Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Siedlce: Services relatifs aux dÈchets mÈdicaux

2021/S 40-100247  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 26/02/2021 S40 Pologne-Siedlce: Services relatifs aux dÈchets mÈdicaux 2021/S 040-100247 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Mazowiecki Szpital WojewÛdzki im. ?w. Jana Paw?a II w Siedlcach SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Poniatowskiego 26 Ville: Siedlce Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 08-110 Pays: Pologne Point(s) de contact: Remigiusz Krzewniak Courriel: ozp@szpital.siedlce.pl TÈlÈphone: +48 256403299 Fax: +48 256403263 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpital.siedlce.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadÛw medycznych NumÈro de rÈfÈrence: FZP.2810.46.2020
II.1.2) Code CPV principal 90524000 Services relatifs aux dÈchets mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadÛw z dzia?alno?ci medycznej Mazowieckiego Szpitala WojewÛdzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. przez okres 12 miesi?cy od daty zawarcia umowy. Niniejsze zamÛwienie dotyczy odpadÛw o kodach: 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 09. SzczegÛ?owe zestawienie ilo?ci poszczegÛlnych grup odpadÛw zawiera formularz cenowy stanowi?cy Za??cznik nr 1 do SIWZ. Dane wskazane w formularzu s danymi szacunkowymi i mog ulec zmianie. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? zmiany ilo?ci i rodzaju wywo?onych odpadÛw zgodnie z aktualnymi potrzebami. Wykonawca z tego tytu?u nie b?dzie wnosi ?adnych roszcze?. Odpady medyczne b?d odbierane co dwa dni (3 razy w tygodniu, tj. poniedzia?ek, ?roda, pi?tek, w godzinach od
   8. 00 do 13.00 z miejsc wskazanych przez Zamawiaj?cego, nast?puj?co zlokalizowanych: ó Siedlce, ul. Poniatowskiego 26, ó Rudka, ul. Teodora Dunina
   1. 
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 2 233 356.30 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 2 233 356.30 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90524400 Services de collecte, de transport et d'Èlimination de dÈchets hospitaliers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exÈcution:
Siedziba zamawiaj?cego ñ Siedlce, ul. Poniatowskiego 26 oraz ñ Rudka, ul. Teodora Dunina
   1. 
II.2.4) Description des prestations:
Zamawiaj?cy wymaga, aby ?wiadczenie us?ugi w ww. zakresie odbywa?o si zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa na terenie RP, a w szczegÛlno?ci przepisami: a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ?rodowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z po?n. zm.); b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.); c) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarÛw niebezpiecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 169 z pÛ?n. zm.), wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustaw. Wykonawca ka?dorazowo po odbiorze odpadÛw sprz?tnie wszelkie pozosta?o?ci po nich w pomieszczeniach, z ktÛrych je odbiera?. Ka?dorazowy odbiÛr odpadÛw medycznych przez Wykonawc dokumentowany b?dzie zgodnie z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami, w tym rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorÛw dokumentÛw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadÛw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1973 z pÛ?n. zm.). Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy wystawienia dokumentu potwierdzaj?cego unieszkodliwienie zaka?nych odpadÛw medycznych przez termiczne przekszta?cenie w spalarniach odpadÛw niebezpiecznych ñ zgodnie z art. 95 ust. 4 i 5 ustawy o odpadach oraz rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzaj?cego unieszkodliwienie zaka?nych odpadÛw medycznych lub zaka?nych odpadÛw weterynaryjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 107 z pÛ?n. zm.). Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac w rozumieniu przepisÛw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), osÛb wykonuj?cych czynno?ci w zakresie odbioru i transportu odpadÛw medycznych obj?tych przedmiotem zamÛwienia. SposÛb dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiaj?cego w zakresie kontroli spe?niania przez Wykonawc powy?szego wymogu oraz sankcje z tytu?u jego niespe?nienia, okre?lone zosta?y we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SIWZ. Transport odpadÛw medycznych z miejsca magazynowania do miejsca unieszkodliwiania odbywa si b?dzie pojazdami specjalnie do tego przystosowanymi posiadaj?cymi w tym wzgl?dzie wszelkie zezwolenia zgodnie z ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarÛw niebezpiecznych. Kierowcy winni posiada odpowiednie kwalifikacje i za?wiadczenia uprawniaj?ce do transportu towarÛw niebezpiecznych. Zaka?ne odpady medyczne, musz by unieszkodliwiane poprzez termiczne przekszta?cenie w spalarniach zlokalizowanych zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa. W my?l art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o opadach Wykonawca zobowi?zany jest do unieszkodliwiania zaka?nych odpadÛw medycznych na obszarze wojewÛdztwa mazowieckiego. Dopuszcza si unieszkodliwienie zaka?nych odpadÛw medycznych na obszarze wojewÛdztwa innego ni mazowieckie, w najbli?ej po?o?onej spalarni, w przypadku gdy na terenie wojewÛdztwa mazowieckiego nie ma spalarni, b?d istniej?ce spalarnie nie posiadaj wolnych mocy przerobowych.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca, sk?adaj?c ofert zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci 22 500,00 PLN (s?ownie: dwadzie?cia dwa tysi?ce pi??set). Wadium winno znajdowa si w posiadaniu Zamawiaj?cego przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wybrany Wykonawca wniesie Zamawiaj?cemu najpÛ?niej w dniu zawarcia umowy wymagane zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 3 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 237-584628
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadÛw medycznych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Emka S.A.
Adresse postale: Jaktorowska 15A Ville: ?yrardÛw Code NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEW"DZTWO MAZOWIECKIE Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Saba Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Przemys?owa 34 Ville: P?ock Code NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEW"DZTWO MAZOWIECKIE Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 430 964.00 PLN Offre la plus basse: 2 233 356.30 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 2 233 356.30 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
23/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90524000 - Services relatifs aux déchets médicaux 
90524400 - Services de collecte, de transport et d'élimination de déchets hospitaliers