Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 18/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Siemianowice ?l?skie:Travaux de construction

2023/S 55-158842  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Siemianowice ?l?skie: Travaux de construction 2023/S 055-158842 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Siemianowice ?l?skie - Urz?d Miasta Siemianowice ?l?skie w imieniu i na rzecz której dzia?a Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. Adresse postale: ul. Jana Paw?a II 10 Ville: Siemianowice ?l?skie Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 41-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Klita Courriel: zamowieniapubliczne@mpgkim.com.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpgkim.com.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.ezamowienia.gov.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: www.ezamowienia.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Realizacja Decyzji PINB oraz PSP - Etap III Numéro de référence: ZP-MPGKiM/15/III/2023
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest Realizacja Decyzji PINB oraz PSP - Etap III (Powsta?ców 50, 50a) Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dodatek nr 3 do SWZ - Program Funkcjonalno U?ytkowy oraz szkice.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Siemianowice ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest Realizacja Decyzji PINB oraz PSP - Etap III (Powsta?ców 50, 50a) Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dodatek nr 3 do SWZ - Program Funkcjonalno U?ytkowy oraz szkice.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Wysoko?? kary umownej / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 60 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykonawca winien wykaza?, i? posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia, o wysoko?ci sumy ubezpieczenia nie mniejszej ni? 100.000,00 z?
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
a) Wykonawca winien wykaza?, ?e w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wykona? w sposób nale?yty i prawid?owo uko?czy? co najmniej 1 robot? budowlan? polegaj?c? na wykonaniu remontu stropu o warto?ci wynosz?cej co najmniej 20.000,00 z? brutto. UWAGA: - Prowadz?cy post?powanie dopuszcza aby ww. roboty budowlane zosta?y wykonane ??cznie w ramach jednego kontraktu (umowy) lub oddzielnie w ramach kilku kontraktów (umów), - Jako zamówienia potwierdzaj?ce spe?nienie warunków zdolno?ci technicznej lub zawodowej, Prowadz?cy post?powanie rozumie robot? budowlan? zrealizowan? (czyli zako?czon? i odebran? protoko?em cz??ciowym lub ko?cowym) polegaj?c? na wykonaniu roboty budowlanej, o której mowa powy?ej, - w przypadku, gdy w/w zakres robót budowlanych b?dzie stanowi? cz??? robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowi?zany jest w "Wykazie wykonanych robót budowlanych" wyodr?bni? rodzajowo oraz powierzchniowo lub d?ugo?ciowo lub ilo?ciowo roboty, o których mowa powy?ej. - maj?c na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Prowadz?cy post?powanie zastrzega, ?e w sytuacji sk?adania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca b?dzie polega? na zasobach innego podmiotu, na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy, warunek o którym mowa powy?ej, musi zosta? spe?niony w ca?o?ci przez Wykonawc? (jednego z Wykonawców wspólnie sk?adaj?cego ofert?) lub podmiot, na którego zdolno?ci w tym zakresie powo?uje si? Wykonawca - brak mo?liwo?ci tzw. sumowania zasobów w zakresie do?wiadczenia. - w przypadku gdy Wykonawca naby? do?wiadczenie przy realizacji zamówienia jako cz?onek konsorcjum, to winien wykaza?, ?e bezpo?rednio wykonywa? t? cz??? zamówienia, która b?dzie odpowiada?a zakresowi, który zosta? okre?lony przez prowadz?cego post?powanie na potwierdzenie spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu. b) Wykonawca winien wykaza?, ?e dysponuje (dysponuje lub b?dzie dysponowa?) co najmniej ni?ej wymienionymi osobami: - Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadaj?cym kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno - budowlanej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. z 2021r. poz.2351 ze zm) i Rozporz?dzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. Poz. 831) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia, które zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów. Dopuszcza si? równowa?ne kwalifikacje, zdobyte w innych pa?stwach, na zasadach okre?lonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzgl?dnieniem postanowie? ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021r, poz. 1646).
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Projektowane postanowienia umowy stanowi? Dodatek nr 4 do SWZ
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 18/04/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 90 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 18/04/2023 Heure locale: 10:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi przez odszyfrowania z?o?onych na platformie ofert
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Prowadz?cego post?powanie przepisów ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na:
   3. 1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Prowadz?cego post?powanie, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   3. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Prowadz?cy post?powanie by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   3. 3. zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e Prowadz?cy post?powanie by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Prowadz?cemu post?powanie odwo?anie wniesione w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e Prowadz?cy post?powanie móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si? w terminie:
   7. 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci prowadz?cego post?powanie stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej,
   7. 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci prowadz?cego post?powanie stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt
   7. 1. powy?ej
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub konkursu lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 7-8 powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 10. Wykonawcy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej opisane w Dziale IX Ustawy Pzp, w tym skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Ville: Warszawa Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
13/03/2023 Realizacja Decyzji PINB oraz PSP - Etap III 18/04/2023 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction