Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 08/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sieradz: Services liés aux déchets et aux ordures

2021/S 40-100397  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Pologne-Sieradz: Services liés aux déchets et aux ordures

2021/S 040-100397

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 032-079892)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Sieradzu
Numéro national d'identification: 001129641
Adresse postale: Armii Krajowej 7
Ville: Sieradz
Code NUTS: PL714 Sieradzki
Code postal: 98-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Agnieszka Nawrocka
Courriel: zp@spzozsieradz.pl
Téléphone: +48 438275426
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://e-propublico.pl
Adresse du profil d'acheteur: https://e-propublico.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Transport, odbiór i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych

Numéro de référence: SZP.215-7/21

II.1.2)
Code CPV principal
90500000 Services liés aux déchets et aux ordures

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Transport, odbiór i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
22/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 032-079892

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe:

Au lieu de:

1 Wzór oferty elektronicznej Wzór oferty elektronicznej 2 Jednolity europejski dokument zamówienia Aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie Wykonawcy, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenie Wykonawca sk?ada w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 3 O?wiadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o prac O?wiadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o prac 4 Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotów. Wykonawca przesy?a aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Wykonawca wype?niaj?c sekcj w cz??ci IV nie jest zobowi?zany wype?nia pozosta?ych sekcji w cz??ci IV.
   9. 2. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia, nast?puj?cych podmiotowych ?rodków dowodowych: 1) w celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu: Lp. Wymagany dokument 1 Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru Decyzja na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 09, 18 01 10, 18 01 82, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z pó?n. zm.). 2 Wykaz narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze technicznych Wykaz narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze technicznych dost?pnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami
   9. 3. 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu: Lp. Wymagany dokument 1 O?wiadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapita?owej O?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc?, który z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej. 2 O?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu O?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego. 3 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp sporz?dzona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. Pozosta?e zapisy zgodne z SWZ.

Lire:

1 Wzór oferty elektronicznej Wzór oferty elektronicznej 2 Jednolity europejski dokument zamówienia Aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie Wykonawcy, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki Udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenie Wykonawca sk?ada w formie jednolitego europejskiego dokumentu Zamówienia. 3 O?wiadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o prac O?wiadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o prac?. 4 Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotów. Wykonawca przesy?a aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Wykonawca wype?niaj?c sekcj w cz??ci IV nie jest zobowi?zany wype?nia pozosta?ych sekcji w cz??ci IV.
   5.  O?wiadczenie 1 O?wiadczenie o posiadaniu wa?nych za?wiadcze uko?czenia kursu ADR przez osoby kieruj?ce pojazdami przystosowanymi do przewozu towarów niebezpiecznych.
   6.  O?wiadczenie 2 O?wiadczenie, ?e instalacja w której b?d unieszkodliwiane odpady medyczne posiada wolne moce przerobowe.
   9. 2. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia, nast?puj?cych podmiotowych ?rodków dowodowych: 1) w celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu: Lp. Wymagany dokument 1 Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru Zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego i aktywacji konta w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 2 Wykaz narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze technicznych Wykaz narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze technicznych dost?pnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami
   9. 3. 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu: Lp. Wymagany dokument 1 O?wiadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapita?owej O?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc?, który z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o Dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej Wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej. 2 O?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu O?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego. 3 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp sporz?dzona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. Pozosta?e zapisy zgodne z SWZ.

Numéro de section: III.1.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Zdolno? do prowadzenia dzia?alno?ci zawodowej, w tym wymogi zwi?zane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego; Wykaz i krótki opis warunków:

Au lieu de:

Decyzja na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 09, 18 01 10, 18 01 82, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z pó?n. zm.)

Lire:

Zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego i aktywacji konta w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 01/03/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 08/03/2021

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 29/05/2021

Lire:

Date: 06/06/2021

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 01/03/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 08/03/2021

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures