wa?enia zawarto?ci ?y?ki sterowanie uk?adem roboczym przy pomocy joysticka z mo?liwo?ci? jednoczesnego sterowania rÛ?nymi ruchami osprz?tu sterowanie maszyn? za pomoc? regulowanej kierownicy wybÛr kierunku jazdy na joysticku ?y?ka wysokiego wysypu z przykr?canym, odpornym na zu?ycie lemieszem dwustronnym, jednocz??ciowym ?y?ka o pojemno?ci min. 3,0 m3, wysokiego wysypu ?y?ka szeroko?ci do 320 cm automatyczne poziomowanie ?y?ki uk?ad amortyzuj?cy ruchy ramienia ?adowarkowego WYMIARY MASZYNY, POJEMNO?CI I WYDAJNO?? wysoko?? maximum 3,47 m szeroko?? maszyny maximum 2,90 m i nie wi?ksza ni? szeroko?? ?y?ki d?ugo?? ca?kowita z ?y?k? opart? o grunt: 8,50 m k?t skr?tu prawo/lewo minimum 40 promie? skr?tu na zewn?trznej kraw?dzi opon maximum 6,10 m ci??ar maszyny gotowej do pracy maximum 19500 kg Pojemno?? zbiornika paliwa min 280 l pojemno?? uk?adu hydraulicznego minimum 280 l ci?nienie robocze w uk?adzie hydraulicznym minimum 200 bar
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 240-629899
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Przetarg nieograniczony(dla kwoty powy?ej 913 630 z?.) na zakup i dostaw? ?adowarki ko?owej na potrzeby Zak?adu Utylizacji OdpadÛw Sp. z o.o, Zak?ad w Woli Sucho?ebrskiej, ul. Soko?owska
   2. 
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EWPA Sp. z o. o.
Ville: Komorniki Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 65-052 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 002 522.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/03/2022 Pologne-Siedlce: Machines de chargement ou de manutentionType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 16/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
42418900 - Machines de chargement ou de manutention