Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Siedlce:Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2023/S 195-609488  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Pologne-Siedlce: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2023/S 195-609488 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Utylizacji OdpadÛw Sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: 8212090331 Adresse postale: ul. B?onie 3 Ville: Siedlce Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 08-110 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe? Olszewski Courriel: info@zuo.siedlce.pl TÈlÈphone: +48 256332522 Fax: +48 256332526 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zuo.siedlce.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Sp. z o.o.
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: 38.11.Z
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?uga odbioru, transportu i zagospodarowania odpadÛw - komponentÛw do produkcji paliwa alternatywnego RDF pochodz?cych z Zak?adu Utylizacji OdpadÛw sp. z o.o. w Woli Sucho?ebrskiej NumÈro de rÈfÈrence: Z/12/2023
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga odbioru, transportu i zagospodarowania odpadÛw kalorycznych pochodz?cych z mechanicznej obrÛbki odpadÛw wytwarzanych w Zak?adzie w Woli Sucho?ebrskiej, ul. Soko?owska 2, tj: 1) odpadÛw o kodzie ex 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) pochodz?cych z mechanicznej obrÛbki odpadÛw inne ni? wymienione w 19 12 11 komponent do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk w procesie wymienionym w za??czniku nr 1 (w tym w procesie R12) do ustawy o odpadach lub recykling 2) odpady o kodzie 19 12 04 ñ tworzywa sztuczne i guma komponent do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk w procesie wymienionym w za??czniku nr 1 (w tym w procesie R12) do ustawy o odpadach lub recykling
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga odbioru, transportu i zagospodarowania odpadÛw kalorycznych pochodz?cych z mechanicznej obrÛbki odpadÛw wytwarzanych w Zak?adzie w Woli Sucho?ebrskiej, ul. Soko?owska 2, tj: 1) odpadÛw o kodzie ex 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) pochodz?cych z mechanicznej obrÛbki odpadÛw inne ni? wymienione w 19 12 11 komponent do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk w procesie wymienionym w za??czniku nr 1 (w tym w procesie R12) do ustawy o odpadach lub recykling w ilo?ci 5 380,00 Mg , 2) odpady o kodzie 19 12 04 ñ tworzywa sztuczne i guma komponent do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk w procesie wymienionym w za??czniku nr 1 (w tym w procesie R12) do ustawy o odpadach lub recykling w ilo?ci 1 220,00 Mg.
   2.  ??czna ilo?? odpadÛw do przekazania i zagospodarowania to 6 600 Mg w trakcie trwania umowy z zastrze?eniem, ?e Wykonawca zobowi?zany jest do odbioru w celu zagospodarowania co najmniej 6 200 Mg w tym 5 000,00 Mg odpadÛw o kodzie ex 19 12 12 i 1 200,00 Mg odpadÛw o kodzie 19 12 04 w trakcie trwania umowy.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
24. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie prawa opcji do 20% liczonej od ??cznej wielko?ci zamÛwienia podstawowego tj. od wielko?ci 6 600 Mg odpadÛw wskazanych w ust. 1 pkt 1 i
   2.  1) Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (w ca?o?ci lub w cz??ci) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy i dodatkowa us?uga odbioru, transportu i zagospodarowania odpadÛw o kodzie ex 19 12 12 i 19 12 04 b?dzie le?a?a w interesie Zamawiaj?cego oraz wynika?a z jego bie??cych potrzeb. 2) W celu uruchomienia prawa opcji Zamawiaj?cy z?o?y Wykonawcy pisemne o?wiadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre?lonym zakresie. 3) Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiaj?cego, z ktÛrego mo?e, ale ma obowi?zku skorzysta? w ramach realizacji przedmiotu zamÛwienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji Wykonawcy nie przys?uguj? ?adne roszczenia z tego tytu?u. 4) Je?eli Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji obowi?zkiem umownym Wykonawcy jest wykonanie us?ugi w zakresie obj?tym wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamÛwienie podstawowe. 5) Zamawiaj?cy ma prawo wielokrotnie korzysta? z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego - - jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. 6) Uruchomienie opcji nie b?dzie wymaga?o zmiany umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wniesienia wadium w wysoko?ci 20 000,00 z? (s?ownie dwadzie?cia tysi?cy z?otych 00/100Od Wykonawcy, ktÛrego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane b?dzie wniesienie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 1,5 % ceny ca?kowitej brutto podanej w ofercie.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 179-559599
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Us?uga odbioru, transportu i zagospodarowania odpadÛw - komponentÛw do produkcji paliwa alternatywnego RDF pochodz?cych z Zak?adu Utylizacji OdpadÛw sp. z o.o. w Woli Sucho?ebrskiej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
SzczegÛ?y dotycz?ce ochrony danych osobowych zawiera SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej zosta?y okre?lone w Dziale IX ustawy Prawo zamÛwie? publicznych ?rodki ochrony prawnej. Przys?uguj? one wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec zg?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 Us?uga odbioru, transportu i zagospodarowania odpadÛw - komponentÛw do produkcji paliwa alternatywnego RDF pochodz?cych z Zak?adu Utylizacji OdpadÛw sp. z o.o. w Woli Sucho?ebrskiej 10/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères