Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Siemianowice ?l?skie: ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)

2020/S 69-163861  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Siemianowice ?l?skie: ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes) 2020/S 069-163861 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centrum Leczenia Oparze im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich Adresse postale: ul. Jana Paw?a II 2 Ville: Siemianowice ?l?skie Code NUTS: PL22A Code postal: 41-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Danuta Sowa Courriel: przetargi@clo.com.pl TÈlÈphone: +48 327357630 Fax: +48 327357603 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.clo.com.pl http://www.clo.com.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup aparatury i sprz?tu dla banku tkanek NumÈro de rÈfÈrence: CLO/ZP/43/2019
II.1.2) Code CPV principal 38000000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zadanie 1 ñ zakup w ramach projektu RPSL.10.01.00-24-05BG/17: ó lodÛwko-zamra?arki, ó ko?yski wielostanowiskowej, ó inkubatora, ó wirÛwki, ó cieplarki. Zadanie 2 ñ zakup: ó hybrydowego, modu?owego czytnika wielodetekcyjnego z wyposa?eniem, ó cytometru przep?ywowego z sorterem komÛrek wraz z niezb?dnym osprz?tem i oprogramowaniem, ó aparatu do wysokowydajnej hemogenizacji, ó automatycznego systemu PCR do amplifikacji DNA z detekcj obrazu pr??kÛw na ?elu, ó spektrofotometru, ó automatycznego Real Time do amplifikacji DNA z detekcj w czasie rzeczywistym z mo?liwo?ci wykrywania MRSA i innych mechanizmÛw oporno?ci oraz identyfikacj drobnoustrojÛw. Zadanie 3 ñ zakup w ramach bie??cej dzia?alno?ci: ó systemu mikroskopowego do analizy komÛrek w czasie rzeczywistym, ó urz?dzenia do monitorowania higieny w pomieszczeniach, ó komory laminarnej, ó zamra?arki -150 st. C, ó zamra?arki -80 st. C, ó zgrzewarki medycznej.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 863 031.11 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exÈcution:
Centrum Leczenia Oparze im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich, ul. Jana Paw?a II 2, 41-100 Siemianowice ?l?skie, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
LodÛwko-zamra?arka ñ 1 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja i r?kojmia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPSL.10.01.00-24-05BG/17
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia: do 56 dni od daty podpisania umowy. Zakup w ramach projektu ÑUtworzenie Wieloo?rodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlek?ych Jednostek Opieki Zdrowotnej WojewÛdztwa ?l?skiego ñ zwi?kszenie dost?pno?ci i jako?ci us?ug medycznych poprzez doposa?enie istniej?cej bazy szpitalnej CLO im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich".
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exÈcution:
Centrum Leczenia Oparze im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich, ul. Jana Paw?a II 2, 41-100 Siemianowice ?l?skie, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Ko?yska wielostanowiskowa ñ 1 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja i r?kojmia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPSL.10.01.00-24-05BG/17
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia: do 56 dni od daty podpisania umowy. Zakup w ramach projektu ÑUtworzenie Wieloo?rodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlek?ych Jednostek Opieki Zdrowotnej WojewÛdztwa ?l?skiego ñ zwi?kszenie dost?pno?ci i jako?ci us?ug medycznych poprzez doposa?enie istniej?cej bazy szpitalnej CLO im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich".
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exÈcution:
Centrum Leczenia Oparze im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich, ul. Jana Paw?a II 2, 41-100 Siemianowice ?l?skie, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Inkubator ñ 1 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja i r?kojmia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPSL.10.01.00-24-05BG/17
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia: do 56 dni od daty podpisania umowy. Zakup w ramach projektu ÑUtworzenie Wieloo?rodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlek?ych Jednostek Opieki Zdrowotnej WojewÛdztwa ?l?skiego ñ zwi?kszenie dost?pno?ci i jako?ci us?ug medycznych poprzez doposa?enie istniej?cej bazy szpitalnej CLO im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich".
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exÈcution:
Centrum Leczenia Oparze im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich, ul. Jana Paw?a II 2, 41-100 Siemianowice ?l?skie, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
WirÛwka ñ 1 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja i r?kojmia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPSL.10.01.00-24-05BG/17
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia: do 56 dni od daty podpisania umowy. Zakup w ramach projektu ÑUtworzenie Wieloo?rodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlek?ych Jednostek Opieki Zdrowotnej WojewÛdztwa ?l?skiego ñ zwi?kszenie dost?pno?ci i jako?ci us?ug medycznych poprzez doposa?enie istniej?cej bazy szpitalnej CLO im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich".
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exÈcution:
Centrum Leczenia Oparze im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich, ul. Jana Paw?a II 2, 41-100 Siemianowice ?l?skie, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Cieplarka ñ 1 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja i r?kojmia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPSL.10.01.00-24-05BG/17
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia: do 56 dni od daty podpisania umowy. Zakup w ramach projektu ÑUtworzenie Wieloo?rodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlek?ych Jednostek Opieki Zdrowotnej WojewÛdztwa ?l?skiego ñ zwi?kszenie dost?pno?ci i jako?ci us?ug medycznych poprzez doposa?enie istniej?cej bazy szpitalnej CLO im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich".
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exÈcution:
Centrum Leczenia Oparze im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich, ul. Jana Paw?a II 2, 41-100 Siemianowice ?l?skie, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Hybrydowy, modu?owy czytnik wielodetekcyjny z wyposa?eniem ñ 1 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja i r?kojmia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPSL.01.01.00-24-05B3/17
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia: do 56 dni od daty podpisania umowy. Zakup w ramach projektu ÑInnowacyjne materia?y i metody dla medycyny, w tym w leczeniu trudno goj?cych si ran ñ zakup infrastruktury badawczej i przeprowadzenie prac budowlanych w Centrum Materia?Ûw Polimerowych i W?glowych PAN w Zabrzu oraz zakup infrastruktury badawczej dla CLO im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skichî.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 7
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exÈcution:
Centrum Leczenia Oparze im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich, ul. Jana Paw?a II 2, 41-100 Siemianowice ?l?skie, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Cytometr przep?ywowy z sorterem komÛrek wraz z niezb?dnym osprz?tem i oprogramowaniem ñ 1 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja i r?kojmia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPSL.01.01.00-24-05B3/17
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia: do 56 dni od daty podpisania umowy. Zakup w ramach projektu ÑInnowacyjne materia?y i metody dla medycyny, w tym w leczeniu trudno goj?cych si ran ñ zakup infrastruktury badawczej i przeprowadzenie prac budowlanych w Centrum Materia?Ûw Polimerowych i W?glowych PAN w Zabrzu oraz zakup infrastruktury badawczej dla CLO im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skichî.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 8
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exÈcution:
Centrum Leczenia Oparze im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich, ul. Jana Paw?a II 2, 41-100 Siemianowice ?l?skie, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Aparat do wysokowydajnej homogenizacji ñ 1 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja i r?kojmia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPSL.01.01.00-24-05B3/17
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia: do 56 dni od daty podpisania umowy. Zakup w ramach projektu ÑInnowacyjne materia?y i metody dla medycyny, w tym w leczeniu trudno goj?cych si ran ñ zakup infrastruktury badawczej i przeprowadzenie prac budowlanych w Centrum Materia?Ûw Polimerowych i W?glowych PAN w Zabrzu oraz zakup infrastruktury badawczej dla CLO im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skichî.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 9
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exÈcution:
Centrum Leczenia Oparze im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich, ul. Jana Paw?a II 2, 41-100 Siemianowice ?l?skie, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Automatyczny system PCR do amplifikacji DNA z detekcj obrazu pr??kÛw na ?elu ñ 1 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja i r?kojmia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPSL.01.01.00-24-05B3/17
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia: do 56 dni od daty podpisania umowy. Zakup w ramach projektu ÑInnowacyjne materia?y i metody dla medycyny, w tym w leczeniu trudno goj?cych si ran ñ zakup infrastruktury badawczej i przeprowadzenie prac budowlanych w Centrum Materia?Ûw Polimerowych i W?glowych PAN w Zabrzu oraz zakup infrastruktury badawczej dla CLO im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skichî.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 10
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exÈcution:
Centrum Leczenia Oparze im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich, ul. Jana Paw?a II 2, 41-100 Siemianowice ?l?skie, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Spektrofotometr ñ 1 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja i r?kojmia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPSL.01.01.00-24-05B3/17
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia: do 56 dni od daty podpisania umowy. Zakup w ramach projektu ÑInnowacyjne materia?y i metody dla medycyny, w tym w leczeniu trudno goj?cych si ran ñ zakup infrastruktury badawczej i przeprowadzenie prac budowlanych w Centrum Materia?Ûw Polimerowych i W?glowych PAN w Zabrzu oraz zakup infrastruktury badawczej dla CLO im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skichî.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 11
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exÈcution:
Centrum Leczenia Oparze im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich, ul. Jana Paw?a II 2, 41-100 Siemianowice ?l?skie, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Automatyczny Real Time do amplifikacji DNA z detekcj w czasie rzeczywistym z mo?liwo?ci wykrywania MRSA i innych mechanizmÛw oporno?ci oraz identyfikacj drobnoustrojÛw ñ 1 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja i r?kojmia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPSL.01.01.00-24-05B3/17
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia: do 56 dni od daty podpisania umowy. Zakup w ramach projektu ÑInnowacyjne materia?y i metody dla medycyny, w tym w leczeniu trudno goj?cych si ran ñ zakup infrastruktury badawczej i przeprowadzenie prac budowlanych w Centrum Materia?Ûw Polimerowych i W?glowych PAN w Zabrzu oraz zakup infrastruktury badawczej dla CLO im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skichî.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 12
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exÈcution:
Centrum Leczenia Oparze im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich, ul. Jana Paw?a II 2, 41-100 Siemianowice ?l?skie, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
System mikroskopowy do analizy komÛrek w czasie rzeczywistym ñ 1 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja i r?kojmia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia: do 56 dni od daty podpisania umowy.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 13
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exÈcution:
Centrum Leczenia Oparze im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich, ul. Jana Paw?a II 2, 41-100 Siemianowice ?l?skie, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Urz?dzenie do monitorowania higieny w pomieszczeniach ñ 1 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja i r?kojmia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia: do 56 dni od daty podpisania umowy.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 14
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exÈcution:
Centrum Leczenia Oparze im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich, ul. Jana Paw?a II 2, 41-100 Siemianowice ?l?skie, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Komora laminarna ñ 1 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja i r?kojmia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia: do 56 dni od daty podpisania umowy.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 15
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exÈcution:
Centrum Leczenia Oparze im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich, ul. Jana Paw?a II 2, 41-100 Siemianowice ?l?skie, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Zamra?arka -150 st. C ñ 1 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja i r?kojmia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia: do 56 dni od daty podpisania umowy.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 16
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exÈcution:
Centrum Leczenia Oparze im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich, ul. Jana Paw?a II 2, 41-100 Siemianowice ?l?skie, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Zamra?arka -80 st. C ñ 2 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja i r?kojmia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia: do 56 dni od daty podpisania umowy.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 17
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exÈcution:
Centrum Leczenia Oparze im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich, ul. Jana Paw?a II 2, 41-100 Siemianowice ?l?skie, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Zgrzewarka medyczna ñ 1 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja i r?kojmia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia: do 56 dni od daty podpisania umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 235-575224
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
LodÛwko-zamra?arka ñ 1 szt.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Ko?yska wielostanowiskowa ñ 1 szt.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kendrolab Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 8951871425 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 24 444.44 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 39 240.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Inkubator ñ 1 szt.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kendrolab Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 8951871425 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 87 962.96 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 67 950.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
WirÛwka ñ 1 szt.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Cieplarka ñ 1 szt.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kendrolab Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 8951871425 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 12 222.22 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 8 010.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
Hybrydowy, modu?owy czytnik wielodetekcyjny z wyposa?eniem ñ 1 szt.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kendrolab Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 8951871425 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 138 888.89 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 167 300.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7
Lot n : 7 IntitulÈ:
Cytometr przep?ywowy z sorterem komÛrek wraz z niezb?dnym osprz?tem i oprogramowaniem ñ 1 szt.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Biolike Jaros?aw Gaudyn NumÈro national d'identification: 6621755809 Ville: Wieliczka Code NUTS: PL214 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 925 925.93 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 811 990.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 8
Lot n : 8 IntitulÈ:
Aparat do wysokowydajnej homogenizacji ñ 1 szt.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pawe B?achut Consult-Med NumÈro national d'identification: 6761039384 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 18 518.52 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 31 883.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 9
Lot n : 9 IntitulÈ:
Automatyczny system PCR do amplifikacji DNA z detekcj obrazu pr??kÛw na ?elu ñ 1 szt.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bio-Rad Polska Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 9510028953 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 138 888.89 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 121 706.25 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 10
Lot n : 10 IntitulÈ:
Spektrofotometr ñ 1 szt.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 11
Lot n : 11 IntitulÈ:
Automatyczny Real Time do amplifikacji DNA z detekcj w czasie rzeczywistym z mo?liwo?ci wykrywania MRSA i innych mechanizmÛw oporno?ci oraz identyfikacj drobnoustrojÛw ñ 1 szt.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Biomedica Poland Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 5260004641 Ville: Piaseczno Code NUTS: PL91 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 534 722.22 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 276 851.86 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 12
Lot n : 12 IntitulÈ:
System mikroskopowy do analizy komÛrek w czasie rzeczywistym ñ 1 szt.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Labsoft Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 9512443337 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 148 148.15 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 126 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 13
Lot n : 13 IntitulÈ:
Urz?dzenie do monitorowania higieny w pomieszczeniach ñ 1 szt.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 14
Lot n : 14 IntitulÈ:
Komora laminarna ñ1 szt.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 15
Lot n : 15 IntitulÈ:
Zamra?arka -150 st. C ñ 1 szt.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Frost Tomasz Jankowski NumÈro national d'identification: 5270100493 Ville: ?omianki Code NUTS: PL913 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 129 629.63 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 104 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 16
Lot n : 16 IntitulÈ:
Zamra?arka -80 st. C ñ 2 szt.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Frost Tomasz Jankowski NumÈro national d'identification: 5270100493 Ville: ?omianki Code NUTS: PL913 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 114 814.81 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 107 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 17
Lot n : 17 IntitulÈ:
Zgrzewarka medyczna ñ 1 szt.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)