Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Siedlce: Machines de tri et de criblage

2022/S 53-137669  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Pologne-Siedlce: Machines de tri et de criblage 2022/S 053-137669 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. B?onie 3 Ville: Siedlce Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 08-110 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Go? - Pszczó?kowska Courriel: info@zuo.siedlce.pl Téléphone: +48 256332522 Fax: +48 256332526 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zuo.siedlce.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Sp. z o.o.
I.5) Activité principale Autre activité: 38.11.Z
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zakup i dostawa sita gwia?dzistego na potrzeby Zak?adu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zak?ad w Woli Sucho?ebrskiej, ul. Soko?owska 2
II.1.2) Code CPV principal 43411000 Machines de tri et de criblage
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mobilnego przesiewacza gwia?dzistego na potrzeby Zak?adu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zak?ad w Woli Sucho?ebrskiej, ul. Soko?owska
   2. 
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 970 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie Code NUTS: PL925 Siedlecki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mobilnego przesiewacza gwia?dzistego na potrzeby Zak?adu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zak?ad w Woli Sucho?ebrskiej, ul. Soko?owska
   2. 
   2.  Parametry urz?dzenia: Stan: fabrycznie nowy, nie mo?e by? prototypem, musi pochodzi? z seryjnej produkcji rok produkcji: nie wcze?niej ni? 2021 r. Dane podstawowe: - podwozie 2 osiowe, centralno-osiowe - Silnik spalinowy diesel, o mocy powy?ej 70 kW - d?ugo?? b?bna min 5 m, ?rednica min 2 m - pr?dko?? obrotowa b?bna w zakresie 20-23 obr/min - pojemno?? kosza zasypowego min 5 m3 - wysoko?? za?adunku - max 3 m - wysokie burty za?adowcze - instalacja hamulcowa: system EBS - o?wietlenie - uk?ad sterowania Pok?ad gwia?dzisty: - pok?ad wyposa?ony we wst?pny aerator - wielko?? frakcji 0-20 mm - nap?d hydrauliczny - szczotka czyszcz?ca b?ben regulowana hydraulicznie wyposa?ona we w?asny system oczyszczania Ta?my i przeno?niki: Przeno?nik podaj?cy: - szeroko?? ta?my przeno?nika - min 1000 mm - d?ugo?? przeno?nika min 4400 mm - ta?ma przeno?nika wyposa?ona w zbieraki - ta?ma przeno?nika zbrojona, o podwy?szonej wytrzyma?o?ci - pr?dko?? ta?my uzale?niona od ilo?ci przesiewanego materia?u w b?bnie realizowane przez czujniki spowalniaj?ce zabezpieczaj?ce przed prze?adowaniem - regulowana pr?dko?? ta?my z poziomu pulpitu sterowniczego Przeno?nik odprowadzaj?cy frakcj? nadsitow?: - szeroko?? ta?my przeno?nika - min. 1000 mm - d?ugo?? przeno?nika - min: 4800 mm - ta?ma wyposa?ona w zbieraki - regulowana pr?dko?? ta?my Przeno?nik odprowadzaj?cy frakcj? podsitow?: - szeroko?? ta?my przeno?nika - min 1000 mm - d?ugo?? przeno?nika min 4600 mm - regulowana pr?dko?? ta?my Przeno?nik poprzeczny - szeroko?? przeno?nika - min 800 mm Pulpit sterowniczy: - wielofunkcyjny pulpit sterowniczy obs?uguj?cy wszystkie funkcje przesiewacza oraz stany awaryjne, wy?wietlacz musi wskazywa? dzienny przebieg maszyny. Silnik: - silnik wysuwany poza obrys urz?dzenia - przesiewacz wyposa?ony w czujniki zapobiegaj?ce przegrzaniu maszyny/ przeci??eniu maszyny - zabezpieczenie temperaturowe Dodatkowo: - uk?ad centralnego smarowania - dodatkowy b?ben o grubo?ci poszycia w zakresie 80 mm zamienny z podk?adem gwia?dzistym - uk?ad automatycznego oczyszczania ch?odnicy - uk?ad automatycznego oczyszczania ch?odnicy oleju hydraulicznego - separator magnetyczny ta?my zewn?trznej - separator pneumatyczny lekkich frakcji oraz dodatkowy komplet pomp hydraulicznych o przep?ywie min. 40 l/min do obs?ugi separatora powietrznego - przednie podpory hydrauliczne - no?e w b?bnie do rozrywania worków - o?wietlenie stref roboczych - stalowe bariery przeciwnajzadowe Dodatkowe wymagania: Instrukcja obs?ugi, katalog cz??ci zamiennych, ksi??ka gwarancyjna, dokumentacja techniczno - ruchowa w j?zyku polskim, certyfikat CE. Mo?liwo?? rejestracji jako przyczepa specjalna - Wykonawca winien dostarczy? komplet dokumentów do rejestracji w tym wyci?g ze ?wiadectwa homologacji. Warunki gwarancji i r?kojmi. a) R?kojmia na kompletny przedmiot umowy z wy??czeniem materia?ów eksploatacyjnych i cz??ci szybko zu?ywaj?cych si? w wyniku normalnej eksploatacji wynosi 36 miesi?cy. Wykaz materia?ów eksploatacyjnych i cz??ci szybko zu?ywaj?cych si? w wyniku normalnej eksploatacji b?dzie stanowi? za??cznik do umowy, dostarczony przez Wykonawc? przed podpisaniem umowy. R?kojmia dotyczy równie? opon. b) Gwarancja na kompletny przedmiot umowy 24 miesi?ce od dnia dostarczenia i podpisania protoko?u zdawczo - odbiorczego bez uwag. Gwarancja dotyczy równie? opon. c) Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? do bezzw?ocznego, najpó?niej w terminie 3 dni od daty ujawnienia wady lub usterki, powiadomienia Wykonawcy o tych usterkach i wadach. d) W przypadku wyst?pienia usterki, awarii w okresie gwarancji Wykonawca zobowi?zuje si? do przyst?pienia do usuni?cia jej nie pó?niej ni? w ci?gu 24 godzin zegarowych licz?c od chwili przyj?cia zg?oszenia przez Zmawiaj?cego. T
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 199-518628
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Zakup i dostawa sita gwia?dzistego na potrzeby Zak?adu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zak?ad w Woli Sucho?ebrskiej, ul. Soko?owska 2
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRONAR Sp. z o.o.
Ville: Narew Code NUTS: PL842 ?om?y?ski Code postal: 17-210 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 970 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/03/2022 Pologne-Siedlce: Machines de tri et de criblageType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 16/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
43411000 - Machines de tri et de criblage