Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2022
Date de péremption : 02/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Siemy?l:Services liés aux déchets et aux ordures

2022/S 227-652196  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

24/11/2022
S227
Pologne-Siemy?l: Services liés aux déchets et aux ordures

2022/S 227-652196

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 205-585107)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Siemy?l
Adresse postale: ul. Ko?obrzeska 14
Ville: Siemy?l
Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Code postal: 78-123
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Miros?aw G?adki
Courriel: m.gladki@siemysl.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://siemysl.pl/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu Gminy Siemy?l oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK Gminy Siemy?l

II.1.2)
Code CPV principal
90500000 Services liés aux déchets et aux ordures

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu Gminy Siemy?l oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK Gminy Siemy?l.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
19/11/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 205-585107

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4

Au lieu de:


   1.  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu Gminy Siemy?l oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK Gminy Siemy?l.
   2.  Orientacyjn? ilo?? odpadów komunalnych, któr? Zamawiaj?cy przewiduje do odebrania wynosi: 1) od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych w okresie realizacji zamówienia tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - ok. 1120 Mg. 2) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie realizacji zamówienia tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - ok. 43 Mg.
   3.  Szczegó?owy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia okre?la Za??cznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz Projekt umowy stanowi?cy Za??cznik nr 2 do SWZ.

Lire:


   1.  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu Gminy Siemy?l oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK Gminy Siemy?l.
   2.  Orientacyjn? ilo?? odpadów komunalnych, któr? Zamawiaj?cy przewiduje do odebrania wynosi: 1) od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych w okresie realizacji zamówienia tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - ok. 1145 Mg. 2) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie realizacji zamówienia tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - ok. 43 Mg.
   3.  Szczegó?owy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia okre?la Za??cznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz Projekt umowy stanowi?cy Za??cznik nr 2 do SWZ.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 25/11/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 02/12/2022

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 25/11/2022

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 02/12/2022

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 22/02/2023

Lire:

Date: 01/03/2023

VII.2)
Autres informations complémentaires: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu Gminy Siemy?l oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK Gminy Siemy?l 02/12/2022 24/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges