Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Siedlce: Travaux de construction

2021/S 8-013195  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Pologne-Siedlce: Travaux de construction 2021/S 008-013195 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Mazowiecki Szpital WojewÛdzki im. ?w. Jana Paw?a II w Siedlcach SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Poniatowskiego 26 Ville: Siedlce Code NUTS: PL925 Siedlecki Code postal: 08-110 Pays: Pologne Point(s) de contact: Remigiusz Krzewniak Courriel: ozp@szpital.siedlce.pl TÈlÈphone: +48 256403299 Fax: +48 256403263 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpital.siedlce.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Modernizacja budynku g?Ûwnego szpitala w Rudce NumÈro de rÈfÈrence: FZP.2810.21.2020
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie modernizacji budynku g?Ûwnego szpitala w Rudce w celu dostosowania go do wymogÛw wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepisÛw prawa. W wyniku przeprowadzonych robÛt budowlano-monta?owych zmieniony zostanie uk?ad funkcjonalny pomieszcze?, budynek zostanie rozbudowany o zadaszony podjazd dla karetek z rampami wjazdowo-zjazdowymi i wind zewn?trzn?. Wykonane zostan nowe instalacje wewn?trzne. Inwestycja realizowana przy pomocy dotacji z bud?etu WojewÛdztwa Mazowieckiego.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 55 572 663.12 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45215000 Travaux de construction de b'timents liÈs la santÈ et aux services sociaux, de crÈmatoriums et de toilettes publiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEW"DZTWO MAZOWIECKIE Lieu principal d'exÈcution:
al. Teodora Dunina 1, 05-320 Rudka, wojewÛdztwo mazowieckie.
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy zakres robÛt zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÛt budowlanych.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Oferowany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane / PondÈration: 30 pkt CritËre de qualitÈ - Nom: Oferowany okres gwarancji na panele nad?Û?kowe / PondÈration: 10 pkt Prix - PondÈration: 60 pkt
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Inwestycja realizowana przy pomocy dotacji z bud?etu WojewÛdztwa Mazowieckiego.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 149-364360
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Modernizacja budynku g?Ûwnego szpitala w Rudce
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mal-Pol Sp. z o.o.
Ville: Siedlce Code NUTS: PL925 Siedlecki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZUI Krzysztof Redesiuk Zak?ad Us?ug In?ynierskich Krzysztof Redesiuk Ville: Siedlce Code NUTS: PL925 Siedlecki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Koronto Sp. z o.o.
Ville: Siedlce Code NUTS: PL925 Siedlecki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FRB Mal-Pol Krzysztof Wasilewski Firma Remontowo-Budowlana Mal-Pol Krzysztof Wasilewski Ville: Siedlce Code NUTS: PL925 Siedlecki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZIS ?uka SpÛ?ka jawna Ville: Siedlce Code NUTS: PL925 Siedlecki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 52 777 777.77 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Wykonawca sk?adaj?c ofert zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci 555 730,00 PLN (s?ownie: pi??set pi??dziesi?t pi? tysi?cy siedemset trzydzie?ci z 00/100 gr). Sposoby wniesienia wadium okre?lono w pkt VI SIWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45215000 - Travaux de construction de bâtiments liés à la santé et aux services sociaux, de crématoriums et de toilettes publiques