Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Siedlce: Machines et Èquipement pour la construction

2021/S 179-465722  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Siedlce: Machines et Èquipement pour la construction 2021/S 179-465722 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ZespÛ Sk?adnic LasÛw Pa?stwowych w Siedlcach Adresse postale: 08-110 Siedlce ul. Kazimierzowska 9 Ville: Siedlce Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 08-110 Pays: Pologne Courriel: zslp.siedlce@warszawa.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 256325879 Fax: +48 256325879 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zslp.warszawa.lasy.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nie posiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: spedycja drewna, budowa infrastruktury le?nej
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa maszyn budowlanych NumÈro de rÈfÈrence: B.270.48.2021
II.1.2) Code CPV principal 43300000 Machines et Èquipement pour la construction
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 1)Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa: a. zadanie nr 1 ñ dostawa fabrycznie nowej koparko ?adowarki b. zadanie nr 2 ñ dostawa fabrycznie nowego walca stalowego do robÛt ziemnych 2) SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, zawarty zosta odpowiednio w za??cznikach nr 6 i 7 do SWZ. 3) Miejscem dostawy przedmiotu zamÛwienia jest siedziba Zespo?u Sk?adnic LasÛw Pa?stwowych w Siedlcach ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 880 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 43300000 Machines et Èquipement pour la construction
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'exÈcution:
 3)Miejscem dostawy przedmiotu zamÛwienia jest siedziba Zespo?u Sk?adnic LasÛw Pa?stwowych w Siedlcach ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce
II.2.4) Description des prestations:
 1)Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa: a. zadanie nr 1 ñ dostawa fabrycznie nowej koparko ?adowarki 2) SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, zawarty zosta odpowiednio w za??cznikach nr 6 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy od podpisania umowy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:

   5. 2. Zamawiaj?cy zastrzega zastosowanie prawa opcji. Realizacja prawa opcji polega b?dzie na rozszerzeniu zamÛwienia w stosunku do zamÛwienia podstawowego dla ka?dego z zada?, poprzez zakup dodatkowo maksymalnie 1 koparko ?adowarki dla zadania nr 1 oraz dodatkowo maksymalnie 1 walca stalowego do robÛt ziemnych dla zadania nr 2, spe?niaj?cych wymagania techniczne okre?lone odpowiednio w za??cznikach nr 6 oraz 7 do SWZ. Zamawiaj?cy mo?e z prawa opcji nie skorzysta?. ZamÛwienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiaj?cego. Nieskorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy ?adnych roszcze w stosunku do Zamawiaj?cego. ZamÛwienie obj?te opcj Wykonawca b?dzie zobowi?zany wykona po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiaj?cego, ?e zamierza z prawa opcji skorzysta?. Termin wykonania zamÛwienia obj?tego opcj wyznaczony przez Zamawiaj?cego nie mo?e by d?u?szy ni 120 dni kalendarzowych od dnia przes?ania zawiadomienia do Wykonawcy (dla wszystkich elementÛw). Zasady dotycz?ce realizacji zamÛwienia obj?tego prawem opcji b?d takie same jak te, ktÛre obowi?zuj przy realizacji zamÛwienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega rÛwnie?, ?e ceny jednostkowe przedmiotu zamÛwienia obj?tego prawem opcji b?d identyczne, jak wskazane w Formularzu Ofertowym. Dodatkowe szczegÛ?y zwi?zane z prawem opcji zawarte s we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 5 do SWZ. Postanowienia umowy stosuje si odpowiednio do dostaw obj?tych prawem opcji. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji je?eli zak?ad zwi?kszy zakres dzia?alno?ci w zakresie infrastruktury drogowej .
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 43300000 Machines et Èquipement pour la construction
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'exÈcution:
 3)Miejscem dostawy przedmiotu zamÛwienia jest siedziba Zespo?u Sk?adnic LasÛw Pa?stwowych w Siedlcach ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce
II.2.4) Description des prestations:
 1)Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa: b. zadanie nr 2 ñ dostawa fabrycznie nowego walca stalowego do robÛt ziemnych 2) SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, zawarty zosta odpowiednio w za??czniku nr 7 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy od podpisania umowy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:

   5. 2. Zamawiaj?cy zastrzega zastosowanie prawa opcji. Realizacja prawa opcji polega b?dzie na rozszerzeniu zamÛwienia w stosunku do zamÛwienia podstawowego dla ka?dego z zada?, poprzez zakup dodatkowo maksymalnie 1 koparko ?adowarki dla zadania nr 1 oraz dodatkowo maksymalnie 1 walca stalowego do robÛt ziemnych dla zadania nr 2, spe?niaj?cych wymagania techniczne okre?lone odpowiednio w za??cznikach nr 6 oraz 7 do SWZ. Zamawiaj?cy mo?e z prawa opcji nie skorzysta?. ZamÛwienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiaj?cego. Nieskorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy ?adnych roszcze w stosunku do Zamawiaj?cego. ZamÛwienie obj?te opcj Wykonawca b?dzie zobowi?zany wykona po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiaj?cego, ?e zamierza z prawa opcji skorzysta?. Termin wykonania zamÛwienia obj?tego opcj wyznaczony przez Zamawiaj?cego nie mo?e by d?u?szy ni 120 dni kalendarzowych od dnia przes?ania zawiadomienia do Wykonawcy (dla wszystkich elementÛw). Zasady dotycz?ce realizacji zamÛwienia obj?tego prawem opcji b?d takie same jak te, ktÛre obowi?zuj przy realizacji zamÛwienia podstawowego. Zamawiaj?cy zastrzega rÛwnie?, ?e ceny jednostkowe przedmiotu zamÛwienia obj?tego prawem opcji b?d identyczne, jak wskazane w Formularzu Ofertowym. Dodatkowe szczegÛ?y zwi?zane z prawem opcji zawarte s we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 5 do SWZ. Postanowienia umowy stosuje si odpowiednio do dostaw obj?tych prawem opcji. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji je?eli zak?ad zwi?kszy zakres dzia?alno?ci w zakresie infrastruktury drogowej .
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 121-318031
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Zadanie nr 1
Lot n : 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 7780022310 Adresse postale: ?omianki Ville: Izabelin-DziekanÛwek Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni Code postal: 05-092 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 520 980.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Zadanie nr 2
Lot n : 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 7780022310 Adresse postale: ?omianki Ville: Izabelin DziekanÛwek Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 05-092 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 340 465.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
16.1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy PZP, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami PZP czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechaniu czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie PZP. 16.2. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb. 16.3. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej. 16.4. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 16.1 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 16.5. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 16.6. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
43300000 - Machines et équipement pour la construction