Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Siedlce: Services de transport routier

2020/S 147-361689  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Siedlce: Services de transport routier 2020/S 147-361689 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zesp█ Sk?adnic Las█w Pa?stwowych w Siedlcach Adresse postale: ul. Kazimierzowska 9 Ville: Siedlce Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 08-110 Pays: Pologne Point(s) de contact: Zesp█ Sk?adnic Las█w Pa?stwowych w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce Courriel: zslp.siedlce@warszawa.lasy.gov.pl T╚l╚phone: +48 256325879 Fax: +48 256325879 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.zslp.warszawa.lasy.gov.pl/ http://www.zslp.warszawa.lasy.gov.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: spedycja drewna, budowa infrastruktury le?nej
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Przetarg na us?ugi transportowe 2020/2021 Num╚ro de r╚f╚rence: O.270.2.2020
II.1.2) Code CPV principal 60100000 Services de transport routier
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest transport drewna z lasu na wagony, plac sk?adnicy, za?adunek z placu sk?adnicy na wagon, transport sadzonek z le?nictw po?o?onych na terenie RDLP Warszawa, RDLP Lublin, RDLP Radom wynikaj?ce z za??cznika nr 1 do SIWZ. Szczeg█?owy opis cz??ci wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia, zawarty zosta odpowiednio w za??czniku 1B do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 581 170.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
1 s wyw
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie teren nast?puj?cych nadle?nictw ?och█w, Soko?█w, Mi?sk, Siedlce.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw ?och█w, Soko?█w, Mi?sk, Siedlce do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 1500 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
2 s wyw
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie teren nast?puj?cych nadle?nictw: ?och█w, Soko?█w, Siedlce, Sarnaki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw ?och█w, Soko?█w, Siedlce, Sarnaki do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 1500 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
3 s wyw
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie teren nast?puj?cych nadle?nictw: Celestyn█w, Garwolin, ?uk█w, Mi?sk, Mi?dzyrzec, Radzy
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Celestyn█w, Garwolin, ?uk█w, Mi?sk, Mi?dzyrzec, Radzy do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 2000 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
4 s wyw
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie teren nast?puj?cych nadle?nictw: Siedlce, Mi?sk, ?uk█w, Garwolin, Mi?dzyrzec, Radzy
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Siedlce, Mi?sk, ?uk█w, Garwolin, Mi?dzyrzec, Radzy do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 1800 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
5 s wyw
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie teren nast?puj?cych nadle?nictw: Mi?sk, Siedlce, ?uk█w, Sarnaki, Bia?a Podlaska, Mi?dzyrzec
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Mi?sk, Siedlce, ?uk█w, Sarnaki, Bia?a Podlaska, Mi?dzyrzec do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 1800 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
6 s wyw
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia jest teren nadle?nictw podleg?ych RDLP w Warszawie. Miejsce za?adunku oddalone nie dalej ni 50km od stacji za?adowczej
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nadle?nictw podleg?ych RDLP w Warszawie z miejsca za?adunku do stacji za?adowczej oddalonej nie dalej ni 50 km i za?adunek na wagon w ilo?ci 1500 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
7 s wyw
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nast?puj?cych nadle?nictw Sarnaki, Bia?a Podlaska, Mi?dzyrzec, Parczew, Radzy?, ?uk█w
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Sarnaki, Bia?a Podlaska, Mi?dzyrzec, Parczew, Radzy?, ?uk█w do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 1800 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
8 s wyw
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nast?puj?cych nadle?nictw Mi?dzyrzec, Bia?a Podlaska, Sarnaki, Radzy
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Mi?dzyrzec, Bia?a Podlaska, Sarnaki, Radzy do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 2000 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
9 s wyw
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nast?puj?cych nadle?nictw Bi?goraj, Rozwad█w, Go?cierad█w, Jan█w Lubelski, Rudnik
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Bi?goraj, Rozwad█w, Go?cierad█w, Jan█w Lubelski, Rudnik do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 1800 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
10 s wyw
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nast?puj?cych nadle?nictw Go?cierad█w, Jan█w Lubelski, Kra?nik, Mircze, ?widnik, J█zef█w
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Go?cierad█w, Jan█w Lubelski, Kra?nik, Mircze, ?widnik, J█zef█w do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 2000 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
11 s wyw
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nast?puj?cych nadle?nictw Go?cierad█w, Jan█w Lubelski, Kra?nik, Rudnik, Rozwad█w
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Go?cierad█w, Jan█w Lubelski, Kra?nik, Rudnik, Rozwad█w do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 1800 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
12 s wyw
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nast?puj?cych nadle?nictw Parczew, Radzy?, Mi?dzyrzec, ?uk█w, Pu?awy
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Parczew, Radzy?, Mi?dzyrzec, ?uk█w, Pu?awy do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 2000 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
13 s wyw
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nast?puj?cych nadle?nictw Pu?awy, Lubart█w, Kra?nik, ?widnik, Parczew
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Pu?awy, Lubart█w, Kra?nik, ?widnik, Parczew do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 1500 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
14 s wyw
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nast?puj?cych nadle?nictw Sobib█r, Parczew, W?odawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Sobib█r, Parczew, W?odawa do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 4000 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
15 s wyw
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nast?puj?cych nadle?nictw Sobib█r, Parczew, W?odawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Sobib█r, Parczew, W?odawa do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 3500 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
16 s wyw
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nast?puj?cych nadle?nictw W?odawa, Sobib█r, Miedzyrzec, Parczew
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw W?odawa, Sobib█r, Miedzyrzec, Parczew do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 3500 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
17 s wyw
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nast?puj?cych nadle?nictw Sobib█r, W?odawa, Radzy?, Parczew
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Sobib█r, W?odawa, Radzy?, Parczew do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 3500 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
18 s wyw
Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nast?puj?cych nadle?nictw Lubart█w, Pu?awy, Parczew, Kra?nik
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Lubart█w, Pu?awy, Parczew, Kra?nik do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 1600 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
19 s wyw
Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nast?puj?cych nadle?nictw Kra?nik, ?widnik, Pu?awy, Krasnystaw, Lubart█w
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Za transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Kra?nik, ?widnik, Pu?awy, Krasnystaw, Lubart█w do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 1600 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
20 s wyw
Lot n : 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nast?puj?cych nadle?nictw Mircze, Tomasz█w, J█zef█w, Strzelce, Zwierzyniec, Krasnystaw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Za transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Mircze, Tomasz█w, J█zef█w, Strzelce, Zwierzyniec, Krasnystaw do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 2000 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
21 s wyw
Lot n : 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nast?puj?cych nadle?nictw Mircze, Tomasz█w, Zwierzyniec, Strzelce, Krasnystaw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Za transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Mircze, Tomasz█w, Zwierzyniec, Strzelce, Krasnystaw do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 2000 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
22 s wyw
Lot n : 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nast?puj?cych nadle?nictw Mircze, Tomasz█w, Zwierzyniec, Strzelce, Krasnystaw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Za transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Krasnystaw, Zwierzyniec, J█zef█w, Strzelce, Mircze, Tomasz█w do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 2000 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
23 s wyw
Lot n : 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nadle?nictw podleg?ych RDLP w Lublin.Miejsce za?adunku oddalone nie dalej ni 50km od stacji za?adowczej
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nadle?nictw podleg?ych RDLP w Lublin z miejsca za?adunku do stacji za?adowczej oddalonej nie dalej ni 50 km i za?adunek na wagon w ilo?ci 2000 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
24 s wyw
Lot n : 24
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nadle?nictw podleg?ych RDLP w Lublin.Miejsce za?adunku oddalone nie dalej ni 50km od stacji za?adowczej
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nadle?nictw podleg?ych RDLP w Lublin z miejsca za?adunku do stacji za?adowczej oddalonej nie dalej ni 50 km i za?adunek na wagon w ilo?ci 2000 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
25 s wyw
Lot n : 25
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nadle?nictw podleg?ych RDLP w Lublin.Miejsce za?adunku oddalone nie dalej ni 50km od stacji za?adowczej
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nadle?nictw podleg?ych RDLP w Lublin z miejsca za?adunku do stacji za?adowczej oddalonej nie dalej ni 50 km i za?adunek na wagon w ilo?ci 2000 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
26 s wyw
Lot n : 26
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nadle?nictw Gr█jec, Dobieszyn, Zwole?, Kozienice, Przysucha, Radom
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Za transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Gr█jec, Dobieszyn, Zwole?, Kozienice, Przysucha, Radom do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 2500 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
27 s wyw
Lot n : 27
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nadle?nictw Gr█jec, Dobieszyn, Zwole?, Przysucha
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Za transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Gr█jec, Dobieszyn, Zwole?, Przysucha do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 2500 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
28 s wyw
Lot n : 28
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nadle?nictw Barycz, Ruda Maleniecka, St?pork█w, Skar?ysko, Kielce, Przysucha
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Barycz, Ruda Maleniecka, St?pork█w, Skar?ysko, Kielce, Przysucha do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 1600 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
29 s wyw
Lot n : 29
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nadle?nictw Radom, Kozienice, Zwole?, Gr█jec, Przysucha
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Za transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Radom, Kozienice, Zwole?, Gr█jec, Przysucha do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 1800 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
30 s wyw
Lot n : 30
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nadle?nictw Skar?ysko, Przysucha, Radom, Zwole
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Za transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Skar?ysko, Przysucha, Radom, Zwole do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 1600 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
31 s wyw
Lot n : 31
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nadle?nictw Chmielnik, ?ag█w, Stasz█w, Pi?cz█w, Daleszyce
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Za transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Chmielnik, ?ag█w, Stasz█w, Pi?cz█w, Daleszyce do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 1600 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
32 s wyw
Lot n : 32
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nadle?nictw Chmielnik, ?ag█w, Stasz█w, Daleszyce
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Za transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Chmielnik, ?ag█w, Stasz█w, Daleszyce do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 1600 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
33 s wyw
Lot n : 33
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nadle?nictw W?oszczowa, J?drzej█w, Kielce, Ruda Maleniecka
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Za transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw W?oszczowa, J?drzej█w, Kielce, Ruda Maleniecka do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 1500 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
34 s wyw
Lot n : 34
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nadle?nictw W?oszczowa, J?drzej█w, Kielce, Zagna?sk, Daleszyce
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Za transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw W?oszczowa, J?drzej█w, Kielce, Zagna?sk, Daleszyce do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 1600 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
35 s wyw
Lot n : 35
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nadle?nictw Suchedni█w, W?oszczowa, Barycz, St?pork█w, Starachowice
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Za transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Suchedni█w, W?oszczowa, Barycz, St?pork█w, Starachowice do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 1500 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
36 s wyw
Lot n : 36
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nadle?nictw Starachowice, Ostrowiec ?wi?tokrzyski, Suchedni█w, Stasz█w
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Za transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Starachowice, Ostrowiec ?wi?tokrzyski, Suchedni█w, Stasz█w do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 2000 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
37 s wyw
Lot n : 37
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nadle?nictw Kielce, Daleszyce, Ostrowiec ?wi?tokrzyski, J?drzej█w
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Za transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nast?puj?cych nadle?nictw Kielce, Daleszyce, Ostrowiec ?wi?tokrzyski, J?drzej█w do tor█w za?adowczych i za?adunek na wagon w ilo?ci 2000 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
38 s wyw
Lot n : 38
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nadle?nictw podleg?ych RDLP Radom. Miejsce za?adunku oddalone nie dalej ni 50km od stacji za?adowczej
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nadle?nictw podleg?ych RDLP Radom z miejsca za?adunku do stacji za?adowczej oddalonej nie dalej ni 50 km i za?adunek na wagon w ilo?ci 2000 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
39 s wyw
Lot n : 39
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie na teren nadle?nictw podleg?ych RDLP Radom. Miejsce za?adunku oddalone nie dalej ni 50km od stacji za?adowczej
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Transport drewna ?redniowymiarowego z lasu z le?nictw po?o?onych na terenie nadle?nictw podleg?ych RDLP Radom z miejsca za?adunku do stacji za?adowczej oddalonej nie dalej ni 50 km i za?adunek na wagon w ilo?ci 2000 m3
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
40 s sadz
Lot n : 40
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL925 Siedlecki Lieu principal d'ex╚cution:
Transport ze szk█?ki Skierdy, nadle?nictwo Jab?onna do le?nictw po?o?onych na terenie nadle?nictw podleg?ych Regionalnej Dyrekcji Las█w Pa?stwowych w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Za transport sadzonek ze szk█?ki Skierdy, nadle?nictwo Jab?onna do le?nictw po?o?onych na terenie nadle?nictw podleg?ych Regionalnej Dyrekcji Las█w Pa?stwowych w Warszawie z okre?leniem odleg?o?ci na jak transportowane by?y sadzonki. ilo? sztuk:3 000 000
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Potencja techniczny / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Aspekty innowacyjne realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 074-176489
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
1 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Transport Zrywka Drewna i Zagospodarowanie Lasu Matusik Jan Adresse postale: Kozo?upy 35 Ville: Stoczek Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 07-104 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 28 500.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 25 650.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 2 Intitul╚:
2 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Transport Zrywka Drewna i Zagospodarowanie Lasu Matusik Jan Adresse postale: Kozo?upy 35 Ville: Stoczek Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 07-104 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 28 500.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 25 650.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 3 Intitul╚:
3 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HANZO Marek Nasi?owski Adresse postale: ul.Gen.J█zefa Bema 33 Ville: Siedlce Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 08-110 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 38 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 37 880.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 4 Intitul╚:
4 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PPHU ?obejko Anna Adresse postale: Klonowa 10 Ville: Jab?o Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 21-205 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 34 200.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 32 292.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 5 Intitul╚:
5 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 4 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PPHU Anna ?obejko Adresse postale: ul. Klonowa 10 Ville: Jab?o Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 21-205 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 34 200.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 32 166.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 6 Intitul╚:
6 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Transport Zrywka Drewna i Zagospodarowanie Lasu Matusik Jan Adresse postale: Kozo?upy 35 Ville: Stoczek Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 07-104 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 28 500.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 25 650.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 7 Intitul╚:
7 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PPHU ?obejko Anna Adresse postale: ul. Klonowa 10 Ville: Jab?o Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 21-205 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 34 200.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 31 842.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 8 Intitul╚:
8 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Pawe Czoboda Adresse postale: Orch█wek, ul. Szkolna 32 Ville: W?odawa Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 22-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 38 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 38 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 9 Intitul╚:
9 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi transportowe Tomasz Sopel Adresse postale: ul. Wiejska 125, Stare Oleszyce Ville: Oleszyce Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 37-630 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 34 200.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 32 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 10 Intitul╚:
10 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Tomasz Sopel Adresse postale: ul. Wiejska 125, Stare Oleszyce Ville: Oleszyce Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 37-630 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 38 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 38 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 11 Intitul╚:
11 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi transportowe Tomasz Sopel Adresse postale: ul. Wiejska 125, Stare Oleszyce Ville: Oleszyce Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 37-630 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 34 200.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 34 200.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 12 Intitul╚:
12 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PPHU Anna ?obejko Adresse postale: ul. Klonowa 10 Ville: Jab?o Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 21-205 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 38 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 36 560.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 13 Intitul╚:
13 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi transportowe Tomasz Sopel Adresse postale: u. Wiejska 125, Stare Oleszyce Ville: Oleszyce Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 37-630 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 28 500.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 28 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 14 Intitul╚:
14 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Pawe Czoboda Adresse postale: ul. Szkolna 32, Orch█wek Ville: W?odawa Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 22-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 76 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 75 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 15 Intitul╚:
15 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Pawe Czoboda Adresse postale: ul. Szkolna 32, Orch█wek Ville: W?odawa Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 22-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 66 500.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 66 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 16 Intitul╚:
16 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Pawe Czoboda Adresse postale: ul. Szkolna 32, Orch█wek Ville: W?odawa Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 22-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 66 500.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 65 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 17 Intitul╚:
17 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Pawe Czoboda Adresse postale: ul. Szkolna 32, Orch█wek Ville: W?odawa Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 22-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 66 500.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 66 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 18 Intitul╚:
18 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Tomasz Sopel Adresse postale: ul. Wiejska 125, Stare Oleszyce Ville: Oleszyce Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 37-630 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 30 400.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 30 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 19 Intitul╚:
19 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Tomasz Sopel Adresse postale: ul. Wiejska 125, Stare Oleszyce Ville: Oleszyce Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 37-630 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 30 400.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 30 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 20 Intitul╚:
20 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Tomasz Sopel Adresse postale: ul. Wiejska 125, Stare Oleszyce Ville: Oleszyce Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 37-630 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 38 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 36 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 21 Intitul╚:
21 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Tomasz Sopel Adresse postale: ul. Wiejska 125, Stare Oleszyce Ville: Oleszyce Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 37-630 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 38 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 38 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 22 Intitul╚:
22 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Tomasz Sopel Adresse postale: ul. Wiejska 125, Stare Oleszyce Ville: Oleszyce Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 37-630 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 38 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 36 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 23 Intitul╚:
23 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Tomasz Sopel Adresse postale: ul. Wiejska 125, Stare Oleszyce Ville: Oleszyce Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 37-630 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 38 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 38 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 24 Intitul╚:
24 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Tomasz Sopel Adresse postale: ul. Wiejska 125, Stare Oleszyce Ville: Oleszyce Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 37-630 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 38 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 38 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 25 Intitul╚:
25 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PPHU Anna ?obejko Adresse postale: ul. Klonowa 10 Ville: Jab?o Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 21-205 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 38 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 35 180.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 26 Intitul╚:
26 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. TRANS-WOOD Krzysztof Wdowiak Adresse postale: Su?k█w 60 Ville: Krasocin Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 29-105 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 47 500.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 50 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 27 Intitul╚:
27 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. TRANS-WOOD Krzysztof Wdowiak Adresse postale: Su?k█w 60 Ville: Krasocin Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 29-105 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 47 500.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 50 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 28 Intitul╚:
28 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. TRANS-WOOD Krzysztof Wdowiak Adresse postale: Su?k█w 60 Ville: Krasocin Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 29-105 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 30 400.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 32 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 29 Intitul╚:
29 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. TRANS-WOOD Krzysztof Wdowiak Adresse postale: Su?k█w 60 Ville: Krasocin Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 29-105 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 34 200.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 36 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 30 Intitul╚:
30 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. TRANS-WOOD Krzysztof Wdowiak Adresse postale: Su?k█w 60 Ville: Krasocin Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 29-105 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 30 400.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 32 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 31 Intitul╚:
31 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. TRANS-WOOD Krzysztof Wdowiak Adresse postale: Su?k█w 60 Ville: Krasocin Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 29-105 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 30 400.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 32 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 32 Intitul╚:
32 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. TRANS-WOOD Krzysztof Wdowiak Adresse postale: Su?k█w 60 Ville: Krasocin Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 29-105 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 30 400.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 32 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 33 Intitul╚:
33 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. TRANS-WOOD Krzysztof Wdowiak Adresse postale: Su?k█w 60 Ville: Krasocin Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 29-105 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 28 500.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 30 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 34 Intitul╚:
34 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. TRANS-WOOD Krzysztof Wdowiak Adresse postale: Su?k█w 60 Ville: Krasocin Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 29-105 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 30 400.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 32 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 35 Intitul╚:
35 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. TRANS-WOOD Krzysztof Wdowiak Adresse postale: Su?k█w 60 Ville: Krasocin Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 29-105 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 28 500.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 30 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 36 Intitul╚:
36 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. TRANS-WOOD Krzysztof Wdowiak Adresse postale: Su?k█w 60 Ville: Krasocin Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 29-105 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 38 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 40 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 37 Intitul╚:
37 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. TRANS-WOOD Krzysztof Wdowiak Adresse postale: Su?k█w 60 Ville: Krasocin Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 29-105 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 38 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 40 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 38 Intitul╚:
38 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. TRANS-WOOD Krzysztof Wdowiak Adresse postale: Su?k█w 60 Ville: Krasocin Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 29-105 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 38 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 40 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 39 Intitul╚:
39 s wyw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. TRANS-WOOD Krzysztof Wdowiak Adresse postale: Su?k█w 60 Ville: Krasocin Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 29-105 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 38 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 40 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 40 Intitul╚:
40 s sadz
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Samochodem Ci??arowym oraz Handel Obwo?ny - Opal Adam Srebnik Adresse postale: ul. Wiejska 101, Izbica Ville: Serock Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 05-140 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 90 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 90 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wienia, o kt█rym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego, o warto?ci do 70 % warto?ci zam█wienia podstawowego. Zam█wienie to polega b?dzie na powt█rzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zam█wienia.
   5. 2. Zam█wienie, o kt█rym mowa w pkt
   5. 1. b?dzie polega?o na powt█rzeniu us?ug zgodnych z us?ugami stanowi?cymi przedmiot niniejszego zam█wienia. Zakresem us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa w pkt
   5. 1. b?d us?ugi transportowe wyszczeg█lnione w za??czniku nr 1B do SIWZ.
   5. 3 Zam█wienie, o kt█rym mowa w pkt
   5. 1. b?dzie udzielane po przeprowadzeniu odr?bnego post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego w trybie zam█wienia z wolnej r?ki.
   5. 4. Zam█wienie, o kt█rym mowa w pkt
   5. 1. b?dzie udzielane w przypadku wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych b?d atmosferycznych, zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych, jak r█wnie w sytuacji braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
   5. 5. Zam█wienie uzupe?niaj?ce mo?e by udzielone Wykonawcy z zachowaniem poni?szych warunk█w: 1) Wykonawca wyka?e, ?e nie podlega wykluczeniu z post?powania, 2) Wykonawca wyka?e, ?e spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, 3) Wykonawca realizowa zam█wienie podstawowe w terminie i z najwy?sz staranno?ci?, 4) Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej Umowy (w szczeg█lno?ci w zakresie kar, zasad wykonania umowy), a Strony w wyniku negocjacji uzgodni wynagrodzenie oraz termin wykonania zam█wienia dodatkowego.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w Ustawy, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechaniu czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy. 16.2. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b. 16.3. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu oraz wobec postanowie specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia na stronie internetowej. 16.4. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 16.3, wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 16.5. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 16.6. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
60100000 - Services de transport routier